Hummat Musayev

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor

Telephone: (+994) 12 439 08 21

E-mail: resp@azdata.net

PERSONAL INFORMATION

Date of Birth: August 2nd, 1960

Place of Birth: Amasi region, Western Azerbaijan

Marital Status: Married

Children: two children

EDUCATION

1967-1977, secondary school #1, Amasi region

1977-1982, student of Mechanics-mathematics faculty, BSU

1991-1994, ph.d. student, Higher Mathematics department, Azerbaijan Architectural University

1996, candidate of phys. and math. sciences, «Boundary-value problem for the operator partial differential equation in the space »

EMPLOYMENT HISTORY

2002- to the present, associate professor of Differential and Integral equations department, Mechanics-mathematics faculty, BSU

1997-2002, senior lecturer of Differential and Integral equations department, Mechanics-mathematics faculty, BSU

1993-1997, scientific worker, Applied Mathematics, BSU

1987-1993, engineer-programmer, manager of the department, senior engineer, Computational center, BSU

1982-1987, lecturer, Zagatala region

Courses: Differential equations, Equations of Mathematical Physics, Boundary-value problem for the operator partial differential equation in the space

Author of 40 scientific articles, 2 methodical aids, and 1 book

SCIENTIFIC INTERESTS

Boundary-value problems for the operator partial differential equations

Theorems of investments in the abstract spaces

PARTICIPATION IN INTERNATIONAL CONFERENCES AND SYMPOSIUMS

 • 1996, Shiraz, Iran: II International conference of Iranian mathematicians
 • 1997, Munich, Germany: International conference İCİAM-97
 • 1999, Athens, Greece: International conference of mathematicians
 • 2000, Prague, Czech Republic: International conference
 • 2004, Baku, Azerbaijan: X International conference on mathematics and mechanics, dedicated to the 45th anniversary of IMM
 • 2005, Baku, Azerbaijan: International conference on mathematics and mechanics dedicated to the 50th anniversary of Mamedov I.T.
 • 2007, Baku, Azerbaijan: International conference on mathematics and mechanics, dedicated to the 70th anniversary of academician Gadjiyev A.J.

LIST OF SELECTED PUBLICATIONS

  1. Compactness of the ımbeddıng ın the weıght abstract anısotropıc spaces. The 2nd Internatıonal Conference  on Control and Optımızatıon wıth Industrıal Applıcatıons. June 2- 4, Baku, 2008, p.133.
  2. Imbeddinq theorems in weight abstrakt anizotrop spaeses.Türk dünyası riyaziyyatçılarının III beynəlxalq konqressi. Kazaxıstan. Bakı-2009, səh.260,  iyul
  3. Müəyyən sinif çəkili fəzalarda daxilolma teoremləri. Akademik R.Q.Maqsudovun 80-illik yubileyinə həsr olunmuş “Spektral nəzəriyyə və onun tətbiqləri” adlı Beynəlxalq konfransın tezisləri, Bakı-2010, səh.279
  4. Непрерывность вложения в классах  абстрактных функций, определенных в области .Prof. Y.C.Məmmədovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq konfransın əsərləri Bakı-2010
  5. Теорема о компактности операторов вложения в некоторых интерполяционных пространствах. Функциональный анализ и его приложения. Материалы международной конференции посв.100-летнему юбилею акад.З.И.Халилова, Баку 2011, стр.263-266
  6. The thermo on compactness of the embedding operators in weight classes of the abstract functions defined in domain. Turkic world mathematical society. Book of Abstrakts. IV congress of the Turkic world mathematical society 1-3 Jule 2011, Baku, Azerbaijan, pp.194-195
  7. О разрешимости одной краевой задачи для псевдогиперболического уравнения четвертого порядка с интегральным  условием первого рода.Tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konf.materialları, Bakı-2012, səh.130. (30-31may)
  8. Оценка роста смешанного дифференцирования резольвенты в зависимости от параметра. Tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konf.materialları, Bakı-2012, səh.131.  (30-31 may)
  9. Оценка резольвенты для некоторых дифференциальных операторов.Теория функций и проблемы гармонического анализа . Материалы Межд. конф. посвящ. 100-летнему юбилею И.И.Ибрагимову, Баку-2012, стр.111-113
  10. Об одной краевой задачи для псевдогиперболического уравнения четвертого порядка с интегральным условием первого рода. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.185, 07-08.may, 2013
  11. Apriori estimations for coercive solvabılıtu of differential-operator equations üith varıable coeffictents.AMEA-nın Riqaziyyat və Mexanika institutunun əsərləri, XXXVII, Bakı-2012, s.111
  12. Теорема о компактности множества в абстрактных анизотропных пространствах.Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.113, 12-13.may, 2014
  13. Компактност множества в абстрактных функциональных пространствах.Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.110, 12-13.may, 2014
  14. Abstrakt fəzalarda sabit əmsallı operator diferensial tənliklərin həllinin qiymətləndirilməsi.Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.111, 12-13.may, 2014
  15. Separability Properties of Convolution-Differential Operator Equations in Weighted Lp Spaces. Applied And  Computational Mathematics An International Journal, Volume 14 №2, 2015, 221-233 ISSN 1683-3511
  16. “Çə­ki­li funksi­o­nal fə­za­lar­da con­vo­lu­ti­on tən­lik­lə­rin  B-ko­er­si­tiv­li­yi və tət­biq­lə­ri” Ukr.math.jurn.2017T.69. N10.pp.1385-1405
  17. “İn­teq­ro-di­fe­ren­si­al (Con­vo­lu­ti­on) tən­lik­lə­rin çə­ki­li Be­sov fə­za­la­rın­da mak­si­mal re­qul­yar­lı­ğı” Appl. Com­put. Math, V.16,N2, 2017, pp.190-200. Beyn. məq., Imp.fakt.
  18. “Коэрцитивная разрешимость некоторых дифференциально-операторных уравнений” Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanın  aktual problemləri» adlı Республика елми konfransının materialları,  02-03 noyabr, 2017, səh.233.
  19. «Теорема вложения   в пространствах Соболева и их применение к разрешимости некоторых дифференциально-операторных уравнений» Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 illik yubileyine həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanin aktual problemləri» adlı respublika elmi konfransinin materiallari,  Baki 2017,  s.202


   BOOKS

   1. Kommutatorlar nəzəriyyəsinin elementləri. -Учебное пособие, Nurlar, 2003.
   Bookmark and Share