Riyazi fizika tənlikləri

1.Рийази физика тянлийинин ясас анлайышлары

2. Истиликкечирмя тянлийинин чыхарылышы

3. Симин рягс тянлийинин чыхарылмасы

4. Икитяртибли тянликлярин тяснифаты

5. Еллиптик тип тянликлярин каноник шякли

6. Щиперболик тип тянликлярин каноник шякли

7. Параболик тип тянликлярин каноник шякли

8. Икитяртибли тянликлярин характеристикасы

9. Чохдяйишянли тянликлярин тяснифаты

10. Чохдяйишянли тянликляр цчцн характеристика анлайышы

11. Хцсуси тюрямяли тянликляр цчцн сярщяд мясялясинин гойулмасы

12. Характеристик сятщ.

13. Коши мясялясинин гойулушу

14. Xarakteristika üzərində Koşi şərtləri verilən məsələnin ümumiyyətlə həlli yoxdur

15. Коррект гойулмуш мясяляляр

16.Корректлик анлайышы.

17.Гейри коррект мясяляйя аид Адамар мисалы

18. Характеристик конус

19. Коши мясяляси цчцн йеэанялик теореми

20. Биръинс дальа тянлийи цчцн Коши мясяляси

21. Характеристик конус üzərində yönəldici kosinuslar.

22. Сонсуз симин рягси.

23.Даламбер дцстуру

24. Дальа тянлийи

25. Дальа тянлийи цчцн Коши мясяляси.

26. Дальа тянлийи цчцн гарышыг мясялянин щяллинин йеэанялийи

27. Симин рягс тянлийи цчцн  Фурйе методу

28. Мяхсуси гиймят вя мяхсуси функсийалар

29. Hяллин Фурйе методу ilə ifadəsi.

30. Фурйе методунун ясасландырылмасы

31. Гейри-биръинс  тянлик цчцн Фурйе методу

32. Истиликкечирмя тянлийинин xarakteristikası.

33. Истиликкечирмя тянлийи цчцн максимум принсипи

34. Истиликкечирмя тянлийи цчцн birinci qarışıq məsələ.

35. Истиликкечирмя тянлийи цчцн гарышыг мясялялярин щялляринин йеэанялийи

36. Истиликкечирмя тянлийи цчцн Коши мясяляси

37. Коши мясялясинин həllinin йеэанялийи

38. Истиликкечирмя тянлийинин фундаментал щялли

39. фундаментал щяллиn тянлийи ödəməsi.

40. Истиликкечирмя тянлийи цчцн Пуассон дцстуру

41. Пуассон дцстурунун чыхарылышы

42. Пуассон дцстурунун ясасландырылмасы

43. Истиликкечирмя тянлийи цчцн Коши мясялясинин məlum başlanğıc qiyməti alması.

44. Пуассон дцстуру ilə  verilən funksiyanın sırhıd qiymətini alması.

45. Laplas tənliyi

46. Щармоник функсийалар

47. Щармоник функсийаларa aid misallar.

48. Harmonik funksiyaların xətti kombinasiyasinin harmonikliyi

49. Laplas tənliyinin fundamental həlli.

50. Ихтийари щамар функсийанын интеграл эюстяриши

51. Икигат лай  потенсиалынын хассяляри

52. Садя лай потенсиалынын хассяляри

53. Щармоник функсийалар

54. Щармоник функсийалар цчцн орта гиймят хассяси

55. Кцря цчцн орта гиймят хассяси

56. Щармоник функсийалар цчцн максимум принсипи

57. Щармоник функсийаnın istənilən tərtib törəməsinin varlığl

58. İkiqat lay potensialının qeyri-məhdud oblastda hармоникliyi.

59. Sadə lay potensialının qeyri-məhdud oblastda hармоникliyi.

60. Щяъм потенсиалы

61. Щяъм потенсиалынын икинъи тяртиб тюрямяляринин варлыьы

62. Щяъм потенсиалынын Пуассон тянлийини юдямяси

63. Щарнак теоремляри

64. Щармоник функсийалар цчцн Дирихле мясялясинин щяллинин йеэанялийи

65. Dirixle məsələsinin həlli.

66. Грин функсийасы

67. Кцря цчцн Грин функсийасынын гурулмасы

68. İxtiyari радиуслу кцря цчцн Грин функсийасы

69. Ващид радиуслу кцря цчцн Пуассон дцстуру

70. Пуассон дцстуру иля ифадя олунан функсийанын сярщяд гиймятини алмасы

71. İxtiyari радиуслу кцря цчцн Пуассон дцстуру.

72. Лиувил теореми

73. Нейман мясялясинин щялли цчцн йеэанялик теореми

74. Laplas tənliyi üçün  fundamental həllin тянлийи юдямяси.

75.Симин рягс тянлийи цчцн гарышыг мясялянин Фурйе методу иля щялли

76. Симин рягс тянлийи цчцн гарышыг мясялянин Фурйе методу иля щяллиnin əsaslandırılması.

77. Истиликкечирмя тянлийи цчцн maksimum prinsipi.

78. Истиликкечирмя тянлийи цчцн Коши мясялясинин щяллинин гурулмасы

79. Истиликкечирмя тянлийи цчцн Фурйе методу

 

Bookmark and Share