Ziyatxan Əliyev

Riyaziyyat elmlər doktoru, professor

İş telefonu:  (+994) 12 538 05 82

e-mail: z_aliyev@mail.ru

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1965-ci il martın 8-də Gürcüstan Respublikası Qardabani rayonu Qaracalar kəndində anadan olub.

1971-1981-ci illərdə Qardabani rayonu Qaracalar kənd orta məktəbdində oxuyub və məktəbi qızıl medalla bitirib.

1981-1986-cı illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb və oxuduğu müddətdə Lenin təqaüdçüsü olub.

1988-ci ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir,iki övladı var.

TƏHSİLİ , ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1981-1986, tələbə:  BDU,  Mexanika-riyaziyyat fakültəsi

1988-1990, əyani aspirant, BDU,  Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, "Riyazi analiz" kafedrası

1990, f.-r.e.n., mövzu: "Bəzi xəttiləşdirilməyən məxsusi qiymət məsələlərinin məxsusi elementlərinin (funksiyalarının) xassələri"

2012, r.ü.e.d., mövzu: "Sərhəd şərtlərinə spektral parametr daxil olan dördüncü tərtib diferensial operatorların spektral xassələri".

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2014-h/h, professor: BDU, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, "Riyazi analiz" kafedrası,

2008- 2014, dosent:  BDU, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, "Riyazi analiz" kafedrası,

2004-2008, dosent əvəzi, BDU, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, "Riyazi analiz" kafedrası,

1992-2004, baş müəllim, BDU, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, "Riyazi analiz" kafedrası,

1990-1992, asistent: BDU, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, "Riyazi analiz" kafedrası,

Apardığı dərslər: Riyazi analiz (bakalavr pilləsində), Diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsi, Qeyri-xətti analiz (magistratura pilləsində).

95 elmi məqalənin və 2 dərs vəsaitinin müəllifidir.

 

TƏDQIQAT SAHƏSI

Diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsi, Xüsusi törəməli diferensial tənliklər, Qeyri-xətti analiz, Bifurkasiya nəzəriyyəsi.

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1986, Novosibirsk, Rusiya: Tələbələrin və gənc tədqiqatçıların Beynəlxalq konfransı.
 • 1991, Maxaçqala, Rusiya: Funksional-diferensial tənliklər və onların tətbiqləri: III Şimali Qafqaz Beynəlxalq konfransı.
 • 2004, Bakı, Azərbaycan: RMİ-nin 45 illiyinə həsr olunmuş Mexanika və Riyaziyyat üzrə X Beynəlxalq konfrans.
 • 2005,Bakı, Azərbaycan:AMEA-nın müxbir üzvü, professor İ.T.Məmmədovun 50 illiyinə həsr olunmuş Riyaziyyat və Mexanika üzrə XI beynəlxalq konfrans.
 • 2006, Bakı, Azərbaycan: AMEA-nın müxbir üzvü, professor B.A. İsgəndərovun 70 illiyinə həsr olunmuş Riyaziyyat və Mexanika üzrə XII beynəlxalq konfrans.
 • 2006, Saratov, Rusiya: 13-cü Saratov qış məktəbi, Funksiyalar nəzəriyyəsinin müasir problemləri və onların tətbiqləri.
 • 2008, Saratov, Rusiya: 14-cü Saratov qış məktəbi, Funksiyalar nəzəriyyəsinin müasir problemləri və onların tətbiqləri.
 • 2010, Saratov, Rusiya: 15-ci Saratov qış məktəbi, Funksiyalar nəzəriyyəsinin müasir problemləri və onların tətbiqləri.
 • 2014, Bakı, Azərbaycan: Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri, AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 55 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq  konfrans.
 • 2014, Ganca, Azərbaycan: "Riyaziyyat və İKT-nin tətbiq sahələri. Yeni tədris texnologiyaları." Beynəlxalq konfrans, Ganca Dövlət Universiteti.
 • 2014, Antalya, Türkiyə: "Riyaziyyat və Tətbiqi Riyaziyyat sahəsində son nailiyyətlər" I Beynəlxalq konfransı (İCRAPAM-2014).
 • 2015, Bakı, Azərbaycan: MADEA-7: "Riyazi analiz, Diferensial tənliklər və onların tətbiqləri" Azərbaycan-Türkiyə-Ukrayna Beynəlxalq konfransı.
 • 2015, Antalya, Turkey: AMS 2015: "Riyaziyyat elminin inkişafı" Beynəlxalq Konfransı.
 • 2016, Antalya, Türkiyə: "Riyaziyyat və Tətbiqi Riyaziyyat sahəsində son nailiyyətlər" III Beynəlxalq konfransı (İCRAPAM-2016).
 • 2016, Bakı, Azərbaycan: "Qeyri-harmonik Analiz və Diferensial Operatorlar" Beynəlxalq "Workshop"

 

SEÇIILMIŞ ELMİ ƏSƏRLƏRI

 1. Об одном нелинейном аналоге неявного метода в теории возмущении изолированного собственного значения.  Украинский  Математический Журнал   41(3)  (1989), 340-347.
 2. О глобальной бифуркации решений некоторых нелинеаризируемых задач на собственные значения.  Дифференц. уравнения, 25(1)  (1989),  89-96.
 3. Не дифференцируемые возмущения спектральных задач для пары самосопряженных операторов и глобальная бифуркация. Изв.ВУЗов, "Математика", (1)  (1990), 44-53.
 4. Некоторые глобальные результаты для нелинейных спектральных задач Штурма–Лиувилля четвертого порядка. Дифференц. уравнения, 29(8)  (1993), 1330–1339.
 5. On oscillation properties of the eigenfunctions of a fourth order differential operator. Transactions of NAS of Azerbaijan, Issue Mathematics, Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences 25(4)  (2005), 63-76.
 6. Базисные свойства одной спектральной задачи со спектральным параметром в граничном условии. Математический сборник  197(10) (2006), 65-86.
 7. Некоторые спектральные свойства одной краевой задачи со спектральным параметром в граничном условии. Доклады РАН 411(6) (2006), 741-744.
 8. О базисных свойствах собственных функций одной спектральной задачи со спектральным параметром в граничном условии. Доклады РАН, 412(1)  (2007), 18-21.
 9. О базисности системы собственных функций одной спектральной задачи со спектральным параметром в граничном условии. Дифференц. уравнения  43(7)  (2007),  886-895.
 10. Basis properties of a fourth order differential operator with spectral parameter in the boundary condition. Central Eurоpean Journal of Mathematics, 8(2)  (2010), 378-388.
 11. Базисные свойства корневых функций одной спектральной задачи со спектральным параметром в граничных условиях.  Доклады РАН, 433(5)  (2010),  583-586.
 12. Базисные свойства в пространстве систем корневых функций одной спектральной задачи  со спектральным параметром в граничном условии.  Дифференц.  уравнения  46(6)  (2011), 764-775.
 13. Об осцилляции собственных функций одной спектральной задачи четвертого порядка.  Доклады РАН,  444(3)  (2012),  250-252
 14. О базисных свойствах корневых функций одной краевой задачи  со спектральным параметром в граничных условиях,  Доклады РАН  449(1)  (2013),  7-10.
 15. Базисные свойства корневых функций задачи Штурма-Лиу-вилля со спектральным параметром в граничных условиях. Доклады РАН  451(5)  (2013),  487-491.
 16. Об одной краевой задаче для гиперболического уравнения второго порядка с неклассическими краевыми условиями. Доклады РАН  457(4)  (2014),  398-402.
 17. Осцилляционные свойства  собственных функций вполне регулярных систем Штурма четвертого порядка.  Доклады РАН  459(1)  (2014),  7-9.
 18. Some global results for  non-linear fourth order eigenvalue problems, Central European Journal of Mathematics, 12(12)  (2014), 1811-1828.
 19. Some global results for nonlinear Sturm-Liouville problems with spectral parameter in the boundary condition. Annales Polonici mathematici 115(1)  (2015),  75-88.
 20. Дефектная базисность системы корневых функций задачи Штурма-Лиувилля со спектральным параметром в граничных условиях, Дифференц.  уравнения  51(10)  5(201), 1259-1276.
 21. Oscillation properties for the equation of the relativistic quantum theory, Applied Mathematics and Computation 271 (2015),  308-316.
 22. Global bifurcation for nonlinear Dirac problems, Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations (46)  (2016), 1–14.
 23. Об осцилляции собственных вектор-функции одномерного оператора Дирака. Доклады РАН 469(3)  (2016), 273–277.
 24. О глобальной бифуркации решений некоторых нелинейных задач на собственные значения для обыкновенных дифференциальных уравнений четвертого порядка, Математический сборник, 207(12)  (2016), 3-29.

 

KİTABLAR

Vektor meydanının fırlanması nəzəriyyəsinin elementləri və onların bəzi tətbiqləri. Bakı Dövlət Universiteti nəşriyyatı, 2007.

Diferensial operatorların spektral nəzəriyyəsinə giriş. Bakı Dövlət Universiteti nəşriyyatı, 2016.

Bookmark and Share