Arif Ismailov

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor

Telephone: (+994) 12 438 02 84

E-mail: dif_tenlik@mail.ru

 

PERSONAL INFORMATION

Date of Birth: March 16th, 1958

Place of Birth: Gizilhadjili village, Gazakh region, Azerbaijan

Marital Status: Married

Children: two children

EDUCATION

1965-1975, secondary school #2, Gazakh

1975-1980, student of Mechanics-mathematics faculty, BSU

1983-1986, ph.d. student of Mechanics-mathematics faculty, BSU

1999, candidate of phys. and math. sciences, «Study of the classical solvability of reverse one-dimensional boundary-value problem for one class of the half-linear differential equations of the third order»

EMPLOYMENTHISTORY

2008- to the present, associate professor, Differential and Integral equations department, Mechanics-mathematics faculty, BSU

2001-2008, senior lecturer, Differential and Integral equations department, Mechanics-mathematics faculty, BSU

1990-2001, assistant, Differential and Integral equations department, Mechanics-mathematics faculty, BSU

1986-1990, senior research assistant, Differential and Integral equations department, Mechanics-mathematics faculty, BSU

1983-1986, ph.d. student, Mechanics-mathematics faculty, BSU

1980-1982, engineer-programmer, Institute of Cybernetic, NASA

Courses: Equations of Mathematical physics and contemporary problems of science

Author of 25 scientific articles and 1 book

SCIENTIFIC INTERESTS

Inverse problems of the differential equations

PARTICIPATION IN INTERNATIONAL SYMPOSIA AND CONFERENCES

 • 2003, Sumgait, Azerbaijan: "International conference on the inverse problems of theoretical and mathematical physics dedicated to 80th anniversary of Aliyev G.A."
 • 2006, Baku, Azerbaijan: "XII international conference on mathematics and mechanics dedicated to 70th anniversary from the birthday of the member correspondent NAS of Azerbaijan, prof. Isgenderov B.A."
 • 2008, Sterlitamak, Russia: "International conference on the differential equations and similar problems"

LIST OF SELECTED PUBLICATIONS

  1. Обратная краевая задача одного класса полулинейных дифференциальных уравнений второго порядка.-Prof.Q.K.Namazovun 70 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri, Bakı, 2002.
  2. Об одной априорной оценке для классических решений одной несамосопряжной одномерной краевой задачи для одного класса полулинейных дифференциальных уравнений третьего порядка.-Diferensial tənliklər və onların tətbiqləri elmi konfransının tezisləri,Bakı,2002.
  3. О классической разрешимости в малой обратной краевой задачи для полулинейных гиперболических уравнений второго порядка.- Azərbaycan respublikasının Prezidenti H.Ə.Əliyevin 80 illiyinə həsr olunmuş Nəzəri və riyazi fizikanın tərs məsələləri I Beynəlxalq Konfransıın materialları,Sumqayıt,5-6 may,2003, səh.7-8.
  4. Investigations of classical solution in kleinen inverse boundary value problem for semilinear hyperbolic equations of the second order.-Proceeding of IMM of NAS of Azerb., v. XXIX(XXVII), 2003,pp.125-131.
  5. Bases and tensor product.- Trans. of NAS of Azerb., 2005, vol. XXV, №4.
  6. Базисность системы экспонент с измеримой фазой .- AMEA-nın müxbir üzvü, professor B.A.İsgəndərovun 70 illiyinə həsr olunmuş Riyaziyyat və Mexanika üzrə XII beynəlxalq konfransın tezisləri,Bakı,2006.
  7. Bir sinif üçüncü tərtib qeyri-xətti xüsusi törəməli diferensial tənlik üçün qoyulmuş tərs sərhəd məsələsinin klassik həllinin varlığı haqqında.-Odlar Yurdu Universitetinin Elmi-Pedaqoji Xəbərləri, Bakı,2006, №7.
  8. Completeness of a system of science with degeneration.- Proceeding of IMM of NAS of Azerb., 2007,№1.
  9. О теореме Лакса-Мильгрома. Труды Международной научной конференции, 24-28 мая, 2008 г, г.Стерлитамаk, стр.48-51.
  10. İkinci tərtib yarımxətti parabolik tip tənlik üçün qoyulmuş tərs sərhəd məsələsinin klassik həllinin tədqiqi. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların «Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri» adlı elmi konfransın elmi materialları. Səh.34-35. Bakı. 2009
  11. Tənliklərin həlli prosesində müxtəlif həll metodlarının inteqrasiyası. Odlar yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri, №30, Bakı, 2010, səh. 112-115.
  12. Определение неизвестного коэффициента нелинейного уравнения третьего порядка с частными производными в ограниченной области. Tələbələr, magistrantlar, aspirantlar və gənc tədqiqatçıların «Riyaziyyat və
  13. Mexanikanın Aktual problemləri» adlı ənənəvi Elmi konfrans, Bakı, 2010, səh.49.
  14. Bir sinif ikinci tərtib xüsusi törəməli tənlik üçün qoyulmuş inteqral şərtli tərs sərhəd məsələsinin həllinin başlanğıc verilənlərdən kəsilməz asılılığı. Prof.Y.C.Məmmədovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri» mövzusunda Beynəlxalq konfransın əsərləri, Bakı, 2010.
  15. İkinci tərtib hiperbolik щиперболик tənlik üçün qoyulmuş əlavə inteqral şərtli tərs sərhəd məsələsi.Tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konf.materialları, Bakı-2011, səh.66-67. (28-29 aprel)
  16. On noether property and index formula of a problem.Trans. of  NAS Azerb.,№ 1, 2011
  17. Hiperbolik tənlik üçün qoyulmuş əlavə intrqral şərtli tərs məsələnin həllinin başlanğıc şərtlırdən kəsilməz asılılığı .Tələbə, magistr, aspirant və gənc tədqiqatçıların “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı elmi konf.materialları, Bakı-2012, səh.103. (30-31 may)
  18. “Diferensial tənliklərin müasir problemləri” fənninin proqramı, riyaziyyat ixtisası üçün, azərb. və rus dilində.BDU, “Bakı Universiteti nəşriyyatı” Bakı -2012, 11səh.
  19. İkinci tərtib yarımxətti parabolik tənlik üçün qoyulmuş əlavə şərtli inteqral şəklində olan tərs sərhəd məsələsi.Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.136, 07-08.may, 2013
  20. Bir sinif üçüncü tərtib xüsusi törəməli tənlik üçün qoyulmuş əlavə inteqral şərtli tərs  məsələsinin həlli.Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.141, 07-08.may, 2013
  21. Обратная задача для уравнения третьего порядка с частными производными с интегральными дополнительными условиями.Akad.Azad Xəlil oğlu Mirzəcanzadənin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş “Neftqaz sahəsində qeyri-nyuton sistemlər” adlı  Beynəlxalq Elmi konf.mater., Bakı 2013,
  22. Yarımxətti hiperbolik tənliklər üçün qarışıq məsələnin Furye üsulu ilə araşdırılması.BDU-nun 95 illik yubileyinə oəsr olunmuş “Рийазиййат вя mexanikanın aktual problemləri ” mövzusunda elmi konfransın materialları, Bakı-2014, s.60
  23. On the Solvability of the Homogeneous Riemann Problem in Morrey-type Spaces. International Journal of Mathematical Analysis,  Vol. 9, no. 47, 2335-2344 HIKARI Ltd, www.m-hikari.com
  24. Üçüncü tərtib yarımxətti xüsusi törəməli diferensial tənlik üçün qoyulmuş tərs sərhəd məsələsinin klassik həllinin varlığı. Akademik Y.C.Məmmədovun 85-illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 2015, səh.97
  25. Üçüncü tərtib yarımxıtti xüsusi törəməli diferensial tənlik üçün qoyulmuş tərs sərhəd məsələsinin klassik həllinin varlığı. Akademik Y.C.Məmmədovun 85-illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 2015, səh.97-100.
  26. İkinci tərtib hiperbolik tənliklər üçün qarışıq məsələnin inteqral tənliklər sisteminə gətirilməsi. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.46, 20-21.may, 2015
  27. Bir sinif üçüncü tərtib qeyri-xətti psevdoparabolik tənlik üçün qarışıq məcələnin həlli. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Riyaziyyat və Mexanikanın aktual problemləri” adlı respublika elmi konf.mater., s.63-64, 2016
  28. Təlim prosesində şagirdlərin riyazi təfəkkürünün və məntiqi mühakiməsinin inkişafında məsələ həllinin rolu. Odlar yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri, N 42, səh.286-289, 2015.
  29. “Bir sinif dördüncü tərtib diferensial tənlik üçün qarışıq məsələnin klassik həllinin tətbiqi” Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Qoşqar Teymur oğlu Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanın  aktual problemləri» adlı Республика елми konfransının materialları, 02-03 noyabr, 2017, səh.64.
  30. “Üçüncü tərtib psevdoparabolik tənlik üçün qarışıq məsələnin həllinin lokal varlığı” Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 illik yubileyine həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanin aktual problemləri» adlı respublika elmi konfransinin materiallari,  Baki 2017,  s.82.
  31. “Bir sinif dördüncü tərtib xüsusi törəməli tənlik üçün qarışıq məsələnin tədqiqi” Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94 illik yubileyine həsr olunmuş «Riyaziyyat və mexanikanin aktual problemləri» adlı respublika elmi konfransinin materiallari,  Baki 2017,  s.83.


   BOOKS

   1. Riyazi fizika tənliklərindən məsələ və misallar. -Учебное пособие, Баку, БГУ, 2004
   Bookmark and Share