Sadiq Abdullayev

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru,professor

İş telefonu: (+994) 12 538 05 82

e-mail: Sadig. Abdullaev @mail.ru

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1943-cü il, avqustun 23-də Azərbaycan Respublikası,Ağdaş şəhərində anadan olub.

1960-1965-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsində təh­sil alıb.

Azərbaycanda təhsilin və elmin inkişafındakı xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 oktyabr 2009-cu il tarixli Sərəncamı ilə "Əməkdar müəllim" fəxri adı verilmişdir

1967-cı ildən BDU-nun müəllimidir.

Ailəlidir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1960-1965, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1965-1967, aspirant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1969, f.-r.e.n., «Cəmlənən sıxlıqlı məxsusi inteqral»

1990, f.-r.e.d., «Cəkili Hölder fezalarında çoxölçülü sinqulyar inteqral tənliklər»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2006-2013  kafedra müdiri, Riyazi analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1994-1999, dekan, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1992- h/h,  professor, Riyazi analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1967, asistent, Riyazi analiz kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

Apardığı dərslər: Riazi analiz, Riyazi analizın müasir problemləri (bakalavr pilləsində), Sinqulyar operatorlar və sinqulyar inteqral tənliklər (magistratura pilləsində).

95 elmi məqalənin müəllifidir.

8 elmlər namizədi yetişdirmişdir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Sinqulyar inteqral operatorlar və tənliklər, onların tətbiqləri. Harmonik analiz

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1977. Bakı,Azərbaycan: «Всесоюзная школа по теории функций»
 • 1983, Saratov, Rusiya: «Теория функций и приближений. Саратовская зимняя школа»
 • 1986, Çelyabinsk, Rusiya: «XI Всесоюзная школа по теории операторов в функциональных пространствах»
 • 1987, Xarkov, Rusiya: «III Всесоюзный симпозиум, Методы дискрособенностей в задачах математической физики»
 • 1988, Daşkənd, Özbəkistan: «Всесоюзная школа молодых ученых, Функциональные методы в прикладной математике и математической физике, ч. I»
 • 1989,Bakı,Azərbaycan: «Всесоюзная школа конференций, Современные проблемы теории функций
 • 1999, Voronej, Rusiya: «Воронежская зимняя математическая школа,Современные теории функций и смежные проблемы»
 • 2003. Сумгайыт -Azerbaijan: Азярбайъан Республикасынын Президенти Щ.Ялийевин 80-иллик йубилейиня щяср олунмуш  «Нязяри вя рийази физиканын тярс мясяляри» I Бейнялхалг Елми конфпансын материаллары.
 • 2005,Moskva,Rusiya: «Международная конференция простр.теор.прибл.Нелинейный анализ,РАН математический институт имени Стеклова,посвященная столетию академика РАН С.М.Никольского»
 • 2006, пос.Дюрсо РФ Краснодарский край IV Межд.сим. «Ряды Фурье и их приложения»
 • 2006, Rostov,Rusiya: IV международный симпозиума ряды Фурье и их приложения».
 • 2007, Bakı,Azərbaycan: « Əməkdar elm xadimi, akademik Ə.İ.Hüseynovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans»
 • 2007,Türkiyə: «6-th International ISAAC Congress»
 • 2007, Bakı,Azərbaycan: АМЕА-нын щягиги цзвц, ямякдар елм хадими, проф.А.С.Щаъыйевин 70 иллик йуб.щяср олун.рий.вя.мех цзря XIII Бейнялхалг конфранс.
 • 2008,Moskva,Rusiya: «III Международная конференция посвященная 85-летию чл.корр.  РАН Л.Д.Кудрявцеву»
 • 2009,Bakı,Azərbaycan: БДУ-нун 90 иллик йубилейиня щяср олунмуш бейнялхалг конфранс
 • 2010,Moskva,Rusiya: «Международная конференция простр.теор.прибл.Нелинейный анализ,РАН математический институт имени Стеклова,посвященная 105-летию академика РАН С.М.Никольского»
 • 2010,Bakı,Azərbaycan: Тезисы Международной конференции, посвященной 80-летнему юбилею академика Ф.К. Максудова».
 • 2011. Bakı,Azərbaycan: Функциональный анализ и его приложения. Материалы Международной Конференции, посвященной 100-летному юбилею акад. З.И. Халилова » .
 • 2011. Bakı,Azərbaycan:  «Международная конференция Великий Ученый-Энциклопедист. посвященная 810-летию Мухаммеда Насираддина Туси».
 • 2015, Baku-Azerbaijan: «MADEA-7,Azerbayjan-Turkey-Ukrainian INTERNATIONAL  CONFERANS,Matematikal Analisis,Diferensial Equations and their Application»

 

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Некоторые оценки интеграла с суммируемой плотностью.-ДАН СССР, т.188, №2, 1969
 2. Об особом интеграле с суммируемой плотностью.        Функцион.анализ и его применение. Вып. 3, Баку, 1978.
 3. О некоторых клссах интегральных операторов в пространстве суммируемых функций.-ДАН СССР, т.283, №4,1985
 4. О разрешимости системы функциональных уравнений Л.Н.Седова в теории обтекания периодических решеток.  Известия высших учебных заведений. Математика, №3, /286/, 1986.
 5. О некоторых классах сингулярных интегралов и их приложениях в весовых теоремах вложения в области с негладкой границей.  Сингулярные интегральные операторы. Баку, АГУ, 1986.
 6. Многомерные сингулярные интегральные уравнения в пространствах Гёльдера с весом.-ДАН СССР, т.293, №4,1987
 7. Многомерные сингулярные интегральные уравнения в пространствах Гёльдера с весом вырождающимся на некомпактном множестве.- ДАН СССР, т.308, №6,1989
 8. Об обратимости многомерных сингулярных интегральных операторов по полупространству в весовых классах Гёльдера.Дифференциальные уравнения, т.26, №8, 1990
 9. Hölder weight estimates of singulyar integrals shift operator.-Transactions issue mat. and mech. series of physical-technical and mathematical science, XXIV, №1,Baku,2004,Elm.
 10. On the property of Riesz generalized potentials.-Transactions issue mat. and mech. series of physical-technical and mathematical science, XXV, №4,Baku,2005,Elm.
 11. Теорема типа Харди-Лилвуда-Соболева для обощенных потенциалов Рисса-Бесселя.Научные и педагогические известия Университета Одлар Юрду, серия физических,технических и естественных наук , №13, 2005, Баку
 12. Весовые оценки сингулярных и слабо сингулярных интегралов порожденных оператором обобщенного сдвига.-BDU-nun xəbərləri , fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, №1, 2005
 13. Весовые оценки сингулярных и слабо сингулярных интегралов порожденных оператором обобщенного сдвига.-BDU-nun xəbərləri , fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, №2, 2005
 14. Weighted Hölder Estimates of Singulyar Integrals Generated by a Generalized Shift Operator.Further Progress in Analysis.-Proceedings of 6-th International ISAAC Congress, Ankara, Turkey, 13-18 August 2007, p.593-600.
 15. Об обобщеннох потенциалах Рисса-Бесселя.-BDU-nun xəbərləri, fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, №1, 2008, səh.5-12.
 16. Some estimates of singular operator and weakly singular integrals generated by generalized shift. Proceedings of International Conference on a theme “The actual problems of mathematics and computers science” Baku, 14-15.01.2009, pp.143-150.
 17. Оценки в терминах интегральных характерис-тик для операторов свертки с обобщенным сдвигом и их применения. ABU, Xəbərlər, BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş xüsusi buraxılış, Bakı-2009, s.114-120.
 18. On some spaces of generalized smoothness. Transactions series of physical-technical and mathematical science, XXVIII, № 4, Baku-2008, ”Elm”, pp. 3-6.
 19. Об обобщенных потенциалах Рисса-Бесселя. Bakı universitetinin xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, № 1, 2008, s.5-12.
 20. Двухвесовые оценки для  сублинейных операторов ассоциированных дифференциальным   оператором Лапласа Бесселя.  Вестник Брянского Университета, серия точные и   естественные науки, 2009 №4.
 21. Теорема Соболева-Ильина для  потенциалов Рисса с обобщенным сдвигом  и почти монотонным  ядром. Ученые записки  Орлoвского  Государственного  Университета №3(59), 2014, стр. 11-14.
Bookmark and Share