Yusif Sevdimalıyev

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi,dosent

İş telefonu: (+ 994) 12 510 34 28

e-mail:yusifsev@mail.ru

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1951-cı il, yanvarın 8-də Qərbi Azərbaycanda  Krasnoselo rayonunun Çaykənd kəndində anadan olub.

1958-1964 cü illərdə Çaykənd kəndində, 1964-1966 cı illərdə Azərbaycan Respblikasının Qazax şəhərundə, 1966-1968 ci illərdə isə Bakı şəhəri fizika- riyaziyyat təmayüllü 1 saylı internat məktəbində oxuyub.

1968-1973 cü illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb.

1973-1977-ci illərdə təyinatla BDU-da  işləyib.

1977-1993 cü ilədək SDU-da (keçmiş Sumqayıt ATTM) işləyib.

1992-ci ilin iyunundan 1993-cü ilin noyabrına qədər Sumqayıt şəhər İH-də işləyib.

1994-2014 cü ilədək ARDNŞ-ın “Neftqazelmitədqiqatlayihə” institutunda işləyib.

2000-ci ildən BDU-da saathesabı qaydada dərs aparmış, 2012-ci ildən  etibarən isə yarımştat dosent əvəzi olmuşdur.

2015-ci ildən  tam ştatla BDU-da dosent vəzifəsinə seçilmişdir.

2016-cı ilin yanvarından Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası kafedrasının müdiridir.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1968-1973 tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti

1973-1976 dissertant, Bakı Dövlət  Universiteti

1982-ci il f.-r.e.n.”Qeyri xətti ani elastiki deformasiyanın sürüncəklik deformasiyasında nazik divarlı konstruksiya elementlərinin yükdaşıma qabiliyyətinə təsiri” Azərbaycan Dövlət Universiteti, Bakı şəhəri

1989-cu il  Mexanika kafedrası üzrə dosent

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2016-dan kafedra müdiri,Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası kafedrası,Mexanika-riyaziyyat fakultəsi, BDU

2015-2016, dosent, Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası kafedrası,Mexanika-riyaziyyat fakultəsi, BDU

2014, mühəndis,Praktikal salyuşn Qrup MMC

1994-2014, böyük elmi işçi, laboratoriya müdiri, aparıcı elmi işçi Neftqazelmitədqiqatlayihə institutu, ARDNŞ

1992- 1993 Sumqayıt şəhər İH

1977-1993, assistent, baş müəllim, dosent, kafedra müdiri, Mexanika kafedrası , SDU (keçmiş Sumqayıt ATTM)

1973-1977, mühəndis, baş laborant, laboratoriya müdiri, Nəzəri mexanika kafedrası,Mexanika-riyaziyyat fakultəsi, BDU

1973, Təhsil Nazirliyinin təyinatı, Nəzəri mexanika kafedrası,Mexanika-riyaziyyat fakultəsi, BDU

57 elmi məqalənin və 3 metodik işin müəllifi, ARDNŞ-in  16 indeksləndirilmiş elmi-tədqiqat müqavilələri üzrə hesabat işlərinin rəhbəri və məsul icraçısı .

3 elmlər namizədi yetişdirmişdir

 

TƏDQIQAT SAHƏSI

1. Bütöv mühit mexanikası:

Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası.Maye və qaz mexanikası.

2.Manipulyatorlu robotların dinamikası

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1984, Novosibirsk,SSSR: Всесоюзная конференция по механики деформируемого твердого тела.

1996,Bakı, Azərbaycan:II Международная Каспийская Конференция по Нефти и Газа

2016,Bakı,Azərbaycan: prof. Y.C.Məmmədovun 85 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans

2016, Minsk, Belarusiya: XII Международная  математическая конференция

2016, Voronej, Rusiya: 1Х Всероссийская конференция по механике деформируемых твердых тел

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Устойчивость нелинейно – упрогого стержня при ползучести Тезисы докладов научной конференции аспирантов , Баку , 1975 г.
 2. Устойчивость пологой арки при ползучести Труды научной конферен. ИММ АН Азерб. ССР посвящ. 60 летии Октября, 1978 г.
 3. Выпучивание длинных цилиндрических оболочек при ползучести Ученые записки МВ и ССО Аз. ССР, № 4, 1978
 4. Выпучивание  кольца в условиях неустановившейся  ползучести Деп. в ВИНИТИ , 1981 г., № 4516-81
 5. Выпучивание стержня при ползучести, изготовленного   из нелинейно – упругого материала Деп. в ВИНИТИ , 1981 г., № 45167-81
 6. Устойчивость нелинейной арки при ползучести ДАН АН Азерб. ССР. ,№ 2, 1982 г
 7. К расчету на устойчивость арки при ползучести Изв. АН Арм. ССР,№ 5, 1984 г
 8. К построению алгоритма управления манипуляционных роботов Изв. АН Азерб. ССР, № 4, 1984 г
 9. Определение кинематических характеристик манипуляционных роботов Изд. АзИНЕФТЕХИМ им. М.Азизбеков
 10. Устойчивость при ползучести с учетом мгновенных нелинейных характеристик Тезисы докладов Всесоюзной конференции. Новосибирск, 1984 г.
 11. Сплюшивание цилиндрических оболочек в условиях неустановившейся  ползучести  Изв. АН Арм. ССР, Деп. в ВИНИТИ, 1987 г
 12. Динамика манипуляционных роботов и выбор наилучшей траектории Деп. в АзНИТИ, 1987 г.
 13. Построение алгоритмов управления движением манипуляционных роботов  Изв. АН Азерб. ССР, № 5 ,1987 г
 14. Устойчивость нелинейных вязкоупругих оболочек в условиях ползучести Механика композитных материалов АН Латв. ССР, №7 . 1988 г.
 15. Проектирование цилиндрических оболочек в условиях неустановившейся ползучести Изв. АН Арм. ССР, Механика № 5, 1988, Деп. в ВИНИТИ, 1987 г
 16. Методические указания для самостоятельной работы студентов по теоретической  механике (специальность 0516 ВТУЗ) Изд.АзИНЕФТЕХИМ им. М.Азизбекова, 1989 г.
 17. Об одной задаче роботизации процесса производства алюминиевых теплообменников Изв. АН Азерб. ССР,серия математика , физика и техника ,№ 2, 1990 г.
 18. К вопросу влияния равномерности распределения колодок по дуге ленты на долговечность тормозов Изв. Вузов Нефть и Газ, 1990 ,№ 4
 19. Об одной задаче построения алгоритмов управления движением   манипуляционных роботов с электромеханическим приводом ДАН Аз.ССР,1990 , № 1
 20. Автоматизация транспортной системы роботозированного процесса образования каналов  алюминиевых испарителей Изв. АН Азерб. ССР,серия математика , физика и техника , 1990 г ,№ 3.
 21. Динамический  расчет специального привода автоматической транспортной системы Изв. Вузов Нефть и Газ, 1990 ,№ 8
 22. Устойчивость тонкостенных элементов конструкции при ползучести Тезисы докладов XVII  научной конференции Сумгаитского ВТУЗа , 1990 г.
 23. Qalındivarlı borularda termik gərginliklər və qaz yataqlı bərk süxurların gərginlik və deformasiya vəziyyətinin təyin olunması Sumqayıt ATTM –in professor – müəllim heyətinin XVII elmi konfransının materialları, 1990 – cı il
 24. Nazikdivarlı konstruksiya elementlərinin dayanıqlı məsələsi Sumqayıt ATTM –in professor – müəllim heyətinin XVII elmi konfransının XVII materialları, 1990 – cı il
 25. Mexanikanın ümumi prinsipləri əsasında manipulyatorlu robotların idarə olunmasının alqoritmlərinin qurulması Sumqayıt ATTM –in professor – müəllim heyətinin XVII elmi konfransının XVII materialları, 1990 – cı il
 26. Qeyri bircinsli üzvi elastiki zolaqlarda qərarlaşmamış dalğaların yayıılması məsələsi Sumqayıt ATTM –in professor – müəllim heyətinin XVII elmi konfransının XVII materialları, 1990 – cı il
 27. Выпучивание композитного неоднородного элемента конструкции Труды научной конференции Сумгаитского ВТУЗа , 1991 г.
 28. Решение обратной задачи динамики точки для случая переменной силы, с применением ЭВМ Изд.АзИНЕФТЕХИМ им. М.Азизбекова, 1992 г.
 29. Определение опорных реакций составной конструкции с применением  ЭВМ Изд.АзИНЕФТЕХИМ им. М.Азизбекова, 1989 г.
 30. О модификации вариационного принципа  Мак – Комба , Сандерса и Шлехте для расчета многокомпонентных тел Депонированная рукопись №  2065 – Аз ст 15.11.93 г.
 31. Проблемы связанные с эксплуатацией нефтепромысовых гидротехнических сооружений в условиях интенсивного повышения уровня Каспия и их решение Тезисы II Международной Каспийской Конференции по Нефти и Газа, Баку, 1996
 32. Влияние внешних и эксплуатационных факторов на несущие способности элементов конструкции платформы и установление их сроков безопасной службы Azərbaycan Neft təsərrüfatı ,1977 ,№3
 33. Dəniz stasionar platformalarının layihələndirilməsiSahə inşaat normaları SİN 0136002 – 57 -98
 34. Yeni texnologiya ilə alınan sink diffuziya örtüyünün korroziyaya qarşı davamlılığının dəniz şəraitində tədqiqi“Dənizneftqazlayihə” DETLİ – nin əsərlər toplusu.Bakı, 1999 il.
 35. Daxili təzyiq altında olan nazik divarlı silinirik qabların və boruların möhkəmlik xarakteristikalarının yenidən qiymətləndirilməsi“Dənizneftqazlayihə” DETLİ – nin əsərlər toplusu.Bakı, 2007 il.
 36. Dəniz neft -  mədən hidrotexniki qurğularının məlumat bazasının yaradılması“Dənizneftqazlayihə” DETLİ – nin əsərlər toplusu.Bakı, 2007 il.
 37. Düzbucaqlı anizotrop lövhənin yük götürmə qabiliyyətinin və dayanıqlığının tədqiqiARDNŞ “Neftqazelmitədqiqatlayihə” inst. Elmi əsərlər, 2009
 38. Qeyri – xətti defomasiya olunan qrunt özül üzərində yerləşən dəmir – beton lövhənin hesablanması ARDNŞ” Neftqazelmitədqiqatlayihə “ inst. Elmi əsərlər, (25)2009
 39. Çubuların sürüncəklik deformasiyası prosesində dayanıqlıq məsələsi ARDNŞ “Neftqazelmitədqiqatlayihə” inst. Elmi əsərlər, (25) 2009
 40. Milin elastik deformasiya prosesində möhkəmlik və dayanıqlıq məsələsiARTN Maqistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların konfransının materialları,BDU,2011
 41. Вариационный метод решения задачи предельного состояния многослойного нелинейно – упругого стержня при ползучести Вестник ЧГПУ им.Я.Я.Яковлева, Серия “Механика предельного состояния» 2011, ,№ 1(9),РФ.
 42. Çoxlaylı nazik divarlı örtüklərdə paylanmış qüvvə təsirindən sürüncəklik prosesində yaranmış qabarmanın tədqiqiARTN Maşınşünaslıq, 2012, № 2
 43. Manipulyatorlu robotun riyazi modelinin verilməsi və hərəkət rejiminin optimallaşdırılmasıAMEA müxbir üzvü prof. Y.Ə.Əmənzadənin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş konfransın materialları, BDU, 2014
 44. Конвективная диффузия в жидкостях ARTN BDU – nun 95 – ci ildönümünə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. BDU, 2014
 45. Об одной внешней задаче для конвективной диффузии ARTN Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 92 – ci ildönümünə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. BDU, 2015
 46. Вариационный метод теории пластичности для неоднородных и композиционных тел при облучении Механика композитных материалов. 2016 т.52. № 1,с.105 - 114
 47. səh.135 – 138.
 48. Устойчивость пологой арки при ползучести ARTN Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 93 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri”– adlı Respublika elmi konfransının materialları.BDU, 2016.səh. 164-168
 49. Численное решение задачи, о точечном косом ударе по нитевой сети Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 93 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri”– adlı Respublika elmi konfransının materialları. BDU 2016, səh.160-164
 50. Численное решение задачи о точечном ударе по сети Əməkdar elm xadimi professor Ə.Ş. Həbibzadənin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Funksional analiz və onun tətbiqləri” adlı respublika konfransının materialları, Bakı 2016, səh.65-67
 51. Об одной задаче панельного флаттера пластинки  из композитного материала  Сборник трудов IX Всероссийской конференции  ,,Механика деформируемого твердого  тела “ Воронеж 2016
 52. Об одном методе исследования задачи о контактном взаимодействии тонких оболочек с упругими опорными основаниями на контуре “Funksional analiz və onun tətbiqləri” adlı respublika konfransının materialları, Bakı 2016, səh.161-166.
 53. Variational method of the theory of plasticity for inhomogeneous and composite bodies at irradiationMechanics of Composite Materials,  New York, 2016, Volume 52, Issui 1, pp 73-80
 54. Qeyri – xətti qrunt üzərində dəmir beton lövhənin əyilməsi məsələsi “Nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual məsələləri” akademik M.Rəsulovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika konfransının materialları Şəki 2016,s.269-272.
 55. Sıxılmayan qabarcıqlı özlü mayenin özlü-elastiki boruda rəqsi hərəkəti“Nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual məsələləri” akademik M.Rəsulovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika konfransının materialları Şəki 2016,s. 272-273.
 56. Пузырковое течение баротропной жидкости “Nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual məsələləri” akademik M.Rəsulovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika konfransının materialları Şəki 2016,s.274-278.
 57. Об одной обратной краевой задаче для уравнения изгиба ортотропной пластины  Международная научная конференция.XII Белорусская математическая конференция.Материалы конференции часть 3, Минск 2016 с.100-101.
 58. Об определении несущей способности облученной тонкостепенной конструкции при ползучести. AMEA-nın müxbir üzvü,tanınmış alim və görkəmliriyaziyyatçı,fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və  Mexanikanın aktual problemləri” Respublika elmi konfransının materialları (02-03 noyabr 2017-ci il) Bakı-2017,səh.261-264
 59. Пластический изгиб прямоугольной пластинки при продолжающемся       нагружении. AMEA-nın müxbir üzvü, tanınmış alim və görkəmli riyaziyyatçı,fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və  Mexanikanın aktual problemləri” Respublika elmi konfransının materialları (02-03 noyabr 2017-ci il) Bakı-2017,səh.259-261
 60. Gərginlikli qeyri-xətti anizotrop mühitlərdə dalğaların yayılması haqqında BDU Azərbaycan xalqının ümummilli  lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual probləri” adlı Respublika elmi konfransının materialları (17-18 may) 2017-cı  il ,səh.128-130
 61. Обратная задача с интегральным условием переопределения для уравнения колебаний балки Математика,ее приложения и математическое образование (МПМО17). Материалы VI Международной конференции 26июня-1июля 2017г.,г.Улан-Удэ, Байкал,стр.270-275
 62. Об одной обратной краевой задаче уравнений колебания гибких упругих стержней Актуальные направления научных  исследований XXI века:Теория и практика.Сборник научных трудов по материалам  международной заочной научно-практической  конференции 2017 г.№8 ч.2(34-2), Воронеж, стр.75-78
 63. Gassy fluid flow in elastic-plastic deformable medium Transactions of Azerbaijan NAS,Mechanics issue,Vol.37(7),2017,pag.
 64. Пульсирующее течение двухфазной сжимаемой вязкой жидкости в вязко-упругой трубе. XVIII International Conference Dynamical System Modelling and Stability Investigation, MODELLING &STABILITY, Abstracts of conference reports,Kiev,Ukraine,may 24-26, 2017,pag.135
Bookmark and Share