Oqtay Məmmədov

Vəzifə Dosent

İş telefonu (012)5104844, (012)5103364

e-mail [email protected]

Bioqrafik məlumat

1972-ci ildə Bakı Dövlət Universiteti,

1972-1975 Hərbi xidmət,

1977-1980  Aspirantura (qiyabi)  Ural Dövlət Universiteti (Ekaterinburq).

Elmi Rəhbər: Rusiya Federasiyasının Əməkdar Elm xadimi,

Prof. Lev N. Şevrin (Cəbr və həndəsə kafedrası müdiri)

Elmi dərəcə f.r.e.n., 1982-ci ildə Moldaviya Elmlər Akademiyasının

Riyaziyyat İnstitunda (Kişinyev ş.) müdafiə edilmişdir

Elmi ad Baş elmi işçi (Ali Attestasia Komisiyası, Moskva,1991)

İxtisas: 01.01.06 - riyazi məntiq,cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi

İş fəaliyyəti (daimi iş)

2000 - hal-hazır zamanda        Dosent  (Bakı Dövlət Universiteti, Tətbiqi

Riyaziyyat və Kibernetika fakultəsi və (0,5 ştat) Mexanika-

riyaziyyat fakultəsi)

1975 - 2000          Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu (Azərbaycan Milli Elmlər

Akademiyası)

Tədris edilən fənlər Cəbrin əlavə fəsilləri, Xətti cəbr, Formal dillər və

avtomatlar, Tətbiqi riyaziyyat, Qrup təsvirləri,

Analitik həndəsə və s.

Tədqiqat sahəsi Universal cəbr, qəfəslər nəzəriyyəsi, kriptoqrafia

Kurslar “Sabah” kursları üçün sillabus tərtibi

ADA Universiteti, sentyabr, 2018.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1989,  Novosibirsk, Rusiya: A.İ.Maltsevin xatirəsinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfrans
 • 1991,  Novosibirsk, Rusiya: A.İ.Şirşovun xatirəsinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfrans
 • 1993,  Potsdam, Almaniya: Cəbr və diskret riyaziyyat üzrə IV Beynəlxalq konfrans
 • 2004,  Bakı, Azərbaycan: Riyaziyyat və Mexanika üzrə Beynəlxalq konfrans
 • 2008,  Gəncə,Azərbaycan: Riyazi nəzəryyələr, onların tətbiqi və tədrisi sahəsində olan problemlər Beynəlxalq konfransı
 • 2014,   9-я Международная конф. Информация. Винница, Украина
 • 2016,  10-я Международная конф. Информация. Винница, Украина
 • 2018,  11-я Международная конф. Информация. Винница, Украина

Çap olunmuş əsərlərdən bəziləri

 1. Qəfəslərdə ekvasional kompaktlıq.-Moskva Dövlət Universitetinin xəbərləri, Riyaziyyat seriyası, 1981, №3, səh.77.
 2. Aksiomatik siniflərdə qeyri-standart alt-düz təsvirər haqqında.  Sibir Riyaziyyat Jurnalı,1984, c.25, №3, səh. 14-29.
 3. Çoxobrazlılarda requlyarlıq və subrequlyarlıq.  Acta Sci. Math., 1994, c.59, №3-4, səh.405-410.
 4. Baş konqurensləri təyin olunmuş çoxobrazlılar.  Riyaziyyat və Mexanika İnstitutununƏsərləri, 1999, c.11, səh. 108-113.
 5. Коммутаторное тождество для класса всех модулярных многообразий.  ВестникБакинского унта, 2004, с.29 - 32.
 6. Zəif fərq termi olan çoxobrazlının bəzi kommutator xassələri.   AMEA-nın Xəbərləri,2007, №1, səh. 89-94.
 7. О свободных алгебрах Менгера фиксированного ранга.  Вестник Бакинского унта,2010, № 4, с.54 - 58.
 8. Graphs of congruence schemes of algebras having k-ary near unanimity terms.Transactions NAS Azerb., 2013, v.33, No.4, p.111-114.
 9. Параметризация интерпретаций многообразий. Вестник Бакинского ун-та, 2018,№ 2, 6c.


Kitablar

 1. Англо-русско-азербайджанский словарь по прикладной математике и вычисли-тельным системам, Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 1998, 192 с.
 2. Qəfəslər nəzəriyyəsinin elementləri (1-ci hissə), Dərs vəsaiti, Bakı, “Yurd” Nəşr.-poli-qrafia birliyi, 2002, 212 səh.
 3. Qəfəslər nəzəriyyəsinin elementləri (2-ci hissə), Dərs vəsaiti, Bakı, “Yurd” Nəşr.-poli-qrafia birliyi, 2005, 152 səh.
 4. Qruplar nəzəriyyəsinin elementləri, Dərs vəsaiti, Bakı, “Yurd” Nəşr.-poliqrafia birliyi,2009, 108 səh.
 5. Элементы классической теории Галуа, Уч.пособ., Баку, БГУ, 2010, 242 стр.
 6. Kompüter mütəxəssisləri üçün Universal Cəbr nəzəriyyəsi, Dərs vəsaiti, Bakı Univer-siteti Nəşriyatı, 2013, 390 səh.
 7. Qrup təsvirlərinə giriş,  Dərs vəsaiti, Bakı Universiteti Nəşriyatı, 2015, 128 səh.
 8. Cəbrin tətbiqləri: kodlar nəzəriyyəsi və kriptologia,  Dərs vəsaiti,  Bakı UniversitetiNəşriyatı, 2015, 128 səh.
 9. Formal dillər və qrammatikalardan icmal mühazirələr,  Dərs vəsaiti,  Bakı Universiteti Nəşriyatı, 2015, 48 səh.
 10. Xətti cəbrin əsas elementləri (3-cü nəşri), Dərs vəsaiti,  “Ləman nəşriyyat poliqrafiya” MMC, 2016, 192 səh. (Akademik M.F.Mehdiyevin həmmüəllifliyi ilə)
 11. Riyazi analizin əsasları,  Dərs vəsaiti, Bakı Universiteti nəşr., 2016, 106 səh. (prof.N.Ə.Əliyevin həmmüəllifliyi ilə)
 12. Cəbrə giriş (2-ci nəşri),  Dərs vəsaiti, Bakı Universiteti nəşr., 2017, 430 səh.
 13. Riyazi məntiqə giriş,  Dərs vəsaiti, “Ləman nəşriyat poliqrafiya” MMC, 2017, 100 s. (prof. N.Ə.Əliyevin və dos.R.H.Əhmədovun həmmüəllifliyi ilə)
Bookmark and Share