Rzayev Etibar

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,dosent

İş telefonu: (+994)12 538 54 23

e-mail:erzayev@rambler.ru

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1948-ci il, mayın 10-da Bakıda anadan olub.

1955-1966-cı illərdə orta məktəbdə oxuyub.

1966-1971-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1971-1973-ci illərdə hərbi xidmətdə olub.

1976-ci ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1966-1971, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1973-1976, aspirant,Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1982, f.-r.e.n., «İstilikkeçirmə təntiyi üçün C sinfində qeyri requlyar qarışıq məsələlərinin həllərinin requlyar məsələlərin həlləri ilə approksimasiyası»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2008-h/h,dosent, Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2005-2008, dosent, Xoms şəhərindəki Əl-Margab Universiteti, Liviya Ərəb Respublikası

2000-2005, dosent, Riyaziyyat kafedrası, Fizika fakültəsi, BDU

1995-2000, dosent, Xoms şəhərindəki Əl-Margab Universiteti, Liviya Ərəb Respublikası

1989-1995, dosent, Riyaziyyat kafedrası, Fizika fakültəsi, BDU

1986-1989,müəllim, Um-el-Buagi şəhərindəki Texnologi Universiteti, Əlcazair

1983-1986, dosent, Riyaziyyat kafedrası, Fizika fakültəsi, BDU

1980-1983, baş müəllim, Riyaziyyat kafedrası, Fizika fakültəsi, BDU

1976-1980, müəllim, Riyaziyyat kafedrası, Fizika fakültəsi, BDU

Apardığı dərslər: Riyazi analiz, Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi, Funksional analiz, Riyazi fizika tənlikləri, Diferensial tənliklər, Analitik həndəsə.

16 məqalə və 1 kitabın müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Mürəkkəb quruluşlu oblastlarda hiperbolik və parabolik tənliklər üçün ardıcıl inteqral çevirmələri vasitəsiilə sərhəd məsələlərinin tədqiqi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1978, Aşqabad,Türkmənistan: «Differensial Tənliklər üzrə simpozium».
 • 2007,Tripoli,Liviya: «Əsas elmlər üzrə ikinci beynəlxalq elmi konfrans»,Əl-Fateh Universiteti
 • 2008,İordaniya: «Riyaziyyat üzrə ikinci beynəlxalq elmi konfrans», Zarqa Private Universiteti

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Bessel tənliyi üçün Şturm-Liuvill məsələsində potensialın həyacanlanmasının bir sinfi haqqında.A. Muxtarovun 85-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları.2004.
 2. Həyacanlanmış Şturm - Liuvill məsələsində «cırlaşma» halında məhsusi ədədlərin tədqiqi. A.Babayevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, BDU,2004.
 3. Daxilində qeyri-xətti istilik mənbəyi olan iki laylı bərk cismdə istilikkeçirmə tənliyi üçün sərhəd məsələsi. Əsas elmlər üzrə ikinci beynəlxalq elmi konfrans,Tripoli,Liviya,2007.
 4. Dairəvi boruda bir istilikkeçirmə məsələsinin «Mapple -11» riyazi paketi vasitəsilə həlli.Riyaziyyat üzrə ikinci beynəlxalq elmi konfrans,İordaniya,2008
 5. Мапле рийази пакетляр системиндя Бессел тянлийи цчцн Штурм-Лиувилл мясялясинин мяхсуси ядядляринин щесабланмасы Ял Ъябял ял Гярб университети, Бейнялхалг рийазиййат цзря конфранс,25-27 апрел 2009, 9-14 (тезис).
 6. Y. C. Məmmədovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq konfrans əsərləri. Bakı, 2010 (тезис)
 7. Исследование решения одной задачи теплопроводности полуограниченного твердого тела с переменными термическими характеристиками применением пакета MAPLE, «Спектральная теория и ее приложения.»-Тезисы Межд.Конф., посвящен. 80-летнему юбилею академика Ф.Г.Максудова 2010,стр.
 8. Построение потенциала для уравнения Лапласа в бесконечном круговом секторе методом преобразования Меллини. Материалы Межд.Конф., посвящен.  100-летнему юбилею академика  З.И.Халилова, Баку, 2011,стр.97, 98
 9. Investigation of one boundary-value problem with stalilized temperature in infinite truncates sector apply ng generalized Mellin transformi The 4-th Congress of  the Turkic World.  Mathematical Society (TWMS), Baku, Azerbaijan,1-3 July, 2011,р.200
 10. The investigation of one initial value problem for the vibration of the elastic disk. The 4-th Congress of  the Turkic World.  Mathematical Society (TWMS), Baku, Azerbaijan,1-3 July, 2011, p.199.
 11. Построение решения задачи Коши для одного сингулярно возмущенного интегро-дифференциального уравнения методом регуляризации. БДУ-нун Щесаблама Рийазиййаты  кафедрасынын 50 иллик йцбилейиня щяср олунмуш Елми конфрансын материаллары, Бакы 15-16 нойабр 2012, с.145-148.
 12. Об одной задаче теплопроводности в движущемся полуограниченном теле с переменными термическими свойствами. БДУ-нун Щесаблама Рийазиййаты кафедрасынын 50 иллик йцбилейиня щяср олунмуш Елми конфрансын материаллары, Бакы 15-16 нойабр 2012, с.148-151.
 13. Исследование решения одной задачи теплопроводности в  движущемся ограниченном полом цилиндре. Proceedings of the Institute of applied mathematics. v.2,№1, 2013, pp.28-32
 14. Корреляционный анализ вынужденных колебаний осциллятора Ван-Дер-Пола.“Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 55 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın materialları, Bakı 2014, səh.122
 15. Вычисление вероятностных характеристик колебаний камертона с плотностью, имеющей случайные дефекты. AMEA-nın müxbir üzvü, tаnınmış аlim və görkəmli riyаziyyаtçı  f.r.e.d. , professsor  Qoşkаr Tеymur oğlu Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mеxаnikаnın  aktual  problеmləri» аdlı  Rеspublikа elmi konfransınnın materialları, Bakı-2017, 02-03 noyabr, səh. 174-176.
 16. Об одном операторе с разрывными коэффициентами. AMEA-nın müxbir üzvü, tаnınmış аlim və görkəmli riyаziyyаtçı  f.r.e.d. , professor  Qoşkаr Tеymur oğlu Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mеxаnikаnın  aktual  problеmləri» аdlı  Rеspublikа elmi konfransınnın materialları, Bakı 2017,02-03 noyabr, səh. 170-171.

KITABLAR

 1. Riyazi fizika tənlikləri.- 2008, Liviya, 672 səh. (ərəb dilində)
 2. Riyazi fizika tənlikləri.- 2013, Liviya, Homs ş., 670 səh.,Ikinci nəşr,(ərəb dilində)

 

Bookmark and Share