Niyazi İlyasov

Niyazi İlyasov

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,dosent

İş telefonu: (+994) 12 438 05 82

e-mail:niyazi.ilyasov@gmail.com

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1955-ci il, mayın 23-də Azərbaycan Respublikası,Mingəçevir şəhərində anadan olub.

1962-1972-ci illərdə Mingəçevir şəhər 3 saylı orta məktəbdə oxuyub.

1972-1977-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1983-cü ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1972-1977, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1979-1983, aspirant, SSRİ EA-nın V.A.Steklov adına Riyaziyyat İnstitutu, Funksiyalar nəzəriyyəsi şöbəsi

1987, f.-r.e.n., «Funksiyaların struktur və konstruktiv xarakteristikaları üçün daxilolma teoremləri»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1991- h/h , dosent, Riyazi analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1988-1991, baş müəllim, Riyazi analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1983-1988,asistent, Riyazi analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1977-1979, müəllim, Mingəçevir şəhər 14 saylı orta məktəb

Apardığı dərslər: Riyazi analiz (bakalavr pilləsində), Funksiyaların konstruktiv nəzəriyyəsinin elementləri (ixtisas kursu),Yaxınlaşmalar nəzəriyyəsi (periodik hal) (magistratura pilləsində), Struktur və konstruktiv şərtləri ilə təyin olunmuş funksiyalar sinifləri üçün daxilolma teoremləri (ixtisas kursu).

83 elmi məqalənin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Yaxınlaşmalar nəzəriyyəsi, Funksional siniflərin daxilolma nəzəriyyəsi, Furye sıraları, Bürünmə tipli operatorlar.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1977,1989, Баку.Азербайджан: Современные проблемы теории функций, Всесоюзная школа-конференция
 • 1984,1985,1987, Миасс, Россия: Всесоюзная  школа по теории функций под руководством проф.С.Б.Стечкина
 • 1984, Саратов, Россия: Теория функций и приближение , Всесоюзная зимняя школа-конференция
 • 1988,Теберда,Карачаево-Черкесская АССР, Россия: Функциональная пространства, сингулярные операторы и их приложения, Северо-Кавказская региональная школа- конференция по теории функций и интегральным операторам
 • 1990,турбаза «Хрустальная», Свердловская область, Россия: Всесоюзная  школа по теории функций под руководством проф.С.Б.Стечкина
 • 1991,Одесса, Украина: Всесоюзная школа-конференция по теории функций
 • 1995,2005, Москва, Россия: Функциональная пространства, теория приближений, нелинейный анализ, Международная конференция
 • 1995, Москва, Россия: Международная летняя научная школа по теории функций под руководством проф.С.Б.Стечкина
 • 1996, Миасс, Россия: Международная научная школа по теории функций, посвященная памяти проф.С.Б.Стечкина
 • 1998, Тула, Россия: Теории приближений и гармонический анализ. Международная конференция
 • 1998,2004,2006,2008, Саратов, Россия: Современные проблемы теории функций и их приложения, Международная зимняя школа-конференция
 • 2002, г. Новороссийск, поселок Дюрсо, Россия: Ряды Фурье и их приложения, II  Международный симпозиум
 • 2002, Мерсин, Турция: XV Турецкий Национальный математический симпозиум
 • 2003,2006, Минск, Белорусь: Аналитические методы анализа и дифференциальных уравнений, Международная конференция (III и IV)
 • 2004, Мерсин, Турция: Анализ и его применения, Международная школа-конференция
 • 2006,Ужгород,Украина: Математический анализ, дифференциальный уравнение и их приложения, Международная научная конференция
 • 2004, 2007,2009, Баку, Азербайджан: Международная конференция  по математике и механике
 • 2010, Саратов, Россия: Современные проблемы теории функций и их приложения, Международная  зимняя школа – конференция
 • 2010, Санкт -  Петербург, Россия: Теория приближений, Международная конференция
 • 2010, Москва, Россия: Теория приближений, Международная конференция
 • 2013, 2015, Миасс, Россия: Международная школа – конференция С.Б.Стечкина   по теории функций, теории аппроксимации и их приложениям

 

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Дифференциальные и гладкостные свойства непрерывных функций.- «Математические заметки»,1977,т.22,№ 6, с.785-794.
 2. О функциях, удовлетворяющих условию Гёльдера.- Научные труды. Азерб. Университет. Сер. физ.-мат. наук, 1979,№ 4,с.39-42.
 3. Сравнение  дифференциально-гладкостного и гладкостного способов описания свойств не­пре­рыв­­ных функций.-Сб. Современные проблемы теории функций (Матер. Всесоюзной школы по теории функций), Баку, Азерб.ун-т,1980 г., с.118-123.
 4. Теоремы вложения для некоторых классов периодических функций в .-Доклады АН СССР, 1984, т.276, № 6, с.1301-1304.
 5. Приближение периодических функций средними Зигмунда.-  Математические заметки, 1986, т.39, № 3, с.367-382.
 6. К теоремам вложения обобщенных гёльдеровых пространств в .- Доклады АН СССР, 1986, т.289, № 5, с.1053-1055.
 7. К теоремам вложения для обобщенных пространств Никольского-Бесова в .- Доклады АН СССР, 1987, т.297, № 4, с.785-787.
 8. О порядках  -модулей гладкости функций на  -мерном торе.- Сб. Сингулярные интегральные операторы.  Изд-во Азгосуниверситета, Баку,1989 г., с.43-58.
 9. О приближении периодических функций средними Фейера-Зигмунда в разных метриках.-  «Математические заметки», 1990, т.48, № 4, с.48-57.
 10. Об условиях вложения классов  в .- Сб. Сингулярные интегральные операторы. Изд-во Бакинского Ун-та, Баку, 1991 г., с.98-108
 11. К неравенствам между наилучшими приближениями и модулями гладкости разных порядков периодических функций в - Сб. Сингулярные интегральные операторы. Изд-во Бакинского Ун-та, Баку, 1991 г., с. 40-52
 12. К неравенствам между модулями гладкости различных порядков в разных метриках.- «Математические заметки», 1991, т.50, № 2, с.153-155.
 13. Обратная теорема теории приближений в разных метриках.-  «Математические заметки», 1991, т.50, № 6, с. 57-65.
 14. К обратной теореме теории приближений периодических функций в разных метриках.-  «Математические заметки», 1992, т.52, № 2, с. 53-61.
 15. Приближение средними Фейера-Зигмунда на некоторых классах периодических функций в - Труды Азерб. Матем. Об-ва, Баку, 1996, т.2, с.91-110.
 16. К неравенству Джексона- Стечкина в пространствах  .-Труды Института Математики и Механики АН Азерб. Республики, Баку, 1997, т. 6(14), с.66-73.
 17. К прямой теореме теории приближений периодических функций  в разных метриках.-  Труды. Матем. Института Российской АН, 1997, т.219, с.220-234.
 18. О порядке абсолютной сходимости рядов Фурье периодических функций из классов.- Вестник Бакинского Университета, серия физ.-мат. наук, 1998, № 1, с.143-154.
 19. О порядке равномерной сходимости рядов Фурье периодических функций из классов .- Вестник Бакинского Университета, серия физ.-мат. наук, 1998, № 2, с.158-170.
 20. О порядке приближения в равномерной метрике средними Фейера-Зигмунда на классах .-«Математические заметки», 2001, т.69, № 5, с.679-687.
 21. On the order of magnitude of the uniform convergence of multiple trigonometric Fourier series with respect to cubes on the function classes   .- «Analysis Mathematica», 2002, v.28, № 1, p.25-42.
 22. To the M.Riesz theorem on absolute convergence of the trigonometric Fourier series (the second report).- Transactions of NAS of Azerbaijan, Ser. of phys-tech. and mathem. sciences, 2004, v. XXIV, № 4, pp.135-142.
 23. О порядке убывания равномерных модулей гладкости на классах функций .-«Математические заметки», 2005, т.78, № 4, с.519-536.
  Estimations of the best approximation of convolution of functions by means of their smoothness modules in .- Transactions of NAS of Azerbaijan, Ser. of phys-tech. and math. sciences, 2005, v. XXV, № 4, pp.39-48
 24. Estimations of the smoothness modules of convolution of functions by means of their best approximations in .- Transactions of NAS of Azerbaijan, Ser. of phys-tech. and math. sciences, 2005, v. XXV, № 7, pp.15-30.
 25. Структурные свойства периодических функций с абсолютно сходящимися рядами Фурье.-Известия ВУЗов. Математика, 2006, № 1 (524), с.25-33.
 26. Прямая и обратная теоремы в теории  абсолютно сходящихся рядов Фурье непрерывных периодических функций.- Известия Уральского Гос. Университета (Серия: Математика и механика.Выпуск 9). 2006, № 44, с.89-112.
 27. Marchaud's type inequalities for convolution of two periodical functions in , I. - Transactions of NAS of Azerbaijan, Ser. of phys-tech. and math. sciences, 2007, v. XXVII, № 4, pp.47-66.
 28. Estimations of the smoothness modules of derivatives of convolution of two periodic functions by means of their best approximations in .Transactions of NAS of Azerbaijan, Ser. of phys.-tech. and mathem. sciences, 2010, v. XXX., № 1, pp.89-105.
 29. Скоростная – версия критерия М.Рисса абсолютной сходимости тригонометрических рядов Фурье. Труды ИММ УрО РАН, 2010, т.16, № 4, с.193-202.
 30. Estimations of the smoothness modules of convolution of two periodic functions by means of their best approximations in (the case of different metrics).Transactions of NAS of Azerbaijan, Ser. of phys.-tech. and mathem. sciences, 2010, v. XXX., № 4, pp.75-88.
 31. Многомерный  аналог обратной теоремы теории приближений периодических функций в разных метриках. Доклады Национальной АН Азербайджана, 2012, т. LXVIII, № 3, c. 9-16.
 32. Многомерный  аналог прямой теоремы теории приближений периодических функций в разных метриках. Доклады Национальной АН Азербайджана, 2012, т. LXVIII, № 5, с. 3-10.
 33. Многомерные аналоги прямых и обратных теорем теории приближений периодических функций в пространствах : порядковая точность неравенств и критерии вложения функциональных классов. Доклады Национальной АН Азербайджана, 2013, т. LXIХ, № 1, с. 3-14.
 34. О порядковой точности неравенств типа Маршо в пространствах . Доклады Национальной АН Азербайджана, 2014, т. LXХ, № 3, с. 18-23.
 35. О порядке равномерной сходимости частных кубических сумм кратных тригонометрических рядов Фурье на классах функций  . Труды ИММ  Уральского Отделения Российской  АН, 2015, т.21, № 4, с. 161-177.
 36. Обратная теорема в разных метриках теории приближений периодических функций с монотонными коэффициентами Фурье. Труды ИММ  Уральского Отделения Российской АН, 2016, т.22, №4. с. 153-162
 37. Ппрямая теорема в разных метриках теории приближений периодических функций с монотонними коффициентами Фурье /Труды ИММ УрО РАН, 2017, т.23,№3,с.144-158.
 38. О порядке убивания равномерных модулей гладкости на классах периодических функций  Труды ИММ УрО РАН, 2017, т.23,№4, с162-175
 39. О равносильности некоторых неравенств теории приложений пернодических функций в пространствах , . Труды ИММ  Уральского Отделения Российской АН, 2018, т.24, №2. с. 93-106

Bookmark and Share