Əsədov Tofiq

Elmlər namizədi, dosent

İş telefonu: (+994)12 438 54 23

e-mail: tofig-as@mail.ruQISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1964-cü il, dekabrın 22-də Azərbaycan Respublikası, Lerik rayonunda anadan olub.

1972-1982-ci illərdə orta məktəbdə oxuyub.

1982-1987-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1983-1985-ci illərdə Sovet  Ordusunda hərbi xidmətdə olmuş və  оrdudan tərxis olunduqdan sonra yenidən təhsilini davam etdirmişdir.

1987-1990-cı illərdə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti mexanika-riyaziyyat fakültəsi üzrə tam kursu başa vurmuç və riyaziyyarçı ixtisasına yiyələnmişdir.

1990-1993-cü illərdə AMEA-nın Geologiya İnstitutu nəzdində aspiranturanı bitirmişdir.

2000-ci ildən elmlər namizədidir.

1993-2001-ci illərdə AMEA  Geologiya İnstitutunda kicik elmi işçi, elmi işçi, baş elmi işçi, aparıcı elmi işçi işləmişdir.

2001-2016-ci illərdə AMEA Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzində əvvəlcə “Hesablama mərkəzinin”, sonra isə “Proqramlaşdırma” şöbəsinin müdiri  vəzifəsində işləmişdir.

2016-ci ildən BDU-da “Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz” kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.

Bir övladı var.

TƏHSİLİ

1982-1987-ci illərdə Bakı Dövlət Universiteti,  mexanika-riyaziyyat fakültəsi

1987-1990-ci illərdə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti,  mexanika-riyaziyyat fakültəsi

1990-ci ildə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin  mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirərək, “Riyaziyyat” ixtisasına yiyələnmişdir.

1990-1993-cü illər AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu nəzdində aspirantura

2000-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK-ın 13.07.2000-ci il tarixli qərarı ilə elmlər namizədi alimlik dərəcəsi verilmişdir.

2013-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK-ın 09.07.2013-cü il tarixli qərarı ilə "Dosent" elmi adı verilmişdir.

ELMİ PEDAQOJİ FƏALİYYƏTİ

1998-2016-cı illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda 0,5 ştat dosent

2013-2014-cü illərdə Qərb Universitetində saat hesabı dosent

2016-2017-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində saat hesabı dosent

2015-2016-cı  tədris ilində  Bakı Dövlət Universiteti, mexanika-riyaziyyat fakültəsində saat hesabı dosent.

2016-cı  ildən Bakı Dövlət Universiteti, mexanika-riyaziyyat fakültəsində tam ştat dosent

APARDIĞI DƏRSLƏR VƏ TƏDRİS DİLLƏRİ

Funksional analiz, Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi, azərbaycan və rus bölmələrində mühazirələr və məşğələlər

ELMİ MƏQALƏLƏR VƏ KİTABLAR

25-dən çox elmi məqalənin və bir dərs vəsaitinin müəllifidir.

"Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi" adlı dərs vəsaiti (Bakı, ADPU-nun nəşriyyatı, 2012, 255 səh.)

 

ELMİ ƏSƏRLƏRİ

  1. К вопросу о влиянии космических факторов на флюидный режим Земли. Деп. в АзНИИНТИ. Баку, 1996, 14с.
  2. Методика интерпретации вариаций геохимических, геофизических и космических полей в связи с прогнозом землетрясений. Деп. В АзНИИНТИ. Баку, 1996, 10с.
  3. О вариациях приповерхностного углеводородного газового поля в процессе эксплуатации ПХГ Калмас. АНХ, №10, 1996, с. 32-36
  4. Об изменениях геофизических, геохимических и космических полей в Южно-Каспийской депрессии. Матер. Первой Геоф. Кон. в Азербайджане. Баку, 1996, с.22
  5. О некоторых особенностях вариаций геохимических полей в Шемаха-Исмаллинской сейсмоактивной зоне. Тр. ин-та геологии. №26, изд. “Nafta press”,  Баку, 1997, стр. 195-199
  6. К вопросу о вариации геохимических, геофизических и космических полей в связи с  прогнозом землетрясений. Вторые геофизические чтения имени В.В.Федынского 24-26 февраля 2000 г.Тезисы докладов, стр.16-17
  7. К вопросу о единственности решений основных краевых задач для несамосопряженного эллиптического уравнения второго порядка.  "Билэи дярэиси", "Физика, Рийазиййат, Йер елмляри" серийасы, №2, 2001, сящ.34-39.
  8. Об устранимых особенностях решений линейных эллиптических уравнений второго порядка. "Билэи дярэиси", "Физика, Рийазиййат, Йер елмляри" серийасы, №3, 2001, сящ.35-39.
  9. О единых вариациях в геофизических, геохимических и космических полях. 2003-ъц илдя Азярбайъан яра-дя сейсмопр. мцшащидялярин каталогу. Бакы,2004,сящ.111-125.
  10. Геохимический режим флюидов Абшерона в период подготовки Бакинско-Каспийского землетрясения (25.11.2000г.). 2005-ъц илдя Азярбайъан яразисиндя сейсмопрогноз мцшащидялярин каталогу. Бакы, 2006, сящ.168-183.
  11. Идентификация очагов слабых землетрясений по результату сейсмогеохимического мониторинга флюидов в Шамахинском районе (2005). 2006-ъı илдя Азярбайъан яразисиндя сейсмопрогноз мцшащидялярин каталогу. Бакы, 2007, сящ. 137-145.
  12. Результаты использования экпресс-методов оперативного прогноза землетрясений по геохимическим полям флюидов в Азербайджане (2001-2007гг.). 2008-ъi илдя Азярбайъан яразисиндя сейсмопрогноз мцшащидялярин каталогу. Бакы, 2009, сящ. 126-131.
  13. Бакалавр щазырлыьы цчцн «Комплекс дяйишянли функсийалар нязяриййяси» фяннинин програмы. «Мцяллим» няшриййаты, Бакы, 2010, 12 сящ.
  14. Бакалавр щазырлыьы цчцн «Рийазиййатдан чятинлик дяряъяси йцксяк олан мясялялярин щялли» фяннинин програмы. «Мцяллим» няшриййаты, Бакы, 2010, 12 сящ.
  15. Электронная база данных  и пакет программ для изучения аномальных эффектов в геофизических полях. 2010-ъу илдя Азярбайъан яразисиндя сейсмопрогноз мцшащидялярин каталогу. Бакы, «Тякнур» няшр., 2011, сящ. 51-57.
  16. 2011-ci ildə Azərbaycan ərazisinin seysmikliyinin xüsusiyyətləri: seysmogen bölgələrdə maqnitometrik, qravimetrik və geokimyəvi seysmoproqnostik tədqiqatlar. Азярбайъан яразисиндя сейсмопрогноз мцшащидяляр. Бакы, «Нафта-Пресс» няшр., 2012, сящ. 9-21.
  17. Сейсмогеохимический «портрет» землетрясения – отражение энергоинформационного поля воды. Азярбайъан яразисиндя сейсмопрогноз мцшащидяляр. Бакы, «Нафта-Пресс» няшр., 2012, сящ. 218-223.
  18. Комплекс дяйишянли функсийалар нязяриййяси. Дярс вясаити.     Бакы, АДПУ-нун няшриййаты, 2012, 255 сящ.
  19. Хязярйаны-Губа районунун термал суларында щялл олунмуш газларын эеокимйяви мейарлары       Бакы, Елми-техники журнал «Екоенерэетика», №4, 2012, сящ. 29-32
  20. Рийазиййат дярсляриндя информасийа технолоэийаларынын истифадя едилмясинин хцсусиййятляри. Бакы, «Физика, рийазиййат вя информатика тядриси» журналы, елми-нязяри вя методик мяъмуя, №2, 2013, сящ.33-39
  21. Riyazi modelləşmənin bəzi elementlərinin təlimi şagirdlərin idraki fəaliyyətinin aktivləşməsi vasitəsi kimi. Бакы, «Физика, рийазиййат вя информатика тядриси» журналы, елми-нязяри вя методик мяъмуя, №4, 2013, сящ. 65-71.
  22. Количественные соотношения между различными типами магнитуд землетрясений Азербайджана. Землетрясения Северной Евразии, 2008 год.– Обнинск: ГС РАН, 2014.
  23. К вопросу скрытых периодичностей в вариациях сейсмических и геомагнитных полей. МАТЕРИАЛЫ. VI Международной Конференции "Сейсмология, инженерная сейсмология и собрание пользователей программой «Antelope». (г.Баку, 29-31 мая 2014 г.), 2014, стр. 35-46.
  24. Orta məktəbdə ehtimal nəzəriyyəsi elementlərinin təliminin bəzi metodik xüsusiyyətləri    Bakı, «Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi» jurnalı, elmi-nəzəri və metodik məcmuə,  №3, 2015, səh. 60-67.
  25. «Комплекс дяйишянли функсийалар нязяриййяси» фяннинин програмы. BDU няшри., Бакы, 2016, 18 сящ.
  26. Hilbert fəzasinda standart operatorların xassələrinin tədqiqində qeyri standart analizin istifadəsi məsələsinə dair
  27. Hilbert fəzasında standart operatorların xassələrinin tədqiqində qeyri-standart analizin istifadəsi məsələsinə dair. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 94 illik yubileyinə həsr olunmuş  “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika Elmi konfransının materialları, 17-18 may, 2017, səh.66-68.
  28. Qеyri-stаndаrt аnаlizdə çoxluq аnlаyışı. AMEA-nın müxbir üzvü, tаnınmış аlim və görkəmli riyаziyyаtçı  f.r.e.d. , professor  Qoşqаr Tеymur oğlu Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mеxаnikаnın  aktual  problеmləri» аdlı  Rеspublikа elmi konfransınnın materialları, Bakı 2017,02-03 noyabr, səh. 42-43.
  29. Operator diferensial tənliklərin spektral xassələrinin tədqiqinə dair. Azərbaycanın ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika Elmi konfransının materialları, 17-18 may, 2018, səh.40-43.
  30. Обобщенная решения основных краевых задач для несамосопряженного эллиптического уравнения второго порядка. OPERATORS, FUNCTIONS, AND SYSTEMS OF MATHEMATICAL PHYSICS CONFERENCE. International conference dedicated to Hamlet Isaxanli’s 70th anniversary. 21-24 May 2018, Khazar University, Baku, Azerbaijan, 2018, стр.187-189.
  31. About generalized solutions of basic boundary value problems for the second order elliptic equation in unbounded domains. Proceedings of the 6-th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications. Volume I, 13-11 July, 2018, Baku, Azerbaijan, p.89-91.
   Bookmark and Share