Şahin Mütarif oğlu Ağazadə

 

Web-Master, Böyük Laborant

İş telefonu: (+994) 510-33-56

e-mail: marius-85@mail.ru


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1988-ci il martın 5-də Azərbaycan Respublikası, İsmayıllı rayon, Təzəkənd kəndində anadan olub

1994-2005 İsmayıllı rayonu, Təzəkənd-kənd orta məktəbini oxuyub

2005-2009-cü illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də bakalavr pilləsi üzrə təh­sil alıb.

2009-2010-cu ildə Hərbi xidmətdə olub.

2010-2012-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də Magistratura pilləsi üzrə təh­sil alıb. 2012-ci ildən BDU-da çalışır. Evlidir

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2005-2009, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2010-2012, magistr, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2014-2018, doktorantura, Riyaziyyat İnformatika fakültəsi, ADPU


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2012-ci ildən böyük laborant

Apardığı dərslər:Riyaziyyat, Riyaziyyatın tədrisi üsulları,Elementar riyaziyyat

10-dan çox konfrans və bir çox elmi məqalənin müəllifidir


TƏDQIQAT SAHƏSI

RİYAZIYYATIN TƏDRİSİNDƏ İKT-DƏN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ HƏNDƏSİ MATERİALLARIN ÖYRƏDİLMƏSİ METODİKASI (X-XI SİNİFLƏR ÜZRƏ


SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Şagirdlərin tədqi­qat yönlü fəaliy­yə­tinin təşkili haq­qında. Tələbələr, magistrantlar və gənc tədqiqat­çı­la­rın “Riyaziy­yat və mexani­ka­nın aktual prob­lem­­lə­ri” adlı ənənəvi elmi konfran­sı­nın ma­terialları, 28-29 aprel, Bakı-2011, s.125-126.
 2. Şagirdlərin riyaziyyata öy­rən­məyə cəlb olunmaında ça­lışmaların rolu. Azərbaycan Respublikasını Dövlət müstə­qil­li­yi­nin bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olun­muş “Müasir şəraitdə ümumtəhsil mək­təb­lə­rin­­də tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək yol­ları” möv­­zusunda II Respublika elmi-me­todiki kon­fransının materialları, Bakı-2011, s.236-239.
 3. Исследование обоб­щен­­­­но­­го решения мно­го­­­мер­ной сме­­шан­ной за­да­­чи для од­но­­го клас­­са по­лу­ли­нейных псев­­­д­опа­ра­бо­ли­чес­ких урав­­не­ний чет­вёр­того пор­­­ядка. Теория функций и проблемы гар­мо­ни­чес­ко­го анализа материалы Международной кон­фе­ренции, по­священной 100-летнему юби­лею академика И.И. Ибрагимова, Баку, 2012, c.247-253.
 4. Elementar funk­siyaların xas­sə­lə­ri bölməsi üzrə bi­lik­lərin sistem­ləş­dirilməsi. Tələbələr, magistrantla və gənc tədqiqat­çı­la­rın  “Riyaziy­yat və mexani­ka­nın aktual prob­lem­­lə­ri” adlı Res­­publi­ka elmi konfran­sı­nın ma­­terialları, 30-31 may, Bakı-2012, s.172-176.
 5. Роль виртуализованных матема­ти­­чес­ких задач в системе лич­нос­тно-ориентирова­ного обучения. Центросoюз Российской Фeдерации, вест­ник Мичу­рин­­ского филиала Российского Университета кооперации, 2013, № 4, с.161-165.
 6. Организация активного учения уча­щихся при изучении некото­рых тем курса математики основ­ной школы. Ежемесячный научный журнал Молодой учёный, г. Казань, Конверс, № 7 (66), 2014, с.1-5
 7. “Həndəsə məzmun xətti” haqqında. Azərbaycanın görkəmli alimi və ictimai xa­dimi, Dövlət mükafatı laurenti, əməkdar elm xa­di­mi, BDU-nun sabiq rektoru, AMEA-nın müx­bir üzvü, professor Yəhya Cəfər oğlu Məm­mədovun anadan olmasının 85 illik yu­bi­le­yinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi kon­fran­sı­nın materialları 10 dekabr, Bakı 2015,s.31-33.
 8. Об изучении в старших клас­­­сах сред­ней шко­­лы «ге­о­мет­ричес­кой линии со­­­дер­­жания» в поэтап­ной фор­ме. Московскии Институт Государственного Управления и Прада научные исследо­вания и образование материалы VII междуна­род­ной научно-практической кон­фе­ренции 10-12 июля 2015 года. Уп­рав­ление
 9. Образо­ва­ния Дербентского Модер­ни­зация системы непрерывного обра­зо­ва­ния материалы VII международ­ной научно-практической кон­ференции, 10-12 июля 2015 года, с.258-261.
 10. Технология и геомет­ри­­чес­­кое постро­е­ние. Проблемы и перспективы развития обра­зо­ва­ния, Проблемы перспективы развития об­разования» VI Между­на­род­ная научная конферен­ция, Моло­дой учёный (г. Пермь, апрель 2015 r.), c.282-285.
 11. X-XI sinif həndəsə materiallarının İKT va­sitəsi ilə öyrənilməsinin müa­sir problemləri. Azərbaycan Respublikasının Təhsil problemləri İnistitutu, Elmi əsərlər, № 4, 2016, s.247-253.
 12. X-XI siniflərdə həndəsə mə­zmun xətti ilə İKT-nin əla­qəsi. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əli­ye­vin anadan olmasının 93-illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexani­ka­nın aktual prob­lemləri” adlı Res­publi­ka elmi konfran­sı­nın materialları, 18-19 may, Bakı-2016, s.87-89
 13. X-XI sinif İKT və həndəsə məz­mun xətti ma­te­ri­al­la­rın­­dan рsixo-pedaqoji xü­su­­siyyətləri­nin ilkin an­la­yı­şı. Doktorantların və Gənc tədqiqatçı­ların XX respublika elmi konfran­sı­nın materialları, 24-25 may Bakı 2016, II cild, Bakı, “Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti”  Nəşriyyatı, Bakı-2016, s.5-6
 14. XI sinif Həndəsə məzmun xətli İKT-nin material in­ki­şafı. Əməkdar elm xadimi, professor Əmir Şəmil oğlu Hə­bib­za­dənin anadan olmasının 100-cü il dönümünə həsr olun­muş “Funksional analiz və onun tətbiqləri” adlı res­pub­li­ka elmi konfransın materialları, Bakı-2016, s.11-12
 15. Kompüter texnologiyaları və həndəsi mə­sə­lələr. Bakı Qızlar Universiteti, Elmi əsərlər, № 3, 2017, s.201-206
 16. Ресурсы ИКТ в обучении геомет­рии в 10–11 классах. Вестник Московского государствен­но­го област­но­го университета, cерия пе­­да­­гогика, 2017, № 2, с.228-236.
 17. İKT-nin təhsildə inkişaf mərhələləri. Azərbaycan Texniki Universiteti, Elmi əsərlər, №2, 2017, s.125-129 Naxçıvan Dövlət İnistitutunun xəbərləri, №2, 2017, s.113-117
 18. ИКТ операции для сте­реометрических фигур в геометрии 10-11 классов. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əli­ye­vin anadan olmasının 94-illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexani­ka­nın aktual prob­lemləri” adlı Res­publi­ka elmi konfran­sı­nın materialları, 17-18 may, Bakı-2017, s.211-212
 19. 10-11-ci sinif­lər­­­də 3D-tip­li hən­də­­si fiqurların vizu­al­­laşdırıl­ma­sı. AMEA-nın tanınmış alim və görkəmli riyaziyyatçı, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmə­do­vun ana­dan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olun­muş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual prob­lemləri” adlı respublika elmi konfransının materialları, 2-3 noyabr 2017-ci il, Bakı-2017, s.90-91
 20. Системный ход механизмов обучения в курсе геометрии (X-XI классы). Известия Балтийской Государственной Академии рыбопромыслового флота: психолого-педагогические науки,  № 1 (43), 2018, с.154-158.
 21. “Modern problems of innovative tech­no­­logies in oil and gas production and ap­­plied mathe­ma­tics” pro­ce­edings of the international con­fe­re­nce dedi­ca­ted to the 90th anniversary of Aca­de­mi­ci­an Azad Khalil oglu Mirzajanzade, Baki-2018, s.356-359.
 22. The state of the tech­no­lo­gy in 3D geo­met­ry teach­ing. “Modern problems of innovative tech­no­logies in oil and gas production and ap­plied mathe­ma­tics” pro­ce­edings of the international con­ference dedi­ca­ted to the 90th anniversary of Aca­de­mi­ci­an Azad Khalil oglu Mirzajanzade,  Baki-2018, s.619-623.
 23. Yuxarı siniflər­də Həndəsə məz­­mun xəttinin öyrədil­mə­si mexanizmi. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əli­ye­vin anadan olmasının 95-ci il dönümünə həsr olunmuş “Riyaziy­yat və mexani­ka­nın aktual prob­lemləri” adlı Res­publi­ka elmi konfran­sı­nın materialları, 17-18 may, Bakı-2018, s.79-80
Bookmark and Share