Qasımov Hüsaməddin

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,dosent

İş telefonu: (+994) 12 510 33 64

e-mail: [email protected]QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1953-cü il, fevralın 4-də Füzuli rayonunun Əbdülrəhmanlı kəndində anadan olub.

1960-1970-ci illərdə Əhmədalılar kənd orta məktəbində oxuyub.

1971-1976-cı illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

2010-cu ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1971-1976,tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1989-1991,disertant,AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

1992, f.-r.e.n.,«həndəsi qeyri-xəttiliyi və ətraf mühitin müqavimıtini nəzərə almaqla qeyri-bircins silindrik örtüklərin və düzbucaqlı lövhələrin dayanıqlığı»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2010-h/h, dosent, cəbr və həndəsə kadferası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2003-2010, elmi işçi, böyük elmi işçi, aparıcı elmi işçi, AMEN-nın Riyaziyyat  və Mexanika İnstitutu

2002-2010, dosent, Riyaziyyat və informatika kafedrası, ABU

1994-2001, elmi işçi, AMEA-nın Gealogiya institutu

1977-1994, mühəndis, böyük mühəndis, elmi işçi, Kosmik Tədqiqatlar , Elm İstehsalat Birliyi

Apardığı dərslər: Cəbr, Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi , Cəbrin müasir problemləri, Çoxhədlilər nəzəriyyəsi, Analitik həndəsə.

40-a yaxın elmi məqalənin müəllifidir.

 

TƏDQIQAT SAHƏSI

Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2007, Naxçıvan, Azərbaycan: Riyaziyyat, mexanika və inform. müasir prob. həsr olunmuş beyn. simpoz.
 • 2010, Bakı, Azərbaycan: Spektral nəzəriyyə və onun tətbiqləri.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. "Устойчивость ортотропной неоднородной цилиндрической оболочки,лежащей на анизотропном основании." Вестник БГУ-Баку,2006.-№ 2.-с.82-86.
 2. " Anizotrop əsas üzərində yerləşən ortotrop qeyri-bircins düzbucaqlı lövhənin dayanaqlıqlığı." Nəzəri və Tətbiqi Mexanika.-2006, № 1s.53-55.
 3. " Собственные колебания ортотропной,неоднородной, прямоугольной пластинки, лежащей на анизотропном основании." Механика машиностроение.- Баку, 2007.-№ 2.-с.23-25.
 4. " On natural transverse vibrations of orthotropic plate allowing for foundation resistance influence." Trans.of NASA.Ser.of phys.-techn.& math.sci.-2007.-vol.XXVII, № 7. Math.& Mech.-p.151-156.
 5. Axisymmetrik form of stability loss of an inhomogeneous cylindrical shell of annular cross section. Transactions of NASA, issue math. and mech. series of physical-technical, math. sc. 2008, XXVIII, №4, p.127-132.
 6. Loss of stability and eigen oscillation of annular cross section inhomogeneous cylindrical shell. Transactions of NASA, issue math. and mech. series of phys.-tech., math. sc. 2010, XXX, №7,  p.85-90.
 7. Поперечное колебание стержня лежащего на неоднородно вязко упругом основании. “Ученые записки”,  Научно-технический журнал. Том 1, №3, 2013, с.41-45.
 8. Об устойчивости ортотропной прямоугольной пластинки переменной толщины. Вестник Бакинского Университета, серия физ.-математ. наук, №1, 2014, с.106-110.
 9. О колебании прямоугольной пластинки переменной толщины, лежащей на вязкоупругом основании. Вестник Бакинского Университета, серия физ.-математ. наук, №3, 2015, с.128-134.
 10. Свободные поперечные колебания неоднородно анизотропной прямоугольной пластинки, лежащей на неоднородно вязкоупругом основании. “Теоретическая и прикладная механика”, Министерство образования Азербайджан-ской Республики. №3-4, Баку, 2017, с.100-106.
Bookmark and Share