Qasımov Telman

Qasımov Telman

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,dosent

İş telefonu: (+994)12 438 54 23

e-mail: telmankasumov@rambler.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1959-cü il, oktyabırın 28-də Azərbaycan Respublikası, Xankəndi şəhərində anadan olub

1966-1970-ci illərdə Qazax rayonunun Musaköy kənd orta məktəbində oxuyub

1970-1976-cı illərdə Qazax şəhər 1 saylı orta məktəbində oxuyub

1976-1981-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb

1993-1999, Azerbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində həqiqi hərbi xidmətdə olub

2008-ci ildən BDU-da çalışır

Ailəlidir, üç övladı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1976-1981,tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1985-1987,aspirant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, MDU

1988, f.-r.e.n., «Kəsilən kvazidiferensial operatorlar üçün sərhəd məsələləri»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2008- h/h, dosent, Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2002-2008, aparıcı elmi işçi, EA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

2001-2002, böyük elmi işçi, EA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

1999-2001, elmi işçi, EA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

1989-1993, elmi işçi, EA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

1988-1989, baş mühəndis, EA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu XKB

1985-1987, aspirant,Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, MDU

1981-1985, baş laborant, EA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu XKB

Apardığı dərslər: Funksional analiz, Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi,Xətti operatorların spektral nəzəriyyəsi, Diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsi

28 elmi məqalənin müəllifidir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsi,Məxsusi ədədlərin və məxsusi funksiyaların asimptotikası, Rezolventin qiymetləndirilməsi, Məxsusi funksiyaların bazislik xassələri,Operatorun kəsr qüvvətlərinin təyin oblastı

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2002, Bakı,Azərbaycan:Diferensial tənliklər və onların tətbiqləri üzrə konfrans
 • 2004,Bakı,Azərbaycan:RMİ-nin 45 illiyinə həsr olunmuş Mexanika və Riyaziyyat üzrə X beynəlxalq
 • konfrans
 • 2005,Bakı,Azərbaycan:AMEA-nın müxbir üzvü, professor İ.T.Məmmədovun 50 illiyinə həsr olunmuş Riyaziyyat və Mexanika üzrə XI beynəlxalq konfrans
 • 2006,Bakı,Azərbaycan:AMEA-nın müxbir üzvü, professor B.A.İsgəndərovun 70 illiyinə həsr olunmuş Riyaziyyat və Mexanika üzrə XII beynəlxalq konfrans
 • 2007,Bakı,Azərbaycan:Akademik A.C.Hacıyevin 70 illiyinə həsr olunmuş Riyaziyyat və Mexanika üzrə beynəlxalq konfrans
 • 2007,Voronej, Rusiya: Funksiyalar nəzəriyyəsi və ona yaxın problemlırin müasir üsulları. Voronej qış riyaziyyat məktəbi

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. On necessary and sufficient conditions of basicity of some defective systems in Banach spaces.- Trans. of NAS of Azerb., 2006, vol. XXVI, №1, pp.65-70
 2. On convergence of spectral expansions for one discontinuous problem with spectral parametr in the boundary condition.- Trans. of NAS of Azerb., 2006, vol. XXVI, №4, pp.103-106
 3. On defective bases from the root elements of differential operators containing a spectral parametrs in the boundary condition.- Trans. of NAS of Azerb., 2007, vol. XXVII, №1, pp.51-54
 4. On necessary and sufficient conditions for obtaining the bases of Banach spaces.- Proc. of IMM of NAS of Azerb., 2007, vol. XXVI (XXIV), pp.93-98
 5. On basicity of a part of a systems with infinite defect.- Trans. of NAS of Azerb., 2007, vol. XXVII, №7, pp.53-58
 6. Свойства собственных значений и собственных функций одной краевой задачи.- Докл. НАН Азерб., 2008, т.6, №1, стр.3-8
Bookmark and Share