Şahin Ağazadə

Böyük Laborant, Web-Master

İş telefonu: (+994) 510-33-56

e-mail: marius-85@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1988-ci il martın 5-də Azərbaycan Respublikası, İsmayıllı rayon, Təzəkənd kəndində anadan olub

1994-2005 İsmayıllı rayonu, Təzəkənd-kənd orta məktəbini oxuyub

2005-2009-cü illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də bakalavr pilləsi üzrə təh­sil alıb.

2009-2010-cu ildə Hərbi xidmətdə olub.

2010-2012-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də Magistratura pilləsi üzrə təh­sil alıb.

2012-ci ildən BDU-da çalışır.

Ailə vəziyyəti: evli

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2005-2009, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2010-2012, magistr, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2012-ci ildən böyük laborant

Apardığı dərslər:Riyaziyyat, Riyaziyyatın tədrisi üsulları,Elementar riyaziyyat

10-dan çox konfrans və bir çox elmi məqalənin müəllifidir

TƏDQIQAT SAHƏSI

RİYAZIYYATIN TƏDRİSİNDƏ İKT-DƏN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ HƏNDƏSİ MATERİALLARIN ÖYRƏDİLMƏSİ METODİKASI (X-XI SİNİFLƏR ÜZRƏ)

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Исследование обобщённого решения многомерной смешанной задачи для одного класса полулинейных псевдопараболических уравнений четвёртого порядка // Материалы Международной конференции, посвящённой 100-летию Академика И.И.Ибрагимова, 2012, 7 с.
 • Информационные технологии в преподавании геометрии [Текст] / Ш. М. Агазаде // Проблемы и перспективы развития образования: материалы VI междунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель 2015 г.).  — Пермь: Меркурий, 2015. — С. 282-285.
 • “Həndəsə məzmun xətti” haqqında /Yəhya Məmmədovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş, Beyəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 2015, s.31-33.
 • X-XI -ci siniflərdə həndəsə məzmun xətti ilə İKT-nin əlaqəsi / AZƏRBAYCANIN ÜMUMMILLI LIDERI HEYDƏR ƏLIYEVIN ANADAN OLMASININ 93 ILLIK YUBILEYINƏ HƏSR OLUNMUŞ “RIYAZIYYAT VƏ MEXANIKANIN AKTUAL PROBLEMLƏRI” adlı respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2016, s.87-89.
 • X-XI -CI İKT VƏ HƏNDƏSƏ MƏZMUN XƏTTI MATERIALLARINDAN PDIXO-PEDOQOJI XÜSUSIYYƏLƏRININ ILKIN ANLAYIŞI / DOKTORANTLARIN VƏ GƏNC TƏDQIQATÇILARIN XX RESPUBLIKA ELMI KONFRANSININ MATERIALLARI, Bakı, 2016, s.5-6
 • XI –sinif həndəsədə İKT materialı inkişafı / Əməkdar elm xadimi , professor ƏMİR ŞAMİL OĞLU HƏBİBZADƏNİN anadan olmasının 100-cü ildönümünə həsr olunmuş “FUNKSİONAL ANALİZ VƏ ONUN TƏTBİQLƏRİ” adlı respublika elmi konfransının MATERİALLARI, Bakı,2016,s.10-11. AKADEMİK


SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Роль виртуализованных математичецких задач в системе личностно-опиентированого обучения. Центросoюз Российской Фeдерации, вестник Мичуринского филиала Российского Университета кооперации, 2013, № 4
 2. Организация активного учения учащихся при изучении некоторых тем курса математики основной школы. Ежемесячный научный журнал Молодой учёный, г. Казань: Конверс, № 7 (66), 2014
 3. X-XI sinif həndəsə materiallarının İKT vasitəsi ilə öyrənilməsinin müasir problemləri. Azərbaycan Respublikasının Təhsil problemləri İnistitutu, Elmi əsərlər, № 4, 2016
 4. Kapüter texnologiyaları və həndəsi məsələlər. Bakı Qızlar Universiteti, Elmi əsərlər, № 3, 2017
 5. Ресурсы ИКТ в обучении геометрии в 10–11 классах. Вестник Московского государствен­но­го областного университета. Серия: Пе­­да­­гогика. 2017. № 2. C. 228–236. DOI: 10.18384/2310-7219-2017-2-228-236
 6. İKT-nin təhsildə inkişaf mərhələləri. Azərbaycan Texniki Universiteti, Elmi əsərlər, № 2, 2017
 7. Həndəsənin inkişaf mərhələləri.  Naxçıvan Dövlət İnistitutunun xəbərləri, № 2, 2017


Bookmark and Share