Sadəddin Əfəndi

 

Sadəddin Əfəndi

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent

İş telefonu: (+994) 12 510 33 56

e-mail:sadeddinefendi@mail.ru

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1952-ci ildə Qazax rayonu I Şıxlı kəndində anadan olub

1960-1970-ci ildərdə Qazax rayonun I Şıxlı kənd orta məktəbində oxuyub

1970-1975-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

Ailəlidir

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent

1991, f.-r.e.n., «Bəzi hiperbolik tənliklər üçün xətti local və qeyri-lokal məsələlərin korrekt həll olunması və fundamental həllərin qurulması»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1991-ci ildən BDU-nun Tətbiqi Riyaziyyat fakültəsinin «Tətbiqi riyaziyyat» kafedrasında,

1995-ci ildən hal-hazıradək «Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası» kafedrasında çalışır,

Riyaziyyatın tədrisi üsulları, Mərtəb riyazyyat kursunun elmi əsasları, Magistraturada SF-ixtisas və seçmə fənnləri üzrə mühazirəvə seminar oxuyur

32 məqalənin elmi məqalənin və 3 dərs vəsaitinin müəllifidir

Həyata keçirdiyi təcürbələr və elmi yenilikləri haqqında - Bəzi hiperbolik tənliklər üçün local və qeyri-lokal məsələlərin korrekt həll olunması və fundamental həllərin qurulması

TƏDQIQAT SAHƏSI

Diferensial tənliklər

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Исследование краевых задач для псевдопараболических уравнений третьего порядка с двумя независимыми переменными.- Prof.A.Ə.Babayevin 70-illik yubileyinə həsr edilmiş konfrans. Bakı-2004, səh.159-160
 2. О фундаментальном решении гиперболического уравнения третьего порядка.-Prof.Y.C.Məmmədovun 75-illik yubileyinə həsr edilmiş konfrans. Bakı-2006, səh.143-144
 3. Təlim prosesində yaradıcı təfəkkürün formalaşması. AMEA-nın müxbir üzvü f.-r.e.d.,prof.Q.T.Əhmədovun anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransının tezisləri. Bakı-2007, səh.107-108
 4. Об общем виде линейных ограниченных функционалов на пространстве .- Əməkdar elm xadimi, akademik Ə.İ.Hüseynovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransının tezisləri. Bakı-2007, s.163
 5. Təlim prosesində mücərrəd təfəkkürün inkişafı.- Əməkdar elm xadimi, akademik Ə.İ.Hüseynovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransının tezisləri. Bakı-2007, səh.166
 6. О везде корректной разрешимости многоточечной задачи.- Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyası. Respublika elmi konfransı, Sumqayıt, 2007, səh. 98-99
 7. К теории смешанных задач на сопряжение гиперболических систем разных порядков.- Azərbaycanın Ümummilli Lideri H.Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2008, səh.39-41
 8. Elmi araşdırma metodu olan mücərrədləşdirmənin təlim prosesində rolu. - Azərbaycan Ümummilli Lideri H.Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransının materialları. Bakı-2008, səh.124-125
 9. Об одной многоточечной нелокальной задаче.- Sumqayıt Dövlət Universiteti «Elmi Xəbərlər», təbiət və texniki elmlər bölməsi, cild 8, №2, 2008, səh.11-13
 10. Об интегральном представлении решения одного класса дифференциальных уравнений с частными производными.- Sumqayıt Dövlət Universiteti «Elmi Xəbərlər», təbiət və texniki elmlər bölməsi, №3, 2008, səh.44-49
 11. Об одной многоточечной нелокальной задаче. Sumqayıt Dövlət Universiteti «Elmi Xəbərlər», təbiət və texniki elmlər bölməsi, cild 8, №2, 2008
 12. Об интегральном представлении решения одного класса дифференциальных уравнений с частными производными. Sumqayıt Dövlət Universiteti «Elmi Xəbərlər», təbiət və texniki elmlər bölməsi, №3, 2008.
 13. Təlim prosesində şagirdlərin riyazi təfəkkürünün və məntiqi mühakiməsinin inkişafında məsələ həllinin rolu. Odlar yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri, Bakı, Ⅶ42, 2015, c.286-289
 14. Применение метода площадей в геометричес-ких задачах. Международный научный журнал «The Way of Science», №4, 2016, с.15-17
 15. Riyaziyyat təlimi prosesində şagirdlərin həndəsi fiqur haqqında təsəvvürlərinin inkişafı. Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Təhsildə tarixilik və müasirlik” mövzusunda X Ümumrespublika elmi-praktik konfransı, 8 may 2018, s.153-155.


KITABLAR

 1. Parametrdən asılı tənliklər və bərabərsizliklərin həlli.- Dərs vəsaiti. Bakı-1992
 2. Məktəb riyazyyat kursunun elmi əsasları.- Dərs vəsaiti. Bakı-2008, 18 ç.v.
 3. Riyaziyyatın tədrisi üsulları.- Dərs vəsaiti. Bakı-2008, 11,5 ç.v.
Bookmark and Share