Sevil Kazımova

Müəllim

İş telefonu: (+994) 12 510 33 64

e-mail:[email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1982-ci il, sentyabrın 29-da Ermənistan Respublikası Kalinin rayonunda anadan olub

1989-1999-cu illərdə Qaradağ rayonu, 288 saylı orta məktəbdə oxuyub

2000-2004-cü illərdə BDU-nun “Mexanika-riyaziyyat” fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb

2014-cü ildən BDU-nun “Mexanika-riyaziyyat” fakültəsinin “Cəbr və Həndəsə” kafedrasının dissertantıdır

2006-cı ildən BDU-da çalışır

Ailəlidir, 2 övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2000-2004, tələbə, “Mexanika-riyaziyyat” fakültəsi, BDU

2004-2006, magistr, “Cəbr və həndəsə” kafedrası, “Mexanika-riyaziyyat” fakültəsi, BDU

2014-2018, doktorant, “Cəbr və həndəsə” kafedrası, “Mexanika-riyaziyyat” fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2006- h/h , müəllim, “Cəbr və həndəsə” kafedrası, “Mexanika-riyaziyyat” fakültəsi, BDU

2005-2006, müəllim, H.Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksi

2004-2005, müəllim, H.Mahmudbəyov adına Texniki Humanitar Elmlər Litseyi

Apardığı dərslər: Diferensial həndəsə və topologiya; Analitik həndəsə.

15 elmi işin müəllifidir

 

TƏDQIQAT SAHƏSI

Diferensiallanan çoxobrazlılar və onların laylanma fəzalarında müxtəlif diferensial-həndəsi strukturların (Çiger-Gromol Metrikası, Affin rabitələri, Geodezik xətlər və s.) tədqiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 1. Kazımova S.F. Kotoxunan laylanma fəzasında Riman metrikasına dair. Əməkdar elm xadimi, akademik Ə.T.Hüseynovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Elmi Konfransın tezisləri. Bakı: “Bakı Universiteti Nəşriyyatı”, 2007, s 81-82.
 2. Салимов А.А., Казимова С.Ф. Геодезические линии метрики Чигера-Громолла в касательном расслоении. “Riyazi nəzəriyyələr, onların tətbiqi və tədrisi sahəsində olan problemlər” adlı Beynəlxalq Elmi Konfrans, Gəncə, 2008, s. 94-95
 3. Kazımova S.F. (2, 0) tipli tenzor laylaşmasında təbii metrikaya dair. Azərbaycanın Ümumilli Lideri Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Tələbə, Magistrant və gənc tədqiqatçıların Respublika Elmi Konfransının tezisləri. Bakı: 2008, s 25-26
 4. Kazımova S.F. Kotoxunan laylanma fəzasında Riman genişlənməsi və onun bəzi tətbiqləri. Azərbaycan xalqının Ümumilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illiyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika Elmi Konfransı. Bakı: 2014 (12-13 may), s 89-92
 5. Фаттаев Г.Д., Казимова С.Ф. Римонова метрика в расслоении тензоров типа (1,2) над Римоновым многообразием. Bakı Dövlət Universitetinin 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” mövzusunda Elmi Konfransının materialları, Bakı. 2014(25-26 dekabr), s. 49-50
 6. Fəttayev H.D., Kazımova S.F. laylanması üzərində Riman metrikası və Riman rabitəsi. Azərbaycanın görkəmli alimi və ictimai xadimi, Dövlət mükafatı laureatı, Əməkdar  elm xadimi, BDU-nun sabiq rektoru, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Y.C.Məmmədovun anadan olmasının 85 illik  yubileyinə  həsr  olunmuş  Beynlxalq Elmi Konfransının materialları, Bakı. 2015, s. 68-71
 7. Fəttayev H.D., Kazımova S.F.  Riman çoxobrazlısı üzərində (2,1) tipli tenzorların laylanma fəzasında Riman metrikasına dair. Azərbaycan xalqının Ümumilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci  ildönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika Elmi Konfransının materialları, Bakı. 2015 (20-21 may), s. 30-32
 8. Salimov A.A.; Kazımova S.F.  Some notes on lifts in symplectic geometry. Abstracts of the İnternational Conference Modern Problems of Geometry and Topology and their Applications, Tashkent, Uzbekistan, 2019, pp. 20

SEÇİLMIŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Salimov, A. A.; Kazimova, S. Geodesics of the Cheeger-Gromoll metric. Turkish J. Math. 33 (2009), no.1, 99–105 (SCI-Expanded).
 2. Aslanci, S.; Kazimova, S.; Salimov, A. A. Some remarks concerning Riemannian extensions. Ukrainian Math. J. 62 (2010), no. 5, 661–675 (SCI-Expanded).
 3. Фаттаев Г.Д., Казымова С.Ф. Римонова метрика в расслоении тензоров типа (1,2) над римоновым многообразием. Вестник Бакинского ун-та, серия физ.-мат. наук, 2017, -№3, с.58-65.
 4. 4. Ocak F., Kazimova S.F. On a new metric in the cotangent bundle . Transactions of NAS of Azerbaijan, Issue Mathematics, Series of Phus. – Techn. and Math. Sciences, 2018, v. 38, №1, pp. 128-132.
 5. Salimov A.; Asl M.B.; Kazimova S. Problems of lifts in symplectic geometry. Chin. Ann. Math. Ser. B. 40 (2019), no. 3, 321-330 (SCI-Expanded).
 6. Kazimova S.F. Holomorphic manifolds with deformed lifts of Riemannian metrics. Jour. of Baku Energ. Univer. 2019, v. 3(1), pp. 63-68.
 7. Казымова С.Ф. О связности Леви-Чивита метрики Сасаки в тензорном расслоении типа (0,2) .Науч. и педог. извес. Унив. Одлар Юрду, 2019, №52, с. 12-19.
Bookmark and Share