Vüsalə Qasımova

Vüsalə Qasımova

İş telefonu: (+994) 12 510 33 64

e-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1982-ci il, martın 4-də Şamaxı şəhərində anadan olub.

1989-1993-cü illərdə Moskva şəhəri 5 saylı orta məktəbində, 1993-1999-cu illərdə Bakı şəhəri 158 saylı orta məktəbdə oxuyub.

1999-2003-cü illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin bakalavr pilləsində, 2003-2005-ci illərdə magistratura pilləsində təhsil alıb və fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

2012-ci ildən AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Diferensial tənliklər şöbəsinin dissertantıdır.

2006-cı ildən hal-hazıra qədər Bakı Dövlət Universiteti  Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin “Cəbr və həndəsə” kafedrasında çalışır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1999-2003-cü illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin bakalavr pilləsində, 2003-2005-ci illərdə magistratura pilləsində təhsil alıb və fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

2012-ci ildən AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Diferensial tənliklər şöbəsinin dissertantıdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2006-cı ildən BDU-da çalışır.

Apardığı dərslər: Riyaziyyat ixtisası: Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi – 1,2,3; Riyaziyyat müəllimliyi ixtisası: Cəbr – 1,2,3; Mexanika ixtisası: Cəbr; Fizika fakültəsi: Ali cəbr

11 elmi əsərin müəllifidir.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Исследование решения почти всюду одномерной смешанной задачи для одного нелинейного уравнения Кортовега-де Фриза-Бюргерса Тезисы научной конференции, посвященной 75-летию члена-корреспондента НАНА, заслуженного деятеля науки, лауреата Государственной Премии, доктора физико-матема-тических наук, профессора Я.Д.Мамедова Бакы 2006, 1 səh.
 2. О связях квазипериодических многообразий со страфицированными многообразиями. AMEA-nın müxbir üzvü, fizika-riyiziyyat elmləri doktoru, professor Q.T.Əhmədovun anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransının tezisləri. Bakı, 17 dekabr 2007, 1 səh
 3. Kommutativ  halqanın spektrində topoloji strukturun təyin edilməsinin xassələri Bakı Dövlət Universitetinin 90-illik yubileyinə həsr olunmuş tələbə, magistrant, aspirant və gənc tədqiqatçıların «Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri» adlı elmi konfransının materialları. Bakı, 29 aprel 2009, 1 səh
 4. Global existence and nonexistence results for a class of semilinear hyperbolic system. Math Methods in the Applied Sciences (16 jan 2012), pp.1133-1144
 5. Глобальная разрешимость задачи для систем полулинейных уравнений четвертого порядка. AMEA, Məruzələr, LXVIII cild, №2, 2012, səh.24-31
 6. Задача Коши для одного класса систем полулинейных гиперболических уравнений четвертого порядка. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVII Respublika elmi konfransının materialları. Bakı 2013, səh.7-9.
 7. Mathematics and mechanics series of physical-technical & mathematical seience. ХХХЫЫЫ №1, «Elm», Baku 2013, pp.13-20
 8. Задачи Коши для систем двух полулинейных гиперболических уравнений с диссипациями и с анизотропными эллиптическими частями. Рийазиййат вя Механиканын актуал проблемляри, Щ.Ялийевин анадан олмасынын 90 иллик йубилейиня щяср олунмуш Бейнялхалг конфранс, Bakı 29-31 may 2013, səh.148-149.
 9. Existence and nonexistence of global solution of Cauchy problem for a class of system of semi-linear hyperbolic equations of fourth order with damping. Proccedings of IMM, “Elm”, June 2014, vol.40, no.1, pp. 80-92.
 10. Смешанная задача для полулинейных гиперболических систем четвертого порядка «BDU Xəbərləri» 2015.
 11. Global Existence and energy decay of solution for a class system of fourth order semi-linear hyperbolic with damping and source terms Institute of Mathematics and Mechanics of NAS of Azerbaijan, «Mathematical analysis, Differential Equations and their Applecations» MADEA 7, september 08-13, Bakı 2015.
 12. Mixed Problem for one Class Semilinear Fourth-order Hyperbolic Systems. International Ecoenergy Academy ISSN: 1560-4055 Caspian journal of applied mathematics ecology and economics Volume 5 №1 July 2017 page 16-24
 13. On the Non-Existence of Global Solutions of the Mixed Problem for One System of the Fourth Order Semilinear Hyperbolic Equations. Applied Mathematical Sciences, HIKARI Ltd, ISSN: 1312-885X, Vol. 12, 2018, no. 11, 505 - 515
Bookmark and Share