Mexanika-riyaziyyat fakültəsi aliminin məqaləsi Clarivate Analytics bazası tərəfindən indekslənən jurnalda dərc olunub

09/07/2020

Məqalədə oturacağı şarın xarici olan sonsuz silindirdə əmsalları məhdud, ölçülən, zaman arqumentinə nəzərən periodik olan zəif əlaqəli ikinci tərtib yarım-xətti iki parabolik tənliklər sisteminə baxılır. Qeyri xəttiliyin xarakterindən asılı olaraq bu sistemin müsbət periodik qlobal həllərinin varlığı məsələsi tədqiq olunur. Belə həllərin yoxluğunu təmin edən kafi şərt tapılır. Misal üzərində göstərilir ki, alınan kafi şərt dəqiqdir.

Məqaləni oxumaq üçün aşağıdakı linkə keçid edə bilərsiz:

https://link.springer.com/article/10.1134/S0012266120060051

Bookmark and Share