Tofig Asadov

Candidate of Science, Associate Professor

Office phone: (+994) 12 438-54-23

e-mail: tofig-as@mail.ru

 

BRIEFLY ABOUT YOURSELF

He was born on December 22, 1964 in Lerik district

1972-1982 he studied in high school

1982-1987 he studied at the Faculty of Mechanics and Mathematics of the Baku State University

1983-1985 he served in the ranks of CA.

1987-1990 he studied at the Mechanics and Mathematics Faculty of the Moscow State University. After M.V. Lomonosov

Since 2016 he has been working at the Baku State University as an assistant professor

Has one child

 

EDUCATION AND ACADEMIC DEGREES OBTAINED

1982-1987, student, Faculty of Mechanics and Mathematics, Baku State University

1987-1990, student, Mechanics and Mathematics Faculty, Moscow State University

1990-1993, post-graduate student, under the Institute of Geology of ANAS

Faculty of Mechanics and Mathematics, BSU

Since 2000 he he got  Ph.D.

In 2013 he received the title "Associate Professor" by the decision of the Higher Attestation Commission under the President of the Republic of Azerbaijan

 

SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL ACTIVITY

1998-2016 he worked at the Azerbaijan Institute of Teachers 0.5 staff associate professor

2013-2014 he worked at the Western University

2016-2017 he worked at the Azerbaijan State Pedagogical University

2016-present in the Baku State University, associate professor

 

Teaching lessons and languages

Theory of functions of a complex variable, Functional analysis, in Azerbaijani and Russian. languages

Author of more than 25 scientific articles and 1 textbook

 

LIST OF SCIENTIFIC WORKS

 1. К вопросу о влиянии космических факторов на флюидный режим Земли. Деп. в АзНИИНТИ. Баку, 1996, 14с.
 2. Методика интерпретации вариаций геохимических, геофизических и космических полей в связи с прогнозом землетрясений. Деп. В АзНИИНТИ. Баку, 1996, 10с.
 3. О вариациях приповерхностного углеводородного газового поля в процессе эксплуатации ПХГ Калмас. АНХ, №10, 1996, с. 32-36
 4. Об изменениях геофизических, геохимических и космических полей в Южно-Каспийской депрессии. Матер. Первой Геоф. Кон. в Азербайджане. Баку, 1996, с.22
 5. О некоторых особенностях вариаций геохимических полей в Шемаха-Исмаллинской сейсмоактивной зоне. Тр. ин-та геологии. №26, изд. “Nafta press”,  Баку, 1997, стр. 195-199
 6. К вопросу о вариации геохимических, геофизических и космических полей в связи с  прогнозом землетрясений. Вторые геофизические чтения имени В.В.Федынского 24-26 февраля 2000 г.Тезисы докладов, стр.16-17
 7. К вопросу о единственности решений основных краевых задач для несамосопряженного эллиптического уравнения второго порядка.  "Билэи дярэиси", "Физика, Рийазиййат, Йер елмляри" серийасы, №2, 2001, сящ.34-39.
 8. Об устранимых особенностях решений линейных эллиптических уравнений второго порядка. "Билэи дярэиси", "Физика, Рийазиййат, Йер елмляри" серийасы, №3, 2001, сящ.35-39.
 9. О единых вариациях в геофизических, геохимических и космических полях. 2003-ъц илдя Азярбайъан яра-дя сейсмопр. мцшащидялярин каталогу. Бакы,2004,сящ.111-125.
 10. Геохимический режим флюидов Абшерона в период подготовки Бакинско-Каспийского землетрясения (25.11.2000г.). 2005-ъц илдя Азярбайъан яразисиндя сейсмопрогноз мцшащидялярин каталогу. Бакы, 2006, сящ.168-183.
 11. Идентификация очагов слабых землетрясений по результату сейсмогеохимического мониторинга флюидов в Шамахинском районе (2005). 2006-ъı илдя Азярбайъан яразисиндя сейсмопрогноз мцшащидялярин каталогу. Бакы, 2007, сящ. 137-145.
 12. Результаты использования экпресс-методов оперативного прогноза землетрясений по геохимическим полям флюидов в Азербайджане (2001-2007гг.). 2008-ъi илдя Азярбайъан яразисиндя сейсмопрогноз мцшащидялярин каталогу. Бакы, 2009, сящ. 126-131.
 13. Бакалавр щазырлыьы цчцн «Комплекс дяйишянли функсийалар нязяриййяси» фяннинин програмы. «Мцяллим» няшриййаты, Бакы, 2010, 12 сящ.
 14. Бакалавр щазырлыьы цчцн «Рийазиййатдан чятинлик дяряъяси йцксяк олан мясялялярин щялли» фяннинин програмы. «Мцяллим» няшриййаты, Бакы, 2010, 12 сящ.
 15. Электронная база данных  и пакет программ для изучения аномальных эффектов в геофизических полях. 2010-ъу илдя Азярбайъан яразисиндя сейсмопрогноз мцшащидялярин каталогу. Бакы, «Тякнур» няшр., 2011, сящ. 51-57.
 16. 2011-ci ildə Azərbaycan ərazisinin seysmikliyinin xüsusiyyətləri: seysmogen bölgələrdə maqnitometrik, qravimetrik və geokimyəvi seysmoproqnostik tədqiqatlar. Азярбайъан яразисиндя сейсмопрогноз мцшащидяляр. Бакы, «Нафта-Пресс» няшр., 2012, сящ. 9-21.
 17. Сейсмогеохимический «портрет» землетрясения – отражение энергоинформационного поля воды. Азярбайъан яразисиндя сейсмопрогноз мцшащидяляр. Бакы, «Нафта-Пресс» няшр., 2012, сящ. 218-223.
 18. Комплекс дяйишянли функсийалар нязяриййяси. Дярс вясаити.     Бакы, АДПУ-нун няшриййаты, 2012, 255 сящ.
 19. Хязярйаны-Губа районунун термал суларында щялл олунмуш газларын эеокимйяви мейарлары       Бакы, Елми-техники журнал «Екоенерэетика», №4, 2012, сящ. 29-32
 20. Рийазиййат дярсляриндя информасийа технолоэийаларынын истифадя едилмясинин хцсусиййятляри. Бакы, «Физика, рийазиййат вя информатика тядриси» журналы, елми-нязяри вя методик мяъмуя, №2, 2013, сящ.33-39
 21. Riyazi modelləşmənin bəzi elementlərinin təlimi şagirdlərin idraki fəaliyyətinin aktivləşməsi vasitəsi kimi. Бакы, «Физика, рийазиййат вя информатика тядриси» журналы, елми-нязяри вя методик мяъмуя, №4, 2013, сящ. 65-71.
 22. Количественные соотношения между различными типами магнитуд землетрясений Азербайджана. Землетрясения Северной Евразии, 2008 год.– Обнинск: ГС РАН, 2014.
 23. К вопросу скрытых периодичностей в вариациях сейсмических и геомагнитных полей. МАТЕРИАЛЫ. VI Международной Конференции "Сейсмология, инженерная сейсмология и собрание пользователей программой «Antelope». (г.Баку, 29-31 мая 2014 г.), 2014, стр. 35-46.
 24. Orta məktəbdə ehtimal nəzəriyyəsi elementlərinin təliminin bəzi metodik xüsusiyyətləri    Bakı, «Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi» jurnalı, elmi-nəzəri və metodik məcmuə,  №3, 2015, səh. 60-67.
 25. «Комплекс дяйишянли функсийалар нязяриййяси» фяннинин програмы. BDU няшри., Бакы, 2016, 18 сящ.
 26. Hilbert fəzasinda standart operatorların xassələrinin tədqiqində qeyri standart analizin istifadəsi məsələsinə dair
 27. Hilbert fəzasında standart operatorların xassələrinin tədqiqində qeyri-standart analizin istifadəsi məsələsinə dair. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 94 illik yubileyinə həsr olunmuş  “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika Elmi konfransının materialları, 17-18 may, 2017, səh.66-68.
 28. Qеyri-stаndаrt аnаlizdə çoxluq аnlаyışı. AMEA-nın müxbir üzvü, tаnınmış аlim və görkəmli riyаziyyаtçı  f.r.e.d. , professor  Qoşqаr Tеymur oğlu Əhmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Riyaziyyat və mеxаnikаnın  aktual  problеmləri» аdlı  Rеspublikа elmi konfransınnın materialları, Bakı 2017,02-03 noyabr, səh. 42-43.
 29. Operator diferensial tənliklərin spektral xassələrinin tədqiqinə dair. Azərbaycanın ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 95-ci il dönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri” adlı Respublika Elmi konfransının materialları, 17-18 may, 2018, səh.40-43.
 30. Обобщенная решения основных краевых задач для несамосопряженного эллиптического уравнения второго порядка. OPERATORS, FUNCTIONS, AND SYSTEMS OF MATHEMATICAL PHYSICS CONFERENCE. International conference dedicated to Hamlet Isaxanli’s 70th anniversary. 21-24 May 2018, Khazar University, Baku, Azerbaijan, 2018, стр.187-189.
 31. About generalized solutions of basic boundary value problems for the second order elliptic equation in unbounded domains. Proceedings of the 6-th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications. Volume I, 13-11 July, 2018, Baku, Azerbaijan, p.89-91.

 

Bookmark and Share