Yaşar Mehrəliyev


Yaşar Mehrəliyev

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru , professor.

İş telefonu: (+994) 12 439 08 21

e-mail:yashar_aze@mail.ru


QISA
BİOQRAFİK MƏLUMAT

1959-cu il, sentiyabrın 30-da Qərbi Azərbaycanın Qafan rayonunda anadan olub.

1966-1976-cı illərdə Qafan rayonunun Gığı kənd orta məktəbində oxuyub.

1977-1982-ci illərdə BDU-nun mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1983-cü ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1977-1982, tələbə, mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1988-1990, dissertant, mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1994, f.-r.e.n., «Petrovski mənada parabolik olan ikitərtibli tənliklər üçün ümumi sərhəd şərtli tərs məsələlər»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1998- h/h, Dekan müavini, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1999- h/h, dosent, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1988-1999, baş müəllim, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1995-1997, müəllim, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1985-1995, baş elmi işçi, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1983-1985,mühəndis, Hesablama mərkəzi, BDU

Apardığı dərslər: Diferensial tənliklər, Riyazi fizika tənlikləri, Xüsusi törəməli tənliklər üçün tərs məsələlər.

91 elmi məqalənin müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün ümumi sərhəd şərtli, lokal, qeyri-lokal,klassik olmayan sərhəd şərtli düz və tərs məsələlər.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

  • 2000,Zəncan, İran: «Tətbiqi riyaziyyat üzrə ikinci beynəlxalq birləşmiş seminar»
  • 2008, Nalçik, Rusiya: «Rusiya-Azərbaycan beynəlxalq Elbrus simpoziumu»
  • 2008, Gəncə, Azərbaycan: « Riyazi nəzəryyələr, onların tətbiqi və tədrisi sahəsində olan problemlər » beynəlxalq konfransı

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

Об одной нелокальной краевой задаче для псевдогиперболического уравнения четвертого порядка.-BDU-nun xəbərləri,fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, №1, 2006, стр.27-32

Об одной краевой задаче для дифференциального уравнения с частными производными четвертого порядка.-BDU-nun xəbərləri,fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, №2, 2006, стр.16-23

Об одной краевой задаче для псевдогиперболического уравнения четвертого порядка с периодическими краевыми условиями.Тезисы Международной конференции по математике и механике, посвященной 70-летию члена-корреспондента НАНА проф.Б.А.Искендеров, стр.126

Нелокальная обратная задача с интегральными условиями для псевдогиперболического уравнения четвертого порядка.-BDU-nun xəbərləri,fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, №3, 2007, стр.27-32

Об одной нелокальной краевой задаче для псевдогиперболического уравнения третьего порядка.-BDU-nun xəbərləri,fizika-riyaziyyat elmləri seriyası №1, 2008, стр.84-91

Об одной нелокальной краевой задаче для псевдогиперболического уравнения третьего порядка.Вестник Бакинс.Гос. Унив. Серия физ.-мат. Наук, №1,2008,ст.84-91.

Обратная задача для псевдопараболического уравнения четвертого порядка с несамосопряженными краевыми условиями. Вестник Бак.Гос.Ун-та. Серия физ.-мат.наук, №2, 2008,стр.16-18.

Одна обратная задача для псевдогиперболического уравнения четвертого порядка с несамосопряженными краевыми задачами. Международный Российско-Азербайджанский симпозиум «Уравнения смеш.типа и родств.проблемы анализа и информат.» Мат.Эльбрус 12-17 мая,2008г,ст.119-120

Одна нелокальная обратная задача для псевдогиперболического уравнения четвертого порядка. Gəncə Dövlət Un-ti Riyazi nəzəriyyələr, onların tətbiqi və tədris sahəsində olan probl. Beynəlxalq konf.Konfransın mater.,Gəncə,2008, səh.37-41.

Об одной обратной краевой задаче для параболического уравнения второго порядка с неклассическими краевыми условиями.Международная коференция «Современные проблемы вычислительной математики и математической физики» Памяти академика А.А.Самарского 90-летию со дня рождения стр.212, Москва, 2009.

On a periodic boundary value problem for an equation of stratified liquid vibrations.Transactions issue mathematics and mechanics series of physical-technical & mathematical science XXIX, N1,Page 121, 131 Baku-2009
Solution of a boundary value  problem for a  second  order parabolic equation with non- classic boundary condition. Proceedings of institute of mathematcs  and mechancs p 59-68 BAKU -2008.

Об одной обратной краевой задаче для параболического уравнения второго порядка с неклассическими краевыми условиями. Международная конференция «Современные проблемы вычислительной математики и математической физики» Памяти академика А.А.Самарского 90-летию со дня рождения стр.212, Москва, 2009.

On a periodic boundary value problem for an equation of stratified liquid vibrations. Transactions issue mathematics and mechanics series of physical-technical & mathematical science XXIX, №1, Page 121, 131 Baku-2009.

Solution of a boundary value problem for a  second  order parabolic equation with non- classic boundary condition. Proceedings of Institute of Mathematics and Mechanics p.59-68, Baku -2008.

Об одной краевой задаче для полулинейного уравнения колебаний стратифицированной жидкости с периодическими краевыми условиями. Тезисы Международной конференции, посвященной 80-летнему юбилею академика Ф. Г. Максудова. С 55-56 Баку 2010.

Об одной смешанной задаче для гиперболического уравнения второго порядка с неклассическими краевыми условиями. Тезисы Международной конференции, посвященной 80-летнему юбилею академика Ф. Г. Максудова. С 228-230  Баку 2010.

Обратна задача для параболического уравнения второго порядка с несамосопряженными краевыми условиями. Научно-технический журнал, Воронеж, С. 22-23, №1, 2010.

Об одной нелокальной краевой задаче для одного уравнения Буссинеска четвертого порядка. Журнал научных публикациям аспирантов и докторантов  стр. 158-162 №3 (45)   Курск 2010.

Об одной краевой задаче для псевдопараболического уравнения третьего порядка с несамосопряженными краевыми условиями. Tələbələr, magistrantlar, aspirantlar və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı ənənəvi elmi konfransının materialları, s.72  Bakı-2010.

Решение нелокальной краевой задачи для одного дифференциального уравнения с частными производными четвертого порядка. Tələbələr, magistrantlar, aspirantlar və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı ənənəvi elmi konfransının materialları. s.72-73 Bakı-2010.

Обратная задача для одного псевдогиперболического уравнения четвертого порядка с периодическими краевыми условиями. Известия  педагогического университета, Баку 2010, №3,с.16-24.

Решение одной нелокальной  краевой задачи для уравнения с частными производными четвертого порядка. «Технологии и методики в образовании» научно-технический журнал. Воронеж, №2, 2010, с.27-32.

Обратная краевая  задача с интегральными условиями для    гиперболического уравнения второго порядка.   Молодой ученый ежемесячный научный журнал, №6(17), 2010, г.Чита, с.9-15.

Решение одной нелокальной краевой задачи для псевдогипер­бо­лического уравнения четверто­го порядка. Журнал Актуальные проблемы гу­ма­нитарных и естественных наук, Москва, 2010г., №4, стр. 11-17.

Об одной краевой задачи для псевдо­гиперболического уравнения четвертого порядка типа Соболева с несамосопряженными граничными условиями. Материалы ХІІІ Международная науч­ная конференция им. акад. М. Кравчука, Киев, 2010 г., с.269.

Решение одной краевой задачи для гиперболического уравнения второ­го порядка с интегральными усло­ви­ями. Международная конференция по диф­ференциальным уравнениям и динамическим системам, Москва, 2010 г., с.130-131

Solution of a boundary value problem for a fourth order pseudohyperbolic equation with non-classical boundary conditions. Abstracts of 3rd International Conference for Young Mathematicians on Differential Equations and Applications dedicated to Yaroslav Lopatynsky, Lviv, 2010

Bookmark and Share