Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin növbəti seminarı keçirilib

10/04/2018

Məruzədə qeyri-müntəzəm cırlaşan ikinci tərtib elliptik tənliklər sinfinə baxılıb. Məsələnin həlli üçün çəkili Fridrixs və Sobolev tipli bərabərsizliklər isbat olunmuşdur. Sonra anizatrop çəkili Sobolev fəzasında bu tənliklər üçün birinci sərhəd məsələsinin birqiymətli zəif həll olunması haqqında danışılılıb.

Sonra məruzəçi seminar iştirakçıları tərəfindən verilən sulları cavablandırıb.

Bookmark and Share