Yaşar Mehrəliyev

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru , professor.

İş telefonu: (+994) 12 439 08 21

e-mail:[email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1959-cu il, sentiyabrın 30-da

Qərbi Azərbaycanın Qafan rayonunda anadan olub.

1966-1976-cı illərdə Qafan rayonunun Gığı kənd orta məktəbində oxuyub.

1977-1982-ci illərdə BDU-nun mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1983-cü ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1977-1982, tələbə, mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1988-1990, dissertant, mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1994, f.-r.e.n., «Petrovski mənada parabolik olan ikitərtibli tənliklər üçün ümumi sərhəd şərtli tərs məsələlər»

2015, R.ü.e.d., Bir sinif xüsusi törəməli diferensial tənliklər üçün tərs sərhəd məsələsi

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2018- h/h, Kafedra mediri
1998- 2018, Dekan müavini, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1999- h/h, dosent, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1988-1999, baş müəllim, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1995-1997, müəllim, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1985-1995, baş elmi işçi, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1983-1985,mühəndis, Hesablama mərkəzi, BDU

Apardığı dərslər: Diferensial tənliklər, Riyazi fizika tənlikləri, Xüsusi törəməli tənliklər üçün tərs məsələlər.

202 elmi məqalənin müəllifidir.

2 Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru yetişdirmişdir

ELMİ MARAQ DAİRƏSİ

 • Riyazi fizika tənlikləri
 • Xüsusi törəməli tənliklər üçün düz və tərs sərhəd məsələləri
 • Diferensial tənliklərin spektral nəzəriyyəsi
 • Qeyri-xətti funksional analiz

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2000,Zəncan, İran: «Tətbiqi riyaziyyat üzrə ikinci beynəlxalq birləşmiş seminar»
 • 2008, Nalçik, Rusiya: «Rusiya-Azərbaycan beynəlxalq Elbrus simpoziumu»
 • 2008, Gəncə, Azərbaycan: « Riyazi nəzəryyələr, onların tətbiqi və tədrisi sahəsində olan problemlər » beynəlxalq konfransı
 • 2011, Самара, Россия: Международная конференция “Дифференциальные уравне­ние и их приложения”
 • 2011, Kyiv, Ukraine: XV International Conference on Dynamical System Modeling and Stability Investigation
 • 2012, L'viv, Ukraine: International Conference dedicated to the 120-th anniversary of Stefan Banach
 • 2013, Kyiv, Ukraine: XVI International Conference on Dynamical System Modeling and Stability Investigation
 • 2013, Ankara, Turkey: The 12th International Workshop on Dynamical Systems and Applications
 • 2013, Minsk, Belarus: International Conference dedicated to the 95th anniversary of Ye.A. Barbashin
 • 2017, Saransk, Russia: XIII International scientific conference "Differential equations and their applications in mathematical modeling"
 • 2017, Thanyaburi, Thailand: The 2­nd IEEE International Conference on Science and Technology (TICST 2017)

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Обратная краевая задача для параболического уравнения с нелокальными краевыми условиями. Вестник Бакинского Государственного Университета.  Серия физико-математических наук,  №1, 1998, с.116-121.
 2. Задача об определении неизвестного коэффициента и свободного члена параболического уравнения. Вестник Бакинского Государственного Университета.  Серия физико-математических наук, 2002, №2, с.139-147.
 3. Задача об определении неизвестного коэффициента и свободного члена дифференциального уравнения с частными производными высокого порядка. Вестник Бакинского Государственного Университета. Серия физико-математических наук.  2003, №1, с.44-56.
 4. Investigation of a classical solition of a nonsalf-adjoint one-dimensional inverse boundary value problem for a higher order differential equation. Transactions issue mathematics and mechanics series of physical-technical & mathematical science ХХЫЫ, №4, Baku-2002, с.174-184.
 5. Исследование классичексого  решения одномерной обратной краевой задачи для полулинейных псевдлгиперболического уравнений высокого порядка. Вестник Бакинского Государственного Университета.  Серия физико-математических наук. 2003, №2, с.5-15.
 6. Задача об определении неизвестного коэффицента полулинейнго  псевдогиперболического уравнения высокого порядка. Вестник Бакинского Государственного Университета.  Серия физико-математических наук.  2003, №, с.5-12.
 7. . Investigation of a classical solition of one-dimensional inverse boundary value problem for semi-linear  pseudoparabolic equations of the second order. Transactions issue mathematics and mechanics series of physical-technical & mathematical science ХХЫЫI, №4, Baku- 2003, с.141-148.
 8. The inverse boundary  value problem for a hiqher order nonlinear pseudoparabolic equation with nonseff-adjoint boundary  conditions. Transactions issue mathematics and mechanics series of physical-technical & mathematical science ХХI, №4, Baku- 2004, с.151-156.
 9. Об одной некольной краевой задачи для псевдогиперболического уравнения четвертого порядка. Вестник Бакинского Государственного Университета. Серия физико-математических наук .  2006, №1, с.27-32.
 10. Об одной краевой задаче для дифференциального уравнения с частными производными четвертого порядка с периодическими краевыми условиями. Вестник Бакинского Государственного Университета.  Серия физико-математических наук .  2006, №2, с.13-23.
 11. On a boundary value problem for a fourth order pseudo hyperbolic equation with periodic boundary conditions. National Academy of Scienes of Azerbaijan Proceedings of  NAS of Azerbaijan, 2006, с.67-74.
 12. Об одной краевой задаче для псевдогиперболического уравнения третьего  порядка с периодическими краевыми условиями. Вестник Бакинского Государственного Университета.  Серия физико-математических наук. 2006, №4, с.20-25.
 13. Об одной краевой задаче для уравнения колебаний стратифицированной жидкости. Transactions  issue mathematics and mechanics series of phusical-techical mathematical science. Baku-2006, №7, p.26-34.
 14. Нелокальная обратная задача с интегральными условиями для псевдогиперболического уравнения четвёртого порядка. Вестник Бакинского Государственного Университета.  Серия физико-математических наук,  2007, №3, с.32-40.
 15. The Solution of nomlolocal Boumdaru Vallue problem for a fourth orderpariial differential equation.1мягаля1Transactions  issue mathematics and mechanics series of phusical-techical mathematical science. Baku-2007, XXVII, №7, p.135-142.
 16. Solution of a boundary value  problem for a  second  order parabolic equation with non- classic boundary condition.1мягаля1National Academy of Scienes of Azerbaijan Proceedings of institute of mathematcs  and mechancs,  BAKU -2008, p. 33-42.
 17. Об одной нелокальной краевой задаче для псевдогиперболического уравнения третьего порядка. Вестник Бакинского Государственного Университета. Серия физико-математических наук, №1, 2008, с.84-91.
 18. Об одной обратной краевой задаяе для дифференциального уравнения с частными производными четвертого порядка. Новые технологии в образовании. Воронеж 2008, №1, с.60-66.
 19. Обратна  задача для псевдопараболического уравнения четвертого порядка с несамосопряженными краевыми условиями. Вестник Бакинского Государственного Университета.  Серия физико-математических наук .  2008, №2, с.16-18.
 20. Solution of a boundary value  problem for a  second  order parabolic equation with non- classic boundary condition. National Academy of Scienes of Azerbaijan Proceedings of institute of mathematcs  and mechancs,  BAKU -2008, p.59-68.
 21. On a periodic boundary value problem for an equation of stratified liquid vibrations. Transactions issue mathematics and mechanics series of physical-technical & mathematical science XXIX, №1, Baku-2009, p.121-131.
 22. The  solution of a boundary value problem for a second order parabolic equation with integral conditions.National Academy of Scienes of Azerbaijan Proceedings of institute of mathematcs  and mechancs, BAKU -2009, p.91-105.
 23. Обратная задача для параболического уравнения второго порядка с несамосопряженными краевыми условиями. Научно-технический журнал, Воронеж, №1, 2010, с.22-32.
 24. Об одной нелокальной краевый задаче для одного уравнения Буссинеска четвертого порядка. Журнал научных публикацим аспирантов и докторантов  №3 (45)   Курск 2010, с.158-162.
 25. . Обратная задача для одного псевдогиперболического уравнения четвертого порядка с периодическими краевыми условиями. Известия  педагогического университета, Баку 2010, №3, с.16-24.
 26. . Решение одной нелокальной  краевой задачи для уравнения с частными производными четвертого порядка. «Технологии и методики в образовании» научно-технический журнал. Воронеж, №2, 2010, с.27-32.
 27. . Обратная краевая задача с интегральными условиями для гиперболического уравнения второго порядка. Молодой ученый Ежемесячный научный журнал, №6(17), 2010, г.Чита, с.9-15.
 28. Решение одной нелокальной краевой задачи для псевдогипер­бо­лического уравнения четверто­го порядка. Журнал Актуальные проблемы гу­ма­нитарных и естественных наук, Москва, 2010г., №4, с.11-17.
 29. Обратная задача с интегралными условиями для дифференциалного  уравнения с частными производными четвертого порядка. Вестник Бакинского Государственного Университета.  Серия физико-математических наук .  2010, №3, с.5-12.
 30. Обратная краевая задача с интегральными условиями для гиперболического уравнения второго порядка. Доклады Академии Наук Республики Таджикистан, 2010, том 53, № 4, с.248-256.
 31. A non-local boundary value problem with integral conditions for a second order hyperbolic equation. Journal of Quality Measurement and Analysis.Volume 7, Issue1, 2011, p.27-40.
 32. Обратная краевая задача с интегральным условием для псевдопараболического уравнения третьего порядка. Журнал Актуальные проблемы гу­ма­нитарных и естественных наук, Москва, 2011г., №8, с.13-19.
 33. . Обратная краевая задача для эллиптического уравнения второго порядка. Вестник Бакинского Государственного Университета.  Серия физико-математических наук, 2011, №2, с.31-39.
 34. Обратная краевая  задача для дифференциалного  уравнения с частными производными четвертого порядка с интегральным условием. Вестник Южно- Уральского Государсевенного Университета, Серия математика, механика, физика выпуск 5 №32[249], 2011, с.51-56.
 35. Обратная краевая задача с интегральными условиями для гиперболического уравнения второго порядка. Доклады Академии Наук Республики Таджикистан 2011, т.53, № 4, с.248-256.
 36. On a periodic boundary value propiem for an equation of stratified liquid vibrations. Journal of Contemporaru Applied Matematics  2011,  v.1., №2, p.55-56.
 37. Об одной обратной краевой задаче  для  гиперболического  уравнения второго  порядка с интегральным условием первого рода. Вестник Брянского  Государственного Университета,  Точные и естественные науки, №4, 2011, с.22-28.
 38. Мегралиев Я.Т уравнения второго порядка. Вестник Тверского  Государственного Университета, №35, 2011, с.25-38.
 39. Мещралийев Й.Т. Investigation of the classical solution of a boundary value problem for a second order parabolic equation with non-classical boundary conditions. Transactions issue mathematics and mechanics series of physical-technical & mathematical science, Baku-2011, XXXI, №4, p.121-132.
 40. A non-local boundary value problem with integral conditions for a fourth order psevdohyperbolic equation. International Journal of Mathematical Archive-3(2)2012, p.519-527.
 41. Обратная краевая задача дляэллиптического уравнения второго порядка с дополнительным интегральным условием. Вестник Удмуртского Университета, Матматика Меканика, Компьютерные науки, 2012, вып.1, с.32-40.
 42. An inverse boundary value problem for a fourth order elliptic equation. Proceedings of institute of mathematcs  and mechancs,  ХХХВЫ, Baku -2012, p.75-90.
 43. A time-nonlocal boundary value problem for equation of homogeneous bar motion. Вестник Киевского Нацианального Университета имени Т.Шевченка, Математика, механика, 2012, с.20-23.
 44. . Обратная краевая задача с интегральным условием для псевдопараболического уравнения четвертого порядка. Вестник Кыргызского Национального Университета имени Жусупа Баласагына, Выпуск 2, 2012, с.45-52.
 45. Обратная краевая задача для одного уравнения Буссинеска четвертого порядка с допольнительным интегральным условием. Известия Академии наук республики Таджикистан отделение физико-мктематических, химических, геологических и технических наук, №1 (146), 2012 г, с.19-31.
 46. Обратная краевая задача для эллиптического уравнения второго порядка с неклассическим краевым условием.1мягаля1Вестник Бакинского Государственного Университета.  Серия физико-математических наук .  2012, №4, с.17-25.
 47. Обратная краевая задача для эллиптического уравнения четвертого порядка на плоскости. Математический Ниститут им. В.А.Стеклова, Российской Академии Наук, Министерство Образования и Науки Российской Федерации, Самарский Государственный Технический Университет, Самарский Государственный Университет, Математическая физика и ее приложения, Третья международная конференция (Самара, 27 августа-1 сентября, 2012 г.), с.205-206.
 48. О разрешимости одной обратной краевой задачи для дифференциального уравнения с частными производными четвертого порядка. Вестник Тихоокеанского Государственного Университета, Математика и информатика,  2012 № 4 (27), с.25-34.
 49. On an inverse boundary value problem for a second order elliptic equation with integral condition. Visnyk of the Lviv university, series Mechanics and Mathematics, Issue 77, Scientific journal, Published 1-2 issues per year, Published since 1965, Ivan Franko National University of Lviv, 2012, p.145-156.
 50. Об одной обратной краевой задаче для эллиптического уравнения второго порядка с интегральным условием первого рода. Труды Института Математики и Механики УрО РАН, том 19, №1, Екатеринбург, 2013, с.226-235.
 51. Обратная краевая задача для уравнения Буссинеска – Лява с дополнительным интегральным условием. Сибирский журнал индустриальной математики, Январь-март, 2013, Том XVI, № 1 (53), с.75-83.
 52. О разрешимости одной обратной краевой задачи для псевдогиперболического уравнения четвертого порядка с дополнительным интегральным условием. Известия высших учебных заведений Поволжский регион, физико-математические науки, №1 (25), 2013, с.19-33.
 53. Обратная краевая задача для уравнения изгиба тонких пластинок с дополнительным интегральным условием. Дальневосточный математический журнал, 2013, том 13, №1, с.83-101.
 54. On one inverse boundary value problem for second order elliptic equations with non-classical boundary conditions. National Academy of Sciences of Azerbaijan Proceedings of institute of mathematcs  and mechancs, XXXVIII, Baku – 2013, p.57-72.
 55. Обратная нелокальная краевая задача для уравнения  движения однородной балки.  Сумгаитский  Государственный Университет. Научные известия. Раздел естественных и технических  наук. 2013. том 13, №2, с.18-24.
 56. Обратная краевая  задача  для одного гиперболического уравнения  третьего порядка, описывающего распространение продольных волн в  диспергирующей среде. Вестник Бакинского Государственного Университета.  Серия физико-математических наук .  2013, №2,с.77-88.
 57. On solvability of an inverse boundary value problem for the Boussinesq–Love equation. Журнал Сибирского федерального университета. Серия «Математика и физика», 2013,  том 6,  выпуск 4, с. 485–494.
 58. On an Inverse Boundary Value Problem for the Partial Differential Equation of the Third Order with Integral Condition. Applied Mathematical Sciences, vol. 7, 2013, no. 110, p. 5491-5503.
 59. Обратная краевая задача для одного уравнения Буссинеска четвертого порядка с интегральным условием. Чебышевский сб., 14:4 (2013),  167–179.
 60. Об одной обратной краевой задаче для эллиптического уравнения второго порядка с дополнительными интегральными условиями. Владикавк. матем. журн., 15:4 (2013),  30–43.
 61. О разрешимости одной обратной краевой задачи для гиперболического уравнения второго порядка. Проблемы физики, математики и техники, № 4 (17), 2013, p.63–67.
 62. On Solvability of an Inverse Boundary Value Problem for a Fourth Order Elliptic Equation. Journal of Mathematics and System Scirnce, Vol.3, number 11, November 2013, p.560-566.
 63. Об одной нелокальной обратной краевой задаче для гиперболического уравнения второго порядка. Вестник Тверского Государственного Университета, №41, 2013, с.27-38.
 64. Inverse Boundary Value Problem for the Pseudoparabolic Equation of Third Order with Periodic and Integral Conditions. Applied Mathematical Sciences, Vol. 8, 2014, no. 23,  p. 1145-1155.
 65. On an Invwrse Boundary Value Problem for a Fourth Order Elliptic Equation with Integral Condition. Abstract and applied Analysis, Volume 2014, Article ID 858516, 10 p.
 66. An Inverse Boundary Value Problem for a Second Order Elliptic Equation in a Rectangle. Mathematical Modelling and Analysis, pp. 241-256.
 67. . Oб одной обратной краевой  задаче для гиперболического уравнения второго порядка с  неклассическими краевими условиями. ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК РАН, 2014, том  457, № 4, с. 398–402.
 68. . Oб одной обратной краевой  задаче для псевдопараболического уравнения третьего порядка с  интегральным условием первого рода. Украинский математический вестник,2014, т.11, № 2, с.240-249.
 69. Determination of an Unknown Coefficient in the Third Order Pseudoparabolic Equation with Non-Self-Adjoint Boundary Conditions. Journal of Applied MathematicsVolume 2014, Article ID 358696, 7 pages.
 70. О задаче идентификации линейного источника для эллиптического уравнения второго порядка с интегральным  условием. Национальная академия наук Беларуси Труды Института математики. 2013. Том 21. № 2. С. 128–141.
 71. On the Identification of a Linear Source for the Second Order Hyperbolic Equation with Integral Condition. Applied Mathematical Sciences, Vol. 9, 2015, no. 30, 1463-1473 HIKARI Ltd, www.m-hikari.com
 72. . On Solvability of an Inverse Boundary Value Problem for Pseudo Hyperbolic Equation of the Fourth Order. Journal of Mathematics Research: Vol. 7. No. 2; 2015 ISSN 1916-9795 E-ISSN 1916-9809 Published by Canadian Center of Science and Education, pp.101-109.
 73. On an inverse boundary-value problem for a pseudoparabolic third-order equation with integral condition of the first kind. Journal of Mathematical Sciences, Vol. 204, No. 3, January, 2015, pp. 343- 350.
 74. A Boundary Value Problem for the Equation of Motion of a Homogeneous Bar with Periodic Conditions. American Journal of Applied Mathematics and Statistics, 2015, Vol. 3, No. 6, 252-256.
 75. . Обратная краевая задача для гиперболического уравнения второго порядка с интегральным условием первого рода. Проблемы физики, математики и техники,, 2016, выпуск 1(26), 42–47.
 76. On an Inverse Boundary Value Problem for the Boussinesq-Love Equation with an Integral Condition. Applied Mathematical Sciences, Vol. 10, 2016, no. 63, 3119 – 3131 HIKARI Ltd, www.m-hikari.com https://doi.org/10.12988/ams.2016.6264.
 77. Solvability of nonlocal inverse boundary-value problem for a second-order parabolic equation with integral conditions. Electronic Journal of Differential Equations, Vol. 2017 (2017), No. 125, pp. 1-14.
 78. On a nonlocal inverse problem with
 79. the integral overdetermination condition for a parabolic equation of second order. International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 116, No. 3, 2017, pp. 601-616.
 80. Inverse problem for a parabolic equation in a rectangle domain with integral conditions. of European Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 10, No. 5, 2017, pp. 981-994.
 81. Basis Properties in Lp of Root Functions of Sturm–Liouville Problem with Spectral Parameter-Dependent Boundary Conditions. Mediterranean Journal of Mathematics, 1 June 2017, 14(3).
 82. Обратная краевая задача для одного уравнения Буссинеска четвертого порядка с нелокальными интегральными по времени условиями второго рода. Вестн. Удмуртск. ун-та. Матем. Мех. Компьют. науки, 26:4 (2016),  503–514.
 83. Обратная краевая задача для одного уравне- ния Буссинеска четвертого порядка с несамосопряженными краевыми и с до- полнительными интегральными условиями. Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика, 2017, выпуск 2, 14–36.
 84. Об одной нелокальной обратной краевой задаче для параболического уравнения второго порядка. Вестн. Южно-Ур. ун- та. Сер. Матем. Мех. Физ., 2017, том 9, выпуск 2, 13–21.
 85. Об одной обратной краевой задаче для гиперболического уравнения третьего порядка. Bakı Universitetinin Xəbərləri, fizika-riyaziyyat elmləri seriyası, N1,2017, səh.21-33.
 86. Nonlocal inverse problem for determination of time derivative coefficient in a second-order parabolic equation. Advances in Differential Equations and Control Processes, Vol. 10, No 5, 2018, pp. 15-36

 

KİTABLAR

 1. Bir tərtibli adi diferensial tənliklər. dərs vəsaiti.Bakı, 1999.
 2. Riyazi Fizika Tənlikləri.,Dərs vəsaiti.,Bakı.,2018.
Bookmark and Share