Xalid Məmmədov

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

İş telefonu: +(994) 12 510 34 28

e-mail:  xalid1955.20.09@gmail.com

 

QISA  BİOQRAFİK  MƏLUMAT

1955- ci il sentyabrın 20- də Qərbi Azərbaycanda anadan olub

1963-1973- cü illərdə orta məktəbdə oxuyub

1973-1978- ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin Mexanika şöbəsində təhsil alıb

Ailəlidir, iki övladı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1973-1978, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1982-1986, A.N.Tupolev adına Kazan Aviasiya İnstitutunda “Materiallar müqaviməti”  kafedrasında prof. V.N.Paymuşinin rəhbərliyi altında məqsədli aspiranturada oxumuşdur

1988, f.-r.e.n., “Nazik örtüklərin hissə-hissə kəsilməz deformasiyalanan özüllərlə kontakt qarşılıqlı təsir məsələləri”

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

Hal-hazırda, baş müəllim, Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1994-2010, böyük elmi işçi, AMEA Riyaziyyat və mexanika institutu

1989-1994, elmi işçi, AMEA Riyaziyyat və mexanika institutu

1986-1989, mühəndis, AMEA Riyaziyyat və mexanika institutu Xüsusi konstruktor bürosu

1983-1986, aspirant,  Kazan Aviasiya İnstitutunda

1980-1983, mühəndis,AMEA Riyaziyyat və mexanika institutu Xüsusi konstruktor bürosu

1978-1980, baş labarant, AMEA Riyaziyyat və mexanika institutu Xüsusi konstruktor bürosu

Apardığı dərslər:Bütöv mühit mexanikası, Elastiklik və plastiklik nəzəriyyəsi, Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası, Deformasiya olunan bərk cisimlər mexanikasının problemləri

19 elmi məqalənin və iki metodik vəsaitin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1985 Третья Всесоюзная конференция "Смешанные задачи механики деформируемого тела" г. Харьков.

1986 Вторая Всесоюзная конференция "Современные проблемы строительной механики и прочности летательных аппаратов" г. Самара

2016.IХ Всероссийская конференция по механике деформируемых твердых тел г.Воронеж

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. К проблеме контактного взаимодействия оболочек с упругими основаниями.Исследования по теории оболочек: Тр. Семинара / АН СССР. Казан. филиал. Казан. физ. –техн. ин-т. Казань,1984.Вып.17,Ч. 2.–с. 52-61.
 2. Об одном подходе к исследованию контактного взаимодействия тонких оболочек с упругими опорными основаниями на контуре.Мат.7респ.Конф. молодых ученых по математике и механике, Баку, 12-15 мая 1986 г., Кн. 2. Баку, 1987.- с. 245-250.
 3. Численное  решение  осесимметричных  задач контактного  взаимодействия  оболочек  вращения с деформируемыми  основаниями Вопросы  прочности  тонкостенных  авиационных  конструкций. – Казань,  1987. -с. 121-127.
 4. Decomposition  problem  for  a class  of  shell structural  elements.Proc/ of IMM  NAS  of  Azerb.  -2003. vol. 18 (26). – p. 163-168.
 5. Refined  methods  for  investigation  of  defaulted  mode  of  adjoint structural  elements  of  shell.Trans.  of  Azerb. NAS. Ser. of phys-  techn. & math. Sci. – 2005. – vol. XXV,  №1,  Math. & Mech. – p. 161-166.
 6. Оболочка  вращения,  взаимодействующая  с  упругими  деформируемыми  элементами  на  контуре, находящейся  под действием  параллельных  сил.Тез. конф. по физ.,  мат. и техн. наукам. / Нахичевань. 2008. – с. 116.
 7. Распространение  температуры  в  трех слойной   среде.Теоретическая  и  прикладная  механика.  – 2010, №3, с. 54-57.
 8. Исследование напряженно- деформированного состояния оболочек вращения с упругими опорными элементами на контуре. AMEA-nın müxbir üzvü fizika-riyaziyyat elmlər doktoru, professor Y.Ə. Əmənzadənin anadan olmasının 100-illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın materialları 22-may BDU 2014-cü il  s. 209-215.
 9. Об одном методе решений задач эластикодинамики. AMEA-nın müxbir üzvü fizika-riyaziyyat elmlər doktoru, professor Y.Ə. Əmənzadənin anadan olmasının 100-illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın materialları 22-may BDU 2014-cü il  s. 261-265
 10. Об одном методе исследования задачи о контактном взаимодействии тонких оболочек с упругими опорными основаниями на контуре .Əməkdar elm xadimi, professor Əmir Şamil oğlu Həbibzadənin anadan olmasının 100-cü ildönümünə həsr olunmuş”Funksional analiz və onun tətbiqləri” adlı respublika elmi konfrasının materialları Bakı 2016-cı il, səh.161-166.
 11. Об одной задаче панельного флаттера пластинки из композитного материала.Механика деформируемого твердого тела: сборник трудов IX Всероссийской конференции, Воронеж, 12-15 сентября 2016г-Воронеж:: Изадельство «Научно- исследовательские публикации». 2016. стр.49-50.
 12. Пластический изгиб прямоугольной пластинки при продолжающемся нагружении. AMEA-nın müxbir üzvü, anınmış alim və görkəmli riyaziyyatçı,fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və  Mexanikanın aktual problemləri” Respublika elmi konfransının materialları (02-03 noyabr 2017-ci il) Bakı-2017,səh.259-261
 13. Dispers özlü maye ilə dolu borularda dalğa məsələsinin tədqiqi BDU Azərbaycan xalqının ümummilli  lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual probləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları (17-18 may) 2017-cı  il ,səh.130-132
 14. Yumşaq özüllərlə qarşılıqlı təsirdə olan örtüklərin tədqiqi BDU Azərbaycan xalqının ümummilli  lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual probləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları (17-18 may) 2017-cı  il ,səh.106-108
 15. Обратная задача с интегральным условием переопределения для уравнения колебаний балки Математика,ее приложения и математическое образование (МПМО17). Материалы VI Международной конференции 26июня-1июля 2017г.,г.Улан-Удэ, Байкал,стр.270-275
Bookmark and Share