Rzayev Etibar

Rzayev Etibar

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,dosent

İş telefonu: (+994)12 438 54 23

e-mail:erzayev@rambler.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1948-ci il, mayın 10-da Bakıda anadan olub.

1955-1966-cı illərdə orta məktəbdə oxuyub.

1966-1971-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1971-1973-ci illərdə hərbi xidmətdə olub.

1976-ci ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1966-1971, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1973-1976, aspirant,Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1982, f.-r.e.n., «İstilikkeçirmə təntiyi üçün C sinfində qeyri requlyar qarışıq məsələlərinin həllərinin requlyar məsələlərin həlləri ilə approksimasiyası»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2008-h/h,dosent, Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2005-2008, dosent, Xoms şəhərindəki Əl-Margab Universiteti, Liviya Ərəb Respublikası

2000-2005, dosent, Riyaziyyat kafedrası, Fizika fakültəsi, BDU

1995-2000, dosent, Xoms şəhərindəki Əl-Margab Universiteti, Liviya Ərəb Respublikası

1989-1995, dosent, Riyaziyyat kafedrası, Fizika fakültəsi, BDU

1986-1989,müəllim, Um-el-Buagi şəhərindəki Texnologi Universiteti, Əlcazair

1983-1986, dosent, Riyaziyyat kafedrası, Fizika fakültəsi, BDU

1980-1983, baş müəllim, Riyaziyyat kafedrası, Fizika fakültəsi, BDU

1976-1980, müəllim, Riyaziyyat kafedrası, Fizika fakültəsi, BDU

Apardığı dərslər: Riyazi analiz, Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi, Funksional analiz, Riyazi fizika tənlikləri, Diferensial tənliklər, Analitik həndəsə.

16 məqalə və 1 kitabın müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Mürəkkəb quruluşlu oblastlarda hiperbolik və parabolik tənliklər üçün ardıcıl inteqral çevirmələri vasitəsiilə sərhəd məsələlərinin tədqiqi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

  • 1978, Aşqabad,Türkmənistan: «Differensial Tənliklər üzrə simpozium».
  • 2007,Tripoli,Liviya: «Əsas elmlər üzrə ikinci beynəlxalq elmi konfrans»,Əl-Fateh Universiteti
  • 2008,İordaniya: «Riyaziyyat üzrə ikinci beynəlxalq elmi konfrans», Zarqa Private Universiteti

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

  1. Bessel tənliyi üçün Şturm-Liuvill məsələsində potensialın həyacanlanmasının bir sinfi haqqında.A. Muxtarovun 85-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları.2004.
  2. Həyacanlanmış Şturm - Liuvill məsələsində «cırlaşma» halında məhsusi ədədlərin tədqiqi. A.Babayevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, BDU,2004. Daxilində qeyri-xətti istilik mənbəyi olan iki laylı bərk cismdə istilikkeçirmə tənliyi üçün sərhəd məsələsi. Əsas elmlər üzrə ikinci beynəlxalq elmi konfrans,Tripoli,Liviya,2007.
  3. Dairəvi boruda bir istilikkeçirmə məsələsinin «Mapple -11» riyazi paketi vasitəsilə həlli.
  4. Riyaziyyat üzrə ikinci beynəlxalq elmi konfrans,İordaniya,2008

KITABLAR

  1. Riyazi fizika tənlikləri.- 2008, Liviya, 672 səh. (ərəb dilində)

Bookmark and Share