Fakültəmizdə ağır itki üz verib.

17/04/2014

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1951-ci il mayın 24-də Bakıda anadan olub

1958-1968-ci illərdə 150 saylı Bakı şəhər orta məktəbdə oxuyub

1968-1973-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültələrində «Mexanika» ixtisası üzrə təhsil alıb

Ailəlidir, iki övladı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1968-1973, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1977, f.r.e.n., «Elastiki anizotrop ikirabitəli yarımmüstəvi üçün əsas sərhəd məsələləri»

1991, f.r.e.d., «Zədələnən irsi mühitlərin deformasiyalanması və dağılması»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1992 - h/h , professor, Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU.

1985-1992 dosent,Nəzəri mexanika və bütöv mühit mexanikası kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU.

1980-1985 baş müəllim, Nəzəri mexanika kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1979-1980 baş elmi işçi, Yarımkeçiricilər fizikası laboratoriyası, BDU

1974-1979, assistent, Nəzəri mexanika kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1973-1974, baş mühəndis, Nəzəri mexanika kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

Apardığı dərslər: Nəzəri mexanika, Bütöv mühit mexanikası, Materiallar müqaviməti, Elastiklik və plastiklik nəzəriyyasi

111 məqalənin və iki kitabın müəlifidir

10 elmi namizədi hazırlayib

TƏDQIQAT SAHƏSI

Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1995, Riqa, Latviya: «Kompozit materiallar mexanikası», IX Beynəlxalq konfrans
1998, S.Peterburq,Rusiya:Beynəlxalq konfrans «Yeraltı şəhər: qeotexnoloqiya və memarlıq»
2000, Moskva, Rusiya: Qeotexnikada kompyutor üsullarının tətbiqinə aid Beynəlxalq konfrans
2001, İstanbul,Türkiyə: «Qrunt mexanikası və mühəndis qeotexnikası», XV Beynəlxalq konfrans
2003, Azov, Rusiya: Elastiklik nəzəriyyəsi üzrə III Ümümrusiya konfrans
2006, Riqa, Latviya: «Kompozit materiallar mexanikası» XIV Beynəlxalq konfrans
2008, Riqa, Latviya: «Kompozit materiallar mexanikası» XV Beynəlxalq konfrans

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI
Reaksiyaya malik olan bərk cismin modeli və onun biomexanikanın dinamik məsələlərinə tətbiqi. 1985
Kompozit strukturların deformasiyalanmasının və səpələnmiş dağılmasının mexanizmi. 1992
Zadələnən laylı sistemlərin qeyri elastiki dağılmasının geyri xətti dinamikası. 1995
Zadələnən anizotrop mühitdə magistral çatın yayılması. 1998
Anizotrop nazimçarxın səpələnmiş dağılması. 2005
Bioelastiki cismin qeyri xətti modeli. 2007

KITABLAR
Çoxrabitəli quraşıq elastiki mühit məsələlərinin həlli üsulları. 1999
Qrunt əsasların hesablanmasının Vinkler üsulu. 1999

Bookmark and Share