Sevda İsayeva

Sevda İsayeva

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,dosent

İş telefonu: (+994) 12 510 33 80

e-mail: aliriyaziyyat@mail.ru


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1964-ci il, martın 12-da Sunqayıt şəhərində anadan olub.

1981-1986-ci illərdə BDU-nun Tətbiqi-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

2000-ci ildən BDU-da çalışır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1981-1986, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1992, f.-r.e.n., «Termoelastik və termoözülüelastik tipli kvazixətti tənliklər sistemi üçün başlanğıc sərhəd məsələlərinin qlobal həlləri haqqında»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2000- h/h , müəllim, Ali riyaziyyat kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

Elmi işçi, AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

N.Gəncəvi Texniki və Təbiət Elmləri Liseyi

Apardığı dərslər: Diferensial tənliklər, Riyazi fizika tənlikləri, Ali riyaziyyat.

14 elmi məqalənin və 2 kitab müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Xüsüsi törəməli differensial tənlikler.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2007, Махачкала, Россия: Третья Международная Научная Конференция
 • 2008, Нахичевань, Азербайджан: Международная Конференция по физическим, математическим и теxническим наукам
 • 2013, Махачкала, Россия: VI Междуна-родной научн. конференция «Функционально-дифференциальные урав-нения и их приложения»
 • 2014, Баку, Международная конференция,посвященная 55-летию института математики и механики НАН Азербайджана

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Свойства решений начально-краевой задачи для одного нелинейного гиперболического уравнения с нелинейными граничными условиями. Вестник Бакинского Университета, серия физико-математических наук, 2003, ,№1. cтр. 101-109.
 2. Распределение первого момента пресечения верхнего уровня ступенчатым процессом полумарковского блуждания с задерживающим экраном в нуле. .Вестник Бакинского Университета, серия физико-математических наук, 2003, ,№4. cтр. 85-90.
 3. Распределение первого момента пресечения верхнего уровня ступенчатым процессом полумарковского блуждания с задерживающим экраном в нуле. .Вестник Бакинского Университета, серия физико-математических наук, 2004, №4. cтр. 49-55.
 4. Распределение числа шагов для пресечения верхнего уровня ступенчатым процессом полумарковского блуждания. International Ecoenergy Academy. Баку-2004, №2. cтр. 33-36..
 5. Существование глобального аттрактора для системы уравнений типа термоупругости в неограниченной области. Материалы третьей международной научной конференции. Маxачкала-2007, стр.92-99.
 6. Существование ограниченного поглощающего множества для одной задачи с гистерезисом. Тезисы международной конференции по физическим , математическим и теxническим наукам, Нахичевань-2008, стр.99.
 7. Смешанная задача для одного гиперболического уравнения четвертого порядка с запоминающим оператором.стр.88-98, Вестник БГУ, серия физико-математических наук. №3, 2015
 8. A qlobal attractor for one semilinear hyperbolic equation with memory Operator, Pleiades Publishing Ltd, 2015, Computational Mathematics and Mathematical Physics, . IF 0.428, 2015, vol 55, №11. pp 1823-1835

KITABLAR

 1. Ehtimal nəzəriyəsi və riyazi statistika elementləri.-Metodik vəsait,Bakı,2005,78 səh.
 2. Adi differensial tənliklər kursunun elementləri.-Metodik vəsait,Bakı,2006, 89 səh.
Bookmark and Share