Səməd Əliyev

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,dosent

İş telefonu:  (+994) 12 510 33 56

e-mail:samed59@bk.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1959-cu il, noyabrın 7-də Qərbi Azərbaycanın Amasiya rayonunda anadan olub.

1966-1976-cı illərdə Amasiya rayon orta məktəbdə oxuyub.

1976-1981-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1986-cı ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, bir övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1976-1981, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1983-1987, aspirant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1987, f.-r.e.n., « Bir sinif üçüncü tərtib xüsusi törəməli qeyri-xətti diferensial tənliklər üçün qoyulmuş çoxölçülü qarışıq məsələnin tədqiqi »

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2007- h/h , dosent, Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2000-2007, müəllim, Turkiye Respublikası, Afyon, İsparta.

1998-2000, dosent, Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1991-1998, baş müəllim, Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1988-1991, assisent, Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1986-1988, laboratorant, Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

Apardığı dərslər: Elementar riyaziyyat-1,2., Riyaziyyatın tədrisi metodikası-1,2., Elementar həndəsənin seçilmiş bölmələrinin tədrisi metodikası., Riyaziyyat təmayüllü məktəblərdə riyazi təhsilin elmi əsasları.

69 elmi məqalənin, 5 kitabın və 1 metodik vəsaitin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Qeyri-xətti xüsusi törəməli diferensial tənliklər və Riyaziyyatın tədrisi metodikası.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Исследование многомерной смешанной задачи для одного класса нелинейных дифференциальных уравнений третьего порядка. Темат.собрник «Дифференциальные уравнения с частными производными и их приложения. Баку, 1986, с.13-24
 2. Исследование классического ре-шения многомерной смешанной задачи для одного класса нели-нейных дифференциальных уравнений третьего порядка.Тематический сборник «Некоторые вопросы теории дифференциальных уравнений с частными производны-ми». Баку, 1987, с.11-24
 3. Parametr daxil olan tənliklər sisteminin həlli təcrübəsindən. Fizika və riyaziyyait tədrisi «Azərbaycan məktəbi jurnalına əlavə, Bakı, 1989(4), s.40-43.
 4. Исследование решения почти всюду многомерной смешанной задачи для одного класса дифференциальных уравнений третьего порядка с нелинейной операторной правой частью.Темат.собрник «Краевые задачи для дифференциальные уравнения с частными производными и их приложения». Баку, 1990, с.3-7
 5. О существовании в малом и единственности в целом решения почти всюду многомерной смешанной задачи для одного класса дифференциальных уравнений третьего порядка. I. Вестник Бакинского Государствен-ного Университета, серия физ.мат. наук, 2003г, №3, с.36-42.
 6. О глобальном существовании решения почти всюду многомерной смешанной задачи для одного класса дифференциальных уравнений третьего порядка. II.Вестник Бакинского Государствен-ного Университета, серия физ.мат. наук, 2003г, №4, с.35-43.
 7. On the solutions of a class of the nonlinear partial differential equations of 3-rd order. Afyon Kocatepe University Jornal of Science. Volume 7, Number 1, 2007, 11-22
 8. О единственности решения почти всюду многомерной смешанной задачи для одного класса нелинейных дифференциальных уравнений третьего порядка с нелиненой операторной правой частью. Вестник БГУ, серия физ.-мат.наук, 2009 г., №4, с.31-36
 9. О существовании решения поч-ти всюду многомерной смешан-ной задачи для одного класса дифференциальных уравнений третьего порядка с нелиненой операторной правой частью. Вестник БГУ, серия физ.-мат.наук, 2010 г., №4, с.30-39
 10. Некоторые априорные оценки для решений одномерной сме-шанной задачи для одного клас-са полулинейных уравнений четвертого порядка. Научно-технический журнал Воронежского Гос.Университета, №1, 2014. с.3-8.
 11. О методике применения теоремы о пределе последовательности Научный журнал «Молодой ученый», г. Казань, №11, 2015. с.1-4.
 12. Некоторые априорные оценки для решений почти всюду одномерной смешанной задачи для одного класса полулинейных симметрично регуляризованных уравнений длинных волн BDU-nun
 13. Применение метода площадей в геометрических задачах Международный научный журнал «The Way of Science», г. Волгоград, №4, 2016. с.15-17.
 14. Təlim prosesində şagirdlərin riyazi təfəkkürünün və məntiqi mühaki-məsinin inkişafında məsələ həllinin rolu Odlar Yurdu Universitetinin  Elmi və Pedaqoji Xəbərləri, Bakı, №42, 2015, c.286-289.
 15. The study of multidimensional mixed problem for one class of third order semilinear psevdohyperbolic equations European Journal of Pure and Applied Mathematics, vol.10, No.5, 2017, p.1078-1091. (Thomson Reuters)
 16. On the existence for almost everywhere solution of multi-dimensional mixed problem for one class third order differential equations with nonlinear operator in the right-hand side International Journal of Pure and Applied Mathematics, vol.115, No.3, 2017, p.549-560. (SCOPUS)
 17. The study of a mixed problem for one class of third order differential equations Advances in Difference Equations, (2018), 2018:208  (Thomson Reuters. IF 1.066)
 18. On the existence of solution to multidimensional third order nonlinear equations. European Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 12, No.2, 2019, p. 577-589. (Thomson Reuters)

KITABLAR

 1. Həndəsə. - Orta məktəblər ücün dərslik, Adapazarı (Türkiyə), Tansel yayınları, 1996.
 2. Triqonometriya və analitik həndəsə. - Orta məktəblər ücün dərslik, Adapazarı (Türkiyə), Tansel yayınları, 1997.
 3. Многомерная смешанная задача для одного класса полулинейных псевдогиперболических уравнений третьего порядка (Monoqrafiya) Баку: Типография АзТУ, 2012, 252 с.
 4. Elementar riyaziyyat. Dərs vəsaiti. Bakı: Ləman nəşriyyatı 2017, 560 səh.
 5. Riyaziyyatın tarixi və metodologiyası. Bakı: AFpoliqrAF nəşriyyatı, 2018, 280 səh.

Bookmark and Share