Oqtay Məmmədov

Oqtay Məmmədov

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,dosent

İş telefonu: (+994) 12 510 33 64

e-mail: oqtaymamedov@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1949-cu il, noyabrın 14-də Bakı şəhərində anadan olub.

1967-1972-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

2000-ci ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1967-1972, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1977-1981, aspirant (qiyabi), Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, Ural (Yekatirnburq) Dövlət Universiteti

1982, f.-r.e.n.,«Ümumi cəbrlərdə və nizamlı cəbrlərdə ekvasional kompaktlıq» (01.01.06- riyazi məntiq, cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi) (Elmi rəhbər: RF-nin əməkdar elm xadimi, f.-r.e.d, prof. L.N.Şevrin və baş elmi işçi, R.A. Bayramov)

1991-Baş elmi işçi (elmi adı)

2000- dosent (elmi adı)

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2000- h/h , dosent, Cəbr və həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1975- h/h, aparıcı elmi işçi, AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

1972-1974, ordu sıralarında xidmət

Apardığı dərslər: Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi , Cəbrin müasir problemləri, Çoxhədlilər nəzəriyyəsi, Qəfəslər nəzəriyyəsi, Universal cəbr, Diskret riyaziyyat.

70-ə yaxın elmi məqalə və 3 elmi kitabın müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Universal cəbr: çoxobrazlılar nəzəriyyəsi, kommutatorlar nəzəriyyəsi

Qəfəslər nəzəriyyəsi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1989,Novosibirsk, Rusiya:A.İ.Maltsevin xatirəsinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfrans
 • 1991,Novosibirsk, Rusiya: A.İ.Şirşovun xatirəsinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfrans
 • 1992,Bakı, Azərbaycan: II Türkiyə-Azərbaycan Riyaziyyat simpoziumu
 • 1993,Trabzon, Türkiyə: III Türkiyə-Azərbaycan Riyaziyyat simpoziumu
 • 1993,Potsdam,Almaniya:Cəbr və diskret riyaziyyat üzrə IV Beynəlxalq konfrans
 • 1998,Bakı,Azərbaycan:Prezident H.Əliyevin 75 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfrans
 • 2004,Bakı,Azərbaycan:Riyaziyyat və Mexanika üzrə Beynəlxalq konfrans
 • 2005,Bakı,Azərbaycan:Riyaziyyat və Mexanika üzrə Beynəlxalq konfrans
 • 2006,Bakı,Azərbaycan:Riyaziyyat və Mexanika üzrə Beynəlxalq konfrans
 • 2007, Bakı,Azərbaycan:Akademik A.C.Hacıyevin 70 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfrans
 • 2007,Naxçıvan, Azərbaycan: Riyaziyyat,mexanika və informatikanın müasir problemləri Beynəlxalq simpoziumu
 • 2008, Gəncə,Azərbaycan: Riyazi nəzəryyələr,onların tətbiqi və tədrisi sahəsində olan problemlər Beynəlxalq konfransı

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Qəfəslərdə ekvosional kompaktlıq.-Moskva Dövlət Universitetinin xəbərləri, Riyaziyyat seriyası, 1981, №3, səh.77.
 2. Aksiomatik siniflərdə qeyri-standart alt-düz təsvirər haqqında. - Sibir Riyaziyyat Jurnalı, 1984, c.25, №3, səh. 14-29.(R.A. Bayramovla birlikdə)
 3. Çoxobrazlılarda requlyarlıq və subrequlyarlıq. -Acta Sci. Math., 1994, c.59, №3-4, səh.405-410.
 4. Baş konqurensləri təyin olunmuş çoxobrazlılar.- Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Əsərləri, 1999, c.11, səh. 108-113.
 5. Zəif fərq termi olan çoxobrazlının bəzi kommutator xassələri.- AMEA-nın Xəbərləri, 2007, №1, səh. 89-94.

KITABLAR

 1. Tətbiqi riyaziyyat və hesablama sistemlərindən ingilis-rus-azərbaycan lüğəti.-1998,Bakı,BDU,192 səh.
 2. Qəfəslər nəzəriyyəsinin elementləri.-Dərs vəsaiti,I hissə,2002,Bakı,Yurd, 212 səh.
 3. Kommutatorlar nəzəriyyəsinin elementləri.- Dərs vəsaiti,2004,Bakı,BDU,168 səh.
 4. Qəfəslər nəzəriyyəsinin elementləri.-Dərs vəsaiti,II hissə,2005,Bakı,Yurd,152 səh.

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

 1. Qrant 1803-Macarıstan EA-nın Riyaziyyat İnstitutu, 1992-1993.
Bookmark and Share