Vaqif İbrahimov əlavə məlumat

Prof. V.R.Ibrahimov haqqında ixtisasçıların rəyi:

I. Vaqif İbrahimov Rza oğlu (d. 9 may 1947, Cəhri) — AMEA-nın müxbir üzvü (2017), Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru[1]Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi(30.09.2009)[2]

 

Həyatı

Vaqif Rza oğlu İbrahimov 9 may 1947-ci ildə Naxçıvanın Cəhri kəndində anadan olmuşdur. O,hesablama riyaziyyatı sahəsində tanınmış alimdir. Onun tədqiqat sahəsi yüksək tərtib törəmələrdən istifadə edən Obreşkov tipli çoxaddımlı üsullardan və bu üsulların adi diferensial, inteqral və inteqro-diferensial tənliklərin həllinə tətbiqindən ibarətdir.

Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru V.R.İbrahimov irəliyə qaçma, ekstrapolyasiya və interpolyasiya üsullarını ümumi formada tədqiq etmək məqsədi ilə Obreşkov tipli dayanıqlı k- addımlar üsulunun dəqiqlik tərtiblərinin ən böyük qiymətlərinin hesablanılması üçün bir neçə düstur qurmuş və bu düsturların effektivliyini göstərmişdir. O, irəliyə qaçma üsullarının istifadəsi üçün proqnoz-korreksiya tipli üsullar qurmuş və bu üsulların yığılması üçün kafi şərtləri müəyyənləşdirmişdir. Dayanıqlı irəliyə qaçma üsullarının digər üsullara nisbətən daha dəqiq olması V.R.İbrahimov tərəfindən isbat olunmuş və bu şərtləri ödəyən konkret üsullar qurulmuşdur. O, Riçardson ekstrapolyasiya üsulundan bir dəfə istifadə etdikdə, çoxaddımlı üsulun dəqiqliyinin artmasının yuxarı sərhəddini müəyyənləşdirmiş və bu məqsədlə üsulun xətası üçün xüsusi asimptotik münasibət almışdır. Daha dəqiq üsulların qurulması üçün V.R.İbrahimov hibrid üsulların qurulmasını təklif etmiş, birinci və ikinci tərtib adi diferensial tənliklərin həlli üçün hibrid üsullar qurmuş və onları tədqiq etmişdir.

V.R.İbrahimov Volter tipli inteqral tənliklərin həlli üçün hər addımda inteqral nüvəsinin sabit sayda hesablanmasından istifadə edən çoxaddımlı üsullar qurmuş və bu üsulların yığılması üçün kafi şərtlər tapmışdır. Bu üsulların Volter tipli inteqral tənliklərin həllində yeni istiqamət olduğunu nəzərə alaraq,o, çoxaddımlı və hibrid üsulların kəsişməsində yerləşən üsullar qurmuş və bu üsulları Volter tipli inteqral və inteqro-diferensial tənliklərin həllinə tətbiq etmişdir.

V.R.İbrahimov xüsusi test tənliklərinin köməyi ilə Volter tipli inteqral və inteqro-diferensial tənliklərin həlli üçün geniş dayanıqlıq oblastına malik üsullar qurmuşdur.

Həmçinin simmetrik üsullar qurmuşdur, hansi ki, onlari simmetrik sərhədli Volter tipli inteqral tənliklərin həllinə tətbiq etmişdir. Daha yüksək dəqiqliyə və genişlənmiş dayaniqliq oblastina malik ,dayaniqli üsullarin qurulması və onların ADT-in,Volter tipli inteqral və inteqro-diferensial tənliklərin həllinə tətbiqi məqsədi ilə V.R.İbrahimov hibrid üsullardan və irəliyə qaçma üsullarindan istifadə etmişdir.

V.R.İbrahimov PCI2010 и PCI2012International conference dedicated to the 85th anniversary of Professor Yahya Mamedov,The 5th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications və The 6th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications kimi bir sıra konfranslarin təşkilat komitəsinin üzvlərindən olmuşdur.

Əmək fəaliyyəti

 

Публикации

 • Многошаговые методы решений задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений : Диссертация на соиск. учен. степ. доктора физ.-мат. наук : 01.01.07[6][7][8][9]
 • О некоторых свойствах экстраполяции Ричардсона. Диф. урав. № 12,1990.
 • Об одной связи между порядком и степенью для устойчивой  формулы с забеганием вперед. Ж. Вычис. мат. и мат.физ.,№ 7 1990.
 • On the maximal degree of the k-step Obrechkoff’s method. Bulletin of Iranian Mathematical Sociaty.Vol.28, №1, 2002.[10]
 • On one application of forward jumping methods. Applied Numerical Mathematics. Volume 72, October 2013  [11]
 • Application of the hybrid method with constant coefficients to solving the integro-differential equations of first order. World Congress: 9th International conference on mathematical problems in engineering, aerospace and sciences, Vienna, Austria, 10-14 July  2012.
 • The application of the hybrid method to solving the Volterra integro-differential equation. World Congress on Engineering 2013, London, U.K., 3-5 July, 2013[12].
 • Об исследованиях многошаговых методов с постоянными коэффициентами. Монография/ LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013.[13][14]

Примечания

 1. Ибрагимов В.Р..
 2. PCI2010.
 3. PCI2012.
 4. Əməkdar Müəllim.
 5. Вычислительная математика.
 6. Многошаговые методы решений задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений : Диссертация на соиск. учен. степ. доктора физ.-мат. наук : 01.01.07.
 7. Многошаговые методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений.
 8. Многошаговые методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений.
 9. Многошаговые методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений.
 10. 10.   [http://irandanesh.febpco.com/FileEssay/m451-2-v28n1-1387-10-1-mm1.pdf ON THE MAXIMAL DEGREE OF THE K�STEP OBRECHKOFFS METHOD].
 11. 11.   On one application of forward jumping methods.
 12. 12.   [http://www.iaeng.org/publication/WCE2013/WCE2013_pp186-190.pdf The Application of the Hybrid Method to Solving the Volterra  Integro -differential Equation].
 13. 13.   Об исследованиях многошаговых методов с постоянными коэффициентами.
 14. 14.   Об исследованиях многошаговых методов с постоянными коэффициентами.

 

Ссылки  (uyğun məlumatlar  aşağıdakı müxtəlif  saytlarda verilmişdir)

 1. https://www.newikis.com/ru/wiki/%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%84
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Vagif_Rza_Ibrahimov
 3. https://ru.wiki2.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%84
 4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Ибрагимов,_Вагиф
 5. http://sedmoyden.in.ua/novosti-ukrainy/item/12835-1453502373
 6. http://ru-wiki.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%84
 7. http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%84
 8. http://www.azeribalasi.com/archive/index.php/t-81186.html
 9. http://tvrain.in.ua/novosti-ukrainy/item/3199-1453534043
 10. https://www.researchgate.net/profile/Vagif_Ibrahimov-yahoo
 11. http://www.science.gov.az/forms/chlenyikorrespondentyi/3076-bing
 12. http://isi.az/az/content/86-yandex
 13. https://www.linkedin.com/in/vagif-ibrahimov-abaa1511b-yandex
 14. https://encyclopaedia.bid/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%84-yandex
 15. http://e-wiki.org/ru/wiki/%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%84
 16. http://euro-math-soc.eu/users/vagif-ibrahimov
 17. https://mathscinet.ams.org/mathscinet/MRAuthorID/193336
 18. http://iape-conference.org/index.php/accepted-papers/25-papers/renewable-energy/98-vagif-ibrahimov

 

II. Belə bir adı olan bir çox insan var. Bunlardan ən məşhurları Vaqif İbrahimov Rza ogludur.

Hesablama riyaziyyatında alimdir. Adi diferensial, integral və integro-diferensial tənliklərin həlli üçün müxtəlif üsulları tətbiq edir.

Volterra tipli integral tənliklərinin həlli üçün xüsusi üsullar hazırlanmışdır.

Riyaziyyat və elm sahələrinə həsr olunmuş böyük beynəlxalq konfransların təşkilatçılığıdır.

Ссылки

1. http://otvet.expert/kto-takoy-vagif-ibragimov-1235299

2.http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1463244-kto-takoj-vagif-ibragimov.html

 

III Vagif Rza Ibrahimov is an Azerbaijani mathematician who is working in the field of computational mathematics. He researches the construction and application of the multistep multiderivative methods with the constant coefficients to solving ordinary differential equation, integral equation with the variably boundaries and integro-differential equation of Volterra type. Ibrahimov has found the maximal values of the degrees of stable and unstable MMM. The investigation of the relationship between the order and degree for a multistep method can be considered complete. He has constructed the hybrid methods with the highest degree which have applied to solving above mentioned equations and investigated the numerical solution of initial value problem of the high order ODE. For this aim he constructed effective methods.

Ссылки

 


1.https://duckduckgo.com/Vagif_Ibrahimov?iax=1&ia=about
(Amerikanın informatsiya bazası)

2.http://wpedia.goo.ne.jp/enwiki/Vagif_Ibrahimov_Rza_oglu

IV. Вагиф Ибрагимов Рза оглу (родился 9 мая 1947 года в селе Джагри Нахичеванского района) известный ученый в области вычислительной математики.

11 отношений: Обыкновенное дифференциальное уравнение, Нахичевань, Формула, ЮНЕСКО, Интегральное уравнение,Интегральное уравнение Вольтерра, Интегро-дифференциальные уравнения, Бакинский Государственный Университет,Вычислительная математика, Вито Вольтерра , Доктор наук.


Elmi əsərləri haqqında məlumatlar ı aşağıdakı :

 1. http://www.wseas.us/e-library/conferences/2012/Montreux/MMISE/MMISE-00.pdf
 2. http://www.eudoxuspress.com/images/JAFA-VOL-9--2014.pdf
 3. http://ftp.math.utah.edu/pub/tex/bib/toc/applnummath.html
 4. http://studydoc.ru/doc/857270/primenenie-gibridnyh-metodov-k-resheniyu
 5. http://internationalscienceorganisation.org/publication/11120
 6. http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.V.%20Ibrahimov.QT.&newsearch=true
 7. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/abstractKeywords.jsp?reload=true&arnumber=6486391
 8. http://www.oalib.com/search?type=0&oldType=0&kw=Vagif+Ibrahimov%2C+m.n.+imanova&searchField=authors&__multiselect_searchField=&fromYear=&toYear=&pageNo=1
 9. http://www.oalib.com/paper/2144323#.Vw0rMNSLTIU
 10. http://www.wikiwand.com/ru/%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%84
 11. http://www.amazon.co.uk/issledovaniyakh-mnogoshagovykh-metodov-postoyannymi-koeffitsientami/dp/3659329177
 12. http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=zvmmf&paperid=3233&option_lang=eng
 13. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/004155539090044S
 14. http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=zvmmf&paperid=3233&option_lang=eng
 15. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/004155539090044S
 16. http://www.oalib.com/references/8590910
 17. http://en.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=47363
 18. http://www.payscale.com/research/US/Job=Production_Supervisor/Salary/47d3ccaa/Grand-Rapids-MI
 19. http://fizmathim.com/mnogoshagovye-metody-resheniya-zadachi-koshi-dlya-obyknovennyh-differentsialnyh-uravneniy
 20. http://www.sciencedomain.org/documents/BJAST-WoK-2.jpg
 21. http://www.sciencedomain.org/documents/BJAST-WoK-1.jpg
 22. http://www.pjsor.com/index.php/pjsor/article/viewFile/294/204
 23. http://pjsor.com/index.php/pjsor/article/viewFile/294/204
 24. http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-41515-9_44
 25. http://www.naturalspublishing.com/files/published/5arw2z486cxx33.pdf
 26. http://www.m-hikari.com/ams/ams-2013/ams-97-100-2013/imanovaAMS97-100-2013.pdf
 27. http://scitation.aip.org/content/aip/proceeding/aipcp/10.1063/1.4765535
 28. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6486392&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D6486392
 29. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6486391&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D6486391
 30. http://dl.acm.org/citation.cfm?id=321261
 31. http://www.yasni.info/ext.php?url=http%3A%2F%2Fwww.setbook.net%2Fbooks%2F1732953.html&name=%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%84+%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2&showads=1&lc=ru-ru&lg=ru&rg=ru&rip=az
 32. file:///C:/Users/User1/Downloads/Mehdiyeva1422015BJAST22964.pdf
 33. http://static.bsu.az/w8/Xeberler%20Jurnali/Riyaz%20%202011%20%203/5.pdf
 34. http://campus.mst.edu/adsa/contents/v8n2p9.pdf
 35. http://waset.org/publications/2220/on-one-application-of-hybrid-methods-for-solving-volterra-integral-equations
 36. http://search.proquest.com/openview/7453bb14fe93ca32a6da7ed19b9a546f/1?pq-origsite=gscholar&cbl=726335
 37. http://pci2012.science.az/publication/5/en_5-11A_2.doc
 38. https://www.google.az/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju9Mbgjs_NAhWGQBQKHfmECT8QFghYMAc&url=http%3A%2F%2Fpci2012.science.az%2Fpublication%2F5%2Fen_5-11A_1.doc&usg=AFQjCNHHi8rVNFvaCAfwGLKjR5d-fzuJrw
 39. http://web.b.ebscohost.com/abstract?site=ehost&scope=site&jrnl=15591948&AN=92699121&h=QEv1aNKgOafkkfMF%2b%2fEKYWiX%2bSVLXIbpU0Q9VEJ1uL%2fNL9OfDrXR8EuZ%2byh6zT89sa4z5f9cLXEY1S2pHjqS%2bA%3d%3d&crl=c&resultLocal=ErrCrlNoResults&resultNs=Ehost&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d15591948%26AN%3d92699121
 40. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-81-322-2580-5_95
 41. http://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=15485390&AN=85409640&h=H7YTLFKHEWdUEUns0G9SYi65tvgIxTMrAIpLOTSFeh1xVy%2fb1CZtmgAKoqDHGy%2bZWZa%2bwKfwkTKfk9O09FdK%2bA%3d%3d&crl=f&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d15485390%26AN%3d85409640
 42. https://invenio.itam.cas.cz/search?ln=en&p=Vagif+Ibrahimov&f=author
 43. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vagif_Ibrahimov_Rza_oglu.jpg
Bookmark and Share