Tələbə Elmi Cəmiyyətinin növbəti seminarı

15/11/2022

Əsgərova İlkanənin məruzəsində 2π periodlu kəsilməz funksiyalara triqonometrik çoxhədlilərlə yaxınlaşmalar haqqında Veyerştrass teoreminin Valle-Pussen tərəfindən verilmiş isbatı göstərilərək, bu teorem ilə cəbri çoxhədlilərlə yaxınlaşma haqqındakı Veyerştrass teoremi arasındakı əlaqə qeyd olundu

Bookmark and Share