Salmanova Gülnar

Salmanova Gülnar

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

İş telefonu: (+994) 12 5103428

e-mail: gsm-1907@mail.ru

Qısa bioqrafik məlumat

1982-ci ildə Azərbayan Respublikasının Laçın rayonunda anadan olub

1988-1999-cu illərdə Abşeron  rayon Ceyranbatan qəsəbəsinin 1 saylı orta məktəbində təhsil alıb.

Ailə vəziyyəti: Subay

Təhsili, elmi dərəcə və elmi adlari

1999-2003-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-Riyaziyyat fakültəsində mexanika ixtisası üzrə təhsil alıb və bakalavr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

2003-ci ildə BDU-nin Mexanika-Riyaziyyat fakültəsinə “Mayenin, qazın, plazmanın mexanikası”  ixtisası üzrə magistraturaya qəbul olub, 2005-ci ildə magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

2012-ci ildə “Maye axan örtükdə dalğalar” mövzusunda dissertasiya müdafiə edib.

 

Əmək fəaliyyəti

2013-cü ildən BDU-da Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır.

Tədqiqat sahəsi:

Hidromexanika

Seçilmiş əsərləri:

 1. Qabarcıqlı mayenin  elastik örtükdə dalğavari hərəkəti.«Prof. İ.A.Bəxtiyarovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları», Bakı, 2008, s. 47-52.
 2. Пульсирующее  течение пузырьковой жидкости в упругой оболочке. Bakı Universitetinin xəbərləri, fizika-riyaziyyat elmləri seriyası-I, Bakı, 2009, s. 88-95.
 3. Распространение волн в оболочке из композитного материала содержащей пузырьковую жидкость.Проблемы прочности и пластичности, вып. 71, Нижний Новгород 2009, с. 104-112.
 4. Неосесимметричное  колебание двухфазной жидкости в упругой оболочке .BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş tələbə, magistrant və gənc tədqiqatçıların «Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri» adlı elmi konfransın materialları, Bakı, 2009, s. 92-93.
 5. Non-axisymmetric oscillations of ideal liquid in elastic moment shell. AMEA-nın  « Xəbərləri », Bakı, 2010, XXX,   №1, p. 233-240.
 6. Maye axan momentli örtükdə dalğalar. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XIV Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2010, s. 9.
 7. Elastik örtükdə ikifazalı mayenin oxa qeyri-simmetrik hərəkəti. Bakı Universitetinin xəbərləri, fizika-riyaziyyat elmləri seriyası-I, Bakı, 2010, s. 64-70.
 8. Elastik ötükdə qabarcıqlı mayenin hərəkəti zamanı yaranan dalğaların sürətinin hesablanması  «Mexanika-maşınqayırma»,  Bakı, 2011,  №2, с. 89-94.
 9. Неосесимметричное течение жидкости в оболочке с учетом жесткости внешней среды.BDU Azərbaycanın ümumimilli  lideri Heydər Əliyevin anadan olmasını 90 illik yubleyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual probləri” adlı respublika elmi konfransının materialları 07-08 may 2013- cü il c.4-8.
 10. Пульсирующее течение жидкости в оболочке с учетом эффекта жесткости внешней среды. БГУ «Вестник» серия  Физ.мат.наук. №1.2013 ст.70-78
 11. Уравнение неразрывности для фильтрационного потока в трубке тока BDU Mexanika-riyaziyyat fakültəsi Bakı Dövlət Universitetinin 95-ci ildönümünə  həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual probləri”  mövzusunda   elmi konfransının materialları (25-26 dekabr  2014-cü il) ,səh.12-14
 12. Deformasiya olunan boruda hərəkət edən mayelərdə yaranan dalğaların yayılması prosesi “Nəzəri və Tətbiqi Mexanika 2” ,Bakı -2015 ,səh. 20-24.
 13. Распространение волн в жидкости, протекающей в упругой трубке BDU Azərbaycan xalqının ümummilli  lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə  həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual probləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları (20-21may) 2015ci il ,səh.100-102
 14. Об одном методе исследования задачи о контактном взаимодействии тонких оболочек с упругими опорными основаниями на контуре.Əməkdar elm xadimi, professor Əmir Şamil oğlu Həbibzadənin anadan olmasının 100-cü ildönümünə həsr olunmuş “Funksional analiz və onun tətbiqləri” adlı respublika elmi konfransın materialları, Bakı-2016,səh. 161-166
 15. Elastiki boruda hərəkət edən mayelərdə dalğaların yayılması haqqında.Dedicated to the  Anniversary of the National leader of Azerbaijan, Heydar  Aliyev IV international scientific conference of young researchers proceedings, Baku -2016 ,pag.  426-427
 16. Sıxılmayan qabarcıqlı özlü mayenin özlü-elastiki boruda rəqsi hərəkəti.  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü,əməkdar elmi xadimi,fizika-riyaziyyat elmləri doktoru,professor Məcid Lətif oğlu Rəsulovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual məsələləri” Respublika elmi konfransının materialları(28-29 oktyabr 2016-cı il) Şəki-2016,səh. 272-274
 17. Mayenin elastiki örtükdə dalğavari hərəkəti haqqında BDU Azərbaycan xalqının ümummilli  lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual probləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları (17-18 may) 2017-cı  il ,səh.43-44
 18. О динамике нелинейных волн в насыщенных пористых средах со сложными реологиями AMEA-nın müxbir üzvü, AMEA-nın müxbir üzvü, tanınmış alim və görkəmli riyaziyyatçı,fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və  Mexanikanın aktual problemləri” Respublika elmi konfransının materialları  (02-03 noyabr 2017-ci il) Bakı-2017,səh.267-269
 19. Deformasiya olunan boruda özlü mayenin hərəkəti zamanı yaranan xətti dalğalar Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət Universiteti AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu Riyaziyyatın Nəzəri və Tətbiqi problemləri beynəlxalq elmi konfransın Materialları 25-26 may 2017-ci il Sumqayıt ş., səh.110-111
 20. The mathematical analysis of the hydrodynamic characteristics of a shell-liquid system with spherical air bubbles SCIENCE AND WORLD International scientific journal №7 (47),2017,Vol.1,Volgograd,стр. 08-14  İmpakt-faktor-0.325
 21. Pulsational motion of a mixture in a vibrating medium with consider flow rate IJTPE Journal International Journal on TECHNICAL AND PHYSICAL PROBLEMS OF ENGINEERING,Issue 31,Vol.9№ 2,June 2017,Danmark, pag.49-52
 22. Пульсирующее течение двухфазной сжимаемой вязкой жидкости в вязко-упругой трубе. XVIII International Conference Dynamical System Modelling and Stability Investigation, MODELLING &STABILITY, Abstracts of conference reports,Kiev,Ukraine,may 24-26, 2017,pag.135
 23. Pulsational motion of a mixture in a vibrating medium Центр науковых публикаций «Велес» III Международная конференция «Развитие науки в веке информационных технологий» I ч.,30 версия, 2017г., Киев, Украина,стр. 52-55
Bookmark and Share