Rauf Babayev

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent

İş telefonu: (+994)12 438 54 23

e-mail:babayevrauf@front.ru

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1955-ci il, dekabrın 16-da Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhərində anadan olub.

1963-1973-cü illərdə FBakı şəhər 172 saylı orta məktəbdə oxuyub.

1973-1978-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1981-ci ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, bir övladı var.

 

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1973-1978,tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1981-1984,aspirant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1984, f.-r.e.n.,«Hipersinquliyar və Adamar mənada inteqralların təqribi hesablanması metodları»

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1992- h/h, dosent, Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1987-1992, baş müəllim, Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1984-1987, asistent, Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1981-1984,aspirant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1978-1980, mühəndis, Azərbaycan EA-nın Kibernetika İnstitutu

Apardığı dərslər: Funksional analiz, Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi,Banax cəbri.

19 elmi məqalənin, 1 metodik vəsaitin və 2 dərs vəsaitinin müəllifidir.

 

TƏDQIQAT SAHƏSI

Ədəd oxunda sinquliyar operatorların təqribi hesablanması, Çoxölçülü fəzalarda Riss potensialları, Potensial tip operatorların tədqiqi.

 

ELMİ ƏSƏRLƏRİN SİYAHISI

 1. О порядке аппроксимации гиперсин­гул­ярных интегралов Тезисы докладов респуб­ли­канс­кой научной  конференции аспи­ран­тов вузов Азер­бай­джа­на. Баку, Изд.Аз.ИНХ, 1982
 2. Квадратурная формула гипер­син­гул­я­рная син­гулярного интеграла     Сб. «Сингулярные интегральные опера­то­ры», Баку, Изд.АГУ, 1983
 3. О порядке аппроксимации гипер­син­гул­я­рного интеграла по отрезку действительной прямой Деп. в Аз.НИИНТИ 18 апреля 1983, №65, Аз-Д 83
 4. Интерполяционная квадратурная фор­му­ла для гиперсингулярного интеграла Адамара/Деп.в Аз.НИИНТИ 26 сентября
 5. Методы приблеженного вычесления гиперсингулярных интегралов и интег­ра­лов в смысле Адамара Кан. Диссертация, 1984.
 6. О порядке аппроксимации гипер­син­гул­ярного интеграла с весом по отрезку           Теория функций и приближений Тр.П.Сарат. зимн.шк., ч.2, Саратов, 1986
 7. О порядке аппроксимации гиперсин­гул­ярного интегралов в смысле конечной части  по Адамару/Сб. «Линейные операторы и их приблежения», Баку, Изд.АГУ, 1987.
 8. О порядке аппроксимации гиперсин­гул­ярного интегралов в смысле конеч­ной части  по Адамару/Сб. «Исследование по теории линейных операторов», Баку, Изд.АГУ, 1986.
 9. О представлении интеграла типа по­тен­циала с ограниченной характе­рис­ти­кой по полупространству с потен­циа­лом Рисса по полупространству                  Сб. «Линейные операторы и их приблежения», Баку, Изд.АГУ, 1989.
 10. Интеграл Лебега/Учебн. Пособие, Баку, Изд-во БГУ, 1995
 11. Об интегралах типа потенциала по полу­пространству   Тезисы научной конференции Баку,  Изд-во БГУ, 1996
 12. Об интегралах типа потенциала по по­лупространству   Изв. АН Азер. Сер.физ.и мат. наук, ХYII, т.Баку, Изд. “Элм”, 1996.
 13. Регуляризация интегральных урав­не­ний I рода  с ядром типа потенциала в по­лупространстве/Бакы Университети Хябярлри, Физи­ка рийазиййат елм.серийасы №2, Бакы,БДУ, няшриййаты, 1998
 14. Об интегралах типа потенциала по по­лу­пространству   Тезисы научной конференции Баку,  Изд-во БГУ, 2001
 15. Об обрашении некоторого интегрального оператора. Бакы Университети Хябярлри, Физика рийазиййат елмляр серийасы №4, Бакы,БДУ,2001 няш­рий­йаты, 1998
 16. Комплекс мцстявидя кяср-хятти функ­си­йа­лар, дярс вясаити, Бакы, 2002. Дярс вясаити, Бакы, 2002.
 17. Механика-рийазиййат  факцлтясинин ги­йаби тялябяляри цчцн ихтисас фянляриндян методики эюстяришляр/Методик эюстяришляр, Бакы, АДУ няшриййаты, 2002
 18. О решении некоторого интегрального уравнения II рода в пространстве . Серийасы/Бакы университети хябярляри. Физ.рий.елмляри.№ 1, Бакы, БДУ нящриййаты, 2004.
 19. Об одном свойстве некоторого интег­раль­ного оператора. Тезисы научной конференции пос­вященной 75-летию члена-кор.НАНА, заслуженного деятеля на­у­ки,д.ф.м.н., Я.Дж.Мамедова., Ба­ку, 2006
 20. Об ограниченности некоторого интегрального оператора .    Те­зисы  докладов научной конференции, пос­вященный 100-летию зас­­лу­­женного деятеля науки, академика А.И.Гусейнова, Баку, 2007
 21. Об одном обобщении потенциала Рис­са..Бакы Университетинин хябярляри. Риз.рий.елми серийасы.,№2,2007
 22. О решении некоторого интегрального урав­не­нии   Рийазиййат вя механиканын  мц­асир проблемляри елми кон­фран­сынын материаллары, Бакы, 2007
 23. О регуляризации некоторого интегрального уравнения I рода  АМЕА-нын Рийазиййат вя Механика Институтунун 50 иллийиня щяср олунмуш рийазиййат вя механика цзря Бейнялхалг конфрансын тезисляри. Май 6-8 ,Бакы 2009, (тезис)
 24. О некотором обобщении потенциала Рисса.Бакы Дювлят Университетинин 90-иллик йубилейиня щяср олунмуш  бейнялхалг елми конфрансын тезисляри. 30-31 октйабр, 2009. «Бакы Университети» няшриййаты. (тезис)
 25. О регуляризации некоторого интегрального уравнения Вестник БГУ,сер.физ-мат.наук, 2010, №3
 26. Некоторые свойства интеграла типа потенциала с ограниченной характеристикой по полупространству«Спектральная теория и ее приложения», Тезисы Межд.Конф., посвящен. 80-летнему юбилею академика Ф.Г.Максудова 2010,стр.94-95
 27. Y. C. Məmmədovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq konfrans əsərləri. Bakı, 2010(тезис)
 28. Об обратном некоторого обобщения потенциала РиссаТялябяляр,маэистр.,аспирант.вя эянъ тядгигатчыларын «Рийазиййат вя Механиканын актуал проблемляри» адлы яняняви Елми конфрансынын материаллары,28-29 апрел 2011,сящ.
 29. О регуляризации некоторого интегрального уравнения с ограниченной характеристикой. Материалы Межд.Конф., посвящен. 100-летнему юбилею академика З.И.Халилова, Баку, 2011,стр.70
 30. Некоторые свойства интеграла типа потенциала с ограниченной характеристикой по полупространсту.Funksiyalar nəzəriyyəsi və harmonik analizin problemləri. Akademik İ.İ.İbrahimovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları, Bakı, 2012, səh.47-48
 31. On the convergence of an iterative process for an infinite family of founded linear operators wits application.Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fiz.-riy. elm.seriyası, 1,   2012,səh.5-11
 32. О регуляризации некоторого интегрального уравнения I рода Azərbaycanın Ümummilli Lideri HEYDƏR ƏLİYEVİN anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika Elmi Konfransının Materialları (07-08 may 2013-cü il). Bakı, 2013, səh.73-76
 33. О регуляризации некоторого интегрального уравнения I рода Riyaziyyat və informatikanın aktual problemləri. Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın tezisləri. May 29-31, 2013. Bakı, 2013, səh.137-139
 34. On the convergence of an iterative process in banach space and it’s application   Тезисы докладов четвертой Международной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения члена- корреспондента РАН, академика Европейских Наук Л.Д.Кудрявцева. Москва. Российский Университет дружбы народов, 2013. стр.38-40
 35. Об обратном некоторого обобщения потенциала Рисса "Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri" Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 55 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları. 15-16 may 2014, s.94-95
 36. Об обратном некоторого обобщения потенциала Рисса Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 91 illiyinə həsr olunmuş magistrant, doktorant və gənc tədqiqatçıların "Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri" adlı Respublika konfransı., s.12-13, Bakı 2014
 37. Об обратном некоторого интегрального оператора Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş "Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri" adlı Respublika elmi konfransının materialları., 20-21 may, 2015-ci il, Bakı.
 38. On a regularization of some integral equations.The 5th International Conference on Control and optimization with industrial applications. 27-29 August 2015. Book of Abstracts. Baku, 2015 p. 305-307
 39. Some properties of an Integral of the Potential the Half-Space        Azerbaian-Turkey-Ukrainian İnternational Conference "Mathematical Analysis, Differential Equalitions and their Applications" Abstracts. 08-13 September,2015 Baku-Azerbaijan, p- 27ş Baku, 2015
 40. О регуляризации некоторого интегрального уравнения первого рода.           Əməkdar elm xadimi, prof. Əmir Şamil oğlu Həbib-zadənin anadan olmasının 100-cü ildönümünə həsr olunmuş  “Funksional analiz və onun tətbiqləri” adlı Respublika Elmi konfransın materialları, 22-24 iyun, 2016,səh.104-108
 41. Некоторые свойства интеграла типа потенциала по полупространству. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş  “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika Elmi konfransının materialları, 18-19 may,2016,səh.128-129
 42. О регуляризации некоторого интегрального уравнения  в    . Azərbaycanын Цmummilli Лideri Hейдяр Əliyevin anadan olmasının 94-иллик йцбилейиня həsr olunmuş  “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika Elmi konfransının materialları, 17-18 may, 2017, səh.146-149
 43. Об обратном некоторого обобщения потенциала Рисса. Сумгайыт Дювлят Университетинин йарадылмасынын 55 иллийиня щяср олунмуш «Рийазиййатын нязяри вя тятбиги проблемляри», Бейнялхалг Елми конфрансын материаллары, 25-26 may, 2017, səh.65-66
 44. О регуляризации некоторого интегрального уравнения  в .  Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 94-cü illik yübilеyinə həsr olunmuş  “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika Elmi konfransının materialları, 17-18 may, 2017, səh.146-149.
 45. О регуляризации некоторого интегрального уравнения первого рода. AMEA-nın müxbir üzvü, tаnınmış аlim və görkəmli riyаziyyаtçı  f.r.e.d. , professor  Qoşkаr Tеymur oğlu Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mеxаnikаnın  aktual  problеmləri» аdlı  Rеspublikа elmi konfransınnın materialları, Bakı 2017,02-03 noyabr, səh. 119-121.
 46. Об обратном некоторого обобщения потенциала Рисса. Sumqаyıt Dövlət Univеrsitеti, «Riyаziyyаtın nəzəri və tətbiqi problеmləri», Bеynəlxаlq elmi konfransınnın materialları, 25-26 mаy, Sumqаyıt -2017 il, səh. 65-66.
 47. Об обратном некоторого интегрального оператора в Lp(Rn). OPERATORS, FUNCTIONS, AND SYSTEMS OF MATHEMATICAL PHYSICS CONFERENCE. International conference dedicated to Hamlet Isaxanli’s 70th anniversary. 21-24 May 2018, Khazar University, Baku, Azerbaijan, 2018, ст. 192-193.
Bookmark and Share