Sarvan Hüseynov

Sarvan Hüseynov

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,dosent

İş telefonu: (+994) 12 510 33 80

e-mail:sarvanhuseynov@rambler.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1971-ci il, mayın 22-də Qərbi Azərbaycanın,Kafan rayonunun Keypəşin kəndində anadan olub.

1978-1988-cü illərdə Kafan rayonunun Pəyhan kənd orta məktəbində oxuyub.

1989-1997-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsində təh­sil alıb.

1989-1991-ci illərdə Sovet Ordusu sıralarında hərbi xidməttə olub.

1998-cı ildən BDU-da çalışır.

Subaydır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1989-1997, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1998-2000, aspirant, AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

2000, f.-r.e.n., «Qeyri müntəzəm quvvət üstlə cirlaşan ikinci tərtib divergent eliptik tənliklərin həllərinin keyfiyyət xassələri»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2008- h/h , dosent, Ali riyaziyyat kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2001-2008, müəllim, Ali riyaziyyat kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1998-2001, kiçik elmi işçi, TRETİ, BDU

Apardığı dərslər: Ali riyaziyyat,Xətti cəbr,Ehtimal nəzəriyyəsi,Xüsusi törəməli tənliklər üçün Koşi məsləsi.

32 elmi məqalənin və 1 dərs proqramının müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Müntəzəm və qeyri müntəzəm cirlaşan ikinci tərtib divergent eliptik və parabolik tənliklərin həllərinin keyfiyyət xassələri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2004,Bakı,Azerbaycan: Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 45 illiyinə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə X Beynəlxalq konfransın tezisləri,RMİ
 • 2005, Bakı,Azerbaycan: AMEA-nın müxbir üzvü,professor İ.T.Məmmədovun anadan olmasının 50 illiyinə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə Beynəlxalq konfransın tezisləri,RMİ
 • 2005,Samara,Rusiya: Diferensial tənliklər və onların tətbiqi,Ümumrusiya elmi konfransı
 • 2008,Moskva,Rusiya: REA-nın müxbir üzvü,professor L.D.Kudryavcevin 85-illiyinə həsr olunmuş üçüncü Beynəlxaıq konfransın tezisləri
 • 2008,Naxçıvan, Azerbaycan:Fizika,riyaziyyat və texnika elmləri üzrə Beynəlxaıq konfransın tezisləri

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Parabolik tənlik ücün bir tərs məsələ haqqinda.Tələbələrin və gənc tədqiqatçıların elmi konfransının (riyaziyyat və mexanika üzrə) tezisləri.-Baki, 1996.
 2. Об одной обратной задаче для параболического уравнения при нелокальных краевых условиях.Tələbələrin və gənc tədqiqatçıların elmi konfransının (riyaziyyat və mexanika üzrə) tezisləri.-Baki, 1997.
 3. On solvability of Dirichlet’s problem for non- uniformly degenerating divergent elliptic equations of second order.Trans.of ASA, ser.phys.-tech.and math.sci.-1998, v.18, № 3-4. p.41-47.
 4. Неравенство типа Харнака для решений неравномерно вырож-дающихся эллиптических уравнений 2-го порядка. Докл. АНАзерб.1999, т.55, № 3-4.с.3-11.
 5. Behavior in unbounded domains of solution of degenerate elliptic equations of the second order in divergence form.Trans.of ASA .Ser.of phys.-tech.and math.sci.-1999. vol.19,№ 5. p.86-87.
 6. Interior a priori estimate of the Holder’s norm for the solutions of non-uniformly degenerate second order elliptic equations Trans.of ASA, ser.of phys.-tech.and math.sci.-1999. vol.19, № 1-2. p.108-121.
 7. The regularity test of boundary point for non-uniformly degenerating second order elliptic equations. Proc. of IMM of ASA.1999. vol.XI. p.65-77.
 8. On a theorem of embedding with weight Докл. АН Азерб. 2000. т.56, № 4-6. с.3-11.
 9. On weak solvability of the first boundery value problem for second order non-uniformly degenerate equations in divergence form. Proc. of IMM of NASA 2000. vol.13(21) p.97-104.
 10. Wiener type criteria for non-uniformly  degenerating second order elliptic equations Materials of the Republican Conference of post-graduate students and young scientists. Baku, February 23-24, 2000, № 1. (Russian)
 11. Quality properties of solutions of divergent elliptic equations of the  order non-uniform pover degeneration Author’s thesis Baku 2000 (Russian)
 12. О модуле непрерывности в граничной точке решения зада-чи Дирихле для неравномерно вырождающихся эллиптических уравнений 2-го порядка. Bakı Universitetinin xəbərləri. Fizika-riyaz. elmləri seriyası.-2001. №4. s.92-99.
 13. Dirichlet problem for one class of non-uniformly degenerate second order elliptic equations Proc. of IMM of NASA. 2001.vol.14 (22) p.59-66.
 14. Неравенство типа Харнака для решений неравномерно вырождающихся параболичес-ких уравнений 2-го порядка. Diferensial tənliklər və onların tətbiqi: Elmi konfr. BDU 2002, s.34-36.
 15. A Harnack inequality for solutions of second order non-uniformly degenerate parabolic equations.Trans.of NASA Ser.of phys.-tech.and math.sci.-2002. vol.22, № 1.  p.102-112.
 16. On an apriori estimation of a Holder norm of solutions of the second order non-uniformly degenerating parabolic equations. Proc. of IMM of NASA 2002.vol.16(24) p.45-49.
 17. О внутренней гладкости реше-ний вырождающихся парабо-лических уравнений 2-го порядка. Науч. конф. посвящ.70-летию проф. Г.К.Намазова , 2002, с.56-58.
 18. On the existence of solutions of non – uniformly degenerating second order guasilinear elliptic equations. Program of the VII Repub. conference on applied problems of mathematics and mechanics. November 19-21, 2003. (Russian)
 19. Оценка максимума модуля решений вырождающихся эллиптических уравнений 2-го порядка. Х межд.конф.по мат.и механ. посвящ.45-летию ИММ, 2004. с.60.
 20. О Гельдеровости W и Н- решений одного эллиптического уравнения.
 21. Всерос. конф. «Диф. уравнения и их приложения». Самара, 2005. с.24-25.
 22. О разрешимости первой краевой задачи для неравномерно вырождающихся эллиптических уравнений 2-го порядка. межд. конф. по мат.и механ. посвящ. 50-летию чл.-корр. НАНА проф. И.Т.Мамедова, 2005, с.81.
 23. Однозначная разрешимость задачи Дирихле для равномерно вырождающегося эллиптичес-кого уравнения 2-го порядка. Тез. конф. «Теор. и прикладные задачи операторных уравн.», посвящ.75-летию проф. Я.Д.Мамедова 2006, с.56-57.
 24. Первая краевая задача для равномерно вырождающихся дивергентных эллиптических уравнений 2-го порядка. Вестник Бакинского Унв. сер. физ.- мат.наук. 2006,№ 2.с.41-48.
 25. On Holder continuity of solutions of a second order one uniformly degenerating elliptic equation.Proc. of IMM of NASA.-2006. vol.24.p.75-86.
 26. О Гельдеровости решений одного эллиптического уравнения. конф. по мат. и мех. посв.70-летию со дня рожд. проф. А.Д.Гаджиева 2007, с.61.
 27. О разрешимости задачи Дирихле для вырождающихся эллиптических уравнений Ямякдар елм хадими, акад. Я.Щцсейновун 100 иллик йубилейиня щяср олунмуш елми конфр. тезисляри, 2007
 28. On density of smooth functions in Sobolev weight space. Proc.of IMM of NASA,2007.-vol. XXVI (XXXIV). p.69-74.
 29. Внутренняя оценка нормы Гельдера решений неравномер новырождающихся эллиптических уравнений. Мат. меж. Российско-Азерб. симп. «Уравн. смешанного типа и родственные проблемы анализа и информ.» и VI школы молод. учён. «Нелокальные краевые задачи и проблемы современного анализа и информатики». Нальчик-Эльбрус, 2008, с.58
 30. О гёльдеровости решений вырождающихся эллиптических уравнений Азярбайcанын цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин 85 иллик йубилейиня щяср олунмуш респ. Елми конфрансынын материаллары, 2008, с.46-48.
 31. Гёльдерова непрерывность решений эллиптических уравнений с нестандартным условием роста Бакы Университетинин Хябярляри, №3, 2008.
 32. Holder continuity of solutions of elliptic equations with non-standard growth  contition. Trans of BSU ser. Of fiz.-math. № 3, 2008. (Russian)
 33. Первая краевая задача для вырождающихся уравнений второго порядка. Док. III меж. Конф. Посв.85-летию чл.корр. РАН, проф. Л.Д.Кудрявцева, 2008. с.251-252.
 34. Гельдерова непрерывность решений эллиптических уравнений с нестандартным условием роста.. Конф. По физ., мат.и техн. Наукам. Нахичевань.- 2008. с.64.
 35. On holder continuity of p(x)- harmonic functions. Abstr.of the 3rd Congress of the World Math. Soc.of Turkic Countries, Almatys 2009,  vol.1. p.211.
 36. Гельдерова непрерывность решений равномерно вырождающегося на части эллиптического уравнения. Дифференциальные уравнения 2009. т.45, № 1. с.54-59.
 37. О Гельдеровости решений одного эллиптического уравнения.AMEA RMİ 50-illiyinə həsr olunmuş konfr. tezisləri.- 2009. səh.120-121.
 38. О плотности гладких функций в одном весовом Соболевском пространстве БДУ-нун 90-иллик йубилейиня щяср олунмуш бейнялхалг елми конфрансын материаллары, 2009, 30-31 октйабр, с. 37
 39. Теорема типа Фрагмена Линдельефа для решений неравномерно вырождающихся на бесконечности эллиптических уравнений второго порядка. Межд. конф. по дифференц. уравн. и динамическим системам. Суздаль, 2009, с.69-70.
 40. Неравенства типа Харнака для решений эллиптических уравнений с нестандартным условием роста.Akademik F.Q.Maqsudovun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın tezisləri. Bakı, 2010.- s.135-136.
 41. Задача  Дирихле  для  одного  класса   равномерно вырождающихся  эллиптических  уравнений второго  порядка Bakı  Universitetinin  xəbərləri. № 1, 2010. s.15-20.
 42. О Гельдеровости решений вырождающихся эллиптических уравнений с нестандартным условием роста. Мат.конф., посвящ.100-летнему юбилею акад.З.И.Халилова Баку.- 2011.- с.121-122.
 43. О разрешимости  задачи  Дирихле  для  квазилинейных  эллиптических  уравнений  второго  порядка.Bakı  Universitetinin  xəbərləri. № 2, 2011. S. 50-54.
 44. О гельдеровой непрерывности решений равномерно вырождающегося эллиптического уравнения второго порядка.Funksiyal nəzəriyyəsi və harmonik analizin problemləri. akad. İ.İ.İbrahimovun 100-illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konf. mater. 2012. s.82
 45. Неравенство Харнака  слабого  типа  для  решений квазилинейных  эллиптических  уравнений  второго  порядк Bakı  Universitetinin  xəbərləri. № 3, 2012. s.63-67.
 46. Гельдерова  непрерывность  решений неравномерно вырождающихся параболических уравнений межд. конф., посв. 90-летию со дня рождения Г.Алиева, Bakı 2012 .  стр. 152-153.
 47. On Holder Continuity of Solutions of Second Order Non-Uniformly Degenerate Parabolic Equations in Divergent Form Applied Mathematical Sciences, v. 7, 2013, №90, p.4475 – 4482
 48. Неравенство Харнака для неравномерно вырождающихся параболических уравнений второго порядка. Riyaziyyat  va Mexanika Institutunun 55-illiyinə həsr olunmus Beynəlxalq konfransın Materialları. Bakı 2014 . стр.137-138.
 49. On Holder property  of  solutions of  degenerate  quasilinear elliptic equations. Applied Mathematical Sciences, v. 9, 2015, №100, p.4979 – 4986
 50. Hölder continuity of solutions of p-Laplacian with partially Muckenhoupt weight. International  Journal of Evolution  Equations, Vol. 10, 2015, No. 1, pp.43-51.
 51. Harnack type inequality for non-negative solutions of second order degenerate parabolic equations in divergent form. Electronic journal of differential equations. (EGDE) vol.2016 (2016),no.278,pp.1-11
 52. Гёльдеровская непрерывность решений p-лапласиана с вырождающимся в части области макенхауптовым весом. Proceedings of IAM. 2016, v. 5, № 2, p. 196 - 204.
 53. Оценка нормы Гёльдера и неравенство Харнака для решений вырождающихся квазилинейных эллиптических  уравнений. Межд. конф. по дифференц. уравн. и динамическим системам. Суздаль, 2016, с.58-59.
 54. О равномерной в области оценке модуля собственной функции для эллиптического уравнения, содержащего большой параметр на части области. Proceedings of IAM,   V.6, N.1, 2017, pp.151-156.
 55. Неравенство харнака для решений p-лапласиана с частично макенхауптовым весом. Дифференциальные уравнения, 2017, том 53, № 5, с. 653–664.
 56. Harnack's inequality for p-Laplacian equations with Muckenhoupt weight degenerating in part of the domain. Electron. J. Differential Equations, Vol. 2017 (2017), No. 79, pp. 1-13.
 57. Hölder continuity of the solutions of the uniformly degenerating on the part of the domain elliptic (p, q)-Laplacian. Electron. J. Differential Equations, Vol. 2017 (2017), No. 308, pp.1-12 .
 58. Гёльдеровская непрерывность и неравенство Харнака для решений равномерно вырождающегося на части области эллиптического уравнения, содержащего лапласиан. Укр. мат.жур, 2017, т.69. №12, с.1596-1604.
 59. Неравенство Харнака для одного классавырождающихся квазилинейных эллиптических уравнений второго порядка. Межд. конф. по дифференц. уравн. и динамическим системам. Суздаль, 2018, с.77-78.
 60. Harnack inequality of   solutions to nonlinear elliptic equations  degenerated on a part of the domain. Proceedings of the 6th international conference on control and optimization with industrial applications. vol.2,11-13 July, 2018, Baku, Azerbaijan.
 61. Harnack inequality for (p,q)-Laplacian equations uniformly degenerated in a part of  domain. Electron. J. Differential Equations, Vol. 2018 (2018), No. 143, pp. 1-7.

 

Bookmark and Share