Növbəti çıxış

25/10/2022

Məruzədə simin qeyri-bircins rəqs tənliyi üçün Koşi məsələsindən bəhs olundu.Bu məsələnin həlli olan funksiyanın iki funksiyanın cəmi şəkilində göstərilə biləcəyi isbat olundu.Və bu həllərin cəmi ilə məsələnin həlli alındığı göstərildi.

Bookmark and Share