Vaqif Qasımov

Vaqif Qasımov

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,dosent

İş telefonu: (+994) 12 510 33 64

e-mail: ka@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1954-cü il, noyabrın 8-də Bakı şəhərində anadan olub.

1961-1971-ci illərdə Bakı şəhər 7 №-li orta məktəbdə oxuyub.

1971-1976-cı illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1979-cu ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir bir övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1971-1976,tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1979-1981,aspirant,Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1985, f.-r.e.n.,«cəbri üzərində Hilbert modulunun tam xətti qrupunun homotopik xassələri»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2006- h/h ,kafedra müdiri, Cəbr və həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1996- 2002, kafedra müdiri, Cəbr və topologiya kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1994- h/h , dosent, Cəbr və həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1985-1994, baş müəllim, Cəbr və topologiya kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1979-1985, müəllim, Cəbr və topologiya kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1976-1979, mühəndis-proqramçı, AMEA-nın Kibernetika İnstitutu

Apardığı dərslər: Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi , Cəbrin müasir problemləri, Çoxhədlilər nəzəriyyəsi, Riyazi məntiq, Topologiya.

30-a yaxın elmi məqalə və 4 elmi kitabın müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Toplogiya, Cəbr, Təsvirlər nəzəriyyəsi, Homotopiya nəzəriyyəsi, Bul cəbrləri.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1977, Minsk, Belorusiya: Beynəlxalq topoloji konfrans
 • 1980, Voronej, Rusiya:Voronej riyaziyyat qış məktəbi
 • 1981, Leninqrad, Rusiya: Beynəlxalq topoloji konfrans
 • 1988, Bakı,Azərbaycan: Beynəlxalq topoloji konfrans
 • 1997, Kırıkkala,Türkiyə:Uluslararası matematik simpoziumu
 • 2007, Zəncan, İran:İran riyaziyyatçılarının illik konfransı

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Группоиды асимптотических действий.- Материалы научной конференции, посвященной 85-летию А.Ш. Габибзаде, БГУ, 2001, стр.50.
 2. О некоторых свойствах группоидов.- Материалы научной конференции, посвященной 85-летию А.Ш. Габибзаде, БГУ, 2001, стр.51.
 3. Топологические свойства асимптотического действия группы Z+Z.-Материалы научной конференции, «Современные проблемы математики» БГУ, 2001, стр.63-66.
 4. Topology properties of asymptotic actions.- International Workshop «Topology and Related Topics», Moscow State University. 2001,pp.9-10.
 5. Groupoids and asymptotic actions.- International Conference on applicable General Topology. 2001,pp.2.
 6. Асимптотические представления и порожденные ими категории.- Вестник Бакинского Государственного Университета, серия физико-математических наук, 2002 г., №2, с.131-137.
 7. Asymptotic representations and the categories caused by them.- Third. Joint Seminar. On Applied Mathematics, Baku, 2002,pp.75-76.
 8. Categories and asymptotic representations connected to them.-The fourth International Conferece «Internet-Education Science»,2004,Azərbaycan,Ukrayna,pp.118-121.
 9. Алгебра гладких функций на квазипериодических многообразиях.- Материалы международной конференции «Топологические и вариационные методы нелинейного анализа и их приложения»ВГУ,2005,стр.3-7.

KITABLAR

 1. Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi.- I cild, T.İsmayıl,Bakı,1998, 300 səh.
 2. Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi, Qruplar və halqalar, Çoxhədlilər və genişlənmələr.- II cild, BDU, Bakı,1999, 150 səh.
 3. Ardıcıllıqlar cəbri.- BDU, Bakı,1999,70 səh.
 4. Topologiya və onun bəzi tətbiqləri.- RN Novruz-94, Bakı,2006,20 ç.v.z
 5. 1995-1997,Beynəlxalq elm fondu (SOROS) 1997,TUBİTAK proqramı
Bookmark and Share