Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin növbəti elmi semiarı

04/04/2018

Məruzədə qeyri-müntəzəm cırlaşan ikinci tərtib elliptik tənliklər sinfinə baxılacaq. Məsələnin həlli üçün çəkili Fridrixs və Sobolev tipli bərabərsizliklər isbat olunacaqdır. Sonra anizatrop çəkili Sobolev fəzasında bu tənliklər üçün birinci sərhəd məsələsinin birqiymətli zəif həll olunması haqqında danışılacaqdır.

Arzu edənləri seminara dəvət edirik.

Bookmark and Share