Sabir Mirzəyev

Mirzəyev S.S. fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor

İş telefonu: (+994) 12 438 54 23

e-mail:mirzoyevsabir@mail.ru


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1948-ci il, sentyabrın 23-də Azərbaycan Respublikası, Masallı rayonunun Ərkeban kəndində anadan olub

1956-1966-cı illərdə Masallı rayonunun Bədirli kənd orta məktəbində oxuyub

1966-1971-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin təh­sil alıb

2009-cu ildə Kiyev şəhərində keçirilən akademik M.M..Boqolyubovun 100 illiyinə həsr edilmiş Ukrayna riyaziyyatçıları konqresində riyaziyyat sahəsində əldə etdiyi yüksək elmi nəticələrə görə Boqolyubov adına medalla təltif olunmuşdur.

1978-cü ildən BDU-da çalışır

Ailəlidir, üç övladı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1966-1971,tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1971-1973,aspirant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1974, f.-r.e.n., «Məxsusi və qoşma elementlərin hissəsinin tapılması »

1994, f.-r.e.d., «Operator-diferensial tənliklərin həll olunma məsələləri və bəzi spekral məsələr»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1994- h/h , professor, Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1978-1993, dosent, Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1974-1978, baş elmi işçi, Riyaziyyat və mexanika İnstitutu.

Apardığı dərslər: Funksional analiz, Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi,Operatorlar nəzəriyyəsi (İxtisas kursu).

2016 – cı ildən Riyazi analiz kafedrasının müdiri.

216 elmi məqalənin,10 dərslik və 52 dərs vəsaitin müəllifidir.

21  elmlər namizədi və 5 elmlər doktoru yetişdirmişdir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Operator diferensial tənliklərin həll olunma məsələləri,Aralıq törəmə operatorların normalaların qiymətləndirilməsi,Özözünə qoşma olmayan operator dəstələrin məxsusi və qoşma elementlərinin tamlığı,Eleptiklik xüsusi törəməli diferensial tənliklər,mexanikanın bəzi məsələləri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1978, S.Banax adına riyaziyyat məktəbin iştirakçısı
 • 1993, Türkiyə-Azərbaycan riyaziyyatçılarının Beynəlxalq konfransı
 • 1980-1995, Moskva Energetika İnstitutunda diferensial tənliklər seminarının iştirakçısı
 • 1980-1995, Kievdə Riyaziyyat İnstitutun seminarlarında
 • Petrovski adına seminarlarda
 • Moskvada B.M. Levitanın 100 illiyinə konfransı
 • 2011, Москва, 100-летнему юбилею академика И.Г.Петровского
 • 2014, Sadonisin 70 illik konfransı
 • 2015,  the 5th international confrance on control and optimization with industrial
 • 2015, Azerb.-Turkey-Ukr International conference

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. О регулярной разрешимости одной краевой задачи в весовых пространствах.-Вестник БГУ, Серия Физико-Математических наук, №4, 2006
 2. On solvability of boundary value problem for operator differential equastions of the second order with discontinuous coefficient.An International Jurnal of Applied and Compulational Mathematics.Baku, v.5 , №2, p.191-200
 3. Initial boundary value problems for a class of third order operator-differential equastions with variable coefficients.-Transaction of NAS of Azerbaijan, series of physical-technical and mathematical sciensees, v.XXVI, №4, 2006, p.153-164
 4. On solvability of one boundary value problem for operator-differential equastions of the second order with discontinuous coefficient.-Transactions of NAS of Azerbaijan, series of physical-technical and mathematical sciensees, v.XXIV, №1, 2004, p., 153-164
 5. О регулярной разрешимости краевых задач для операторно-дифференциальных уравнений четвертого порядка.-Вестник БГУ,серия Физико-математических наук,№2,2004,стр.31-35
 6. Об условиях корректной разрешимости краевых задач для операторно-дифференциальных уравнений.-ДАН СССР, т.273, № 2,1983,стр.292-295
 7. О кратной полноте корневых векторов полиномиальных операторных пучков,отвечающих краевым задачам на полуоси.-Функциональный анализ,Москва,т.17,вып. 2, 1983, стр. 84-85
 8. On the existence of qeneralized solution of the fourth order on the boundary value problem for operator-differential equastions of the fourth order on the seqment.
 9. On the norms of operator of interediate derivatives.- Transaction of NAS of Azerbaijan, series of physical-technical and mathematical sciensees, v.XXIII, №1, 2003, p.157-164
 10. On solvability of on boundary-value problem for operator differential equations of the second order with discontinuous coefficient. An International Journal of Appl. and Comp. Math., 2006, v. 5, №2, p.191-200, İF-0,66310
 11. On a  boundary value problem for second order operator differential equations with discontinuous coefficient.Proceedings of  NAS of  Azerb., v. XXY (XXXIII), 2006,p.75-84
 12. Identical boundary value problems for a class of third. order operator-differential equations with variable coefficients.Transactions NAS of Azerb., v. XXVI, №4, 2006, p.153- 164
 13. О регулярной разрешимости одной краевой за­да­чи в весовых пространствах. Вестник Бакинского Университета, сер. физ.-матем. наук, 2006, №3, стр.39-49.
 14. О разрешимости операторно- диффе­рен­циаль­ных уравнении в частных производных четвертого порядка в гильбертовом пространства.Вестник Бакинского Университета, сер. физ.-матем. наук,  2006, №4, стр.5-12.
 15. On completeness of elementary solutions of fourth order operator-differential equation in a finite segment. Transactions NAS of Azerb.,v.XXIII, №4, 2008, pp.73- 83.
 16. On an initial boundary-value problem for operator-differential equations of third order in Hilbert space. Proceedings of  NAS of  Azerb., 2008, XXIX, pp.129-136
 17. О полноте элементарных решений одного класса дифференциальных уравнений второго порядка с операторными коэффициентами. «Математические заметки» ,  2009. т.86, №5,c.796-800, İF-0,285.
 18. On a regular solvability of one boundary-value  problem for the second order operator -differential equations. Journal of the Institute of science and technology of Erciyes University, vol. 25, № 1-2, 2009 p. 354-373,  TRA.SCİ siyahısı.
 19. О нормах операторов промежуточных производных в абстрактных пространствах. Вестник Бакинского Университета, серия физ.-мат. наук, №3, 2009, с.40-44.
 20. О полноте системы элементар- ных решений одного класса операторно-дифференциального уравнения на конечном отрезке.Доклады РАН, 2010, т.431, №4, с.454-456, İF-0,235.
 21. О решениях одного класса опера- торно-дифференциальных урав- нений второго порядка в класса голоморфных вектор-функций.Украинский математический журнал, 2010, т.62, №6,с. 801-813.
 22. О полноте элементарных реше- ний одного класса операторно - дифференциальных уравнений второго порядка.Сибирский матем.жур.,2010, т.5,№4, с.815-828.
 23. К теории разрешимости краевых задач для одного класса операторно-дифференциальных уравнений высокого порядка.Функциональный анализ и его приложения,2010, т.44, №3,IF- 0,289.
 24. On the estimation of the Norms of Intermediate Derivatives in some Abstract Spaces. Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry 2010, v.6, № 1, p. 73-83, (c. Xarkov).
 25. О полноте элементарных решений одного класса операторно-дифференциальных уравнений второго порядка.Сибирский математический журнал, 2010, т, 51,№ 4,стр. 815-828 (г.Новосибирск).
 26. О полноте системы элементарных решений одного класса операторно-дифференциальных уравнения на конечном отрезке.Доклады Академии Наук России 2010,т.431, № 4, стр.454-456.
 27. О решении одного класса оператора дифференциальных уравнений второго полрядка в классе голоморфных вектор-функций.Украинский математический журнал, 2010,т.62,стр.801-813.
 28. К теории разрешимости краевых задач для операторно-дифференциальных уравнений высокого порядка.Функциональный анализ и его приложения, 2010, т.44, №:3,стр.63-65.
 29. On the estimation of the Norms of Intermediate Derivatives in some Abstract Spaces.Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry 2010, v.6, № 1, p. 73-83, (c. Xarkov).
 30. О полноте элементарных решений одного класса операторно-дифференциальных уравнений второго порядка.Сибирский математический журнал, 2010, т, 51,№ 4,стр. 815-828 (г.Новосибирск).
 31. О полноте системы элементарных решений одного класса операторно-дифференциальных уравнения на конечном отрезке.Доклады Академии НаукРоссии,2010, т.431,№4, стр.454-456.
 32. О разрешимости операторно-дифференциальных уравнений в пространстве голоморфных вектор-функций.Тезисы докладов, посвященные 90-летию проф. В.Э.Лянце,стр.161, (г.Львов).
 33. О полноте элементарных решений одного класса операторно-дифференциальных уравнений второго порядка.Тезисы докладов, посвященные 90-летию проф. В.Э.Лянце,стр.142, (г.Львов).
 34. On completeness of the system of eigen and adjoint vectors of quadratic operator bandles.Transactions of NASA,v.XXXI,1,Baku,2011,p.97-106.
 35. О нормах операторов промежуточных производных в пространстве гладких вектор-функций и их приложения.Доклады НАНА, том LXVII, №3,.стр. 9-14, 2011.
 36. On the boundary value problem for the operator differential equation of the third order. The 4-th Congress of  the Turkic World Mathematical Society (TWMS), Baku, Azerbaijan, 1-3 July,  2011, p.250.
 37. Об одной оценке нормы операторов промежуточных производных.Материалы Международной конференции, посвященной 100-летному юбилею академика З.И.Халилова, 12.01.2011-14.01 2011, Баку-2011, с.250,251.
 38. О решении одного класса оператора дифференциальных уравнений второго полрядка в классе голоморфных вектор-функций. Украинский математический журнал, т.63, №  3, 2011, стр. 416-420, (г.Киев).
 39. On normal solvability of boundary value problems for operator-differential equations on semi-axis in weight space. Taiwanese journal of mathematics, v.15, № 4, 2011, p. 1637-1650.
 40. О некоторых краевых задач для одного класса операторно-дифференциальных уравнений высокого порядка. Материалы Межд.Конференции, «Дифференциальные уравнения и смежные вопросы»,посвящен. 100-летнему юбилею академика И.Г.Петровского, Москва, 2011, стр.243,244.
 41. Некоторые краевые задачи для одного класса операторно-дифференциальных уравнений четвертого порядка. Материалы Межд.Конференции, посвящен. памяти проф.А.Г.Костюченко,Уфа, 2011,стр.59
 42. О разрешимости одной краевой задачи для операторно-дифференциальных уравнений второго порядка в частных производных. Математические заметки, т.91, выпуск №3,2012,стр.475-478
 43. О разрешимости краевой задачи для уравнения второго порядка с операторными коэффициентами. Математические заметки, т.91, выпуск №6, 2012, стр.861-869
 44. Об условиях разрешимости  краевой задачи для эллиптического операторно-дифференциального уравнения с разрывными коэффициентами. Математические заметки, т.92, выпуск №5, 2012, стр.783-793
 45. Спектральный анализ одного дифференциального пучка четвертого порядка на всей оси.  ДАН России т.442, №3, 2012, стр.312-314
 46. On the conditions of correct solvability of boundary problem with operator coefficients.  International conference dedicated to 120-th anniversary of Stefan Banach, September 17-21, 2012, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine, p.54-55
 47. On the boundary Value Problem with the Operator in Boundary Conditions for the Operator-Differential Equation of  Second with Discontinous Coefficients. ournal of  Mathematical Physics, Analysis, Geometry 2013, vol.9, No.2, pp. 207-226
 48. О корректной разрешимости одной краевой задачи для операторно-дифференциальных уравнений второго порядка. Вестник Бакинского Университета , сер.физ. мат. наук, 2013, № 1, с.5-9
 49. К теории операторно-дифференциальных уравнений второго порядка. Докл. РАН, 2013, т. 453, с. 610-612
 50. Об одной краевой задаче в пространствах с весом. Вестник Бакинского Университета , сер.физ. мат. наук, 2013,  с.15-21
 51. On correct solvability of one boundary value problems for the differential equations of second order in Hilbert space. Applied Mathematical Sciences, v.7, 2013, No 79, pp. 3935-3945
 52. Theory of solvability of boundary value problems for third order operator-differential equators. Applied Mathematical Sciences, v.7, 2013, No 143, pp. 7113-7124
 53. Об одной задаче для операторно-дифференциального уравнения второго порядка с нелокальном краевом условием. Матеем.заметки, 2013, т.94, в.3, с. 349-353
 54. Generalization of one M.G. Gasimov theorem on solvability of a boundary value problem for second order operator-differential equation of elliptic type. Proseding of the Institute of Math. And Mechanics NAS of Azerb., v.40, Spesial Issue, 2014, p.300-307
 55. On the solvability conditions of one boundary value problem for the second order differential equations with operator coefficients. Int. Jour. of Math.Analusis2014, v.8, No 4, p.149-156
 56. On smooth solutions of operator-differential equations in Hilbert space. 2014, v. 8, No 63, p. 3109-3115
 57. On multipli completeness of the sistem of eiqen and associated vectors of a class of operator bundles. Int. Jour. of Math.Analusis2014, v.8, No 19, pp. 921-923
 58. Об одной задаче краевой задаче гильбертовом пространстве для операторно-дифференциальных уравнений третьего порядка. Извести Педагогического Университета, сер.ест.наук, 2014, с.3-8
 59. On the solvability of a boundary value problem of fourth order in Hilbert spaces. Applied Mathematical Sciences, v. 9, 2015, No 128, pp. 6391-6395
 60. О разрешимости одного класса операторно-дифференциальных уравнений в частных производных. Вестник Бакинского Университета , сер.физ. мат. наук, 2015,  с.5-12
 61. О разрешимости краевой задачи дляоператорно-дифференциального уравнения третьего порядка на конечном отрезке. Proseding of Institutes Appled Math., 2015, v. 1, pp.26-39
 62. Operator-differential equations and spectral problems connected with them. Abstracts, Azerb.-Turkey-Ukr International conference, 2015, p. 116
 63. On a boundary – value problem for third order operator differential equations on a finite interval. Applied Mathematical Sciences, vol. 10, 2016, № 11, p. 543-548
 64. On third order operator – diferential equation with an operator boundary condition. Intertional Jurnal of Mathematical Analysis vol.10, 2016, № 21, 1031-1043.
 65. О разрешимости  одной краевой задачи для операторно – дифференциальных уравнений высокого порядка. Bakı Universitetinin Xəbərləri, 2015 № 4, 13-18.
 66. Условия разрешимости одной краевой задачи с операторными коэффициентами и связанные с ними оценки норм операторов промежуточных производных. Доклады Р.А.Н, 2016, том 470, №5 ,с.511-513
 67. Об оценках норм операторов промежуточных производных и их приложения Математ. Заметки, 2017,т.102,и.1,148-151
 68. On a Double-point boundary value problem for a second order operator-differential equation and application Appl.Comp.Math.v.16, N.3,2017,pp 313-322
 69. On solvability of Third-order Operator-Diferential Equation with parabolik Principal part in Waqhted Space Hundavi Journal of Function Spaces. Pp 1-8
 70. On Generalized Solutions of a boundary value Problem for operator-Differential Equations on a Finite Interval Appled Matematic Sciences, v.11, 2017, N29,pp1405-1411
 71. On  solvability of a class of boundaryvalue problems for an operator-diferential equation in Hilbert-space Prosedings of Ha of Institute Matematics and Matematic, NAS of Azerbaijan v.43, N1, 2017, pp 116-122


KITABLAR

 1. Cəbr 7-9 siniflər
 2. Həndəsə 7-11 siniflər
 3. Cəbr və başlanğıcı 10-11
 4. Cəbrdən məsələ və misallar 8-11 siniflər
 5. Həndəsə, məsələ və çalışmalar 7-11
 6. Lebeq inteqralı,Bakı 1994,150 səh.
Bookmark and Share