ELAN

20/09/2022

29 sentyabr 2022-ci il  saat 10:15-də Mexanika-riyaziyyat fakültəsində 506-cı auditoriyada elmi seminar keçiriləcəkdir. Seminarda Diferensial və inteqral tənliklər kafedrasının elmlər doktoru proqramı üzrə doktorantı, f.r.e.n., dosent Elvin Əzizbəyov  “İkinci tərtib parabolik tənliklər üçün qeyri-lokal şərtli tərs sərhəd məsələləri” mövzusunda çıxış edəcəkdir.

Məruzədə tərs məsələlər, onların təstnifatı və tətbiq sahələri haqqında məlumat veriləcək, birölçülü və ikiölçülü parabolik tənliklər üçün həm zaman, həm də fəza dəyişənlərinə görə qeyri-lokal şərtli tərs sərhəd məsələlərinin klassik həllinin varlığı və yeganəliyi göstəriləcəkdir. Sonra baxılan tərs məsələlərə uyğun bəzi ədədi nümunələr veriləcək, onların MatLab riyazi proqram paketindən istifadə etməklə ədədi həlləri və qrafikləri nümayiş olunacaqdır.

 

 

 

On September 29, 2022 at 10:15 am, the scientific seminar of the Faculty of Mechanics and Mathematics will be held in  auditorium 506. At the seminar the doctoral student of the department of Differential and integral equations, Ph.d., associate professor, Elvin Azizbayov will speech on the theme “Inverse boundary value problems for the second-order parabolic equations with nonlocal boundary conditions”.

In the report, the speaker will talk about the theory of inverse boundary-value problems, classifications of inverse problems, and their applications. Then, the presenter will show the existence and uniqueness of the classical solution of the non-local inverse boundary value problems for both time and space variables for one-dimensional and two-dimensional parabolic equations. Further, some numerical examples corresponding to the considered inverse problems will be given, and their numerical solutions and graphs will be demonstrated using the MatLab mathematical software package.

 

 

29 сентября 2022 года в 10:15 в аудитории 506 состоится научный семинар механико-математического факультета. На семинаре выступит докторант кафедры дифференциальных и интегральных уравнений, к.ф.м.н., доцент, Эльвин Азизбеков на тему «Обратные краевые задачи для параболических уравнений второго порядка с нелокальными краевыми условиями».

В докладе докладчик расскажет о теории обратных краевых задач, классификациях обратных задач и их приложениях. Затем будет показано существование и единственность классического решения нелокальных обратных краевых задач как для временных, так и для пространственных переменных для одномерных и двумерных параболических уравнений. Далее будут приведены некоторые численные примеры, соответствующие рассмотренным обратным задачам, а их численные решения и графики будут продемонстрированы с помощью пакета математических программ MatLab.

Bookmark and Share