Qönçə Abdullayeva

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent

İş telefonu: (+994) 12 439 08 21

e-mail: q.a.z.41@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1941-ci il mayın 21-də Özbəkistan Respublikasının Kokand şəhərində anadan olmuşdur

1948-1958-ci illərdə Özbəkistan Respublikasının Fərqanə şəhərində 14 saylı orta məktəbdə oxuyub

1958-1961-ci illərdə Fərqanə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun fizika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb

1961-1964-cü illərdə BDU-nun mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb

1966-cı ildən BDU-da çalışır

Ailəlidir, bir övladı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1958-1961, tələbə, Fizika-riyaziyyat fakültəsi, Fərqanə Dövlət Pedaqoji İnstitutu

1961-1964, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1976-1980, aspirant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1982, f.-r.e.n., «Naməlum əmsallı 2-ci tərtib parabolik tənliklər ücün tərs sərhəd məsələləri»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2000- h/h,Elmi işlər üzrə dekan müavini, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1992- h/h , dosent, Riyaziyyat və onun tədrisi metodikasi kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1989-1992, baş müəllim, Riyaziyyat və onun tədrisi metodikasi kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1984-1989, müəllim, Riyaziyyat və onun tədrisi metodikasi kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1981-1984, baş elmi işçi, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1979-1981, müəllim, Ali riyaziyyat kafedrası, Xəzər Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi, Bakı

1967-1979, baş laborant, Riyazi analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1966-1967, laborant, Ali riyaziyyat kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

Apardığı dərslər: Məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsaslari, Riyaziyyatın tədrisi üsullari, Ali riyaziyyat

35 elmi məqalənin, 6 dərs vəsaitinin və metodik göstərişlərin müəllifidir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Parabolik tənliklər ücün tərs məsələlər

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Stefan məsələsinin həllinin dayanıqlığı haqqında.- Azərbaycan EA-nın xəbərləri, fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası, №2, səh.132-137, 1974
 2. İstilikkeçirmə tənlikləri üçün tərs məsələ haqqında.- Azərbaycan EA-nın məruzələri, c.32, №6, səh.8-10, 1976
 3. Stefan məsələsinin həllinin kəsilməz asılılığı haqqında.- Azərbaycan EA-nın xəbərləri, fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası, №1, səh.92-97, 1977
 4. Bir ikitərtibli parabolik tənliklər üçün birölçülü qeyri-xətti tərs sərhəd məsələsinin klassik həll olunanlığı.- Azərbaycan EA-nın məruzələri, c.37, №11, səh.3-6, 1981
 5. Bir ikitərtibli parabolik tənliklər üçün birölçülü qeyri-xətti tərs sərhəd məsələsinin klassik həllinin tədqiqi.- Azərbaycan EA-nın məruzələri, c.38, №3, səh.3-5, 1982
 6. Bir ikitərtibli parabolik tənliklər üçün birölçülü qeyri-xətti tərs sərhəd məsələsinin klassik həllinin kəsilməz asılılığı.- Azərbaycan EA-nın xəbərləri, fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası, №3, səh.41-46, 1986
 7. İnformatika və hesablama texnikasının əsaslarının tədrisi metodikası. -Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri,fizika-riyaziyyat elmləri seriyası,1992
 8. Məktəb riyaziyyat kursunda bəzi qeydlər.- Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri,1993
 9. Periodik sərhəd şərtli xüsusi törəməli dördüncü tərtib diferensial tənliklər üçün bir məsələ haqqında.-Azərbaycan EA-nınRiyaziyyat və Mexanika İnstitutunun jurnalı, cild XXV, s. 67-74, 2006
 10. О задаче Коши для некоторых дифференциальных систем с частными производными. - Международная конференция по математике и механике, посвященная 50-летию ИММ НАН Азерб. с. 108-109, 2009.
 11. Параметрическая задача. - Гюркямли алим вя иътимаи хадим,АМЕА-нын мцхбир цзвц,Дювлят мцкафаты лауреаты,Йящйа Мяммядовун анадан олмасынын 80 иллик йубилейиня щяср олунмуш «Рийазиййатын вя Механиканын актуал проблемляри»адля Бейнялхалг конфрансы. с. 16-17, 2010.
 12. Мцасирлик тялимин методологийасы електрон тялимляндирян системлярдян истифадяйя ясасланмалыдыр. - «Педагогика елминин инкишафында йени мярщяля» адлы Бейнялхалг Елми-практик конф. s. 115-122, 2011.
 13. Рийази тяфяккцрцн инкишафында мясяля щяллинин ролу. - «Педагогика елминин инкишафында йени мярщяля» адлы Бейнялхалг Елми-практик конфранс. Бакы, s. 261-263. 2011 .
 14. Фяндахили ялагялярин тяшкилиндя график тясвирлярин - «Педагогика елминин инкишафында йени мярщяля» адлы Бейнялхалг Елми-практик конфранс. Бакы, s. 333-336. 2011.
 15. Исследование одной краевой задачи для гиперболического уравнения второго порядка с неклассическими краевыми условиями. - Современные проблемы гуманитарных и естественных наук. Материалы Х международной научной-практической конференции. Москва, с. 25-32. 2012.
 16. Об одной нелокальной краевой задаче для гиперболического уравнения второго порядка с неклассическими краевыми условиями.- Bakı Dövlət Universitetinin Hesablama Riyaziyyatı kafedrasının 50 illik yubileyinə həsr olunmuş Elmi Konfransın Materialları, Bakı, с. 130-134. 2012.
 17. Обратная краевая задача для псевдо-параболического уравнения с несамосопряженными краевыми условиями. - Министерство Высшего и среднего образования Республики Узбекистан.Национальный
 18. Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека.Тезисы докладов Республиканской научной конференции с участием ученых из стран СНГ. Современные проблемы дифференциальных уравнений и их применения, с. 213-214. 2013.
 19. Методика решения систем алгебраических уравнений. - Gюркямли алим вя иcтимаи хадим АМЕА-нын мцхбир цзви Дювлят мцкафавты лауреаты. Ямякдар елм хадими, БДУ-нун сабиг реектору,физика-рийазиййат елмляри доктору, професор Й.Мяммядовунун анадан олмасынын 85 иллик йубилейиня щяср олунмуш Бейналхалг елми конфранс. с. 163-167, 2015.
 20. Упражнения в системе методов обучения. - Gюркямли алим вя иcтимаи хадим АМЕА-нын мцхбир цзви Дювлят мцкафавты лауреаты. Ямякдар елм хадими, БДУ-нун сабиг реектору,физика-рийазиййат елмляри доктору, професор Й.Мяммядовунун анадан олмасынын 85 иллик йубилейиня щяср олунмуш Бейналхалг елми конфранс. c. 167-170, 2015.
 21. Kompüter texnologiyaları və həndəsi məsələlər (X-XI sinif). - Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Qızlar Universiteti, Elmi Əsərlər № 3, s. 201-206, 2017
 22. Альтернативные методы решения математических задач. - AMEA-nın müxbir üzvü, taninmiş alim və görkəmli riyaziyyatçi, fizika-riyaziyyat emləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun anadan olmasinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş « Riyaziyyat və mexanikanin aktual problemləri » adlı Respublika Elmi konfransinin materiallari, с. 116-119, 2017
 23. Специфика оценивания учебных достижения учащихся средней школы. Международный журнал «Интернаука» №8 (48) / 2018 1 том c.38-40
 24. The study of a mixed problem for one class of third order differential equations Advances in Difference Equations peer-reviewed open access journal (IF 1.066), 15 June 2018,  (Thomson Reuters)

 

KITABLAR

 1. Parametrdən asılı tənlik və bərabərsizliklərin həlli.-Metodik göstəriş, Bakı, 1992.
 2. Funksiya anlayışının bəzi məsələləri.-Dərs vəsaiti, Bakı,1993.
 3. Elementar funksiyaların qrafiki və onların calışmalar həllinə tətbiqi.- Dərs vəsaiti, Bakı, 2005.
 4. Məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsasları.- Dərs vəsaiti, Bakı,2007.
 5. Riyaziyyatın tədrisi üsullrı.- Dərs vəsaiti, Bakı, 2008.
Bookmark and Share