Sərdar Əliyev

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent

İş telefonu: (+994) 12 510 33 80

e-mail:Sardar_Aliyev@yahoo.com
QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1958-ci il, noyabrın 20-də Qərbi Azərbaycanda, Mehri rayonunun Nüvədi kəndində anadan olub

1965-1973-cü illərdə Bakı şəhər 13 saylı orta mərtəbində təhsil alıb

1973-1975-ci illərdə Respublika 1 saylı fizika-riyaziyyat təmayüllü internat məktəbində təhsilini davam etdirib

1975-1980-cı ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin təh­sil alıb

1990-cı ildən BDU-da çalışır

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1975-1980, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsində, BDU

1983-1986, aspirant, Ukrayna MEA-nın Riyaziyyat İnstitutunda

1987, f.-r.e.n.,«Qeyri-xətti sərhəd məsələlərinin diferensial-funksional tənliklər nəzəriyyəsinin üsulları ilə keyfiyyətcə araşdırılması »

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2003- h/h, bakalvar pilləsi üzrə dekan müavini, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2004- h/h, dosent, Ali riyaziyyat kafedrasında, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1998-2004, baş müəllim, Ali riyaziyyat kafedrasında, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1993-1997, baş müəllim, Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrasında, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1990-1993, müəllim, Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrasında, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1987-1990, kiçik elmi işçi, Riyaziyyat və mexanika İnstitutu, AMEA

1983-1986, aspirant, Riyaziyyat İnstitutu, Ukrayna MEA

1980-1983, baş laborant, Riyaziyyat və mexanika İnstitutu, AMEA

Apardığı dərslər: Ali riyaziyyat, Riyaziyyat, Ehtimal nəzəriyyəsi, Xətti cəbr.

57 elmi məqalənin, 1 kitabın, 3 dərs vəsaitin və 7 proqramın müəllifidir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Adi və xüsusi törəməli diferensial tənliklərlə ifadə olunan proseslərin tədqiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1991,Bakı,Azərbaycan:Всесоюзная конференция по негладкому анализу и его приложения к математической экономике
 • 2002,Bakı,Azərbaycan:Third Joint Seminar on Applied Mathematics
 • 2005,Moskva,Rusiya:Международной конференции «Функциональные пространства, теория приближений, нелинейный анализ», посвященная столетию С.М.Никольского
 • 2005,Bakı,Azərbaycan:AMEA-nın müxbir üzvü, professor İ.T.Məmmədovun anadan olmasının 50 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfrans
 • 2004,Voronej,Rusiya:International Conference Non­linear Analysis and Functional Diffe­rentional Equations
 • 2005,Voronej,Rusiya:International Conference Non­linear Analysis and Functional Diffe­rentional Equations
 • 2007,Bakı,Azərbaycan:AMEA-nın həqiqi üzvü, əməkdar elm xadimi, professor A.C.Hacıyevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfrans
 • 2008, Famaqusta, North Cyprus:Mathematical analysis,Differentional equations and their Applications
 • 2011, Lənkəran, Dayanıqlı inkişaf və idarəetmə modelləri: nəzəriyyə və praktika, Beynəlxalq konfrans, 23-25 dekabr 2011-ci il
 • 2014, Gəncə, «Riyaziyyat və İKT-nin tətbiq sahələri. Yeni tədris texnologiyaları,» beynəlxalq konfrans
 • 2016, Şəki, Akademik M.Rəsulovun anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfrans.:

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Глобальная гладкая разрешимость нелинейной краевой задачи для квазилинейной гиперболической системы. Украинский математический журнал, 1984, 36, № 4, стр. 411-416
 2. Сингулярные возмущения разностных уравнений с непрерывным временем. Препринт/АН УССР, Институт математики, стр.84-33
 3. Асимптотические свойства решений одного дифференциально-разностного уравнения. В книге: Дифференциально-разностные уравнения и задачи математической физики. Киев: Институт математики АН УССР, 1984, с. 126-130.
 4. Хаотизация решений одного дифференциально-разностного уравнения. В книге: Дифференциально- разностные уравнения и их приложения. Киев : Институт математики АН УССР, 1985, с. 3-11.
 5. Примеры сингулярно возмущенных разностных уравнений, допускающие точное описание. В книге : Исследование по теоретическим и прикладным вопросам математики. Киев : Институт математики АН УССР, 1986, стр. 50.
 6. Качественное исследование некоторых задач для волнового уравнения. В книге : Динамические системы и дифференциально-разностные уравнения. Киев : Институт математики АН УССР, 1986, стр. 3-13.
 7. Качественное исследование нелинейных краевых задач методами теории дифференциально-функциональных уравнений. Avtoreferat.Киев, 1987, 12 с. – (Автореферат на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук)..
 8. Об одном условии асимптотической стационарности решений нелинейной краевой задачи для гиперболической системы. В книге: Материалы Х Республиканской конференции молодых ученых по математике и механике. Баку : Элм, 1991, с. 30         .
 9. Хаотическое решение нелинейной краевой задачи для систем двух гиперболических уравнений. В книге: Материалы Х Республиканской конференции молодых ученых по математике и механике. Баку : Элм, 1991, с. 32.
 10. Гомоклинические решения сингулярно возмущенных разностных уравнений. В книге: Всесоюзная конференция по негладкому анализу и его приложения к математической экономике. Баку : Элм, 1991, с. 90..
 11. On the behavior of solutions of non-linear parabolic equations non-regular domains. Azərbaycan EA-nın xəbərləri. Bakı: Elm, 2000, 20, № 4, s. 42-46.
 12. Асимптотически стационарные решения нелинейной краевой задачи для гиперболической системы. В книге: Тезисы научной конференции, посвященной 70-летию члена-корреспондента АН Азерб. Республики, проф. Я.Дж. Мамедова. Баку: Изд. БДУ, 2001, с. 159-160.
 13. On the quality property of solution of  non-linear parabolic equation in non-regular domains. General guide and abstracts of Third Joint Seminar on Applied Mathematics (Baku State University and Zanjan  University.  6-8 September 2002).  Baku :  Baku  State  University.
 14. The behavior of the solution mixed boundary problems for nonlinear parabolic equation. Bakı Universitetinin Xəbərləri (Fizika-riyaziyyat seriyası), 2002, № 3, s. 119-124.
 15. On the quality property of solutions nonlinear boundary problems for parabolic equations. Proceeding of International Conference Non­linear Analysis and Functional Diffe­rentional Equations, Voronezh, January 24-28, 2004 (IC WWMS – 2004).          .
 16. О свойствах решений нелинейного параболического уравнения. Proceeding of International Conference Non­linear Analysis and Functional Diffe­rentional Equations, Voronezh, January 24-28, 2005 (IC WWMS – 2005).
 17. Wiener criterion for solution of nonlinear obstacle     problems . Тезисы докладов Международной конференции    «Функциональные пространства, теория приближений, нелинейный анализ», посвященная столетию С.М.Никольского, Москва, 2005, с.285.
 18. Поведение решений нелинейных вариационных неравенств в  неограниченных областях. АМЕА-nın müxbir üzvü, professor İ.T.Məmmədovun anadan olmasının 50 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın tezisləri, s.33, Bakı, 2005.
 19. Estimates for solutions to nonlinear boundary-value problems in conic domains. Electronic Journal of Differential Equations, Vol.2005, №16, pp.1-6
 20. On the quality property of solutions of nonlinear parabolic equations. AMEA-nın məruzələri, c.LXI, № 2, 2005,səh.3-9
 21. Об одной краевой задаче для уравнения колебаний стратифицированной жидкости.Azərbaycan EA-nın xəbərləri,Bakı: Elm, 2006, 26, № 7, səh. 107-114.
 22. Исследование периодической краевой задачи для уравнения колебаний стратифицированной жидкости. AMEA-nın həqiqi üzvü, əməkdar elm xadimi, professor A.C.Hacıyevin 70 illikm yubileyinə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə XIII Beynəlxalq konfransın tezisləri. Bakı: 2007, s.158..
 23. О свойствах решений нелинейного параболического уравнения.Əməkdar elm xadimi, akademik Əşrəf Hüseynovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri, Bakı-2007, s.104.
 24. Behavior of solutions of nonlinear parabolic equations.Abstracts Mathematical analysis, Differequations and their Aplications, Famaqusta, North Cyprus, September 12-15, 2008, p.23.
 25. Итерационный алгоритм для решеня задачи оптимального регулятора по выходу св непрерывном случае.BDU-nun xəbərləri (Fizika-riyaziyyat seriyası), 2008, № 1, с. 114-119.
 26. Об одной краевой задаче с интегральными условиями для уравнения колебаний стратифицированной жидкости.Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransının materialları, Bakı – 2008, s.78-80.
 27. Об одной периодической краевой задаче для уравнения колебаний стратифицированной жидкости. Azərbaycan EA-nın xəbərləri. Bakı: Elm, 2009, 20, №2, 42 s.
 28. On the behavior of solution of nonlinear equations. arXiv.org., Mathematical Physics,  arXiv: 0906.1884, Cornell University, 2009, 9 с.
 29. On Behavior of Solution of Degenerated Nonlinear Parabolic Equations. arXiv.org., Mathematical Physics,  arXiv: 0906.1884, Cornell University, 2009,12 с.
 30. Об одной краевой задаче для полулинейного уравнения колебаний стратифицированной жидкости.  AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 50 illiyinə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə Beynəlxalq konfransın tezisləri, s.38, Bakı,2009.
 31. Об одной периодической краевой задаче для уравнения колебаний стратифицированной жидкости..Azərbaycan EA-nın xəbərləri. Bakı: Elm, 2009, 29, №1,с.121-132.
 32. Об одной краевой задаче для полулинейного уравнения колебаний стратифицированной жидкости с периодическими краевыми условиями. Spectral theory and applications. Abstracts of international conference devoted to the 80-th anniversary of academician F.G.Magsudov. Baku, 2010, p.55.
 33. Об одной краевой задаче для  уравнения колебаний стратифицированной жидкости с интегральными условиями.      Əməkdar elm xadimi, AMEA-nın müxbir üzvü Yəhya Məmmədovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri. 17 dekabr. Bakı: 2010.
 34. On a periodic boundary value propiem for an equation of stratified liquid vibrations. Journal of Contemporaru Applied Matematics  2011,  v.1., №2, p.55-56.
 35. Об одной нелокальной краевой задаче для уравнения колебаний стратифицированной жидкости в прямоугольнике.Dayanıqlı inkişaf və idarəetmə modelləri: nəzəriyyə və praktika, Beynəlxalq konfransın tezisləri (23-25 dekabr 2011-ci il), Lənkəran- 2011, s.39-40.
 36. Об одной нелокальной краевой задаче для уравнения колебаний стратифицированной жидкости с интегральным условием..Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı Dövlət Universitetinin Hesablama riyaziyyatı kafedrasının 50 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, Bakı, 15-16 noyabr 2012-ci il, s.135-137.
 37. О разрешимости одной краевой задачи для уравнения колебаний стратифицированной жидкости с интегральным условием. Azərbaycanın Ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri» adlı  Elmi konfransının materialları, Bakı, 07-08 may, 2013), s.103.
 38. О разрешимости одной краевой задачи для уравнения изгиба тонких пластинок с интегральным условием. Azərbaycanın görkəmli alimi, AMEA-nın müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Yusif Əmən oğlu Əmənzadənin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Mexanikanın klassik və müasir problemləri» adlı respublika elmi konfransının materialları (22 may 2014-cü il), s. 218-219.
 39. Исследование одной краевой задачи для  уравнения колебаний стратифицированной жидкости с не самосопряженными краевыми условиями. Azərbaycanın görkəmli alimi, AMEA-nın müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Yusif Əmən oğlu Əmənzadənin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Mexanikanın klassik və müasir problemləri» adlı respublika elmi konfransının materialları (22 may 2014-cü il), s. 218-219.
 40. Об одной нелокальной по времени краевой задаче для уравнения колебаний стратифицированной жидкости Bakı Dövlət Universitetinin 95-ci ildönümünə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri» mövzusunda Elmi konfransının materialları, Bakı, 25-26 dekabr, 2014), s.16. Bakı-201
 41. Об одной краевой задаче для полулинейного уравнения колебаний стратифицированной жидкости . «Riyaziyyat və İKT-nin tətbiq sahələri. Yeni tədris texnologiyaları,» beynəlxalq konfransın materialları. I hissə. Gəncə:2014 s.169.
 42. Об одной краевой задаче для уравнения колебаний стратифицированной жидкости с нелокальным условием. International scientific journal The Way jf Science, Volqoqrad, decomber,2015, № 11 (21), p 12-18.
 43. The estimates of solutions higher order uniformly elliptic equations in Morrey spaces. Əməkdar elm xadimi, professor Ə.Ş. Həbibzadənin anadan olmasının 100-cü ildönümünə həsr olunmuş «Funksional analil və onun tətbiqləri» adlı respublika elmi konfransının materialları Bakı:2016 s.23.
 44. The estimates of solutions some nonlinear equations. Əməkdar elm xadimi, professor Ə.Ş. Həbibzadənin anadan olmasının 100-cü ildönümünə həsr olunmuş «Funksional analil və onun tətbiqləri» adlı respublika elmi konfransının materialları . Bakı:2016  s.24.
 45. The behavior of solutions higher order uniformly elliptic equations in Morrey spaces. Akademik M.Rəsulovun anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfrans. Şəki:2016 s.59
 46. Одна краевой задача для уравнения колебаний стратифицированной жидкости  с нелокальным  интегральным по времени условиям первого рода Sumqayıt Dövlət Universitetinin yaradılmasının 55 illiyinə həsr olunmuş. “Riyaziyyatın nəzəri və tətbiqi problemləri” Beynəlxalq Elmi Konfransının (25-26 may 2017-ci il) materialları. Sumqayıt 2017, s.126            S.Y.Əliyev, M.Y.Səlimov
 47. Holder estimates of solutions degenerate nonlinear parabolic equations Aplaed Computer Mathematics.Baku State University, Institute of Applied Mathematics 2018
 48. Regularity of solutions of degenerate parabolic nonlinear equations and removability of solutions Азярбайъан МЕА-нын Мярузяляри , Baku, Azerbaijan, 2018
 49. A priori estimates of solutions dirichlet boundary value problems for the polyharmonic equations in generalized morrey spaces Turkic World Mathematical Soceity Journal and Applied Mathematics: Baku, Azerbaijan, 2018
 50. The solutions of initial boundary problems nonlinear elliptic-parabolic equation Proceedings of the Institute of Applied Mathematics: Baku, 2018


KITABLAR

 1. Riyaziyyatdan müsabiqə məsələləri.Bakı, 1991, 438 səh
 2. Ali riyaziyyat kursu üzrə metodiki göstəriş (Geologiya, Coğrafiya, Biologiya, Beynəlxalq hüquq və Beynəlxalq münasibətlər fakültələrinin qiyabıçı tələbələr üçün). BDU-nun nəşriyyatı, 2001, 16 səh
 3. Riyaziyyat kursunun proqramı. (Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin Sosiologiya ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri üçün). Bakı, BDU-nun nəşriyyatı, 2008, 8 səh
 4. Ali riyaziyyat kursunun proqramı. (Coğrafiya fakültəsinin tələbələri üçün). Bakı, BDU-nun nəşriyyatı, 2008, 8 səh
 5. Çoxdəyişənli funksiyanın diferensial Bakı:ADPU-nun nəşriyyatı, 2009.
 6. Программа курса математики (для студентов обучающихся на факультете Социальные науки и психологии по специальности социология). Bakı, BDU-nun nəşriyyatı, 2008, 8 səh
 7. Программа курса высшей математики (для студентов обучающихся на факультете Географии по специальности география). Bakı, BDU-nun nəşriyyatı, 2008, 8 səh
 8. Ehtimal nəzəriyyəsi kursunun proqramı. (Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin İqtisadi nəzəriyyə ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri üçün). Bakı, BDU-nun nəşriyyatı, 2008, 8 səh
Bookmark and Share