Qalina Mehdiyeva

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor

İş telefonu:(+994) 12 5106048

e-mail: imn_bsu@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1944-cü il, fevralın 15-də Gürcüstan Respublikasının Poti şəhərində anadan olub.

1960-1965-ci illərdə Suxumi Dövlət Universitetində təh­sil alıb.

1976-cı ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1960-1965, tələbə, Suxumi Dövlət Universiteti

2001, f.-r.e.n.,«Qarışıq tip tənliklərin təqribi həll üsulları»

2008, f.-r.e.d.,«Lokal və qeyri-lokal şərtli proseslərin analitik və təqribi həll üsulları»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2009-h/h, professor, Hesablama riyaziyyatı kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2006-h/h, kafedra müdiri, Hesablama riyaziyyatı kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1995-2008, dosent, Hesablama riyaziyyatı kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1984-1995, baş müəllim, Hesablama riyaziyyatı kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1979-1984, assistent, Hesablama riyaziyyatı kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1976-1979, baş laborant, Tətbiqi riyaziyyat kafedrası, Tətbiqi riyaziyyat fakültəsi, BDU

1972-1976, böyük mühəndis, İnformasiya-hesablama mərkəzi «Azerselxoztexnika»

1970-1972, riyaziyyatçı-mühəndis-proqramçı,Akustika İnstitutunun Suxumi filialı

1968-1970, baş laborant, Akustika İnstitutunun Suxumi filialı

1967-1968, mühəndis-proqramçı,Akustika İnstitutunun Suxumi filialı

1965-1967, müəllim, Suxumi 4 saylı axşam məktəbi

Apardığı dərslər: Hesablama üsulları,Hesablama riyaziyyatı,Operator tənliklərin təqribi həll üsulları.

160 elmi məqalənin, 3 dərs və 3 metodik vəsaitin və 1 monoqrafiyanın müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Volter və Fredqolm tipli inteqral tənliklərin iterasiya üsullari ilə həlli

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2002, Zenjan, Iran: III joint seminar on applied mathematics (BSU and the Zenjan University), Mathematical symposium, Black Sea technical university

2007, Nahchivan, Azerbaijan: International symposium on the contemporary problems of mathematics, mechanics and information theory

2007, Baku, Azerbaijan: International conference on mathematics and mechanics, dedicated to 70thanniversary of academician Gadjiyev J.

2008, Fagmagusta, North Kipr: Mathematical analysis, Differential equations and their application

2008, Lozentu, Bulgaria: IV international conference on the numerical analysis and its application

2007, Moscow, Russia: Discrete mathematics and its application, International scientific conference dedicated to 75th anniversary of academician Lupanova O.B.

2007, Baku, Azerbaijan: III international conference on the application of information- communication line technologies in the science and the formation

2010, Application of the forward jumping Method to the solving of Volterra integral equation, Conference in Numerical Analysis, Chania, Crete, Greece.

2010, The Third international Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, Baku, Azerbaijan.

2010, World Academy of Science, engineering and Technology, Amsterdam.

2011, World Academy of Science, engineering and Technology, Paris.

2011, International conference on approximation methods and numerical modeling in environment and natural resources Saidia, Morocco, may 23-26.

2011, "Space and time - Coordinate System of human development" International Research and Practical Conference (Kiev, London, August 25 - September 1,)

2011, World Academy of Science, engineering and Technology, Paris (Scopus).

2012,  Academy of Science, engineering and Technology, Dubai (Scopus).

2012, International Conference in Mathematics, 11-14 March, Al-Ain.

2012, IV international Conference “Problems of Cybernetics and Informatics”, Baku, Azerbaijan.

2012,  First International conference an Analyses and applied mathematics, AIP, Gumushane, Turkey, 18-21 October

2012, 9th International conference on mathematical problems in engineering, aerospace and sciences, AIP, Vienna, Austria, 10-14 July

2012, Models and methods of solving formal and applied scientific issues in physico mathematical technical and chemical research, London.

2012, Mathematical Methods for Information Science and Economics, Montreux, Switzerland, December 29-31.

2013, Recent Advances in Engineering Mechanics, Structures and Urban Planning, Cambridge, UK, February 20-22.

2013, World Congress on Engineering 2013, London, U.K., 3-5 July

2013, Recent Advances in Applied Mathematics and Computational Methods in Engineering, AMCME 2013, Rhodes Island, Greece, July 16-19

2014, Recent Advances in Mathematics, Statistics and Economics. PMAM’14; ES14. Venice. Italy March 15-17.

2014, International Conference, ICAT’14, August 12-15, Antalya, Turkey.

2015, International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM-2014)

2015, Recent Advances in Mathematics, Greece, 2015

2015, The 5th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, 27-29 August, Baku, Azerbaijan.

2017,  Mathematics and Computers in Science and Engineering (MACISE 2017), London UK.

2018,  2nd International Conference on Mathematical Methods & Computational Techniques in Science & Engineering (MMCTSE 2018)Murray Edwards College, University of Cambridge, UK, February 16-18, 2018.

2018, 3rd International Seminar on Advances in Materials Science and Engineering (ISAMSE 2018) June 22-24, 2018 Singapore

2018, 16TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS, (ICNAAM 2018), Rhodes, Greece

2018, 3rd International Conference on Applied Mathematics And Computer Science (AMACS 2018) - London, UK, October 26-28

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏR

 1. Разностная аппроксимация нелокальных кра­евых задач при наличии управляющих параметров. Доклады НАНА, Том №5-6, Баку, 2006, с. 19-25.
 2. Метод Эйлера для решения нелокальных краевых задач для линейных систем дифференциальных уравнений. Вестник БГУ, 2007, №4, с. 15-19.
 3. Применение многошагового метода к чис­ленному решению интегро-дифференциального
 4. уравнения типа Воль­тера. Научно-Технический журнал. Воронеж. Новые технологии в образовании, 2008, с. 66-70.
 5. On gradient methods in optimal control problems for no local progresses.-Transactions issue mathematics and mechanics series of physical-technical and mathematical science, 2007,№1,XXVII.
 6. Об одном применении конечно-разностного метода. -Вестник Бакинского Университета, серия физ.-матем. Наук, 2008, №2, с.73-78.
 7. On one application of forward jumping methods Applied Numerical Mathematics Volume 72, October 2013, p.234–245
 8. A way to construct an algorithm that uses hybrid methods Applied Mathematical Sciences, HIKARI Ltd, Vol. 7, 2013, no. 98, p.4875-4890
 9. Solving Volterra Integro-Differential Equations by the Hybrid Methods Pensee Journal, Paris, Vol. 75, Issue. 9, 2013, p. 2-16
 10. The Application Difference Methods to Solving Volterra Integral Equation Pensee Journal, Paris, Vol. 75, Issue. 111, 2013, p. 393-400
 11. On a Research of Symmetric Equations of Volterra Type International journal of mathematical models and methods in applied sciences Volume 8, 2014
 12. Compares of Some Algorithms by Using First and Second Derivative Multistep Methods International journal of applied mathematics and informatics, Volume 7, 2013, p. 107-114
 13. An application of the hybrid methods to the numerical solution of ordinary deferential equations of second order Kazakh National University named after Al-Farabi Journal of treasury series mathematics, mechanics, computer science, Almaty №4 (75)  2012, p. 46-54
 14. Solving Volterra Integro-Differential Equation by the Second Derivative Methods Applied Mathematics and Information Sciences, Volume 9, No. 5, Sep. 2015, 2521-2527
 15. A way for constructing hybrid methods with high order of accuracy and their application to solving of ode of first order International Journal of Current Research, Volume 7, Issue 08, August, 2015, p.19379-19382.
 16. An Application of Mathematical Methods for Solving of Scientific Problems British Journal of Applied Science & Technology2016 -   Volume 14 , issue 2, 1-15.
 17. Application of hybrid methods to solving Volterra integral equation with the fixed boundares International journal of advance research and innovative ideas in education, volume-1, issue-5, 2015
 18. On the application of hybrid methods to solving Volterra integro-differential equation International Journal of Mathematics & Computation, 105-114
 19. A method for solving nonlinear Volterra integral equations Advances in Dynamical Systems and Applications, volume 8, number 2, 2013. p. 269-280
 20. Об одном преимуществе гибридных методов Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченко Журнал об числювальноїта прикладної МАТЕМАТИКИ, 2012.
 21. Application of A Second Derivative Multi-Step Method to Numerical Solution of Volterra Integral Equation of Second Kind. Pak.j.stat.oper.res.  Vol.VIII  No.2 2012.
 22. Application of the hybrid method with constant coefficients to solving the integro-differential equations of first order. World Congress: 9th International conference on mathematical problems in engineering, aerospace and sciences, Vienna, Austria, 10-14 July  2012.
 23. On one application of forward jumping methods. Applied Numerical Mathematics [6]. Volume 72, October 2013
 24. The application of the hybrid method to solving the Volterra integro-differential equation [7]. World Congress on Engineering 2013, London, U.K., 3-5 July, 2013.
 25. On a Research of Symmetric Equations of Volterra Type International journal of mathematical models and methods in Applied sciences Volume 8, 2014, 434-440.
 26. On the application of multistep methods to solving some problems of communication Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014 (ICNAAM-2014) AIP Conf. Proc. 1648, 2015 AIP Publishing LLC, 850050-1–850050-5;
 27. Some refinement of the notion of symmetry for the Volterra integral equations and the construction of symmetrical methods to solve them, Journal of Computational and Applied Mathematics, 306 (2016), 1–9.
 28. General Theory of the Application of Multistep Methods to Calculation of the Energy of Signals, Wireless Communications, Networking and Applications, Volume 348 of the series Lecture Notes in Electrical Engineering, 1047-1056, (2016).
 29. An Application of Mathematical Methods for Solving of Scientific Problems. British Journal of Applied Science & Technology2016 -   Volume 14 , issue 2, p. 1-15.
 30. On a Research of Hybrid Methods. Numerical Analysis and Its App­li­ca­ti­ons­, Springer, 2013, p. 395-402.
 31. A way for constructing hybrid methods with high order of accuracy and their application to solving of ode of first order. International Journal of Current Research, Volume 7, Issue 08, August, 2015,
 32. John Butcher and hybrid methods International conference of numerical analysis and applied mathematics 2017
 33. Investigation of the initial-value problem for the Volterra integro-differential equations with the special structure, International Journal of Modern Communication Technologies & Research (IJMCTR) ISSN: 2321-0850, Volume-5, Issue-8, August-2017.
 34. A Way to Construct a Hybrid Forward-Jumping Method, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 225,2017.
 35. One a way for Constructing Hybrid Methods with the Constant Coefficients and their Applied, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 225,2017.
 36. The Numerical Solution of the Equilibrium Problem for a Stretchable Elastic Beam, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 225 012035,2017
 37. On the construction of the forward-jumping method and its application to solving of the Volterra integral equations with symmetric boundaries, WSEAS TRANSACTIONS on MATHEMATICS 2017
 38. The construction the new way for the solving of the Volterra integral equations with the symmetric boundaries, INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES 2018.
 39. On a one method for determining the maximum value of the order of the accuracy for the multistep hybrid method which have applied to solving of the Volterra integro differential equation of the first order. 2018, Mathematical Methods and Computational Techniques in Science and Engineering II AIP Conf. Proc. 1982, 020022-1–020022-7; https://doi.org/10.1063/1.5045428
 40. Some Comparisons of the Methods Applied to Solving the First-Order Integro-Differential Equations 2018 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 423 012155

KITABLAR

 1. Hesablama praktikası üzrə metodik göstəriş.-Bakı, BDU, 1982.
 2. Fortranda hesablama praktikası üzrə metodik göstəriş.-Bakı, BDU, 1983.
 3. Proqramlaşdırma üzrə məsələlər.- Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Bakı Universiteti nəşriyyatı, Bakı, 2004, 106 səh.
 4. Proqramlaşdırma üzrə praktikum. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Bakı Universiteti nəşriyyatı, Bakı, 2004, 116 səh.
 5. II növ Volter inteqral tənliyinin həllinə çoxaddımlı üsulların tətbiqi, Dərs vəsaiti, Bakı, BDU, 2015 səh.112
 6. Adi diferensial tənliklərin ədədi üsullarla həlli- Dərs vəsaiti,  Bakı,BDU, 2010 səh.170
 7. On the research of multi-step methods with constant coefficients. Monograph / LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013

Mükafatlar və fərqlənmə

2011 Beynalxalq İASHE London təşkilatı tərəfindən verilmiş “Elmin infişafı” diplomu.

2011-2014 Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin Inkişaf Fondu tərəfindən verilmiş Grand.

2014    Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmi inkişaf fondu, Azerbaycan Respulikasının Rəbitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi və UNESCO üzrə Azerbaycan Respulikasının Milli Komissiyası tərəfindən verilmiş diplom ( İKT sahəsində dərc olunmuş ən yaxşı elmi işlərə görə mükafat müsabiqədində II yer tutduqlarına görə təltif olunmuşdur).

2016-2019 Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin Inkişaf Fondu tərəfindən verilmiş Grand.

ÜZVÜLÜK

-Member of the Scientific Council of the Mechanics – Mathematics Faculty, BSU, Azerbaijan

-Member of the Scientific Council of the Baku State University, Azerbaijan

-Vice Chairman of the Dissertation Council D 01.121 at Institute of Control Systems of the National Academy of Sciences of Azerbaijan

-Member of the editorial board of the journal "News" of Baku State University, Azerbaijan

Bookmark and Share