Qəmbər Namazov


Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, professor

İş telefonu: (+994) 12 438 02 84

e-mail:dif_tenlik@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1932-ci il, avqustun 25-də, Qərbi Azərbaycanın Amasiya rayonunun Güllübulaq kəndində anadan olub.

1938-1952-ci illərdə Güllübulaq kənd orta məktəbində oxuyub.

1952-1957-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1957-ci ildən BDU-da çalışır.

Azərbaycanda təhsilin və elmin inkişafındakı böyük xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 oktyabr 2009-cu il tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdü ilə mükafatlandırılmışdır

Ailəlidir, dörd övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1952-1957, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1958-1961, aspirant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, MDU

1962, f.-r.e.n., «Parabolik tənliklər üçün Koşi və sərhəd məsələsinin həlli haqqında»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1997-2006,dekan, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1984- h/h,professor,Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası,Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1975- h/h,kafedra müdiri, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası,Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1972-1975,dekan, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1969-1972,dekan müavini, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1966-1984,dosent, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası,Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1962-1966,böyük elmi işçi, Azərbaycan EA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

1960-1962,kiçik elmi işçi, Azərbaycan EA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Apardığı dərslər:Riyazi fizika tənlikləri,Xüsusi törəməli diferensial tənliklər nəzəriyyəsi, Adi diferensial tənliklər.

100-dən artıq elmi məqalənin və 4 kitabın müəllifidir

17 elmlər namizədi yetişdirmişdir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Xüsusi törəməli tənliklər nəzəriyyəsinin xətti və qeyri-xətti tənlikləri üçün qoyulmuş Koşi və sərhəd məsələləri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1961, Leninqrad,Rusiya: SSRİ riyaziyyatçılarının Beynəlxalq qurultayı
 • 1994, Düşənbə, Tacikstan: İnteqral tənliklər nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri Ümumittifaq Simpozium
 • 1977, Moskva, Rusiya:Akademik İ.Q.Petrovskinin 75 illiyinə həsr olunmuş Diferensial və riyazi fizika tənlikləri Beynəlxalq konfransı
 • 2000,Zəncan,İran:Tətbiqi riyaziyyat üzrə II birgə seminar (Bakı Dövlət Universiteti və Zəncan Universiteti)
 • 2002,Zəncan,İran:Tətbiqi riyaziyyat üzrə III birgə seminar (Bakı Dövlət Universiteti və Zəncan Universiteti)
 • 2003,Sumqayıt, Azərbaycan:Azərbaycan respublikasının Prezidenti H.Ə.Əliyevin 80 illiyinə həsr olunmuş Nəzəri və riyazi fizikanın tərs məsələləri Beynəlxalq konfransı

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Решение смешанной задачи для одного нелинейного параболического уравнения.- ДАН Азерб.ССР, т.XIV, №7,1958 г.,стр.505-510.
 2. Краевые задачи для параболического уравнения второго порядка с разрывными коэффициентами.- Изв. АН Азерб.ССР, сер.физ.-мат. и тех. наук, №3,1961 г.,стр.39-46.
 3. Краевая задача с нелинейным условием сопряжения на линиях разрыва коэффициентов.- ДАН Азерб.ССР, т.XVIII, №6,1992 г.
 4. О смешанной задаче для гиперболических и параболических уравнений с разрывными коэффициентами.- Доклад на Всесоюз. Симпозиуме «Некоторые вопросы теории интегральных уравнений». г., Душанбе,1964 г.
 5. Об одной задаче для вырождающихся уравнений с разрывными коэффициентами.- Изв. АН Азерб.ССР, сер.физ.-мат. и тех. наук, №6,1966 г.,стр.36-43.
 6. О гиперболических уравнениях с разрывными коэффициентами вырождающихся на начальной плоскости.- Изв. АН Азерб.ССР, сер.физ.-мат. наук, №3,1961 г.,стр.11-16.
 7. Асимптотика по малому параметру периодических решений вырождающихся гиперболических уравнений.-«Ученые записки» МВ и ССО Азерб.ССР, сер.физ.-матнаук, №5,1975 г.,стр.68-72.
 8. Класс единственности решений краевой задачи для интегро-дифференциальных уравнений.- Международная конф. по диф. уравнениям и мат. физике посвященной 75-летию акад.И.Г.Петровски, Москва,1977.
 9. Энергетические оценки решения краевой задачи в для вязкостационарный теории упругости.- «Краевые задачи для дифференциальных уравнений с частными производными» Изд-во АГУ им.Кирова, г.Баку,1981 г.стр.71-81.
 10. О единственности решения первой краевой задачи в неограниченной области для одного интегро-дифференциального уравнения.- ДАН Азерб.ССР, т.XXXVIII, №10,1982 г.
 11. Свойства функционалов, зависящих от решения краевых задач для псевдо-параболических уравнений.- Изв. АН Азерб.ССР, сер.физ.-мат. и тех. наук, №6,1984 г.,стр.30-35.
 12. Поведение решений гиперболических и псевдо-параболических уравнений с разрывными коэффициентами при больших значениях времени.- Сб.диф. уравн. с частными производ. и их приложения,1989 г.
 13. Обратная задача для псевдопараболического уравнения четвертого порядка с несамосопряженными краевыми условиями. Вестник Бак.Гос.Ун-та. Серия физ.-мат.наук, №2, 2008,стр.16-18.
 14. Одна обратная задача для псевдогиперболического уравнения четвертого порядка с несамосопряженными краевыми задачами. Международный Российско-Азербайджанский симпозиум «Уравнения смеш.типа и родств.проблемы анализа и информат.» Мат.Эльбрус 12-17 мая,2008г,ст.119-120
 15. Одна нелокальная обратная задача для псевдогиперболического уравнения четвертого порядка. Gəncə Dövlət Un-ti Riyazi nəzəriyyələr, onların tətbiqi və tədris sahəsində olan probl. Beynəlxalq konf.Konfransın mater.,Gəncə,2008, səh.37-41.
 16. Обратная задача для уравнения колебаний стержня с несамосопряженными краевыми условиями. Материалы международной научной конференции, посвященной 90-летию Бакинского Государственного Университета, Естественные науки стр.63, Баку, 2009.
 17. Одна нелокальная обратная задача для псевдогиперболического уравнения четвертого порядка с несамосопряженными краевыми задачами. Тезисы Международной конференции по математике и механике, посвященной 50-летию Института Математики и Механики НАН Азербайджана, стр.244, Баку, 2009.
 18. Исследование классического решения одной обратной краевой задачи для псевдопараболичечского уравнения третьего порядка с несамосопряженными краевыми условиями. Тезисы Международной конференции по математике и механике, посвященной 50-летию Института Математики и Механики НАН Азербайджана, стр.243, Баку, 2009.
 19. Непрерывная зависимость от некоторых данных задачи классического решения обратной краевой задачи для гиперболического уравнения второго порядка с несамосопряженными краевыми условиями. Tələbələr, magistrantlar, aspirantlar və gənc tədqiqatçıların «Riyaziyyat və Mexanikanın Aktual problemləri» adlı ənənəvi Elmi konfrans, Bakı, 2010, səh.80.
 20. Обратная задача для гиперболического уравнения второго порядка с несамосопряженными краевыми условиями. Akademik F.Q.Maqsudovun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş «Spektral nəzəriyyə və onun tətbiqləri» adlı Beynəlxalq konfransın tezisləri, Bakı, 2010, səh.284.
 21. Обратная задача для псевдопараболического уравнения третьего порядка с нелокальными краевыми условиями. Tələbələr, magistrantlar, aspirantlar və gənc tədqiqatçıların «Riyaziyyat və Mexanikanın Aktual problemləri» adlı ənənəvi Elmi konfrans, Bakı, 2010, səh.84.
Bookmark and Share