Riyaziyyatımızda daha bir itki

24/11/2015

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1934-cü il, avqustun 1-də,Azərbaycan Respublikasının, Tovuz rayonunun aşağı Eyibli kəndində anadan olub.

1942-1952-ci illərdə Tovuz rayonunun aşağı Eyibli kənd orta məktəbində oxuyub.

1953-1958-ci illərdə BDU-nun Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin əyani şö­bə­sin­də təh­sil alıb. Azərbaycanda təhsilin və elmin inkişafındakı xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 oktyabr 2009-cu il tarixli Sərəncamı ilə "Əməkdar müəllim" fəxri adı verilmişdir

1959-cu ildən BDU-da çalışır.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1953-1958, tələbə, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1959-1961, aspirant, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1961, f.-r.e.n., «Kvazi-xətti hiperbolik və parabolik tipli diferensial tənliklər üçün qarışıq məsələnin həllinin tədqiqi»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1988- h/h, professor, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1967-1988, dosent, Diferensial və inteqral tənliklər kafedrası, Mexanika-riyaziyyat fakültəsi, BDU

1961-1967, nəzəri şöbənin müdiri,Hesablama mərkəzi, BDU

Apardığı dərslər: Diferensial tənliklər, Riyazi optimal idarəetmə məsələləri.

120-dən artıq elmi məqalənin və 4 kitabın müəllifidir

25 elmlər namizədi yetişdirmişdir

TƏDQIQAT SAHƏSI

Gecikən arqumentli diferensial tənliklər, Riyazi optimal idarəetmə məsələləri, Diferensial tənliklər üçün qoyulmuş sərhəd məsələləri ,

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2008, Sankt-Peterburq, Russia: «The Second International Conference Tools for Mathematical modelithg»

2000, Zanjan, Iran: «Second Joint Seminar on Applied Mathematics»

2002, Kazan, Rusiya: «VIII Четаевская Международная конференция,Аналитическая механика, устойчивость и управление движением»

2002, Baku, Azerbaijan: «Third Joint Seminar on applied mathematics»

2003, Sumqayıt, Azerbaycan: I Международная научная конференция, Обратные задачи теоретической и математической физики»

2004, Bakı, Azerbaycan: «Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 45 illiyinə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə Beynəlxalq kofrans»

2006, Bakı, Azerbaycan: «AMEA-nın həqiqi üzvü əməkdar elm xadimi professor M.L.Rəsulovun 90 olliyinə həsr olunmuş,Riyazi fizika üsulları»

2002, Baku, Azerbaijan: «The Second International conference on control and optimization with Industrial applications»

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

 1. Ümumiləşmiş funksiyalı birinci tərtib xüsusi törəməli diferensial tənliklərin vibrokorrektliyi.-2005,41, №4, səh.551-552.
 2. Birtərtibli xüsusi törəməli xətti tənliklər sistemin idarə olunması.-BDU-nun xəbərləri,fizika-riyaziyyat elmləri seriyyası, №1, 2007, səh.25-29.
 3. Adi və ümumiləşmiş idarələri olan birtərtibli xüsusi törəməli diferensial tənliklər sisteminin optimallığı üçün zəruri şərt.-BDU-nun xəbərləri,fizika-riyaziyyat elmləri seriyyası, №4, 2007, səh.24-28.
 4. Klassik olmayan sərhəd şərtli istilikkeçirmə tənliyi üçün bir idarəetmə məsələsinin idarəolunması haqqında.-BDU-nun xəbərləri,fizika-riyaziyyat elmləri seriyyası, №3, 2008, səh.21-24.
 5. Об управляемости процесса теплопроводности неклассичекским краевым условием. BDU, Xəbərlər, fizika-riyaziyyat elm. ser. №4,2008
 6. Optimal control problem for tze huperbolik ture equation with non classic boundary conditions. Abstrakts The 2nd International Conterence on Control and optimization with industrial Appiictions. Baku, june 2-4,2008.
 7. Об управляемости для волнового уравнения с неклассическими краевыми условиями. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların «Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri» adlı elmi konfransın elmi materialları. Səh.34-35. Bakı. 2009
 8. Задача управления с минимальной энергией для линейных гиперболических систем второго порядка с двумя независимыми переменными.AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 50 illik yubileyinə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə Beynəlxalq konfransın tezisləri. Səh.100. Bakı. 2009
 9. Minimal energy control for a wave equation with non-classic boundary condition.Актуальные проблемы прикладной математики и информационных технологий. Тезисы докладов, стр.123-124, А 6 Хорезем. 2009.
 10. Об управляемости для волнового уравнения с неклассическими краевыми условиями.BDU «Xəbərlər», №4, 2009, çapdadır
 11. Об управляемости процесса теплопроводности неклассичекским краевым условием. BDU, Xəbərlər, fizika-riyaziyyat elm. ser. №4,2008
 12. Optimal control problem for tze huperbolik ture equation with non classic boundary conditions. Abstrakts The 2nd International Conterence on Control and optimization with industrial Appiictions. Baku, june 2-4,2008.
 13. Об управляемости для волнового уравнения с неклассическими краевыми условиями. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların «Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri» adlı elmi konfransın elmi materialları. Səh.34-35. Bakı. 2009
 14. Задача управления с минимальной энергией для линейных гиперболических систем второго порядка с двумя независимыми переменными.AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun 50 illik yubileyinə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə Beynəlxalq konfransın tezisləri. Səh.100. Bakı. 2009
 15. Minimal energy control for a wave equation with non-classic boundary condition.Актуальные проблемы прикладной математики и информационных технологий. Тезисы докладов, стр.123-124, А 6 Хорезем. 2009.
 16. Об управляемости для волнового уравнения с неклассическими краевыми условиями.BDU «Xəbərlər», №4, 2009, çapdadır
 17. Управление с минимальной энергией для уравнения двухмерной теплопроводности с неклассическим краевым условием. Спектральная теория и ее приложения, тезисы Международной конференции посвященной 80-летнему юбилею академика Ф.Г.Максудова. Баку, 2010, стр.118-119.
 18. Управление с минимальной энергией для двумерного  уравнения теплопроводности с нелокальными  краевыми условиями. Ярославский педагогический вестник, 2010, стр.22-23.
 19. Управление с минимальной энергией в процессах, описываемых уравнением теплопроводности с неклассическими краевыми условиями. Естественные и технические науки, №2 (46), 2010, стр.38-41.
 20. Управление с минимальной энергией в процессах, описанных параболическим уравнением с неклассическими краевыми условиями для несамосопряженной спектральной задачи. Вестник Национального Авиационного Университета, №6, 2010, Украина, стр.22-23.
 21. Minimal energy control for two-dimensional heat conductivity equation with non-classical boundary condition. AMEA, Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Əsərləri, sild XXXII(XL), Bakı, 2010, səh.263-268.
 22. Minimal energy control for a wave equation with non-classic boundary condition. Актуальные проблемы прикладной математики и информационных технологий. Тезисы докладов, стр.123-124, А 6 Хорезем. 2009.

KITABLAR

 1. Adi diferensial tənliklər kursu.- Bakı, Maarif, 1978.
 2. Optimallaşdırma üsulları.- Bakı, BDU, 1987, 94 səh.
 3. Diferensial tənliklər.- Bakı, Çaşıoğlu, 2001, 322 səh.
 4. Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz kursu. Sumqayıt – 2010, 426 səh.

 

Bookmark and Share