Vaqif Qasımov

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,dosent

İş telefonu: (+994) 12 510 33 64

e-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1954-cü il, noyabrın 8-də Bakı şəhərində anadan olub.

1961-1971-ci illərdə Bakı şəhər 7 №-li orta məktəbdə oxuyub.

1971-1976-cı illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1979-cu ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir bir övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1971-1976,tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1979-1981,aspirant,Mexanika-riyaziyyat fakültəsi,BDU

1985, f.-r.e.n.,«cəbri üzərində Hilbert modulunun tam xətti qrupunun homotopik xassələri»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2006- 2017 ,kafedra müdiri, Cəbr və həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1996- 2002, kafedra müdiri, Cəbr və topologiya kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1994- h/h , dosent, Cəbr və həndəsə kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1985-1994, baş müəllim, Cəbr və topologiya kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1979-1985, müəllim, Cəbr və topologiya kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1976-1979, mühəndis-proqramçı, AMEA-nın Kibernetika İnstitutu

Apardığı dərslər: Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi , Cəbrin müasir problemləri, Çoxhədlilər nəzəriyyəsi, Riyazi məntiq, Topologiya.

30-a yaxın elmi məqalə və 4 elmi kitabın müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Toplogiya, Cəbr, Təsvirlər nəzəriyyəsi, Homotopiya nəzəriyyəsi, Bul cəbrləri.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1977, Minsk, Belorusiya: Beynəlxalq topoloji konfrans
 • 1980, Voronej, Rusiya:Voronej riyaziyyat qış məktəbi
 • 1981, Leninqrad, Rusiya: Beynəlxalq topoloji konfrans
 • 1988, Bakı,Azərbaycan: Beynəlxalq topoloji konfrans
 • 1997, Kırıkkala,Türkiyə:Uluslararası matematik simpoziumu
 • 2007, Zəncan, İran:İran riyaziyyatçılarının illik konfransı
 • 2014 July 3-7,Mövzu- «Mackenzie obstruction for existing of transitive Lie algebroid, Obstruction generated by coupling  (simply connected case)»,
 • 2014,International Congress of Mathematicians., Korea, Seoul Mövzu- “Mackenzie obstruction for existing of transitive Lie algebroid”.,
 • 2015.İnternational Conference K-Thoery,  C*-Algebras and Topology of Manifolds III., China, Harbin, August 24-28, Mövzu- “Mackenzie obstruction for existing of transitive Lie algebroid, part II”.,
 • 2016.Conference Glances at Manifolds II., Poland,  Krakow 6-11 July Mövzu- “About automorphisms of generalized algebra of Heisenberg”.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Группоиды асимптотических действий.- Материалы научной конференции, посвященной 85-летию А.Ш. Габибзаде, БГУ, 2001, стр.50.
 2. О некоторых свойствах группоидов.- Материалы научной конференции, посвященной 85-летию А.Ш. Габибзаде, БГУ, 2001, стр.51.
 3. Топологические свойства асимптотического действия группы Z+Z.-Материалы научной конференции, «Современные проблемы математики» БГУ, 2001, стр.63-66.
 4. Topology properties of asymptotic actions.- International Workshop «Topology and Related Topics», Moscow State University. 2001,pp.9-10.
 5. Groupoids and asymptotic actions.- International Conference on applicable General Topology. 2001,pp.2.
 6. Асимптотические представления и порожденные ими категории.- Вестник Бакинского Государственного Университета, серия физико-математических наук, 2002 г., №2, с.131-137.
 7. Asymptotic representations and the categories caused by them.- Third. Joint Seminar. On Applied Mathematics, Baku, 2002,pp.75-76.
 8. Categories and asymptotic representations connected to them.-The fourth International Conferece «Internet-Education Science»,2004,Azərbaycan,Ukrayna,pp.118-121.
 9. Алгебра гладких функций на квазипериодических многообразиях.- Материалы международной конференции «Топологические и вариационные методы нелинейного анализа и их приложения»ВГУ,2005,стр.3-7.
 10. Asympthotic representations and the categories caused by them. Third. Joint Seminar On Applied Mathematics, Baku. P.75-76.2002.
 11. Topological properties of asumpthotic actions. International Workshop “Topology and Related Topics”, Moscow State University., p 9-10 2001.
 12. Асимптотические представления и порожденные ими категории. BDU –nun Xəbərləri, № 2, səh. 131-137, 2002.
 13. « funksiyalar cəbri üzərində verilən modulların bəzi homomorfizmləri haqqında» Respublika Elmi konfransının materialları. 22 may 2014, səh.137.
 14. «Kohomoloji halqaların vahidlər qruppu haqqında». «Mexanikanın klassik və müasir problemləri» adlı Respublika Elmi konfransının materialları. 22 may 2014, səh. 136.
 15. «Stofel-Hitni ədədləri ilə kobordizmlər arasındakı əlaqələr» «Mexanikanın klassik və müasir problemləri» adlı Respublika Elmi konfransının materialları. 22 may 2014, səh.139.
 16. «Set kateqoriyasında monx monoidi və onun doğurduğu sərbəst cəbr haqqında» «Mexanikanın klassik və müasir problemləri» adlı Respublika Elmi konfransının materialları. 22 may 2014, səh.134
 17. «Set və Аlgebra kateqoriyaları arasında bir uyğunluğ haqqında» «Mexanikanın klassik və müasir problemləri» adlı Respublika Elmi konfransının materialları. 22 may 2014, səh. 135.
 18. Obstruction for the Existence of a Transitive Lie Algebroid. ISSN 1061-9208, Russian Journal of Mathematical Physics, Vol.22(1), № 4, 2014, pp.544-548.
 19. Li cəbrlərində təbəqələnmələr və avtomorfizmlər qrupu. “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Resp. Elmi konf. mat-rı, 20-21 may, 2015-ci il, Bakı, səh. 61-62.
 20. Cəbri və həndəsi obyektlərdə faktorizasiya. “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Resp. Elmi konf. mat-rı, 20-21 may, 2015-ci il, Bakı, səh. 62-63.
 21. “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Resp. Elmi konf. mat-rı, 20-21 may, 2015-ci il, Bakı, səh. 63-65.
 22. O vıçislenii prepətstviy Makenzi. Beynəlxalq elmi konfransın materialları, 10 dekabr  2015-ci il, Bakı, səh. 257-261.
 23. Çıxıqların bəzi cəbri strukturları. “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları, 2014-cü il, Bakı, səh. 80-81.
 24. Li cəbrlərində təbəqələnmələr və avtomorfizmlər qrupu. “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” Respublika elmi konfransının materialları, 2015-ci il, Bakı, səh. 61-62.
 25. Cəbri və həndəsi obyektlərdə faktorizasiya. “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” Respublika elmi konfransının materialları, 2015-ci il, Bakı, səh. 62-63.
 26. “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” Respublika elmi konfransının materialları., 2015-ci il, Bakı, səh. 63-65.
 27. O vıçislenii prepətstviy Makenzi. professor Yəhya Məmmədovun anadan olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları, 2015-ci il, Bakı, səh. 257-261.
 28. Li cəbroidlərinin kohomologiyaları haqqında. “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” Respublika elmi konfransının materialları., Bakı 2017, səh.70.
 29. O koqomoloqiəx alqebroidov i qruppoidov Li. “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” Respublika elmi konfransının materialları. 02-03 noyabr, Bakı 2017, səh.201
 30. Li cəbroidlərinin kohomologiyaları haqqında AMEA-nın müxbir üzvü, tanınmış alim və görkəmli riyaziyyatçı, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları. 02-03 noyabr, Bakı 2017, səh.70
 31. О когомологиях алгеброидов и группоидов Ли. AMEA-nın müxbir üzvü, tanınmış alim və görkəmli riyaziyyatçı, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları. 02-03 noyabr, Bakı 2017, səh.201
 32. О подгруппе группы автоморфизмов специального вида. Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konfransının materialları. Bakı 17-18 may 2018.
 33. Автоморфизмы некоторого класса алгеброидов Ли. Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konfransının materialları. Bakı 17-18 may 2018.
 34. О некоторых свойствах когомологий алгеброидов Ли. Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konfransının materialları. Bakı 17-18 may 2018.

 


KITABLAR

 1. Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi, I cild Dərs vəsaiti Bakı, BDU 1998.,311 s.
 2. Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi, II cild.Dərs vəsaiti.Bakı, BDU 1999.163 s.
 3. Topologiyanın bəzi elementləri. Metodik vəsaitBakı, BDU 2002. 11 s.
 4. Ardıcıllıqlar cəbri.Dərs vəsaiti.Bakı, BDU 2003.76 s.
 5. Əsas cəbri strukturlara aid çalışmalar.Dərs vəsaiti.Bakı, BDU 2009.70 s.
 6. Topologiya və onun bəzi tətbiqləri. Monoqrafiya.Bakı, 2006.315 s.
 7. Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi.Dərslik.Bakı, BDU 2012.435 s.
 8. Əsas cəbri strukturlara aid çalışmalar və onların həllərinə aid nümunələr.Dərs vəsaiti.Bakı, BDU 2017.76 s.
 9. “Cəbrdən məsələ və misallar-1”, dərs vəsaiti, Bakı 2017
Bookmark and Share