Rauf Babayev

Rauf Babayev

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent

İş telefonu: (+994)12 438 54 23

e-mail:babayevrauf@front.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1955-ci il, dekabrın 16-da Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhərində anadan olub.

1963-1973-cü illərdə FBakı şəhər 172 saylı orta məktəbdə oxuyub.

1973-1978-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1981-ci ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, bir övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1973-1978,tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1981-1984,aspirant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1984, f.-r.e.n.,«Hipersinquliyar və Adamar mənada inteqralların təqribi hesablanması metodları»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1992- h/h, dosent, Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1987-1992, baş müəllim, Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1984-1987, asistent, Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1981-1984,aspirant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1978-1980, mühəndis, Azərbaycan EA-nın Kibernetika İnstitutu

Apardığı dərslər: Funksional analiz, Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi,Banax cəbri.

19 elmi məqalənin, 1 metodik vəsaitin və 2 dərs vəsaitinin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Ədəd oxunda sinquliyar operatorların təqribi hesablanması, Çoxölçülü fəzalarda Riss potensialları, Potensial tip operatorların tədqiqi.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

  1. О решении некоторого интегрального уравнения Ы рода в пространстве .- Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, 2004, № 1.
  2. Об одном свойстве некоторого интегрального оператора.-Тезисы научной конференции посвященной 75-летию члена-кор. АНА, аслуженного деятеля науки, д.ф.м.н., проф.Я.Дж.Мамедова., Баку, 2006,стр.37.
  3. Об ограниченности некоторого интегрального оператора .-Те­зисы док­ла­дов научной конференции, пос­вященный 100-летию зас­­лу­­­женного деятеля науки, академика А.И.Гусейнова, Баку, 2007, стр.46-47.
  4. Об ограниченности некоторого интегрального оператора I рода в пространстве .- Azərbaycanın Ümummilli lideri H.Ə.Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri. Bakı, 2008, səh.34.
  5. Об одном обобщении потенциала Рисса. - Bakı Universitetinin Xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, Bakı, 2007, № 2.
  6. О решении некоторого интегрального урав­не­нии.-Riyaziyyat və mexanikanın müasir problemləri elmi konfransının materialları, Bakı, 2007, səh.23-24.

KITABLAR

  1. Funksional analiz fənni üzrə proqram.-BDU nəşriyyatı, Bakı, 2008.
  2. Программа по предмету «Функциональный анализ», БГУ, Баку, 2008.
  3. Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi fənni üzrə proqram.-BDU nəşriyyatı, Bakı, 2008.
  4. Программа по предмету «Теория функций комплексной переменной», БГУ, Баку, 2008.

Bookmark and Share