Telman Qasımov


baş Müəllim

İş telefonu: (+994) 12 510 02 84

e-mail: [email protected]

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1983-cü il, mayın 20-də Azərbaycan Respublikasının Sumqayıt şəhərində anadan olub.

1990-2000-ci illərdə Sumqayıt şəhər 31 saylı orta məktəbdə oxuyub.

2000-2004-cü illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şöbəsində təhsil alıb.

2009-ci ildən BDU-da çalışır.

Evlidir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2000-2004, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2004-2006, magistr, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2007-2010, aspirant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2011 - müəllim, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

2009 - tyutor, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

Apardığı dərslər: Diferensial tənliklər, Riyazi fizika tənlikləri, Bir-tərtibli xüsusi törəməli difrerensial tənliklər nəzəriyyəsi.

6 elmi məqalənin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Xüsusi törəməli tənliklərlə təsvir olunan proseslər üçün optima idarəetmə məsələləri.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2005, Баку, Азербайджан: на международной конференции по математике и механике, посвященной 50-летию член-корреспондента НАН Азербайджана профессора  И.Т. Мамедова.
 • 2008, Baku: the 2nd International  Conference on Control and Optimization with Industrial Applications.
 • 2009, Баку, Азербайджан: на международной конференции по математике и механике, посвященной 50-летию Института Математики и Механики НАН Азербайджана.
 • 2009, Баку, Азербайджан: в международной научной конференции посвященной 90-летию БГУ
 • 2011, Гянджа, Азербайджан: на международной конференции математические теории, проблемы их применения и обучения.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Оптимальное управление для волнового уравнения с неклассическими краевыми условиями с помощью граничного управления .BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konf.materialları, Bakı-2009, səh.32-33.
 2. Об управляемости для волнового уравнения с неклассическими краевыми условиями .BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konf.materialları, Bakı-2009, səh.34-35.
 3. Задача управления с минимальной энергией для линейных гиперболических систем второго порядка с двумя независимыми переменными .АМЕА-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 50 illik yubileyinə həsr olunmuşRiyaziyyat və Mexanika üzrə Beynəlxalq konf. Tezisləri , Bakı-2009, səh.100
 4. Minimal energu control for a wave equation with non-classik boundaru condition.Актуальные проблемы прикладной математики и информационных технологий. Тезисы докладов, стр.123-124, А 6 Хорезем. 2009.
 5. Об управляемости для волнового уравнения с неклассическими краевыми условиями .BDU “Xəbərlər”, №4, Bakı-2009
 6. Minimal energy control for the wave equation with non-classical boundary condition// Appl. Comput. Math., v. 9, №1, 2010, pp. 47-56.
 7. Minimal energy control for two-dimensional wave equation with non-classical boundary condition// Transactions of NAS of Azerbaijan, 2010, vol. XXX, №7, pp. 115-128.
 8. Time optimal control problem for the object describing by the heatconducting equation with non-klassik boundary condition.The congress  the Turkic  mathematical society (TWMS) Baku, Azerbaijon 1-3 July, 2011, s.375
 9. Об управляемости для волнового уравнения с неклассическими краевыми условиями .Материалы международной конфренции  посв. 870-летию великого поэта и философа Низами Гянджеви «Математические теории, проблемы их применения и обучения», 23-25 сентября, Гяндже- 2011, с.21
 10. A minimal energy control problem for second-order linear hyperbolic systems with two independent variables// Optim. Control Appl. Meth , 2012 ,Vol 33, issue 1, pp. 51-60.
 11. Управление с минимальной энергией для двумерного волнового уравнения с неклассическими краевыми условиями. Tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konf.materialları, Bakı-2012, səh.62. (30-31 may)
 12. Интегральное представ-ление для линейной системы уравнений в частных производных первого порядка с обоб-щенными управлениями.Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.80, 07-08.may, 2013
 13. Оптимальное по быстро-действию управление для обьекта, описываемого уравнением волнового с неклассическими краевыми условиями.Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.155, 07-08.may, 2013
 14. Управляемость для систем, описываемых гиперболическими уравнениями с условиями Гурса-Дарбу.BDU-nun 95 illik yubileyinə oəsr olunmuş “Рийазиййат вя mexanikanın aktual problemləri ” mövzusunda elmi konfransın materialları, Bakı-2014, s.84
 15. Об управляемости для уравнений с неклассическими краевыми условиями.BDU-nun 95 illik yubileyinə oəsr olunmuş “Рийазиййат вя mexanikanın aktual problemləri ” mövzusunda elmi konfransın materialları, Bakı-2014, s.84
 16. .О решении задачи Гурса-Дарбу для гиперболических систем с двумя независимыми переменными.BDU-nun 95 illik yubileyinə oəsr olunmuş “Рийазиййат вя mexanikanın aktual problemləri ” mövzusunda elmi konfransın materialları, Bakı-2014, s.85
 17. Simin rəqs tənliyi üçün optimal idarəetmə məsələsində ümumiləşmiş həlli. Akademik Y.C.Məmmədovun 85-illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 2015, səh.129.
 18. Simin rəqs tənliyi üçün optimal idarəetmə məsələsində  ümumiləşmiş həllin varlığı. Akademik Y.C.Məmmədovun 85-illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 2015, səh.128
 19. Klassik olmayan sərhəd şərtli simin rəqs tənliyi üçün ümumiləşmiş həllin varlığl və yeganəliyi. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.99, 2016
 20. Simin rəqs tənliyi üçün qarışıq məsələnin Furye üsulu ilə həlli. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.100, 2016
 21. Gecikən arqumentli tənliklər üçün Karateodori mənada həllin varlığı və yeganəliyi. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.104, 2016
 22. Обобщенное решение краевой задачи для неоднородного уравнения теплопроводности с неклассическими краевыми условиями. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.141, 2016
 23. Klassik olmayan sərhəd şərtli dalğa tənliyi ilə təsvir olunan proseslərin idarəolunması. Fizika-riyaziyyat elmlər doktoru, professor Ə.Ş.Həbibzadənin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Funksional analiz və onun tətbiqləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları. səh.38,  Bakı 2016
 24. “Исследование задачи оптимального управления для процесса колебаний струны с помощью граничного управления” Bakı Universitetinin Xəbərləri, fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, N3,2016, səh.58, məq.resp.
 25. “Hiperbolik tip tənliklər sistemi ilə təsvir olunan proseslər üçün optimal idarəetmə məsələsi” Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanın  aktual problemləri» adlı Республика елми konfransının materialları, 02-03 noyabr, 2017, səh.69. .
 26. “Klassik olmayan sərhəd şərtli simin rəqs tənliyi üçün sərhəd idarəedicisinin tapılması” Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 illik yubileyine həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanin aktual problemləri» adlı respublika elmi konfransinin materiallari,  Baki 2017,  s.93,  .
 27. “İdarəedici sərhəddə olan halda klassik olmayan sərhəd şərtli simin rəqs tənliyi üçün minimal enerjili idarəetmə məsələsinin həlli”Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 illik yubileyine həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanin aktual problemləri» adlı respublika elmi konfransinin materiallari,  Baki 2017,  s.101.
Bookmark and Share