Tahirova Gülnarə

İş telefonu:  (+994) 12 510 33 56

e-mail gtahirova2@gmail.com

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1968-ci il, dekabrın 22-də Bakı şəhərində anadan olub.

1975-1985-cı illərdə Bakı şəhəri Yasamal  rayonu 176 saylı orta məktəbdə oxuyub.

1985-1990-cı illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb. 1990-1997-ci illərdə Bakı şəhəri Yasamal rayonu 52 saylı orta məktəbdə müəllimə işləyib.

1998-cı ildən BDU-da çalışır.

İki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1985-1990, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2003-2008, dissertant, Təhsil Problemləri İnstitutu

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1990-1998, müəllim, Yasamal rayonu 52 saylı orta məktəbi

Apardığı dərslər: Məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsaslari, Riyaziyyatın tədrisi üsulları

1998-ci ildən hal-hazıra qədər  Bakı Dövlət Universiteti  Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, " Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası"  kafedrası,.

Apardığı dərslər:  Elementar Riyaziyyat-1, Elementar Riyaziyyat-2, Riyaziyyatın Tədrisi Metodikası-1, Ümumtəhsil kurikulumunun əsasları .

33 elmi məqalənin  müəllifidir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsaslari və Riyaziyyatın tədrisi metodikası

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRİ

  1. Müstəvi həndəsi fiqurlar mövzusunun tədrisində alternativ yanaşmaların mövzunun mənimsədilməsində əhəmiyyəti. Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu. Elmi əsərlər.2004 № 1 ,     səh 163-165.
  2. Müstəvi fiqurların təsadüfi proseslərin realizasiyaları vasitəsilə təsviri. Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu. Elmi əsərlər. 2005 № 1 , səh 176-  187 .
  3. Riyaziyyat  fənninin tədrisində alternativ təlim metodları. Azərbaycan  Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu. Elmi əsərlər. 2006 № 1 , səh 83-89
  4. Həndəsə kursunun planimetriya bəhsinin tədrisində stoxastik metodlar həll metodu kimi. Azərbaycan  Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu. Elmi əsərlər. 2007 № 1 , səh 65-67.
  5. Həndəsə kursunun planimetriya bəhsinin alternativ tədrisinin stoxastik metodlardan  istifadə əsasında qurulması. Azərbaycan  Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu. Elmi əsərlər. 2008  ,  səh 53-63.
  6. Həndəsə kursunun planimetriya bəhsinin tədrisində mövzulararası əlaqənin trianqulyasiya metodu əsaslnda qurulması. Azərbaycan  Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu. Elmi əsərlər. 2009, səh 60-67.
  7. Fənnlərin tədrisində mühüm rol  oynayan təbii və süni intellektin  ölçülməsi üçün nəzərdə tutulmuş testlər. Azərbaycan Dövlət Pedaqoyi   Universiteti. Təhsildə İKT. Elmi-metodik yurnal №2.səh 34-39.
  8. İnformatika" fənni tədrisinin təsadüfi proseslər nəzəriyyəsinin elementləri     əsasında qurulmasının əsas məqamları. Bakı Dövlət Neft Akademiyası. Gənc Alim və Aspirantların Respublika KonfransınınTezisləri 1997, səh 199-201
  9. Həndəsə kursu tədrisinin yeni metodologiyası. Тезисы научной конференции,посвященной 75-летию проф. Я.Дж.Мамедова. səh 128-130.
  10. Həndəsə  kursu alternativ tədrisinin stoxastik proseslərdən istifadə əsasında qurulmasının metodologiyası.Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ak..F.Q.Maqsudovun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransının tezisləri. Bakı 2010. səh. 89-91.
  11. Fənlərin tədrisində mühüm rol oynayan təbii və süni intelektin ölçülməsi üçün nəzərdə tutulmuş testlər. ADPU.Təhsildə İKT. Elmi-metodik- jurnal №2. Bakı 2012. səh.34-39.
  12. Həndəsə kursu tədrisinin, nöqtəvi stoxastik həndəsi priseslərin realizasiyaları vasitəsilə qurulması. Azərbaycanın Ümummilli lideriHeydər Əliyevin anadan olmasının 90-illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları, 2013. səh.70-73
  13. İKT-nin müasir inkişaf səviyyəsinin "Həndəsə"fənninin tədrisində rolu. BDU-nun 95 illik yubileyinə həsr olunmuş  «Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri» adlı elmi konfransının materialları.Bakı 2014.səh. 42-44.
  14. Müxtəlif həndəsə məsələlərinin həllində həcmlər metodunun tətbiqinin öyrədilməsi metodikası. BDU.Azərbaycanın Ümummilli lideriHeydər Əliyevin anadan olmasının 92-illi kyubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları. Bakı 2015. səh.27-30.
  15. Müxtəlif həndəsə məsələlərinin həllində həcmlər metodunun tətbiqinin öyrədilməsi metodikası. BDU.Azərbaycanın Ümummilli lideriHeydər Əliyevin anadan olmasının 92-illi kyubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları. Bakı 2015. səh.27-30.
  16. Təhsilin bütün pillələrində fənnlərin tədrisi təfəkkürün çevik  (operativ) vahidlərindən istifadə əsasında qurulmalıdır. BDU.Əməkdar elm xadimi, prof.Əmir Şamil oğlu Həbibzadənin anadan olmasının 100 -cü ildönümünə həsr olunmuş "Funksional analiz və onun tətbiqləri" adlı Respublika elmi konfransın materialları . Bakı 2016. səh.46-49.
  17. Riyaziyyat təlimində məsələ həllinin rolu. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-illik yubileyinə həsr olunmuş "Riyaziyyat və Mexanikanın Aktual Problemləri " adlı Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı-2017. səh 29-32.
  18. Üçbucağln tərəfləri arasındakı münasibətlərin həndəsi bərabərsizliklərin isbatına tətbiqləri. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-illik yubileyinə həsr olunmuş "Riyaziyyat və Mexanikanın Aktual Problemləri " adlı  Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı-2017. səh 62-65.
  19. Təhsilin bütün pillələrində tədris "təsadüfi proseslər nəzəriyyəsi" nin elementlərindən istifadə əsasında qurulmalıdır. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş "Çağdaş dövr və təhsil" mövzusunda IX Ümumrespublika elmi- praktik konfransının materialları. Bakı- 2017. səh 144-146.
  20. Методы доказательств в математике. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-illik yubileyinə həsr olunmuş " Riyaziyyat və Mexanikanın Aktual Problemləri " adlı Respublika Elmi Konfransının materialları.Bakı-2018. səh. 202-205.
   Bookmark and Share