Şahin Agazade

Şahin Ağazadə

Böyük Laborant

İş telefonu: (+994) 5103356

e-mail: marius-85@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1988-ci il martın 5-də Azərbaycan Respublikası, İsmayıllı rayon, Təzəkənd kəndində anadan olub

1994-2005 İsmayıllı rayonu, Təzəkənd-kənd orta məktəbini oxuyub

2005-2009-cü illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də bakalavr pilləsi üzrə təh­sil alıb.

2009-2010-cu ildə Hərbi xidmətdə olub.

2010-2012-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də Magistratura pilləsi üzrə təh­sil alıb.

2012-ci ildən BDU-da çalışır.

Ailə vəziyyəti: evli

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2005-2009, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2010-2012, magistr, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2012-ci ildən böyük laborant

Apardığı dərslər:Riyaziyyat, Riyaziyyatın tədrisi üsulları,Elementar riyaziyyat

6 elmi məqalənin müəllifidir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Riyaziyyatın metodikası

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Исследование обобщённого решения многомерной смешанной задачи для одного класса полулинейных псевдопараболических уравнений четвёртого порядка // Материалы Международной конференции, посвящённой 100-летию Академика И.И.Ибрагимова, 2012, 7 с.
 • Информационные технологии в преподавании геометрии [Текст] / Ш. М. Агазаде // Проблемы и перспективы развития образования: материалы VI междунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель 2015 г.).  — Пермь: Меркурий, 2015. — С. 282-285.
 • “Həndəsə məzmun xətti” haqqında /Yəhya Məmmədovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş, Beyəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 2015, s.31-33.
 • “Həndəsə məzmun xətti” haqqında /Yəhya Məmmədovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş, Beyəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 2015, s.31-33.
 • X-XI -ci siniflərdə həndəsə məzmun xətti ilə İKT-nin əlaqəsi / AZƏRBAYCANIN ÜMUMMILLI LIDERI HEYDƏR ƏLIYEVIN ANADAN OLMASININ 93 ILLIK YUBILEYINƏ HƏSR OLUNMUŞ “RIYAZIYYAT VƏ MEXANIKANIN AKTUAL PROBLEMLƏRI” adlı respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2016, s.87-89.
 • X-XI -CI İKT VƏ HƏNDƏSƏ MƏZMUN XƏTTI MATERIALLARINDAN PDIXO-PEDOQOJI XÜSUSIYYƏLƏRININ ILKIN ANLAYIŞI / DOKTORANTLARIN VƏ GƏNC TƏDQIQATÇILARIN XX RESPUBLIKA ELMI KONFRANSININ MATERIALLARI, Bakı, 2016, s.5-6
 • XI –sinif həndəsədə İKT materialı inkişafı / Əməkdar elm xadimi , professor ƏMİR ŞAMİL OĞLU HƏBİBZADƏNİN anadan olmasının 100-cü ildönümünə həsr olunmuş “FUNKSİONAL ANALİZ VƏ ONUN TƏTBİQLƏRİ” adlı respublika elmi konfransının MATERİALLARI, Bakı,2016,s.10-11. AKADEMİK

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Şagirdlərin tədqiqat yönlü fəaliyyətinin təşkili haqqında // Tələbələr, magistrantlar, aspirantlar və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı ənənəvi elmi konfran-sın materialları, Bakı, 2011, s.125-126.
 2. Şagirdlərin Riyaziyyatı öyrənməyəcəlb olunmasında çalışmaların rolu  // Azərbaycan Respubllikasının Dövlət Müstəqilliyinin Bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş "Müasir Şəraitdə Ümumtəhsil məktəblərində tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək yolları" mövzusunda  II Respublika Elmi-Metodiki Konfransının Materialları, Bakı, 2011, s.237-239­­­
 3. Elementar funksiyaların xassələri bölməsi üzrə biliklərin sistemləşdirilməsi // Tələbələr, magistrantlar və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı ənənəvi elmi konfransın materialları, Bakı, 2012, s.172-176.
 4. Исследование обобщённого решения многомерной смешанной задачи для одного класса полулинейных псевдопараболических уравнений четвёртого порядка // Материалы Международной конференции, посвящённой 100-летию Академика И.И.Ибрагимова, 2012, 7 с.
 5. Роль виртуализованных математических задач в системе личностно- ориентированного обучения // Вестник Мичуринского филиала Россий-ского Университета Кооперации, Мичуринск-Наукоград, №4, 2013,         с. 161-164.
 6. Организация активного учения учащихся при изучении некоторых тем курса математики основной школы [Текст] / Ш. М. Агазаде // Молодой ученый. — 2014. — №7. — С. 1-5
 7. Информационные технологии в преподавании геометрии [Текст] / Ш. М. Агазаде // Проблемы и перспективы развития образования: материалы VI междунар. науч. конф. (г. Пермь, апрель 2015 г.).  — Пермь: Меркурий, 2015. — С. 282-285.
 8. Об изучении в старших классах средней школы «геометрической линии содержания» в поэтапной форме. Научные исследования и образование. Издательство: Московский институт государственного управления и права (Москва). № 19 , 2015, с. 258-261.
 9. “Həndəsə məzmun xətti” haqqında /Yəhya Məmmədovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş, Beyəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 2015, s.31-33.
 10. X-XI -ci siniflərdə həndəsə məzmun xətti ilə İKT-nin əlaqəsi / AZƏRBAYCANIN ÜMUMMILLI LIDERI HEYDƏR ƏLIYEVIN ANADAN OLMASININ 93 ILLIK YUBILEYINƏ HƏSR OLUNMUŞ “RIYAZIYYAT VƏ MEXANIKANIN AKTUAL PROBLEMLƏRI” adlı respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2016, s.87-89.
 11. X-XI -Cİ SİNİF İKT VƏ HƏNDƏSƏ MƏZMUN XƏTTI MATERIALLARINDAN PDIXO-PEDOQOJI XÜSUSIYYƏLƏRININ ILKIN ANLAYIŞI / DOKTORANTLARIN VƏ GƏNC TƏDQIQATÇILARIN XX RESPUBLIKA ELMI KONFRANSININ MATERIALLARI, Bakı, 2016, s.5-6
 12. XI –sinif həndəsədə İKT materialı inkişafı / Əməkdar elm xadimi , professor ƏMİR ŞAMİL OĞLU HƏBİBZADƏNİN anadan olmasının 100-cü ildönümünə həsr olunmuş “FUNKSİONAL ANALİZ VƏ ONUN TƏTBİQLƏRİ” adlı respublika elmi konfransının MATERİALLARI, Bakı,2016,s.10-11
 13. X-XI sinif həndəsə materiallarının İKT vasitəsilə öyrənilməsinin müasir problemləri / Azərbaycan Respublikasının təhsil problemləri institutu, Elmi Əsərlər, cild 83, №4, 2016, s.247-253.
Bookmark and Share