Rəşid Əliyev

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent

İş telefonu: (+994) 12 438 54 23

e-mail:aliyevrashid@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1974 – cü il, avqustun 6-da Cəlılabad Şəhərində anadan olub.

1990 – 1995-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1995 – 1998 – ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani  aspiranturasında təhsil alıb.

1998 – ci ildən BDU – da çalışır.

Ailəlidir, iki övladı var.


TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1990 – 1995, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU.

1995 – 1998, aspirant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU.

1998, f.-r.e.n., «Sinqulyar inteqral tənliklərin yeni konstruktiv üsulla həlli »

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Sinqulyar imteqral tənliklərin konstruktiv həlli, analitik funksiyaların sərhəd xassələri.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

  • 2006,Саратов, Россия: Международная научная конференция “Современные проблемы теории функций и их приложения”.
  • 2010,Саратов, Россия: Международная научная конференция “Современные проблемы теории функций и их приложения”.
  • 2012, Тула, Россия: Международная научная конференция ”Современные проблемы математики, механики, информатики”.
  • 2013, Баку, Азербайджан: Актуальные проблемы математики и информатики, Международная конференция посвященная 90 – летию со дня рождения Гейдара Алиева

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1.О представимости аналитических функций по своим граничным значениям,Р. А. Алиев, Матем. заметки, 73:1 (2003),  8–21.

2.Новый конструктивный метод решения сингулярных интегральных уравнений, Р. А. Алиев Матем. заметки, 79:6 (2006),  803–824.

3. Existence of angular boundary values and Cauchy–Green formula, R. A. Aliyev. Журн. матем. физ., анал., геом., 7:1 (2011),  3–18.

4.Конструктивный метод решения сингулярных интегральных уравнений с ядром Гильберта, Р. А. Алиев, А. Ф. Амрахова, Тр. ИММ УрО РАН, 18:4 (2012),  14–25.

5. Р.А.Алиев, -интегралы и граничные значения интегралов типа Коши конечных мер, Матем. сборник, 205:7 (2014), 3-24.

6. A.D.Gadjiev, R.A.Aliev, Approximation of analytical functions by -positive linear operators in the closed domain, Positivity, 18:3 (2014), 439-447.

7. R.A.Aliev, On Taylor coefficients of Cauchy type integrals of finite complex measures, Complex Variables and Elliptic Equations, 60:12 (2015), 1727-1738.

8. A.D.Gadjiev, R.A.Aliev, Approximation of analytic functions in annulus by linear operators, Appl. Math. and Comp., 252 (2015), 438-445.

9. R.A.Aliev, On properties of Hilbert transform of finite complex measures, Complex Analysis and Operator Theory, 10:1 (2016), 171-185.

10. R.A.Aliev, V.E.Ismailov,  On a smoothness problem in ridge function representation, Advances in Applied Mathematics, 73 (2016), 154-169.

11. R.A.Aliev, Ch.A.Gadjieva, Approximation of Hypersingular Integral Operators With Cauchy Kernel, Numerical Functional Analysis and Optimization, 37:9 (2016), 1055-1065.

Bookmark and Share