Qönçə Abdullayeva

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent

İş telefonu: (+994) 12 439 08 21

e-mail: q.a.z.41@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1941-ci il mayın 21-də Özbəkistan Respublikasının Kokand şəhərində anadan olmuşdur

1948-1958-ci illərdə Özbəkistan Respublikasının Fərqanə şəhərində 14 saylı orta məktəbdə oxuyub

1958-1961-ci illərdə Fərqanə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun fizika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb

1961-1964-cü illərdə BDU-nun mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb

1966-cı ildən BDU-da çalışır

Ailəlidir, bir övladı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1958-1961, tələbə, Fizika-riyaziyyat fakültəsi, Fərqanə Dövlət Pedaqoji İnstitutu

1961-1964, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1976-1980, aspirant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1982, f.-r.e.n., «Naməlum əmsallı 2-ci tərtib parabolik tənliklər ücün tərs sərhəd məsələləri»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2000- h/h,Elmi işlər üzrə dekan müavini, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1992- h/h , dosent, Riyaziyyat və onun tədrisi metodikasi kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1989-1992, baş müəllim, Riyaziyyat və onun tədrisi metodikasi kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1984-1989, müəllim, Riyaziyyat və onun tədrisi metodikasi kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1981-1984, baş elmi işçi, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1979-1981, müəllim, Ali riyaziyyat kafedrası, Xəzər Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi, Bakı

1967-1979, baş laborant, Riyazi analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1966-1967, laborant, Ali riyaziyyat kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

Apardığı dərslər: Məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsaslari, Riyaziyyatın tədrisi üsullari, Ali riyaziyyat

35 elmi məqalənin, 6 dərs vəsaitinin və metodik göstərişlərin müəllifidir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Parabolik tənliklər ücün tərs məsələlər

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Об устойчивости ре­ше­ния задании Сте­фана.- Изв. АН Аз. ССР, сер. физ. тех. и мат. наук, №2, c.132-137, 1974
 2. Об одной обратной задаче для уравне­ния теплопроводнос­ти.- ДАН Аз.ССР т.32, №6, c.8-10, 1976
 3. О непрерывной зави­симости решения за­дачи Стефана.- Изв. АН Аз.ССР, сер. физ. мех. и мат. наук, №1, c.92-97, 1977
 4. Глобальное суще­ст­вование классиче­ского решения одной нелинейной одно­мерной обратной краевой задачи для параболических уравнений второго порядка.- Деп. в ВИНИТИ, №1467-81, 1981
 5. Классическая разре­шимость в целом одной нелинейной одномерной обрат­ной краевой задачи для параболических уравнений второго порядка Деп. в ВИНИТИ, №2824-81, 1981.
 6. О классической раз­решимости в целом одной нелинейной одномерной обрат­ной краевой задачи для параболических уравнений второго порядка - ДАН Аз.ССР, т.37, №11, 1981,  c. 3-6
 7. Обратные краевые задачи для параболических уравнений второго порядка с неизвестными коэффициентами.- Кандидатская диссертация, 1982, 163 c.
 8. О непрерывной зави­си­мости классиче­с­кого решения обрат­­ной краевой задачи для параболических уравнений второго порядка.- Деп. В ВИНИТИ Аз.Д-83, №140, 1983
 9. Исследование классического решения одной нелинейной одномерной обратной краевой задачи для параболических уравнений второго порядка - ДАН Аз.ССР, т.38, №3, c.41-46, 1986.
 10. Непрерывная зави­си­мость классиче­ского решения одной нелинейной обрат­ной краевой задачи для параболических уравнений второго порядка.- Изв. АН Аз.ССР, сер. физ. -тех. и мат. наук, №3, 1986, c.41-46
 11. İnformatika və hesablama texnikasının əsaslarının tədrisi metodikası. -Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri,fizika-riyaziyyat elmləri seriyası,1992
 12. Некоторые заметки в школьном курсе математики.- Вестник БГУ,1993
 13. Гидравлический расчет газовых сетей, Вестник БГУ, №1, 2001
 14. К вопросу определе­ния функции давле­ния в неоднородных пластах.- Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elm və Təhsil Mərkəzi «Təfəkkür» Universiteti «Elmi əsərlər», №4, 2003
 15. On a boundary value problem for a pseudo­parabolic of fourth order hyperbolic equation with.-Azərbaycan EA-nınRiyaziyyat və Mexanika İnstitutunun jurnalı, cild XXV, s. 67-74, 2006
 16. О задаче Коши для некоторых дифференциальных систем с частными производными. - Международная конференция по математике и механике, посвященная 50-летию ИММ НАН Азерб. с. 108-109, 2009.
 17. Исследование одной краевой задачи для гиперболического уравнения второго порядка с неклассическими краевыми условиями. - Современные проблемы гуманитарных и естественных наук. Материалы Х международной научной-практической конференции. Москва, с. 25-32. 2012.
 18. Об одной нелокальной краевой задаче для гиперболического уравнения второго порядка с неклассическими краевыми условиями.- Bakı Dövlət Universitetinin Hesablama Riyaziyyatı kafedrasının 50 illik yubileyinə həsr olunmuş Elmi Konfransın Materialları, Bakı, с. 130-134. 2012.
 19. Kompüter texnologiyaları və həndəsi məsələlər (X-XI sinif). - Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Qızlar Universiteti, Elmi Əsərlər № 3, s. 201-206, 2017
 20. Альтернативные методы решения математических задач. - AMEA-nın müxbir üzvü, taninmiş alim və görkəmli riyaziyyatçi, fizika-riyaziyyat emləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun anadan olmasinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş « Riyaziyyat və mexanikanin aktual problemləri » adlı Respublika Elmi konfransinin materiallari, с. 116-119, 2017
 21. Специфика оценивания учебных достижения учащихся средней школы. Международный журнал «Интернаука» №8 (48) / 2018 1 том c.38-40
 22. Нестандартные методы решения уравнений с использованием свойств функций.- Международный научный журнал «Путь науки», №11(57), Ноябрь 2018, c.8-12
 23. The study of a mixed problem for one class of third order differential equations Advances in Difference Equations peer-reviewed open access journal (IF 1.066), 15 June 2018,  (Thomson Reuters)
 24. On the existence of solution to multidimensional third order nonlinear equations, - vol.12, European Journal of Pure and Applied Mathematics, №2, 2019, p.577-589 (Web of Sciences)
 25. Решение логических задач с помощью принципа Дирихле.- Международный научный журнал “Интернаука”, №33 (115), 2019, c.5-8
 26. Этапы, правила и методы решения текстовых задач в курсе алгебры основной школы, Международный научный журнал «Путь науки», №2 (60), Февраль 2019
 27. Нестандартные методы решения уравнений искусственными методами.- Международный научный журнал “Интернаука”, №1 (63), 2019, c.38-40

KITABLAR

 1. Parametrdən asılı tənlik və bərabərsizliklərin həlli.-Metodik göstəriş, Bakı, 1992.
 2. Funksiya anlayışının bəzi məsələləri.-Dərs vəsaiti, Bakı,1993.
 3. Elementar funksiyaların qrafiki və onların calışmalar həllinə tətbiqi.- Dərs vəsaiti, Bakı, 2005.
 4. Məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsasları.- Dərs vəsaiti, Bakı,2007.
 5. Riyaziyyatın tədrisi üsullrı.- Dərs vəsaiti, Bakı, 2008.
Bookmark and Share