E L A N

01/01/2022

11.01.2022-ci il tarixində saat 1400 da BFD 2.17  Dissertasiya şurasında  Səbuhi  Eldar oğlu   Abdullayevin  “  Lİ cəbroid və  qruppoidləri  və qeyri səlis modullar kateqoriyası   nda    funktorların  xassələri ”  (  1210.01 - Topologiya )  mövzusunda  fəlsəfə doktoru

dissertasiyasının müdafiəsi   keçiriləcəkdir.
Maraqlananlar iştirak edə bilər.


Zahid Xəlilov küçəsi 23, əsas bina, IV mərtəbə, kitabxana.

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9mcLTxxWj8q9v9gxHVJnhaLm_6Ii7IkvJQVtArFO5gc1%40thread.tacv2/1640598756034?context=%7b%22Tid%22%3a%22a43125d1-0f89-4fa4-99ab-5474c89fdd42%22%2c%22Oid%22%3a%228866243c-7458-4a9a-9551-ff39606a7d62%22%7d

 

Bookmark and Share