Sərdarlı Nazənin

fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

İş telefonu: (+994) 012 510 33 64

e-mail:[email protected]

 

Qısa bioqrafik məlumat

1971-ci il sentyabrın 12-də anadan olub.

1978-1988-ci illərdə 225 saylı (ingilis təmayüllü) orta məktəbdə təhsil alıb.

1989-1994-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin əyani şöbəsində təhsil alıb (fərqlənmə diplomu).

1994-cü ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir.

 

Təhsili və elmi adları və elmi adları

1994 – tələbə, BDU, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi

2006 – f.-r.e.n

 

Əmək fəaliyyəti

2011-h/h - 0,5 şt. müəllim, Cəbr və həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsı, BDU

2006-2011 – baş laborant, Cəbr və həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsı, BDU

1998-2006 - baş laborant, Riyaziyyat kafedrası, Fizika fakültəsı, BDU

1994-1998 - baş laborant, Bərk cisimlər fizikası kafedrası, Fizika fakültəsı, BDU

 

Apardığı dərslər: Analitik həndəsə, Differensial həndəsə və topologiya, Cəbr-3

 

26 elmi əsər, 2 dərs vəsaiti və 2 proqramı dərc etmişdir.

 

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

 1. 2007 Вопрос об удовлетворении граничных условий на торцах конуса. AMEA-nın həqiqi üzvü, əməkdar elm xadimi, prof. A.C.Haciyevin 70-illik yubileyinə həsr olunmuş, Riyaziyyat və Mexanika üzrə XIII Beynəlxalq konfransın tezisləri, s.109
 2. 2008 Исследование одного характеристического уравнения задачи теории упругости для трансверсально-изотропного полого конуса переменной толщины. Naxçıvan, Fizika, riyaziyyat və texnika elmləri üzrə Beynəlxalq konfransın tezisləri,s.151
 3. 2009 Построение однородных решений задачи кручения для трансверсально-изотропного полого конуса переменной толщины.AMEA-nın RMİ-nun 50-illiyinə həsr olunmuş, Riyaziyyat və Mexanika üzrə Beynəlxalq konfransın tezisləri, s.275-276
 4. 2010 Асимптотический анализ одной задачи теории упругости для трансверсального-изотропного полого конуса переменной толщины.AMEA-nın həqiqi üzvü, prof. F.Maqsudovun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş, Riyaziyyat və Mexanika üzrə Beynəlxalq konfransın tezisləri, s.307-309
 5. 2014 Омар Хайям и теория параллельных. Riyaziyyatın, astronomiyanın tarixi, mövcud durumu və gələcəyə baxış. Nəsirəddin Tusinin xatirəsinə həsr edilmiş Beynəlxalq konfransın materialları, s.333-338

 

Seçilmiş əsərlər

  1. Асимптотическое  поведение  решение  осесимметрической задачи теории упругости для трансверсального-изотропного полого конуса. Москва 2003 ,  Известия  РАН, с.61-70.
  2. Torsion problem of transversely-isotropic hollow cone of variable thickness.  AMEA-nın Xəbərləri 2005, s.74-79
  3. Asymptotic investigation of the roots of a characteristic equation obtained in a problem of elasticity problem for transversely-isotropic hollow cone. Bakı, AMEA-nın Xəbərləri 2008, s. 54-59
  4. Asymptotic analysis of the characteristic equation for one problem of the theory of elasticity of an anisotropic body. MADEA ‘Mathematical analysis, differential equations and their applications’ Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı-2015, s. 149-150
  5. About the stress-strain state of an anisotropic cone of a variable thickness. AMEA-nın müxbir-üzvü Y.C.Məmmədovun 85-illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı-2015, s.130-131
  6. Method of asymptotic integration in the elasticity theory problem for the anisotropic shell. AMEA-nın həqiqi üzvü M.L.Rəsulovun 100-illik yubileyinə həsr olunmuş “ Nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual məsələləri” Respublika elmi konfransın materialları. Şəki-2016, s.264-266.
  7. About one direction of construction of the anisotropic theories of the conic shell. “Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları” III Respublika elmi konfransınin materialları. Sumqayıt-2016
  8. О решении одной смешанной задачи теории упругости для анизотропной конической оболочки.  AMEA-nın müxbir-üzvü Q.T.Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” Respublika elmi konfransının materialları, Bakı-2017, s. 253-254
  9. N.A.Sardarly. About one solution of a mixed problem  of the elasticity theory for the  anisotrpoic conic shell. AMEA-nın həqiqi üzvü A.C.Haciyevin 80-illik yubileyinə həsr olunmuş “ Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı-2017
   Bookmark and Share