Sədi Bayramov

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, professor əvəzi

e-mail: baysadi@gmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1953-cü il, dekabrın 5-də Gürcüstan Respublikası, Siteli-Skaro rayonunun 

Eldar kəndində anadan olub.

1969-cu ildə Qazax rayonu 3 nömrəli məktəbini bitirib.

1969-1974-cü illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şöbəsində təhsil alıb.

1974-1996-cı illərdə BDU-da, 1996-2015-ci illərdə Türkiyənin müxtəlif universitetlərində çalışıb. 2015-ci ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, 2 övladı, 4 nəvəsi var.

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI.

1969-1974, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU.

1974-1977, aspirant, Meanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU.

1985, f.-r.e.n., “Fredholm operatorlar, komplekslər ailələri və qapanma əməliyyatlı Bool cəbrlərin K-nəzəriyyəsi”

2016, r.e.d., “Cəbr və topologiyada qeyri-səlis strukturlar”

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1974-1985 Asistent, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan.

1985-1993 Baş müəllim, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan.

1993-1996 Dosent, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan.

1996-2007 Dosent, Kocaeli Universiteti, İzmit, Türkiyə.

2008-2015 Dosent, Kafkas Universiteti, Kars, Türkiyə.

2015 Dosent, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan.

2018 Professor əvəzi, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan.

 

100-ə yaxın elmi məqalənin, 4 kitabın müəllifidir.

Riyaziyyat üzrə 5 fəlsəfə doktoru yetişdirmişdir.

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

K-nəzəriyyə və tətbiqi, Homotopik Nəzəriyyə, Qrup ve Modul Nəzəriyyəsi, Operatorların Index Nəzəriyyəsi, Qeyri-səlis topologiya, Soft topologiya, Cəbrdə qeyri-səlis  və soft strukturlar.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 1. K-funktorun genişləndirilməsi ve onun bağlantıları. 4.cü Respublika Sempoziumu, Bakı, 1983.
 2. On the index of elleptic complexes above the C* -algebra. Baku International Topologial Conference.Abstracts. Baku, 1987.
 3. Fredholm Complexes and C-algebras, Conference of Functional Analys, Baku, 1991
 4. Fredholm operators and complexes above the C* -algebra. Modern problems of the analysis. All-Union Seminar, Abstracts, Baku, 1989.
 5. On the Index for the Elliptic Complexes on the C*-Algebras. Thesis of the International Topological Symposium, Baku, 1987.
 6. On the Fredholm Operators and Complexes of C*-Algebras. Thesis Union Symposium of Modern Problems of Theoric Functions. Baku, 1989.
 7. Fredholm complexes and C-algebra, Conference of Functional Analysis, Baku, 1991
 8. Komutativ olmayan belli bir operatorlar ailesinin indeksi haqqında. IX Ulusal Matematik Sempozyumu, ITÜ, 2-6 Eylul, 1996.
 9. A homotopy relation on the category of inverse and direct spectra of topological spaces, Sarımsaklıda Matematik Günleri, 05-08 Haziran, 1997 Balıkesir
 10. C-cebrləri üzərinde Fredholm komplekslerin indeksi. Sarımsaklıda Matematik Günleri, 05-08 Haziran, 1997 Balıkesir
 11. C-cebrləri üzərinde Fredholm kompleksləri, II Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi, Kırıkkale 1998 (Ç.Arasla birlikte)
 12. Topolojik uzayların ters spektrler kategorisinde homotopik kümelerin tam dizisi, II Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi, Kırıkkale 1998 (Ç.Arasla birlikte)
 13. Homotopic sets in the category of inverse spectra of topological spaces, Second International Symposium on Mathematical & Computational Applixcations, BAKU, September 1-3, 1999 (Ç.Arasla birlikte)
 14. A Homotopy relation in the category of inverse spectrum of topological spaces, International Conference on Applicable General Topology, August 12-18, 2001, Hacettepe University Mathematics Department , Ankara- Turkey (Ç. Arasla birlikte)
 15. Joint Spectra of Family of Noncommutative Operators, International Conference Pioneers of Bulgarian Mathematics, Sofia University, July 8-10, 2006, Sofia.(with Çiğdem Gündüz Aras)
 16. On Fuzzy Exact Homotopy Sets, International Conference Pioneers of Bulgarian Mathematics, Sofia University, July 8-10, 2006, Sofia. (Çiğdem Gündüz Arasla birlikte)
 17. Pointwise fuzzy topology on function spaces in the category of intuitionistic fuzzy topological spaces, International conference Analysis and Topology, Lviv, June 2-7, 2008 (with Ç. Aras)
 18. Gradations of openness on function space, International Conference on Topology and its applications, Hacettepe University, 2009
 19. On soft isomorphism theorems of Soft groups, ICMS,   23-27 November 2010 Bolu, Turkey
 20. On Isomorphism Theorems of Fuzzy Soft Groups, ICMS, 23-27 November 2010 Bolu, Turkey
 21. Inverse system of fuzzy soft modules, IV Congress of the Turkic World Mathematical Society, 1-3 July 2011 Baku, Azerbaycan
 22. Category of chain complexes of soft modules, IV Congress of the Turkic World Mathematical Society, 1-3 July 2011 Baku, Azerbaycan
 23. On intuitionistic fuzzy soft topological spaces, II International Conference, 15-19 September Batumi, Georgia
 24. On soft compactness, II International Conference, 15-19 September Batumi, Georgia
 25. Inverse and direct systems of soft modules, II International Conference, 15-19 September Batumi, Georgia
 26. Separabile and compact soft topological spaces, II International Conference of Georgian Math. Union, p.84, 2-9 September 2012, Batumi-Georgia (with C. Gunduz(Aras)).
 27. Homology theory in the category of soft topological spaces, V Annual International Conference of Georgian Math. Union, p.69, 8-12 September 2014, Batumi-Georgia (with L. Mdzinarishvili, C. Gunduz(Aras)).
 28. Inverse and direct systems of soft topological spaces, V Annual International Conference of Georgian Math. Union, p.102, 8-12 September 2014, Batumi- Georgia (with C. Gunduz(Aras), N. Demirci).
 29. Soft compact-open topology in soft mappings space, 4 International Conference, V Annual International Conference of Georgian Math. Union, p.132, 8-12 September 2014 (with T.Y. Ozturk).
 30. Singular homology theory in the category of soft topological spaces, Georg. Math. J. 22(4), 2015, 457-467 (with C. Gunduz(Aras), L. Mdzinarishvili).
 31. An introduction to ideal soft topological spaces, Second International Intuitionistic |Fuzzy Sets Conference,14-18 October 2015, Mersin-Turkey.
 32. Intuitionistic I-Fuzzy soft topological spaces, Second International Intuitionistic Fuzzy Sets Conference, 14-18 October 2015, Mersin-Turkey (with C. Gunduz(Aras))
 33. On the Tietze extension theorem in soft topological spaces, Third International conference on analysis and applied mathematics, 07-10 September 2016, Almaty, Kazakhstan.
 34. Soft sequences in soft topological spaces, Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri beynəlxalq elmi konfransı, 25-26 May 2017, Sumqayıt.
 35. Separation axioms in supra soft bitopological spaces, VIII Annual international conference of the Georgian mathematical union, 4-8 September 2017, Batumi, Georgia.
 36. Soft countable topological spaces, VIII Annual international conference of the Georgian mathematical union, 4-8 September 2017, Batumi, Georgia.
 37. Some separation axioms in supra soft topological spaces, International conference in mathematics, 25-27 May 2017, Odessa, Ukrain
 38. Soft S-metric spaces, 5th İnternational Congress on Fundamental and Applied Sciences, 18-22 June, 2018, Skopje, Makedonia, 78p
 39. A New Approach to Operations on Neutrosophic Soft Sets, 5th İnternational Congress on Fundamental and Applied Sciences, 18-22 June, 2018, Skopje, Makedonia, 76p
 40. Separation Axioms on Neutrosophic Soft Sets, 5th İnternational Congress on Fundamental and Applied Sciences, 18-22 June, 2018, Skopje, Makedonia, 77p
 41. Fixed Point Theorems on Soft S-metric Spaces, 5th İnternational Congress on Fundamental and Applied Sciences, 18-22 June, 2018, Skopje, Makedonia, 79p
 42. Soft D-metric Spaces, 2nd International Conference of Mathematical Sciences, 31 Jule-6 August, 2018, Istanbul, Turkey
 43. On Soft Hilbert spaces, 7nd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 28-31 August, 2018, Kyiv, Ukraine
 44. Neutrosophic  Soft Modules, IX International Conference of the Georgian Mathematical Union, 3-8 September, 2018, Batumi-Tbilisi
 45. Inverse System in the Category of Intuitionistic Fuzzy Soft Modules, IX International Conference of the Georgian Mathematical Union, 3-8 September, 2018, Batumi-Tbilisi
 46. Contractive Mapping Theorems in Generalized Soft Metric Spaces, IX International Conference of the Georgian Mathematical Union, 3-8 September, 2018, Batumi-Tbilisi
 47. Neutrosophic Soft Separation Axioms in Neutrosophic Soft Topological Spaces, IX International Conference of the Georgian Mathematical Union, 3-8 September, 2018, Batumi-Tbilisi
 48. A Study of the Fundamentals of Neutrosophic Soft Sets Theory, IX International Conference of the Georgian Mathematical Union, 3-8 September, 2018, Batumi-Tbilisi

 

MƏQALƏLƏR

 1. K-Theory on the Category of Boolean Algebras with closure Dokl. Akad. Nauk Azerbaidzhan SSR, 33 (1977) No.12.
 2. Tom-Gisin cohomology seguence of Inverse Spectra of  Topological Spaces. Dokl. Akad. Nauk. Azerbaidzhan SSR, 34 (1978) No.4.
 3. Tom-Gisin homology seguence of Inverse Spectra of Topological Spaces, Dokl. Akad. Nauk. Azerbaidzhan SSR, 35 (1979) No.3.
 4. The K-Functor on the Category of Inverse Spectra of  Topological Spaces. Izv. Akad. Nauk. Azerbaidzhan SSR, Ser. Fiz-Tekhn. Math. Nauk, 1979, No.2.
 5. K- theory on the category of Disributive lattices. , Dokl. Akad. Nauk. Azerbaidzhan SSR, 39 (1983) No.5.
 6. K- theory on the category of Topological Spaces. Dokl. Akad. Nauk. Azerbaidzhan SSR, 39 (1983) No.6.
 7. K-funktor on the category of Disributive lattices. Investigation of  Azerbaijan University, Baku, 1983.
 8. K-funktor on the category of Topological Spaces. Investigation of  Azerbaijan University, Baku, 1983.
 9. On the index Theory for a family of Fredholm complexes. Dep., 19.07.1984, No225, Az-84
 10. On the index for a family of Fredholm complexes and operators. Dep., 19.07.1984, No226, Az-84
 11. Fredholm operatorlar ve komplekslerin indeksi arasında bağlantı, 5.ci Respublika Simpoziyumu Yayınları, Bakı, 1984.
 12. The tensor product of intensity Abelian Groups. Modern Problems of Mathematic. Moscow, 1992.
 13. K- theory on the category of Boolean algebras with closure.-Amer. Math. Soc. Trans. (2), V.154, 1992.
 14. K- theory on the category of Disributive lattices. -Amer. Math. Soc. Trans. (2), V.154, 1992.
 15. K- theory on the category of Topological Spaces. -Amer. Math. Soc. Trans. (2), V.154, 1992.
 16. On the index Theory for a family of Fredholm complexes. -Amer. Math. Soc. Trans. (2), V.154, 1992.
 17. K- Functor on the category of Inverse Spectra of Topological Spaces. -Amer. Math. Soc. Trans. (2), V.154, 1992.
 18. Cohomology theory of Boolean algebra, Investigation of Azerb.Math.Soc. 3, 2001
 19. A homotopy relation on the category of inverse and direct spectrum of  topological spaces, Transaction of National Academy of Scienes of Azerbaijan, 24, 7, 2004.(with Ç.Aras )
 20. On the index of the Fredholm complexes above the C* -algebra. -Transactions of Baku International Topological Conference. Baku, 1988.
 21. On the index of elleptic complexes above the C* -algebra, Investigation of  Azerbaijan University, Baku, 1983.
 22. On the index of Family of Fredholm complexes, Investigation of  Azerbaijan University, Baku, 1985.
 23. Fredholm Complexes,  Investigation of  Azerbaijan University, Baku, 1985.
 24. On the index theory of Fredholm complexes above the C* -algebra.-Transations of algebra and topology.Baku, 1989.
 25. The duality for Semi-Simple modulus above involutiv Rings. Investigations of Azerb. Math. Soc., 1, 1994.
 26. On the tensor product of the infinity abelian group, Modern Problems in Mathematic, Moscow, 1992.
 27. On Theory Index for a Family of Operators, Procedings of the Azerbaidzhan Math. Soc., 1996, No.2.
 28. The Fredholm Complexes with C*-Algebras “Elm”, Baku, 1991.
 29. The Fredholm Complexes on the C*-Algebra and K-Theory of the G-1-Boundles. Baku Gos. Univ., Baku, 1994.
 30. K-Theory on the category of Boolean algebras with closure, Journal of Kocaeli University, no 3, 1996
 31. Homotopy Relation in the category of inverse and direct spectrums of topological spaces, Journal of Kocaeli University , No:4, 1997(with Çiğdem Aras)
 32. On Fuzzy Homotopy Sets, Advances in Theoretical and Applied Mathematics, Vol.1, No.3., 2006.
 33. Algebraic structures on fuzzy homotopy sets, Proceedings of the Jangjeon Mathematical Society, 9,(2006), No:2, pp.161-173.
 34. On stability of index of Fredholm complexes on the algebra, Proceedings of the Jangjeon Mathematical Society, 9,(2006), No:2, pp.151-160.
 35. On stability of index of Fredholm complexes on the С-algebra , Applicable Analysis 84,No2 (2008)
 36. Inverse and direct systems in the category of intuitionistic fuzzy M-groups, Internat. Math. Forum, 4, 2009. No 19, 897-918
 37. On fuzzy exact homotopy sets, Southeast Asian Bulletin of Mathematics, 34, 2010, 1009-1022.
 38. Cech homology theory in the category of Sostak fuzzy topological spaces, International Journal of Contemporary  Math. Sciences No 2, 2010
 39. Inverse and direct system in category of fuzzy modules, Fuzzy Sets, Rough Sets and Multivalued Operations and Applications, Vol. 2, 2011 No 1, 11-25.
 40. The universal coefficient theorems for fuzzy homology modules, Fuzzy Sets, Rough Sets and Multivalued Operations and Applications, Vol. 2, 2011 No 1, 41-50.
 41. Fuzzy soft modules, International Math. Forum, 6(2011) No 11, 517-527.
 42. Intuitionistic fuzzy topology on function spaces, Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics Vol. 3, No1, 2012, 19-30.
 43. Intuitionistic fuzzy soft modules, Computers and Mathematics with Application, 62(2011), 2480-2486.
 44. Homology Theory in the category of fuzzy topological spaces, Lambert Academic Publishing, 2012.
 45. Inverse systems of fuzzy soft modules, Annals of fuzzy mathematics and informatics, Vol. 4, No 2, 2012, 349-363.
 46. Fuzzy and fuzzy soft structures in algebras, Lambert Academic Publishing, 2012.
 47. Inverse and direct systems of soft modules, Annals of fuzzy mathematics and
 48. informatics, Vol. 5, No 1, 2012, 73-85.
 49. Category of chain complexes of soft modules, International Mathematical Forum, 7 (2012), No 20, 981-992.
 50. Fredholm joint spectrum for families of operators,  AIP, Proceding of International Workshop on Global Analysis., 2004 .
 51. On soft isomorphism theorems of Soft groups, ICMS, AIP, 23-27 November 2010 Bolu, Turkey
 52. On Isomorphism Theorems of Fuzzy Soft Groups, ICMS, AIP, 23-27 November 2010 Bolu, Turkey
 53. Soft locally compact and soft paracompact spaces, Journal of Mathematics and System Science, No 2, 2013.
 54. Some results on fuzzy soft topological spaces, Hindawi Publishing Corporation, Mathematical Problems in Engineering, 2013, 1-10.
 55. The Extension of Singular Homology on the Category of Soft Topological Spaces, International Journal of Engineering and Innovative Technology, Vol. 3, No 2, 2013, 292-299.
 56. Homology Theory in the category of fuzzy topological spaces, Lambert Academic Publishing, 2012 (with C. Gunduz(Aras), T.Y. Ozturk).
 57. Inverse systems of fuzzy soft modules, Annals of fuzzy mathematics and informatics, Vol. 4, No 2, 2012, 349-363 (with C. Gunduz(Aras), M.I. Yazar).
 58. Fuzzy and fuzzy soft structures in algebras, Lambert Academic Publishing, 2012.
 59. Inverse and direct systems of soft modules, Annals of fuzzy mathematics and informatics, Vol. 5, No 1, 2012, 73-85 (with C. Gunduz(Aras), T.Y. Ozturk).
 60. Category of chain complexes of soft modules, International Mathematical Forum, 7 (2012), No 20, 981-992 (with  T.Y. Ozturk).
 61. Soft path connectedness on soft topological spaces, Procedings of the 2013 International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, Vol.1, 239-245, Almeria-Spain (with C. Gunduz(Aras), A. Erdem).
 62. Intuitionistic fuzzy soft topological spaces, Pure and Applied Mathematics, TWMS, J. Pure and Appl. Math. (2014), V.5, No 1, 66-79 (with C. Gunduz(Aras)).
 63. Soft Mappings Space, Hindawi Publishing Corporation, The Scientific Journal, 2014, 1-8 (with T.Y. Ozturk).
 64. The extension of singular homology on the category of soft topological spaces, International Journal of  Engineering and Innovative Technology, (2013), V. 3, No 2, 292-299 (with L. Mdzinarishvili, C. Gunduz(Aras)).
 65. Soft topology of function spaces, Jokull Journal, (2014), V. 64, No 10, 34-46 (with T.Y. Ozturk).
 66. A new view on soft normed spaces, International Mathematical Forum, (2014) V. 9, No 24, 1149-1159 (with M.I. Yazar, T. Bilgin, C. Gunduz(Aras)).
 67. The singular homology groups of soft topological spaces, On actual problems of mathematics and mechanics, Procedings of the International conference devoted to the 55th anniversary of the Institute of Mathematics and Mechanics, p.103-105, Baku-2014 (with L. Mdzinarishvili, C. Gunduz(Aras)).
 68. Soft topology on function spaces, On actual problems of mathematics and mechanics, Procedings of the International conference devoted to the 55th anniversary of the Institute of Mathematics and Mechanics, p.103-105, Baku-2014 (with T.Y. Ozturk).
 69. Singular homology throry in the category of soft topological spaces, Georgian Math.J. 2015,22(4), 457-467
 70. Fixed point theorem of soft contractive mappings, Filomat, 30:2 (2016), 269-279
 71. A new approach to inverse systems of soft topological spaces, Maejo Int. J. Sci. Technol., 2016, 10(01), 51-65
 72. Soft ideal extension, AFMI, 13, 5, 2017, 629-640
 73. Topology on soft continous function spaces, Mathematical and Computational Applications, 2017, 22, 32, 1-11
 74. Some notes on compact sets in soft metric spaces, AFMI, 13, 6, 2017, 919-930
 75. On the Tietze extension theorem in soft topological spaces, Procedings of the IMM Nat. Acad. of Sciences of Azerbaijan, 43, 1, 2017, 105-115
 76. A new Approach Separability and compactness in soft topological spaces, Pure and Applied Mathematics, TWMS, J. Pure and Appl. Math. V.9, N.1, 2018, pp.82-93.
 77. Qeyri-səlis soft G-modullar, Bakı Universitetinin xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, N1. 2018, 45-52.
 78. Soft S-metric spaces, 5th İnternational Congress on Fundamental and Applied Sciences, 18-22 June, 2018, Proceding Book, Skopje, Makedonia, 1-5
 79. A New Approach to Operations on Neutrosophic Soft Sets, 5th İnternational Congress on Fundamental and Applied Sciences, 18-22 June, 2018, Proceding Book, Skopje, Makedonia, 1-4
 80. Separation Axioms on Neutrosophic Soft Sets, 5th İnternational Congress on Fundamental and Applied Sciences, 18-22 June, 2018,Proceding Book, Skopje, Makedonia, 1-4
 81. Fixed Point Theorems on Soft S-metric Spaces, 5th İnternational Congress on Fundamental and Applied Sciences, 18-22 June, 2018, Proceding Book, Skopje, Makedonia, 1-5
 82. Neutrosophic Soft Modules, Journal of Advances in Mathematics, Vol 14, 2018,7670-7681
 83. Soft modullar kateqoriyasında tərs limitin törəmə funktoru, Bakı Universitetinin xəbərləri, Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, N1. 2018, 24-34.
 84. İnverse system in the category of intuitionistic fuzzy soft modules,  Journal of Advances in Mathematics, Vol 14, N2, 2018,7486-7502
 85. The Universal Coefticient Theorem in the category of fuzzy soft modules, Journal of Advances in Mathematics, Vol 14, N2, 2018,7893-7904
 86. Soft modullar kateqoriyasında universal əmsallar haqqında teoremlər, Lənkəran Dövlət Universiteti, Elmi xəbərlər, Təbiət elmləri bölməsi, N1. 2018, 12-18.
 87. Inverse system of neutrosophic modules, Lənkəran Dövlət Universiteti, Elmi xəbərlər, Təbiət elmləri bölməsi, N1. 2018,18-33


KİTABLAR

 1. Fredholm operatorlar, komplekslər ailələri ve qapanma əməliyyatlı Bool cəbrlərin K-nəzəriyyəs, Bakı  1985.
 2. Sonlu qrupların təsvir nəzəriyyəsi, Elm, Bakı, 1996
 3. Genel Topoloji,  Çağlayan Kitabevi, Istanbul, 2004(with Ç. Aras)
 4. Fuzzy and Fuzzy Soft Structure in Algebra, Lap Lambert Academic Publishing, Almaniya, 2012
 5. Homology Theory in the category of fuzzy topological spaces, Lambert Academic Publishing, 2012.
Bookmark and Share