Sadeddin Efendi

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate professor

Telephone: (+994) 12 510 33 56

E-mail: sadeddinefendi@mail.ru

PERSONAL INFORMATiON

Place of Birth: Shikhli village, Qazakh region, Azerbaijan

Marital Status: Married

EDUCATION AND ACADEMIC DEGREES

1960-1970- secondary school, Shikhli village

1970-1975- student of Mechanics-mathematics faculty, BSU

1991, candidate of phys. and math. sciences, «For some hyperbolic equations of local and nonlocal concrete accomplishments of mission and the construction of the fundamental fulfillments»

EMPLOYMENT HISTORY

1995- to the present, associate professor of Mathematics and techniques of its teaching department, Mechanics-mathematics faculty, BSU

1991- lecturer of Applied Mathematics department, BSU

Courses: Scientific bases of the school course of mathematics, Techniques of teaching mathematics

Author of 32 scientific articles and 3 teaching aid

SCIENTIFICC INTERESTS

Differential equations

LIST OF SELECTED PUBLICATIONS

 1. Исследование краевых задач для псевдопараболических уравнений третьего порядка с двумя независимыми переменными.- Prof.A.Ə.Babayevin 70-illik yubileyinə həsr edilmiş konfrans. Bakı-2004, səh.159-160
 2. О фундаментальном решении гиперболического уравнения третьего порядка.-Prof.Y.C.Məmmədovun 75-illik yubileyinə həsr edilmiş konfrans. Bakı-2006, səh.143-144
 3. Təlim prosesində yaradıcı təfəkkürün formalaşması. AMEA-nın müxbir üzvü f.-r.e.d.,prof.Q.T.Əhmədovun anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransının tezisləri. Bakı-2007, səh.107-108
 4. Об общем виде линейных ограниченных функционалов на пространстве .- Əməkdar elm xadimi, akademik Ə.İ.Hüseynovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransının tezisləri. Bakı-2007, s.163
 5. Təlim prosesində mücərrəd təfəkkürün inkişafı.- Əməkdar elm xadimi, akademik Ə.İ.Hüseynovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransının tezisləri. Bakı-2007, səh.166
 6. О везде корректной разрешимости многоточечной задачи.- Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyası. Respublika elmi konfransı, Sumqayıt, 2007, səh. 98-99
 7. К теории смешанных задач на сопряжение гиперболических систем разных порядков.- Azərbaycanın Ümummilli Lideri H.Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2008, səh.39-41
 8. Elmi araşdırma metodu olan mücərrədləşdirmənin təlim prosesində rolu. - Azərbaycan Ümummilli Lideri H.Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransının materialları. Bakı-2008, səh.124-125
 9. Об одной многоточечной нелокальной задаче.- Sumqayıt Dövlət Universiteti «Elmi Xəbərlər», təbiət və texniki elmlər bölməsi, cild 8, №2, 2008, səh.11-13
 10. Об интегральном представлении решения одного класса дифференциальных уравнений с частными производными.- Sumqayıt Dövlət Universiteti «Elmi Xəbərlər», təbiət və texniki elmlər bölməsi, №3, 2008, səh.44-49
 11. Об одной многоточечной нелокальной задаче. Sumqayıt Dövlət Universiteti «Elmi Xəbərlər», təbiət və texniki elmlər bölməsi, cild 8, №2, 2008
 12. Об интегральном представлении решения одного класса дифференциальных уравнений с частными производными. Sumqayıt Dövlət Universiteti «Elmi Xəbərlər», təbiət və texniki elmlər bölməsi, №3, 2008.
 13. Təlim prosesində şagirdlərin riyazi təfəkkürünün və məntiqi mühakiməsinin inkişafında məsələ həllinin rolu. Odlar yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri, Bakı, Ⅶ42, 2015, c.286-289
 14. Применение метода площадей в геометричес-ких задачах. Международный научный журнал «The Way of Science», №4, 2016, с.15-17
 15. Riyaziyyat təlimi prosesində şagirdlərin həndəsi fiqur haqqında təsəvvürlərinin inkişafı. Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Təhsildə tarixilik və müasirlik” mövzusunda X Ümumrespublika elmi-praktik konfransı, 8 may 2018, s.153-155.

 

BOOKS

İnformatika və hesablama texnikasının əsaslarının tədrisi metodikası. -Учебное пособие, Баку,1992

Elementar funksiyaların qrafiki və onların calışmalar həllinə tətbiqi. -Учебное пособие, Баку, 2005

Ümumtəhsil məktəblərinin sinifləri üçün həndədə fənnindən yoxlama yazı işləri və tədris materiallarının tematik planlaşdırılması. -Методическое пособие, Баку, 2005

Məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsasları. -Учебное пособие, Баку,2008

Riyaziyyatın tədrisi üsullrı. -Учебное пособие, Баку, 2008

Bookmark and Share