Murguzali Aliyev

Candidate of Physics and Mathematical Sciences

Telephone: (+994) 12 438 02 84

E-mail: aliyevm@list.ru

PERSONAL INFORMATION

Date of Birth: February 18th 1941

Place of Birth: R.Aliyev village, Gedabek region, Azerbaijan

Marital Status: Married

Children: three children

EDUCATION

1947-1957, R.Aliyev secondary school in Gedabek region

1957-1962, student of Mechanics-mathematics faculty, BSU

1962-1965, ph.d. student of Mechanics-mathematics faculty, BSU

1967, candidate of phys, and math. sciences, «Some boundary-value problems for the degenerating elliptical equations»

EMPLOYMENT HISTORY

1968-to the present, associate professor of Differential and integral equations, Mechanics-mathematics faculty, BSU

1966-1968, junior research scientist

1965-1966, research assistant of Differential and integral equations, Mechanics-mathematics faculty, BSU

Courses: Differential equations, Equations of mathematical physics

Author of 30 scientific articles and 1 book

Prepared 2 Candidates of Sciences

SCIENTIFIC INTERESTS

Boundary-value problems for the partial differential equations

PARTICIPATION IN INTERNATIONAL CONFERENCES AND SYMPOSIUMS

 • 1986, Nalchik, Russia: "Nonlocal problems for the partial differential equations and their application"
 • 1991, Makhachkala, Russia: "Functional differential equations and their application" - III North-Caucasian regional conference
 • 2007, Makhachkala, Russia: "Functional differential equations and their application"

LIST OF SELECTED PUBLICATIONS

  1. Qeyri xətti kiçik hədləri olan cırlaşmış elliptik tənliklər üçün Dirixle məsələsi.- DU, II c, № 2, 1966
  2. Qeyri xətti cırlaşmış elliptik tənliklər üçün Dirixle məsələsi.- DU, III c, № 1, 1967
  3. Bir sinif cırlaşmış qeyri xətti elliptik tənliklər üçün E məsələsi.- SSRİ EA-nın məruzələri, № 1, 1967
  4. Mənfiolmayan xarakteristikalı kvazixətli tənliklər üçün Dirixle məsələsinin həllolunanlığı.- DU, XIII c, № 1, 1977
  5. Xətti cırlaşan elliptik tənliklər üçün üçüncü sərhəd məsələsi haqqında.- DU, XXV c, № 2, 1989
  6. Cırlaşan elliptik tənliklər üçün sərhəd məsələlərinin həll olunanlığı.-Üçüncü Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları,Maxaçkala, 2007
  7. Əmsalların hamarlığının cirlaşan elliptik tənliklər üçün sərhəd məsələlərinin həllolunanlığına təsiri. - Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü, professor Q.T.Əhmədovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri. Bakı, 2007
  8. О единственности решения задачи с освобождением границы для вырождающихся эллиптичкеских уравн.Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi-konfransının materialları, Bakı,2008, səh14-15
  9. Разрешимость краевой задачи для вырождающихся уравнений с частичным освобождением границы от данных. Актуальные проблемы прикладной маткматики и информационных технологий – Аль Хорезми, Труды конференций, том №1, стр. 47-49, 2009.
  10. Разрешимость задачи Дирихле для вырождающихся квазилинейных эллиптических уравнений. Спектральная теория  и ее приложения. Тезисы международной конференции посвященной 80-летному юбилею акад.Ф.Г.Максудова, Баку, 2010, стр.50-51
  11. Oblastın sərhəddində cırlaşan hiperbolik tənliklər üçün Koşi-Qursa məsələsi. Tələbələr, magistrantlar, aspirantlar və tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri ” adlı ənənəvi elmi-konfransının materialları, Bakı, 2010, səh.22-23.
  12. Müntəzəm elliptik tənliklər üçün Dirixle məsələsinin ümumiləşmiş həlləri.Tələbələr, magistrantlar, aspirantlar və tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri ” adlı ənənəvi elmi-konfransının materialları, Bakı, 2011, səh.25-26 (28-29 апрел).
  13. Cırlaşmış elliptik tənliklər Dirixle məsələsinin aprior qiymətləndirilməsi. «Magistrantların III reqional elmi-konfransının materialları», “Qeyrət mətbəəsi”, с.1-4, Naxçıvan, 2011
  14. Икинюгтяли сярщяд мясялясинин мцсбят щяллинин варлыг вя йеэанялийи.Tələbələr, magistrantlar, aspirantlar və tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri ” adlı ənənəvi elmi-konfransının materialları, Bakı, 2012, səh.47 (30-31 may)
  15. Краевые задачи с частным освобождением границы от данных.Azərb.Resp.Təhsil Nazirrliyl, Sumqayıt Döbl.Universiteti, AMEA-nın İnform Texnolog.İns-tu, “Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informas. tenologiyaları” adlı II Resp.Elmi Konf-nın mater., Sumqayıt, 27-28 noyabr,2012,səh.16
  16. Elliptik tənliklər üçün Dirixle məsələsinin ümumiləşmiş həlləri .Tələbələr, magistrantlar, aspirantlar və tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri ” adlı ənənəvi elmi-konfransının materialları, Bakı-2012, 30-31 may, səh.44
  17. Tərs səpilmə məsələsi. Azərb.Resp.Təhsil Nazirrliyl, Sumqayıt Döbl.Universiteti, AMEA-nın İnform Texnolog.İns-tu, “Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informas. tenologiyaları” adlı II Resp.Elmi Konf-nın mater., Sumqayıt, 27-28 noyabr,2012,səh.10
  18. Səphəddə cırlaşan hiherbolik tənliklər üçün sərhəd məsələsi.Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.62, 07-08.may, 2013
  19. Oblast sərhəddində cırlaşan elliptik tənliklər üçün çəki ilə verilmiş Dirixle məsələsi.Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik., yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.62, 07-08.may, 2013
  20. Dairəvi oblastda Dirixle mə- sələsinin radial-simmetrik həllinin varlığı.Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.57, 07-08.may, 2013
  21. Cırlaşan kvazixətti elliptik tənliklər üçün Dirixle məsələsi .Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.49, 12-13.may, 2014
  22. Başlanğıc şərtləri cırlaşma xətti üzərində verilmiş Koşi məsələsi.Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.50, 12-13.may, 2014
  23. Dairəvi oblastda Dirixle mə- sələsinin radial-simmetrik həllinin varlığı.Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.57, 07-08.may, 2013
  24. İki nöqtəli sərhəd məsələsinin musbət həllərinin varlığı.Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.24, 20-21.may, 201
  25. Oblastın sərhədində cırlaşan hiperbolik tənliklər üçün Koşi-Qursa məsələsi. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.19, 2016
  26. Kürə daxilində bir qeyri-xətti tənlik üçün Dirixle məsələsinin radial simmetrik həlli. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.20, 2016
  27. “Oblastın sərhədində cırlaşan qeyri-xətti elliptik tənliklər üçün Diriöle məsələsi”  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanın  aktual problemləri» adlı Республика елми konfransının materialları, 02-03 noyabr, 2017, səh.36.
  28. “Çəki ilə verilmiş Dirixle məsələsi” Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanın  aktual problemləri» adlı Республика елми konfransının materialları,  02-03 noyabr, 2017, səh.38.
  29. “Cırlaşmış ellirtik tənliklər üçün çəki ilə verilmiş Dirixle məsələsi” Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 illik yubileyine həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanin aktual problemləri» adlı respublika elmi konfransinin materiallari,  Baki 2017,  s.44.
  30. “Cırlaşma xətti xarakteristika olan hiperbolik tənliklər üçün Koşi məsələsi” Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 illik yubileyine həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanin aktual problemləri» adlı respublika elmi konfransinin materiallari,  Baki 2017,  s.46


   BOOKS

   1. Уравнения математической физики. -БГУ, 2008
   Bookmark and Share