Sevda İsayeva

Sevda İsayeva

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,dosent

İş telefonu: (+994) 12 510 33 80

e-mail: aliriyaziyyat@mail.ru


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1964-ci il, martın 12-da Sunqayıt şəhərində anadan olub.

1981-1986-ci illərdə BDU-nun Tətbiqi-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

2000-ci ildən BDU-da çalışır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1981-1986, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1992, f.-r.e.n., «Termoelastik və termoözülüelastik tipli kvazixətti tənliklər sistemi üçün başlanğıc sərhəd məsələlərinin qlobal həlləri haqqında»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2000- h/h , müəllim, Ali riyaziyyat kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

Elmi işçi, AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

N.Gəncəvi Texniki və Təbiət Elmləri Liseyi

Apardığı dərslər: Diferensial tənliklər, Riyazi fizika tənlikləri, Ali riyaziyyat.

14 elmi məqalənin və 2 kitab müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Xüsüsi törəməli differensial tənlikler.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2007, Махачкала, Россия: Третья Международная Научная Конференция
 • 2008, Нахичевань, Азербайджан: Международная Конференция по физическим, математическим и теxническим наукам
 • 2013, Махачкала, Россия: VI Междуна-родной научн. конференция «Функционально-дифференциальные урав-нения и их приложения»
 • 2014, Баку, Международная конференция,посвященная 55-летию института математики и механики НАН Азербайджана

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Свойства решений начально-краевой задачи для одного нелинейного гиперболического уравнения с нелинейными граничными условиями. Вестник Бакинского Университета, серия физико-математических наук, 2003, ,№1. cтр. 101-109.
 2. Распределение первого момента пресечения верхнего уровня ступенчатым процессом полумарковского блуждания с задерживающим экраном в нуле. .Вестник Бакинского Университета, серия физико-математических наук, 2003, ,№4. cтр. 85-90.
 3. Распределение первого момента пресечения верхнего уровня ступенчатым процессом полумарковского блуждания с задерживающим экраном в нуле. .Вестник Бакинского Университета, серия физико-математических наук, 2004, №4. cтр. 49-55.
 4. Распределение числа шагов для пресечения верхнего уровня ступенчатым процессом полумарковского блуждания. International Ecoenergy Academy. Баку-2004, №2. cтр. 33-36..
 5. Существование глобального аттрактора для системы уравнений типа термоупругости в неограниченной области. Материалы третьей международной научной конференции. Маxачкала-2007, стр.92-99.
 6. Существование ограниченного поглощающего множества для одной задачи с гистерезисом. Тезисы международной конференции по физическим , математическим и теxническим наукам, Нахичевань-2008, стр.99.
 7. Смешанная задача для одного гиперболического уравнения четвертого порядка с запоминающим оператором.стр.88-98, Вестник БГУ, серия физико-математических наук. №3, 2015
 8. A qlobal attractor for one semilinear hyperbolic equation with memory Operator, Pleiades Publishing Ltd, 2015, Computational Mathematics and Mathematical Physics, . IF 0.428, 2015, vol 55, №11. pp 1823-1835
 9. S.E.Isayeva, G. D. Şukurova, The initial-boundary value problem for one fourth order hyperbolic equation with memory operator, Transactions of NAS of Azerbaijan, Issue Mathematics, 36 (1), (2016). Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences, pp. 34-43.
 10. С.Э.Исаева, Смешанная задача для одного полулинейного гиперболического уравнения с запоминающим оператором с акустическими граничными условиями, БДУ-нун Хябярляри, физика-рийазиййат elmləri серийасы, №1, 2017, səh. 34-43.
 11. С.Э.Исаева, Смешанная задача для одной системы полулинейных гиперболических уравнений с запоминающим оператором, «Рийазиййат вя механиканын актуал проблемляри» адлы Республика елми конфрансынын материаллары, 17-18 май, Бакы, 2017, səh. 175-177.
 12. С.Э.Исаева, Смешанная задача для одного полулинейного гиперболического уравнения с запоминающим оператором с акустическими граничными условиями, Материалы V Междуна-родной научной конференции « Международные Колмогоровские чтения-ХIV, посвященные 100-летию проф. З.А.Скопеца», Коряжма, 12-15 сентября, 2017, стр. 40-43.
 13. С.Э.Исаева, Смешанная задача для одной системы с акустическими граничными условиями. Материалы ХII Междуна-родной конференции «Фундаментaльные и прикладные проблемы математики и информатики », г.Махачкала, Дагестан, 19-22 сентября, 2017, стр. 118-119
 14. S.E.Isayeva, The existence of a global attractor for one fourth order hyperbolic equation with memory operator, Abstracts of VI congress of the Turkic world mathematical society, 2—5 october, Astana-2017, p.71.
 15. С.Э.Исаева, Смешанная задача для одной системы полулинейных гиперболических уравнений с запоминающими  операторами, CONTINUUM, Математика, Информатика, Образование,выпуск 2(10), Елец, 2018, стр. 35-40.

KITABLAR

 1. Ehtimal nəzəriyəsi və riyazi statistika elementləri.-Metodik vəsait,Bakı,2005,78 səh.
 2. Adi differensial tənliklər kursunun elementləri.-Metodik vəsait,Bakı,2006, 89 səh.
Bookmark and Share