Tofiq Həsən oğlu Hüseynov

Tofiq Həsən oğlu Hüseynov

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent

İş telefonu: (+994)12 510 34 07

e-mail:[email protected]

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1951-ci il, yanvarın 5-də Azərbaycan Respublikası, Tovuz rayonunun Çataq kəndində anadan olub.

1957-1967-ci illərdə Tovuz rayonunun Çataq kənd orta məktəbində oxuyub.

1967-1968-ci illərdə Baki şəhərində KMZ-də tornaçı.

1968-1973-cü illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsində təh­sil alıb.

1973-cü ildən BDU-da çalışır.

1982-1984,AKP MK, nəzdində M-L Universitetini bitirərək Ali Siyasi Təhsil alıb.

2000, Azərbaycanın Ümmumilli Lideri, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H.Əliyevin fərmanı ilə şöhrət ordeni ilə təltif olunub

1973,BDU-nu 2 medalla bitirib və təynatla BDU-da saxlanılıb.

Ailəlidir, iki oğlu bir qəzı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1968-1973, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1973-1977, aspirant, kiçik elmi işçi, laborant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1981, f.-r.e.n., «Sinqulyar-həyacanlanmış inteqro diferensial tənliklər sistemi üçün optimal idarə məsələsinin həllinin asimptotikası və onun bəzi xüsusiyyətləri haqqında»

1973,BDU-nu 2 medalla bitirib və təinatla BDU-da saxlanılıb.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1991- h/h,dosent, İdarəetmə nəzəriyyəsinin riyazi üsulları kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1999-2000,deputat,Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi (I çağırış).

1987-1991,dosent, Diferensial və inteqral tenliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1982-1987, baş müəllim, Diferensial və inteqral tenliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1977- 1982, assistent, Diferensial və inteqral tenliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1973-1977, kiçik elmi işçi, BDU

Apardığı dərslər: Variasiya hesabı və optimallaşdırma üsulları, İdarəetmə və müşahidə,Optimal idarə məsələləri, Oyunlar nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri, Sinqulyar həyacanlanmış optimal idarə məsələləri və Optimal idarə məsələlərinin müasir problemləri.

33 elmi məqalənin, və 2 dərs proqramın müəllifidir

2 dərs vəsaitinin və bir metodik vəsaitinin müəlliflərinden biridir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Sinqulyar həyacanlanmış diferensial və İnteqro-diferensial tənliklərlə bağlı başlanğıc və sərhəd məsələləri və bu tip tənliklərdə təsvir olunan optimal idarə məsələri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1982,Minsk,Belorusiya:Kiçik parametrli metodlar və onların tətbiqləri, Ümumittifaq məktəb-seminar
 • 1987,Nalçik,Rusiya: Kiçik parametrli metodlar, Ümumittifaq elmi yığıncaq
 • 1989,Kiyev,Ukrayna:Qeyri-hamar dinamik sistemlər
 • 2005,Bakı,Azərbaycan:AMEA-nın müxbir üzvü, professor İ.T.Məmmədovun 50 illiyinə həsr olunmuş Riyaziyyat və Mexanika üzrə XI beynəlxalq konfrans
 • 1998,Moskva,Rusiya:L.S.Pontryaqinin 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans
 • 2007,Ankara,Türkiyə:XX Uluslararası Matematik simoziumu

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. О сингулярно возмущенной задаче оптимального управления для системы интегро-дифференциальных уравнений.-Учёные записки МВ и ССО,Аз.ССР,серия физико-математических наук,№3,1978
 2. Об одной сингулярно возмущенной задаче оптимального управления для системы интегро-дифференциальных уравнений.Всесоюзная конференция по асимптотическим методам в теории сингулярно возмущенных уравнений, Алма-Ата, 1979, часть I, стр. 61-62
 3. О свойствах решения задачи оптимального управления в сингулярно возмущенных ,системах интегро дифференциальных уравнений.Известия АН Аз.ССР,серия физико-математических наук, №1, 1981
 4. Некоторые особенности асимптотического поведения решения задачи оптимального управления для системы интегро-дифференциальных уравнений с сингулярным возмущением. Известия АН Аз.ССР, серия физико-математических наук, №3, 1984, стр.130-135
 5. О некоторых особенностях решения задачи оптимального управления с сингулярным возмущением.Методы малого параметра, тезисы докладов Всесоюзного совещания, Нальчик, 1987
 6. О некоторых особенностях решений начальной задачи оптимального управления с сингулярным возмущением.Разрывные динамические системы, тезисы школы-семинара, Киев, 1989
 7. О некоторых особенностях асимптотического поведения решения задачи оптимального управления для системы интегро-дифференциальных уравнений Вольтера.Труды конференции,посвящённой 80-летию К.Т.Ахмедова, Баку, 1998, стр.108
 8. Some properties of the solution for optimal control problem with sin-gular perturbation in the 90-th anniversary of International conference dedicated to 90-th anniversary of L.S.Pontryagin,Moskow,1998,p.90-91
 9. Об одной задаче сингулярно возмущенных интегро-дифференциальных уравнений.Всесоюзная конференция по асимптотическим методам в теории сингулярно возмущенных уравнений.Тезисы Международной конференции прикладной математики и механики,посвященной 50-летию со дня рождения чл.корр.НАНА,профессора И.Т.Мамедова,Баку,2005, стр.82
 10. On some singulyarities of the Asymptotics of the Solutions of boundary problems with singulyar perturbation.Ataturk Universitesi,XX Ulusal matematik simpoziumu,2007, p.133
 11. Sinqulyar həyəcanmalı inteqro-diferensial tənlik üçün Koşi məsələsinin həllinin xüsusiyyətləri.Azərbaycan ümumilli lideri H.Əliyev 85 illik yubileyinə həsr olunmuş tələbə,magistrant və gənc tədqiqatçıların respublika elmi konfransının tezisləri.Bakı,2008, səh.19
 12. Об одной задаче оптимального управления в сингулярно возмущенных линейных системах интегро-дифференциальных уравнений типа Фредгольма.Тезисы Всесоюзной школы-семинара «Методы малого параметра и их применение».Минск, 1982
 13. О некоторых особенностях решений задачи оптимального управления с сингулярным возмущением в интегро-дифференциальных системах. Известия АН Аз.ССР, №1-3, 1996, стр.77-83
 14. Asymptotic solutions of the problem with properties for inteqro-diferential equations with singular perturbation Azerbaijan-Turkey-Ukrainian international conference mathematical analysis, tezis differential equations and their applications.08-13 september, 2015, Baku-Azerbaijan, p.68
 15. Асимптотические решения задачи с особенностями для сингулярно-возмущенных интегро-дифференциальных уравнений tezis Yahya Mammadovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans, 2015 Bakı, 10 dekabr,2015 ci il. Səh.281-285

KITABLAR

 1. Задачник вариационные исчисления и методы оптимизации.1993
 2. Методические указания по решению задач оптимизации.1987

 

Bookmark and Share