Araz Farajev

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor

Telephone: (+994) 12 439 08 21

E-mail: araz.f58@mail.ru

PERSONAL INFORMATION

Date of Birth: January 7th, 1958

Place of Birth: Ganja, Azerbaijan

Marital Status: Married

Children: two children

EDUCATION

1965-1975, secondary school #42, Baku

1975-1980, student of Mechanics-mathematics faculty, BSU

1980-1983, ph.d. student of Mechanics-mathematics faculty, MSU under M.V.Lomonosov

1985, candidate of phys. and math. sciences, «On directional derivative task »

EMPLOYMENT HISTORY

2000- to the present, associate professor, Differential and Integral equations, Mechanics-mathematics faculty, BSU

1996-2000, senior lecturer, Differential and Integral Equations, Mechanics- Mathematics faculty, BSU

1994-1996, associate professor, Istanbul University, Istanbul, Turkey

1989-1994, senior lecturer, Differential and Integral Equations, Mechanics- Mathematics faculty, BSU

1983-1989, lecturer, Differential and Integral Equations, Mechanics-mathematics faculty, BSU

1980-1983, ph.d. student, Mechanics-mathematics faculty, MSU

1980-1981, scientific worker, Institute of Mathematics and Mechanics NASA

Courses: Differential equations, Equations of Mathematical physics, Cauchy problems for the partial differential equations, Boundary-value problems for the partial differential equations, Contemporary problems of differential equations

Author of 18 articles, 1 monograph, 1 teaching aid

SCIENTIFIC INTERESTS

Directional derivative task for the partial differential equations

PARTICIPATION IN INTERNATIONAL CONFERENCES AND SYMPOSIUMS

 • 1985, Lvov, The Ukraine: «International seminar dedicated to the differential equations»
 • 1986, Moscow, Russia: «International seminar dedicated to the academician Petrovskiy I.G.»
 • 1992, Baku, Azerbaijan: «International Topology Seminar»
 • 1993, Trabzon, Turkey: «Azerbaijan-Turkey Mathematical Symposium»
 • 2000, Zanjaан, Иран: «II Joint seminar for applied mathematics»

LIST OF SELECTED PUBLICATIONS

 1. İstilikkeçirmə tənliyi üçün birinci qarışıq məsələnin həllinin sonsuz oblastda sabitləşməsi haqqında. Tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konf.materialları, Bakı-2010, səh.103.
 2. Об одной краевой задаче для уравнения колебаний стратифициронной жидкости с интегральными условиями. Prof.Y.C.Məmmədovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq konfransın əsərləri, Bakı-2010
 3. “Diferensial tənliklərin müasir problemləri” fənninin proqramı, riyaziyyat ixtisası üçün, azərb. və rus dilində . BDU, “Bakı Universiteti nəşriyyatı” Bakı -2012, 11səh.
 4. Об одной краевой задаче для вырождающегося эллиптического уравнения второго порядка.Tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konf.materialları, Bakı-2012, səh.120. 2012, (30-31 may)
 5. О нелокальной задаче с интегральными условиями первого рода для эллиптического уравнения второго порядка.Tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konf.materialları, Bakı-2012, səh.120. 2012, (30-31 may)
 6. О нелокальной задаче для с интегральными условиями первого рода для вырожденного эллиптического уравнения второго порядка.Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti, BDU-nun Hesablama riyaziyyatı kafedrasının 50 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans, Bakı-2012, səh.193, (15-16 noyabr)
 7. Об одной краевой задаче для эллиптического уравнения второго порядка. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., Bakı-2013, s.244, (07-08.may)
 8. Критерий  переспределенности для одной задачи с наклонной производной для гармонических функций. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., Bakı-2013, s.244, (07-08.may)
 9. О разрешимости одной краевой задачи для уравнения колебаний стратифицированной жидкости с  интегральным условием. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., Bakı-2013, s.185, (07-08.may)
 10. Одна краевая задача для вырождающегося эллиптического уравнения.Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.60, 12-13.may, 2014
 11. Исследование одной краевой задачи для уравнения колебаний стратифицированной жидкости с не самосопряженными краевыми условиями. Azərbaycanın Görkəmli alimi,AMEA-nin müxbir üzvü,Fizika-Riyaziyyat elmlər doktoru,professor Yusif Əmən oğlu Əmənzadənin anadan olmasının 100-illik yubileyinə həsr olunmuş “Mexanikanın klassik və müasir problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.27, 22.may 2014
 12. Задача о наклонной производной для одного эллиптического квазилинейного уравнения.Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.34, 20-21.may, 2015
 13. Вторая краевая  задача для вырождающегося  эллиптического уравнения Пуанкаре. Akademik Y.C.Məmmədovun 85-illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 2015, səh.341
 14. Разрешимость одной задачи с косой производной. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.170-173, 2016
 15. Априорная оценка решения одной задачи с наклонной производной. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.173, 2016
 16. “Одна задача с косой производной в шаре” Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanın  aktual problemləri» adlı Республика елми konfransınin materialları, 02-03 noyabr, 2017, səh.276. məq.resp.
 17. “О разрешимости  одной задачи с наклонной производной” Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanın  aktual problemləri» adlı Республика елми konfransının materialları, 02-03 noyabr, 2017, s.280, .
 18. «Одна задача о наклонной производной для эллиптического уравнения в недивергентной форме» Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 illik yubileyine həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanin aktual problemləri» adlı respublika elmi konfransinin materiallari,  Baki 2017,  s.232
 19. «Одна задача о наклонной производной для эллиптического уравнения в шаре» Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 illik yubileyine həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanin aktual problemləri» adlı respublika elmi konfransinin materiallari,  Baki 2017,  s.234,  .

 

BOOKS

 1. Уравнения математической физики.- БГУ, 2008
Bookmark and Share