Səməd Əliyev

Səməd Əliyev

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,dosent

İş telefonu:  (+994) 12 510 33 56

e-mail:samed_aliyev@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1959-cu il, noyabrın 7-də Ermənistan Respublikası Amasiya rayonunda anadan olub.

1966-1976-cı illərdə Amasiya rayon orta məktəbdə oxuyub.

1976-1981-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1986-cı ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, bir övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1976-1981, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1983-1987, aspirant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1987, f.-r.e.n., « Bir sinif üçüncü tərtib xüsusi törəməli qeyri-xətti diferensial tənliklər üçün qoyulmuş çoxölçülü qarışıq məsələnin tədqiqi »

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2007- h/h , dosent, Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2000-2007, müəllim, Turkiye Respublikası, Afyon, İsparta.

1998-2000, dosent, Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1991-1998, baş müəllim, Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1988-1991, assisent, Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1986-1988, laboratorant, Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

Apardığı dərslər: Məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsaslari, Çoxluqlar nəzəriyyəsi və riyazi məntiqin əsas elementləri, Riyaziyyat (Hazırlq şöbəsində təhsil alan xarici tələbələrə).

21 elmi məqalənin, 2 kitabın və 1 metodik vəsaitin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Qeyri-xətti xüsusi törəməli diferensial tənliklər və Riyaziyyatın tədrisi metodikası.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

  1. Bir sinif üçüncü tərtib qeyri-xətti diferensial tənliklər üçün çoxölçülü qarışıq məsələnin sanki hər yerdə həllinin lokal varlığı və qlobal yeganəliyi haqqında. – BDU-nun xəbərləri, fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, 2003, №3, səh. 36-42.
  2. Bir sinif üçüncü tərtib qeyri-xətti diferensial tənliklər üçün çoxölçülü qarışıq məsələnin sanki hər yerdə həllinin qlobal varlığı haqqında. – BDU-nun xəbərləri, fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, 2003, №4, səh. 35-43.
  3. Bir sinif üçüncü tərtib xüsusi törəməli qeyri-xətti diferensial tənliyin həlləri haqqında. – Afyon Kocatepe Universiteti, fizika-riyaziyyat seriyası, c.7, №1, 2007, səh. 11-22
  4. Bir sinif üçüncü tərtib qeyri-xətti diferensial tənliklər üçün çoxölçülü qarışıq məsələnin tədqiqi. NDU, серия физ.-мат. наук, 2009, №3(28). с.35-40
  5. О единственности решения почти всюду многомерной смешанной задачи для одного класса дифференциальных уравнений третьего порядка с нелинейной операторной правой частью. Вестник  БГУ, серия физ.-мат. наук, 2009, №4, с.31-36.
  6. О существовании решения почти всюду многомерной смешанной задачи для одного класса дифференциальных уравнений третьего порядка с нелинейной операторной правой частью. Вестник БГУ, серия физ.-мат.наук, 2010, №4, с.30-39.
  7. Некоторые априорные оценки для решений одномернойсмешанной задачи для одного класса полулинейных уравнений четвертого порядка.Технологии и методики в образовании.,Воронеж,2014.№1 ,с.5-8

KITABLAR

1. Həndəsə. - Orta məktəblər ücün dərslik, Adapazarı (Türkiyə), Tansel yayınları, 1996, 212 səh.

2. Triqonometriya və analitik həndəsə. - Orta məktəblər ücün dərslik, Adapazarı (Türkiyə), Tansel yayınları, 1997, 142 səh.

3.«Многомерная смешанная задача для одного класса полулинейных псевдогиперболических уравнений третьего порядка» (Monoqrafiya) Баку: Типография АзТУ, 2012, 252 с.

Bookmark and Share